• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN REKRUTACJI do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2016/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN REKRUTACJI do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2016/2017"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REKRUTACJI

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie na rok szkolny 2016/2017

§ 1 Podstawa Prawna

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014/7z późniejszymi zmianami) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. (Dziennik ustaw nr 2015/1942)

3. Zarządzenie Kuratora Oświaty nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. i Zarządzenie Kuratora Oświaty nr 2/16 z dnia 11 lutego 2016r

§2 Informacje ogólne:

1. Planowane kierunki kształcenia:

Technikum Nr 2 (4-letnie) –proponowane zawody:

- technik pojazdów samochodowych

 rozszerzenia: geografia, matematyka

 uzupełnienia: historia i społeczeństwo - technik mechanik –operator CNC

 rozszerzenia: geografia, matematyka

 uzupełnienia: historia i społeczeństwo - technik logistyk

 rozszerzenia: geografia, wos

 uzupełnienia: historia i społeczeństwo - technik cyfrowych procesów graficznych

 rozszerzenia: geografia, informatyka

 uzupełnienia: historia i społeczeństwo - technik chłodnictwa i klimatyzacji

 rozszerzenia: geografia, matematyka

 uzupełnienia: historia i społeczeństwo - technik elektryk

 rozszerzenia: geografia, matematyka

 uzupełnienia: historia i społeczeństwo

(2)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (3-letnia) - planowane są oddziały w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik

- operator obrabiarek skrawających (obrabiarki sterowane numerycznie) - monter izolacji przemysłowych (pracownik młodociany)

- elektryk - ślusarz

- mechanik motocyklowy - fryzjer

§3

1. Dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej ZSZ Nr1 lub Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie:

a. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

b. poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego

c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

d. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami zdrowotnymi orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, e. trzy fotografie podpisane na odwrocie (wraz z datą urodzenia),

f. zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim potwierdzone przez odpowiednie komisje,

g. zaświadczenie o innych osiągnięciach np. sportowych, artystycznych itp.

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej CKZiU są:

a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. TERMINY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

a. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r.

b. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

c. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

(3)

do 30 czerwca 2016 r.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI:

a. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do ZSZ Nr 1, Technikum Nr 2 nastąpi:

do 1 lipca 2016 r.

b. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 5 lipca 2016 r.

c. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 12 lipca 2016 r.

d. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do ZSZ Nr 1, Technikum Nr 2 nastąpi:

do 13 lipca

5. Postępowanie uzupełniające - składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami:

a. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.):

do 1 sierpnia 2016 r..

b. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 3 sierpnia 2016 r.

c. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do ZSZ Nr 1, Technikum Nr 2 nastąpi:

23 sierpnia 2016 r.

d. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał

(4)

wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

23 sierpnia 2016 r.

e. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 26 sierpnia 2016 r.

f. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do ZSZ Nr1, Technikum Nr 2 nastąpi:

do 29 sierpnia 2016 r.

§4

KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ponadgimnazialnych:

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum Nr 2 i ZSZ Nr 1 decyduje suma punktów uzyskanych łącznie za:

a. egzamin gimnazjalny

2. oceny z j. polskiego, informatyki, zajęć technicznych oraz dowolnego przedmiotu z najwyższą liczbą punktów

b. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum .

2. Liczba punków za wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, wynosi maksymalnie 100 punktów.

Liczba punktów z oceny języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 80 punktów.

Zasady przeliczania ocen na punkty są następujące:

a. celujący 20 pkt b. bardzo dobry 16 pkt c. dobry 12 pkt

d. dostateczny 8 pkt e. dopuszczający 2 pkt

3. Liczba punktów za osiągnięcia wpisywane na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 20 pkt, ustalonych według następujących zasad:

a. za ukończenie gimnazjum w wyróżnieniem 5 pkt

(5)

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty po podstawie zawartych porozumień:

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

tytuł laureata tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 pkt

4. Rekrutacja do wybranej szkoły odbywa się w systemie elektronicznym pod adresem: www. edunet.tarnow.pl

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 3 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a. międzynarodowym – 4 pkt b. krajowym – 3 pkt

c. wojewódzkim – 2 pkt d. powiatowym – 1 pkt

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt 2 – 4pkt wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.

8. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np.

aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 pkt

9. Maksymalna liczba punktów , którą może uzyskać kandydat wynosi 200 pkt

10. Preferowana minimalna liczba punktów przy przyjęciu do Technikum Nr 2 dla wszystkich zawodów wynosi 90 pkt.

11. Nie określa się minimalnej liczby punktów przy przyjęciach do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, zachowując te same zasady punktowania co w Technikum Nr 2

(6)

12. W wypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów znajdujących się na końcowych miejscach listy, pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

d. kandydaci posiadający najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

13. W przypadku nieuzyskania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do wybranego oddziału Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna proponuje kandydatowi przyjęcie do innego oddziału w miarę wolnych miejsc.

14. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej złożonej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Dyrektor podejmie decyzję najdalej w dniu następnym.

15. Niniejszy REGULAMIN zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń CKZiU, umieszczony na stronie internetowej szkoły: www.ckziu.tarnow.pl oraz będzie dostępny w sekretariacie szkoły.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów

do 29 sierpnia 2016 r.. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają dodatkowo umowę o pracę w celu nauki zawodu pracownika

Lp. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

Zawodowego nr 1 w Sochaczewie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów, aż do wyczerpania miejsc. Kandydat umieszczony na liście

b) oryginał lub poświadczoną przez dyrektora kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 13 00 komisja rekrutacyjna I LO ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjum organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscyplin sportu uwzględnianych w procesie rekrutacji

Rodzic kandydata nieprzyjętego do szkoły może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów wystąpić do

Klasa Tytuł podręcznika Autorzy Wydawnict wo.. Numer

a) zasady naliczania, podział i warunki przyznawania świadczeń funduszu socjalnego, b) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń: pomocy socjalnej i mieszkaniowej, c) cele, na

a) zasady naliczania, podział i warunki przyznawania świadczeń funduszu socjalnego, b) osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń: pomocy socjalnej i mieszkaniowej, c) cele,

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie

15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

K andydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem: wielodzietność rodziny kandydata (wymagane oświadczenie rodzica

wniosków o przyjęcie do przedszkola innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

1. 15.00 – termin uzupełniający) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.. Weryfikacja przez

100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć

Złożenie wniosku o przyjęcie do III Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych

Szkoła Policealna nr 8 przeznaczona dla osób dorosłych, pracujących i/lub chcących się przekwalifikować. Dogodne