PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI KANALIZACYJNYCH, WODNYCH, GAZOWYCH, URZĄDZEŃ CIEPLNYCH I WENTYLACYJNYCH

18  Download (0)

Full text

(1)

1

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest „Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ ul. Robakowskiej w Luzinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzację,

- budowę kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego na odcinku :

 od ul. Młyńskiej do wylotu do rzeki Bolszewki,

 od miejscowości Rybakowo do wylotu do rzeki Bolszewki.

2. Cel opracowania.

Obecnie w czasie intensywnych opadów lub roztopów na odcinku ulicy powstają rozlewiska wód opadowych.

Przyczyną jest brak kanalizacji deszczowej na części drogi oraz zły stan istniejącego pobocza. Problem stanowią równieŜ wody napływające z wyŜej połoŜonych, ul. Młyńskiej i ul. Robakowskiej.

Celem opracowania jest wykonanie projektu na podstawie którego zrealizowana zostanie kanalizacja deszczowa odwadniająca drogę łącznie z ciągiem pieszo- rowerowym.

3. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora, - plan sytuacyjny,

- obliczenia hydrauliczne, - odkrywki geotechniczne, - inwentaryzacja,

- wytyczne odprowadzenia wód opadowych.

4. Dane ogólne.

Ulica Robakowskiej zlokalizowana jest w miejscowości Luzino powiat Wejherowo.

Jest drogą zbiorczą i dojazdową do miejscowości Robakowo. Trasa jej przebiega nad rzeką Bolszewką.

Kanalizacja deszczowa projektowana jest na działkach nr 620/2, 295/5, 295/3, 295/6, 295/4, 290/9 naleŜących do Gminy Luzino.

(2)

2

5. Dane gruntowe.

Opracowano na podstawie odkrywek geologicznych – wykopów wykonanych przy budowie wodociągu.

Pod warstwą gleby i nasypów zalegają utwory polodowcowe w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych z soczewkami gliny. Część drogi ułoŜona kest na nasypach.

Woda gruntowa występuje w okresie intensywnych opadów w postaci sączeń na głębokości poniŜej 1,6 m p.pt.

6. Stan istniejacy uzbrojenia.

Na odcinku budowy kanalizacji deszczowej istnieje uzbrojenie:

- Wodociągi, - Gazociąg,

- Kable telekomunikacyjne, - Kabel energetyczny,

7. Przebudowa drogi.

Zgodnie z projektem, odbudowana zostanie istniejąca nawierzchnia na odcinku budowy kanalizacji deszczowej łącznie z budową ciągu pieszo-rowerowego.

8. Budowa kanalizacji deszczowej.

Budowę kanalizacji deszczowej projektuje się dla odwodnienia ciągu pieszo- rowerowego w ul. Robakowskiej oraz dla odwodnienia skrzyŜowania ul.

Młyńskiej i Robakowskiej ze zlewni ul. Młyńskiej.

Odwodnienie wykonane zostanie dla ciągu pieszo-rowerowego projektowanego od skrzyŜowania z ul. Młyńską do odbiornika oraz od miejscowości Robakowo do odbiornika.

Zgodnie z załączonym planem obliczeniowym, przekrój projektowanej

kanalizacji deszczowej obliczony jest dla zlewni ciąŜącej dla danego odcinka kanalizacji.

Projektowana kanalizacja w okresie nawalnych deszczy odprowadzi spływającą wodę powierzchniowo z jezdni i poboczy, która obecnie przelewa się przez jezdnię i rozmywa pobocze drogi.

(3)

3

8.1.Odbiornik wód opadowych.

Wody opadowe ujęte na wpustach ulicznych deszczowych odpłyną przykanalikami do projektowanej kanalizacji deszczowej, a następnie do odbiornika.

Odbiornikiem jest rzeka Bolszewka.

8.2.Trasa budowy kanałów.

Trasę budowy kanału deszczowego oraz przykanalików deszczowych wyznaczono w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym oraz w poboczach drogi.

8.3.Obliczenia hydrauliczne.

