Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Download (0)

Full text

(1)

UMOWA (wzór) nr ...

zawarta w dniu ... roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP 6491629614 zwanym w tekście

„Zamawiającym", w imieniu którego działa:

mgr Zygmunt Knopik - Dyrektor

a

……….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

o następującej treści:

Strony umowy oświadczają, że:

1. umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

2. umowa dotyczy projektu pt: „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem umowy jest „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej dla 18 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu”, zwana w dalszej części umowy usługą.

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia nauki zawodu w następujących profesjach:

1) krawcowa - dla 4 osób,

2) pracownik ogólnobudowlany (murarz/tynkarz) - dla 4 osób, 3) fryzjer – dla 2 osób,

4) pracownik porządkowy – dla 3 osób,

(2)

6) kucharz – dla 3 osób.

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy określa oferta wykonawcy (załącznik nr 1 do siwz), złożona w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

Podwykonawstwo

§2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia osobiście lub za pomocą podwykonawcy/ów na podstawie umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 ust. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego podwykonawcy zamówienia.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

Zasady realizacji przedmiotu umowy

§3

1. Usługa realizowana przez wykonawcę będzie obejmować osoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej, a obejmować będzie w szczególności:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

2. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum Integracji Społecznej nie może być krótszy niż 6 godzin.

(3)

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich.

4. Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć w Centrum Integracji Społecznej zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum Integracji Społecznej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

5. Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć w Centrum Integracji Społecznej obiad składający się co najmniej z drugiego dania (lunch box).

6. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczestników spod siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do miejsca wykonywanej usługi, zapewniając również transport powrotny.

7. Wykonawca zapewni ubezpieczenie osób objętych usługą reintegracji od następstw nieszczęśliwych wypadków – w czasie zajęć oraz na dojazd i powrót, przy czym suma ubezpieczenia na osobę objętą usługą reintegracji wynosi 10.000,00 zł (w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, 10.000,00 zł w przypadku 100 % trwałego uszczerbku powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku), zaś nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, w wyniku której osoba objęta usługą reintegracji doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

8. Liczba osób objętych usługą reintegracji może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona.

9. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z Centrum Integracji Społecznej uczestnika skierowanego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo skierowania kolejnej osoby w ramach limitu (18 osób) według stawki złożonej w ofercie.

10. Usługa zrealizowana dla mniejszej liczby osób niż ustalona w siwz nie stanowi nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

11. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę adekwatną (proporcjonalną) do stopnia realizacji usługi, w tym niepłatny będzie okres, w którym następować będzie rekrutacja kolejnej osoby, o której mowa w ust. 9 oraz okres (dni) przypadający w miesiącu przed dniem udzielenia zamówienia.

12. Usługa zostanie zrealizowana na terenie miasta Zawiercia.

Zobowiązania stron

(4)

1. Usługa musi odpowiadać wymaganiom przedstawionym przez Zamawiającego w siwz oraz musi spełniać wymagania zasadnicze dla przedmiotu zamówienia określone przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu miesięcznych list obecności według wzoru przekazanego przez Zamawiającego oraz szczegółowych opisów zrealizowanych podczas poszczególnych zajęć tematów.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wśród uczestników Centrum Integracji

Społecznej ankiet ewaluacyjnych oceniających jakość wykonanej usługi dwukrotnie:

w połowie okresu realizowanego zamówienia oraz na jego zakończenie według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania wszelkich innych dokumentów, które Zamawiający zażąda w związku z wymaganiami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8. Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się do dokonania wyboru uczestników spośród klientów MOPS w Zawierciu oraz pomoc w dopełnieniu stanu liczbowego uczestników Centrum w wypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika.

9. Podstawą skierowania klienta MOPS Zawiercie do Centrum jest wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowanie tej osoby do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej.

10. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego w Centrum, trwającego 1 miesiąc, na wniosek Kierownika Centrum, Dyrektor Ośrodka kwalifikuje uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach Centrum.

Cena i warunki płatności

§5

1. Wartość umowy w czasie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty brutto:

... PLN (słownie złotych: ...).

2. Wynagrodzenie miesięczne wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn liczby osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, skierowanych przez Zamawiającego i uczestniczących w zajęciach i ceny za usługę CIS dla jednej osoby wynikającą z oferty wykonawcy, wynosząca brutto. ... zł.

(5)

3. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę adekwatną (proporcjonalną) do stopnia realizacji usługi, w tym niepłatny będzie okres, w którym następować będzie rekrutacja kolejnej osoby, o której mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy oraz okres (dni) przypadający w miesiącu przed dniem udzielenia zamówienia.

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rachunku (faktury), wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia rachunku (faktury) przez Wykonawcę, za wyjątkiem realizacji usługi w miesiącu czerwcu 2015 r., za który Wykonawca wystawi i doręczy rachunek (fakturę) do dnia 22 czerwca 2015 roku.

5. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kary umowne

§6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich nie wykonywanie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty Zamawiającemu, kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości zamówienia, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

5. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. l nie wyłącza prawa dochodzenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu cywilnego.

Termin wykonania umowy

§7

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do 30 czerwca 2015 roku.

(6)

Wypowiedzenie umowy

§8

Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zmiany umowy

§9

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić (na warunkach j/w) w następujących przypadkach:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie podatku VAT,

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

5) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.

Postanowienia szczegółowe

§10

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Rozstrzyganie sporów §12

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

(7)

Postanowienia końcowe

§13

1. Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie materiały powstające w związku ze jego realizacją zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą POKL.

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w ramach działalności Wykonawcy, mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Figure

Updating...

References

Related subjects :