ZałoŜenia

- Współczynnik spływu powierzchniowego Ψ1 = 0, 40 tereny o zabudowie luźnej

- NatęŜenie deszczu q = 131 l/ s ha dla deszczu o czasie trwania t=15 min i częstotliwości występowania p = 20 %

- Powierzchnia spływu F = ha - φ – współczynnik opóźnienia

a) Odcinek Robakowo – St.D-11 – wylot do rzeki

Zlewnia ogranicza się zasięgiem powierzchni drogi.

F = 3300 m2

Q = 0,33 x 131 x 0,4 = 17, 29 l/s przekrój kanału ф 0, 30 m

i = 3,6 % t = 8 cm V = 1,2 m/s

b) Odcinek od ul. Młyńskiej do wylotu do rzeki 1) St.D-9 do St.D-4

F = 9200+5950+3800+1500+1560+7200+14400 = 43610 m2 Q = 4,361 x 0,4 x 131 x 0,70 = 159, 96 l/s

przekrój kanału ф 0, 40 m i = 1,5 %

t = 24,5 cm V = 1,95 m/s

(4)

4

2) St.D-4 – wylot do rzeki

F = 43610 + 1040 = 44650 m2

Q = 4,465 x 131 x 0,4 x 0,7 = 163, 77 l/s przekrój kanału ф 0, 40 m

t = 25 cm V = 2,0 m/s

8.4. Konstrukcja kanałów.

Kanały projektuje się o średnicy : ф 0, 15 m

ф 0, 20 m ф 0, 30 m ф 0, 40 m

- przykanaliki:

ф 0, 20 m

Do ułoŜenia kanałów i przykanalików stosować rury CC-GRP o sztywności pierścieniowej 5 kN/m2 ф 0,20, 0,30 i 0,40 m klasy SN 5000 . Łączenie rur za pomocą łączników FWC dla PN 1.

Na załamaniach trasy kanału wykonać studnie rewizyjne. Wykonać je zgodnie z PN – B – 10729 z kręgów betonowych ф 1200 mm.

Włazy studzienne stosować typ cięŜki D 400 kN z pokrywą typu wentylacyjnego wypełnione betonem.

W studni zamontować stopnie złazowe. Zewnętrznie studnie izolować

bitizolem. Przejście przez ścianę komory wykonać za pomocą odpowiedniego łącznika do wmurowania dla połączeń rur GRP.

Wpusty uliczne wykonać wg KB 4 – 4. 12. 1 /5/ typ U – II – A z koszami na nieczystości o głębokości 0, 6 m.

Kraty wpustów stosować klasy D 400 kN z zawiasem i ryglem.

Dla odcinków przebudowy kanalizacji deszczowej projektuje się:

Kanały ф 0, 15 m L = 4 m Kanały ф 0, 20 m L = 7 m Kanały ф 0, 30 m L = 81 m Kanały ф 0, 40 m L = 165 m Przykanaliki

ф 0, 20 m L = 48 m

Studnie projektowane ф 1200 mm szt. 14 (w tym 4 studnie z osadnikami) Wpusty uliczne szt. 8 ( w tym 3 z dopływem bocznym))

(5)

5

8.5. SkrzyŜowanie z drogami i uzbrojeniem.

W miejscu skrzyŜowania przykanalików z ul. Młyńską prace prowadzić w wykopach otwartych. Przejście przez jezdnie wykonać systemem połówkowym przy częściowym zamknięciu jezdni. Ruch drogowy po jezdni wahadłowy.

Odkryte uzbrojenie układać w korytkach z desek i podpierać od dołu.

W przypadku odkrycia rurociągów stalowych wykonać ich zabezpieczenie antykorozyjne. Przejście kanału przez ul. Robakowską wykonać bez naruszenia nawierzchni jezdni. Wykonać je przeciskiem stosując rury CC-GRP do przecisku.

Długość przecisku L = 12m.

8.6. Roboty ziemne.

- grunt z wykopów układać wzdłuŜ wykopów na odkład

- wykopy szalować wypraskami szczelnie lub szalunkami płytowymi - po ułoŜeniu rurociągu i wykonaniu zasypki piaskowej wykop zasypać

warstwami gruntu rodzimego zagęszczonego,

- wykop zasypać do wysokości projektowanej podbudowy drogowej - nadmiar gruntu wywieść na składowisko ziemi,

- wykop stabilizować do minimum stopnia zagęszczenia 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora zgodnie z wymaganiami właściciela drogi. Na głębokości 1m od powierzchni terenu lub podbudowy drogowej zagęszczenie wykonać do 100% zagęszczenia (na odcinku jezdni),

- w miejscach uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie, na pozostałym odcinku mechanicznie / min 80% /

- W przypadku natrafienia na odcinek o gruntach słabonośnych i nawodnionych wykonać umocnienie podłoŜa pod kanalizację i prowadzić na czas prowadzenia robót montaŜowych odwodnienie gruntu.

8.7.Wytyczne montaŜu.

- wyznaczyć trasę kanału deszczowego,

- wykonać przekopy próbne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego, - wykonać wykop ( na długości uzbrojenia ręcznie)

- oznakować wykop ,

- zabezpieczyć istn. uzbrojenie oraz gazociąg, - przeprowadzić prace montaŜowe,

- przeprowadzić płukanie, - zasypać warstwami wykop,

- doprowadzić do stanu poprzedniego, - wykonać sprawdzenie szczelności kanału,

(6)

6

- prace prowadzić w wykopach szalowanych wypraskami lub szalunkami płytowymi

- nad rurociągiem ułoŜyć taśmę identyfikacyjną koloru czarnego ( kanalizacja deszczowa)

- na budowie w okresie układania warstwy ścieralnej rzędne włazów studzien i wpustów dopasować na budowie do rzędnych rzeczywistych drogowych

8.8. Likwidacja istniejących kanałów.

Istniejące koryto odwadniające powierzchniowo pobocze drogi zostanie rozebrane na etapie robót drogowych.

8.9. Posadowienie kanałów.

Na całej długości posadowienia kanałów występują grunty korzystne do posadowienia rurociągów podziemnych.

Występują grunty rodzime w postaci Gp-gliny piaszczyste, Pg-piaski gliniaste.

Wierzchnią warstwę pokrywają grunty nasypowe i gliny o warstwie do grubości 0,5m.

Kanały, studnie i wpusty posadowione będą na warstwach poniŜej warstwy nasypowej na gruntach nośnych.

Kanały posadowić na 15 cm podsypce z piasku.

Na całej długości układanych rur podsypkę odpowiednio zagęścić w celu niedopuszczenia ugięcia się rur.

Boki rur podbić obsypką piaskową, aby nie dopuścić do odkształcenia się przewodów .

Nad rurociągiem wykonać obsypkę piaskową na wysokości min 30 cm ponad kanał i odpowiednio zagęścić.

Wykopy zasypać gruntem rodzimym – warstwami.

Nadmiar gruntu wywieźć na legalne wysypisko (miejsce składowania).

Warstwy zasypki wykopów zagęścić do minimum stopnia zagęszczenia 98%

zmodyfikowanej wartości Proctora. Na głębokości 1 m od terenu lub podbudowy 100% zagęszczenia. Wykopy zasypać do projektowanej podbudowy drogowej lub niwelety terenu

Wszystkie studnie i wpusty ustawić na warstwie nośnej gruntu rodzimego, na podsypce 15 cm z piasku.

W przypadku natrafienia na soczewkę warstwy gruntu nienośnego wykonać wzmocnienie podłoŜa:

Na całej długości tego odcinka naleŜy wybrać grunt na gł. 0,7 – 0,8 m pod poziomem posadowienia przewodów.

(7)

7

Następnie:

- ułoŜyć 0,2 - 0,3 m warstwę zagęszczonej pospółki, - ułoŜyć geowłókninę,

- ułoŜyć geosiatkę o sztywnych węzłach typ SS20, - kruszywo łamane gr. 0,3 m stabilizowane,

- 0,20 m warstwy podsypki z piasku

Na odcinku gruntów nienośnych studnie ustawić na projektowanych warstwach jak opisano wyŜej.

8.10. Roboty odwodnieniowe.

Woda gruntowa w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych moŜe wystąpić na głębokości 1,6 m p.p.t. w postaci sączeń. Na czas prowadzenia robót montaŜowych, na długości wykopu L=80 m przyjęto odwodnienie powierzchniowe interwencyjne.

Woda pompowana zostanie przy pomocy pomp przeponowych o napędzie spalinowym ze studzienek drenarskich zapuszczonych w dnie wykopu.

Czas pompowania przyjęto 8 godzin na dobę w okresie 1 tygodnia.

8.11. Odbudowa nawierzchni drogi.

Na odcinku ulicy Młyńskiej pokrytej nawierzchnią asfaltową i poboczy ul.

Robakowskiej, wykopy zagęścić do wartości 1º wartości Proctora.

Na odcinku ułoŜenia asfaltu w ul. Młyńskiej naleŜy odbudować istniejącą nawierzchnię :

- wykop zagęścić na gł. 1m do 1º wartości Proctora,

- na szerokości wykopu po zagęszczeniu wykopu j.w. do poziomu podbudowy ułoŜyć na 10 cm warstwie piasku istniejący bruk,

- ułoŜyć warstwę wiąŜącą z asfaltu gr. 4cm,

- na szerokości wykopu i po 0,5m z kaŜdej strony za obrys wykopu wyciąć

warstwę ścieralną i po jej zdjęciu odtworzyć nawierzchnię na szerokości równe 1m + szerokość wykopu – grubość asfaltu gr. 3 cm.

9. Oczyszczanie wód opadowych.

9.1.Lokalizacja podczyszczalni.

Na rurociągu deszczowym Ø0,30m i rurociągu Ø0,40m przed zrzutem wód do odbiornika naleŜy wykonać podczyszczanie wód opadowych.

Wody deszczowe przepłyną przez osadnik i separator. Po redukcji ładunku

(8)

8

zanieczyszczeń podczyszczone wody odpłyną do odbiornika.

Urządzenia podczyszczania ścieków zlokalizowane będą między wylotem do odbiornika a ostatnią studnią rewizyjną przed zrzutem.

9.2.Źródła zanieczyszczenia wód deszczowych.

Ewentualne zanieczyszczenia wód opadowych mogą pochodzić z tytułu:

- zanieczyszczeń – typu mineralnego (piasek),

- zanieczyszczeń ropopochodnych ze środków transportu,

- opadu pyłu następnie spłukiwanego wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych.

9.3. Jakość wód deszczowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2006 r.

w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakimi powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub gruntu (Dz.U. z dnia 31.07. 2006) po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniając usunięcie zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych do poziomu:

- substancje ropopochodne – 15 mg/dm3 - zawiesina ogólna – 100 mg/dm3.

- Jednocześnie spełnione muszą być warunki wynikające z § 3 ww.

Rozporządzenia zabraniające wprowadzania do wód odpadów stałych oraz substancji, które mogą zmienić naturalne zabarwienie wód i zapach tych wód.

9.4. Podczyszczanie ścieków.

Wpusty deszczowe rozmieszczone na placach, ulicy zbierają wody opadowe, które mogą być zanieczyszczone związkami ropopochodnymi. Wody te odpływają do odbiornika poprzez podczyszczanie. W tym celu projektuje się osadnik oddzielający piasek i większe zanieczyszczenia zebrane z powierzchni utwardzonych oraz separator oddzielający związki ropopochodne od wód opadowych.

Zgodnie z § 19.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r.

ilość wód odpływających z placu utwardzonego i dróg wymagająca podczyszczenia wyniesie nie mniej niŜ q = 15 dm3/s ha.

Pozostała ilość ścieków bezpośrednio przelewm odpłynie do kolektora odbierającego ścieki i w kierunku odbiornika.

Przed wlotem ścieków do osadnika naleŜy wybudować studzienkę, w której przelew pozwoli rozdzielić strumień wody na ścieki odpływające na osadnik i separator i ścieki bezpośrednio płynące do odbiornika.

(9)

9

Studnia przelewowa

W studni St.D-2 i St.D-12 przed wlotem do osadnika wykonany zostanie

przelew. Z poziomu dopływu przewód doprowadzać będzie ścieki do osadnika.

Na odpływie w kierunku rurociągu omijającego urządzenie podczyszczające wykonać przelew. W studni St.D-2 wykonać go o wysokości h=0,2m,

natomiast w studni St.D-12 wykonać go o wysokości h=0,15m.

I. Dobór urządzeń do podczyszczalni dla kanału od m. Robakowo do wylotu do rzeki Bolszewki.

- Ilość ścieków spływających ze zlewni Q = 17,29 l/s

- Ilość ścieków do oczyszczenia Q = 0,33 x 0,4 x 15 = 1,98 l/s

Przyjęto separator benzynowo - koalescencyjny z osadnikiem AWAS-SBK (Kombi) o charakterystyce:

- wielkość 3 l/s

- dopływ-odpływ DN 150mm

- średnica zbiornika D = 1500 mm - wysokość całkowita H = 1900 mm

II. Dobór urządzeń do podczyszczalni dla kanału od ul. Młyńskiej do wylotu do rzeki Bolszewki.

- Ilość ścieków spływających ze zlewni Q = 163,77 l/s

- Ilość ścieków do oczyszczenia Q = 4,465 x 0,4 x 15 = 18,75 l/s

Przyjęto separator benzynowo - koalescencyjny z osadnikiem AWAS-BK (Kombi) o charakterystyce:

- wielkość 20 l/s

- dopływ-odpływ DN 200mm - średnica zbiornika D = 1500 mm - wysokość całkowita H = 1900 mm

Przyjęto osadnik AWAS-S o charakterystyce:

- pojemność osadnika Vc = 1200 dm3 - dopływ-odpływ DN 200 mm

- średnica osadnika D = 1500 mm - wysokość całkowita H = 1900 mm

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora. Zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia skuteczność oczyszczania ścieków.

(10)

10

Separator przeznaczony jest do oddzielenia związków ropopochodnych (oleje, benzyny itp.) z wód płynących w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urządzenia sprawia, Ŝe zatrzymuje równieŜ zawiesinę łatwo opadającą, która gromadzi się w komorze osadowej dolnej części.

Studzienki rewizyjne

Studnia St.D-2 i St.D-11 wykonana będzie jako typowa studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem o średnicy ф 1200 mm (ujęta w pkt 8.4).

Studnia St.D-4 wykonana będzie o średnicy ф 1800 mm z przelewem.

9.5. Jakość wód opadowych po oczyszczeniu w osadniku i separatorze.

Jakość wód deszczowych odprowadzanych do odbiornika po ich oczyszczeniu będzie wynosić wg przyjętej skuteczności redukcji zanieczyszczeń na

urządzeniach:

- po osadniku i separatorze – zawiesina ogólna poniŜej 100 mg/dm3 - po separatorze – substancje ropopochodne poniŜej 15 mg/dm3

Wody opadowe odprowadzane do odbiornika, którym jest rzeka Bolszewka po oczyszczeniu w osadniku i separatorze spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. ( Dz. U. Z dnia 31.07.2006 r.) 9.6. Gospodarka odpadami.

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze, których warstwa przekroczy 10-15 cm będą usuwane kaŜdorazowo przy uŜyciu wozu

specjalistycznego spełniającego odpowiednie wymogi przez koncesjonowany zakład.

Osadnik z nagromadzonego osadu po wypełnieniu przez osad ½ - ¾ pojemności, naleŜy oczyścić przy pomocy wozu asenizacyjnego przez koncesjonowany zakład.

Eksploatujący separator zawrze umowę na odbiór odpadów ropopochodnych z firmą uprawnioną do wywozu, składowania, zagospodarowania lub utylizacji tego typu odpadów.

(11)

11

9.7. Kontrola jakości odprowadzanych wód.

Jako punkt kontroli jakości wód deszczowych odprowadzanych z separatora przyjęto studnię nr St.D-2 i St.D-11.

Stan zanieczyszczeń w separatorze i osadniku kontrolować dwa razy w miesiącu i w razie potrzeby przeprowadzić czyszczenie.

Stan techniczny kontrolować minimum 2 razy w roku ( na jesień i wiosnę).

9.8.Posadowienie zbiorników.

Wykonać zgodnie z pkt. 8.9.

10. Wyznaczenie wysokości stanów wody w rz. Bolszewce.

Istniejący spadek i = 0,5 ‰ Szerokość koryta rzeki B = 6 m

Przepływ na odcinku mostu w Luzinie wg obliczeń Hydroprojektu

SN Q = 0,30 m3/s SS Q = 0,93 m3/s SW Q = 4,91 m3/s

W/g wykresu do przekroju rowu wodnego do wzoru Ganguilleta Kuttera, głębokość cieku wynosi:

Dla SN j.w. h = 15 cm Dla SS j.w. h = 40 cm Dla SW j.w. h = 100 cm 11. Wylot do rzeki.

Wyloty do rzeki Bolszewki wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.

Wykonać je z betonu B40. Ustawić na podbudowie z zagęszczonego piasku gr.

15 cm i warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

Ściany skarpy obłoŜyć płytami MEBA na szerokości 1,5m po kaŜdej stronie wylotu. Wylot zabezpieczyć kratą z prętów stalowych Ø14mm. Na konstrukcji wylotu wbetonować barierkę z rur stalowych Ø50mm.

(12)

12

12. Zapobieganie oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przed przystąpieniem do prac nad realizacją budowy naleŜy wykonać:

- Wypełnić obowiązki związane z ustawą z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ).

Powstające odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu, gruz ze zdejmowanej nawierzchni i demontowanych elementów uzbrojenia,

uszkodzone elementy które były przeznaczone do wbudowania a zostały zdyskwalifikowane naleŜy wywieźć na wysypisko i utylizować.

- Przeszkolić pracowników z zagadnień ochrony środowiska występujących na budowie.

- WyposaŜyć plac budowy w środki do usuwania szkodliwych przypadkowych rozlewów.

- Prace prowadzić w sposób ograniczający uciąŜliwość dla mieszkańców ( nie prowadzić prac w godz. 2200 - 600 ).

- Zabezpieczyć miejsce dla czasowego składania nadmiaru gruntu.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotów zabytkowych postąpić naleŜy zgodnie z ustawą Dz. U. Nr 162 poz. 156/2003r.

tj:

- wstrzymać roboty,

- zabezpieczyć obiekt odkrycia,

- powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

(13)

13

Opracowania branŜowe: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Rodzaj opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy

Obiekt: Odwodnienie drogi

Przedsięwzięcie – zadanie: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ ul. Robakowskiej w Luzinie

Zleceniodawca: Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino

(14)

14

13. BIOZ – informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

13.1. Zakres robót i kolejności realizacji.

1) Przygotowanie placu budowy

- ogrodzenie budowy,

- przygotowanie znaków organizacji ruchu na drodze,

2) wykonanie wykopów, 3) szalowanie wykopów, 4) zabezpieczenie kolizji,

5) prace montaŜowe w wykopach,

6) przeprowadzenie płukania i sprawdzenie szczelności, 7) wykonanie włączenia,

8) zasypanie wykopów,

9) naprawa konstrukcji drogi, 10) naprawa nawierzchni,

11) wykonanie krawęŜnikowania, 12) zdjęcie oznakowania,

13.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- droga publiczna,

- kolizje z kablami, gazociągami i pozostałym uzbrojeniem podziemnym, - niesprawny sprzęt,

- głębokie wykopy,

13.3. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót.

- poraŜenie prądem - poparzenie gazem, - usypanie urobku,

(15)

15

13.4. Sposób instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektów w wykopach muszą być przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- prace prowadzenia wykopów, szalowania, montaŜowe, gazowo niebezpieczne naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i sprzętu,

13.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające

niebezpieczeństwu wynikającym z wykonania robót w sferach szczególnego zagroŜenia.

- teren naleŜy wygrodzić folią ostrzegawczą,

- robót nie wykonywać w warunkach:

 złej widoczności,

 wyładowań atmosferycznych,

 zabezpieczyć szybką ewakuację z wykopu,

13.6. Uwagi końcowe.

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać przekopy próbne celem dokładnego ich zlokalizowania.

Prace ziemne wykonać ręcznie w obecności uŜytkownika danej instalacji.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inną lokalizację istniejących urządzeń jak pokazano w projekcie ( na mapach ) – uzbrojenie traktować jako czynne. NaleŜy je zabezpieczyć i powiadomić uŜytkownika.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić zainteresowane instytucje i uŜytkowników, których przewody znajdują się w pobliŜu trasy przyłącza, o terminie rozpoczęcia robót.

Nie prowadzić prac w polu kabli pod napięciem.

(16)

16

SPIS TREŚCI.

I. Opis techniczny.

1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Cel opracowania.

3. Podstawa opracowania.

4. Dane ogólne.

5. Dane gruntowe.

6. Stan istniejący uzbrojenia.

7. Przebudowa drogi.

8. Budowa kanalizacji deszczowej.

8.1. Odbiornik wód opadowych.

8.2. Trasa budowy kanałów.

8.3. Obliczenia hydrauliczne.

8.4. Konstrukcja kanałów.

8.5. SkrzyŜowanie z drogami i uzbrojeniem.

8.6. Roboty ziemne.

8.7. Wytyczne montaŜu.

8.8. Likwidacja istniejących kanałów.

8.9. Posadowienie kanałów.

8.10. Roboty odwodnieniowe.

8.11. Odbudowa nawierzchni drogi.

9. Oczyszczanie wód opadowych.

10. Wyznaczenie wysokości stanów wody w rz. Bolszece 11. Wyloty do rzeki

12. Zapobieganie oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko.

13. BIOZ – informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

II. Odpisy pism i uzgodnień.

Ilość sztuk

(17)

17

III. Spis rysunków.

1. Plan zagospodarowania terenu.

2. Plan obliczeniowy – orientacja.

3. Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej.

4. Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej.

5. Studnia kanalizacji deszczowej Ø1200mm.

6. Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem.

7. Studnia kanalizacji deszczowej z przelewem.

8. Wpust kanalizacji deszczowej.

9. Wylot do rzeki kanału Ø 300 mm.

10. Wylot do rzeki kanału Ø 400 mm.

(18)

18

Pracownia Projektowa

„ „

„ „ „ „ „ A A A A A A A A A A A A N N N N N N N N N N N N M M M M M M M M M M M M A A A A A A A A A A A A R R R R R R R R R R R R ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” S S S S S S S S S S S S .... .... .... C C C C C C C C C C C C .... .... ....

ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia

NIP: 586-16-99-145

Tel/fax (58)-624-12-56 Tel (58)-624-31-61

Mobile 691-521-745,609-562-850 e-mail: pracowniaanmar@op.pl

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

CPV – 45232440-8

Opracowanie branŜowe Budowa kanalizacji deszczowej

BranŜa Sanitarna

Obiekt Odwodnienie ulicy

Przedsięwzięcie Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ ul. Robakowskiej w Luzinie dz. nr 620/2,

295/5, 295/3, 295/6, 295/4, 290/9

Inwestor Urząd Gminy Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 84-242 Luzino

Imię i nazwisko uprawnienia Podpis Projektował inŜ. Andrzej Krysiński

GT-III-630/745/77

Sprawdził mgr inŜ. Marek Datta

POM/0025/POOS/09

Gdynia październik 2009 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :