PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III

Pełen tekst

(1)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

1

„TO, CZEGO SIĘ UCZYMY, UTRWALAMY PRZEZ PRAKTYKĘ” – Arystoteles

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III

ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM NR 5 -

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

(2)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

2

Program wychowawczy szkoły realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, pielęgniarkę szkolną i pozostałych pracowników szkoły. W działaniach wychowawczych pomagają rodzice, samorząd uczniowski, szkolne organizacje, komenda policji. Na każdy rok szkolny są planowane szczegółowe zadania wychowawcze uwzględniające wyniki ewaluacji programu wychowawczego.

Roczny plan działań wychowawczych uwzględnia: zadania szczegółowe, cele szczegółowe, formy realizacji, terminy, osoby odpowiedzialne.

PODSTAWA PRAWNA:

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.(art. 48 ust.1, art.53 ust.3, art. 70 ust. 1, art. 72 ust.1);

- Konwencja Praw Dziecka art. 18, 1-3

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.);

- Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze z m . ) ;

- Rozporządzenie MEN z dnia 15.01.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.

z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)

- Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17;

- Statut Szkoły ;

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

PRIORYTETY MINISTERIALNE na rok szkolny 2015/16 – „ Rok otwartej szkoły”

- rozwój talentów uczniów, - bezpieczeństwo uczniów,

- podniesienie jakości kształcenia, - doradztwo zawodowe,

- edukacja matematyczno-przyrodnicza.

(3)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

3

CELE OGÓLNE:

1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego życia

2. Poznawanie reguł zachowania w różnych sytuacjach i miejscach

3. Przygotowanie i przeprowadzanie działań wspomagających rozwój uzdolnień i talentów

4. Kształtowanie postaw tolerancji, poznawanie odmiennych tradycji, współuczestniczenie w kulturze regionalnej, narodowej i europejskiej . Znajomość i poszanowanie polskiej tradycji

5. Rozumienie konieczności ochrony środowiska i dbałości o jego utrzymanie 6. Kształtowanie postaw patriotycznych

7. Współpraca z rodzicami w pokonywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania wychowanków 8. Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie

9. Wychowanie prozdrowotne

CELE REALIZOWANE SĄ PRZEZ:

- Programy informacyjno – edukacyjne („Zachowaj trzeźwy umysł”, „Ekonomia na co dzień”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła dobrze wychowana”, „Żyj smacznie i zdrowo”,

- Zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne i warsztatowe, godziny wychowawcze, wyjazdy klasowe i szkolne, - organizacja i uczestnictwo w imprezach szkolnych i organizowanych przez miasto,

- Interwencje prowadzone w szkole i w poradniach specjalistycznych (wobec osób z grup ryzyka).

- Współpracę między różnymi instytucjami i organizacjami (szkołami, poradniami, policją, sądem, kuratorami, stowarzyszeniami, fundacjami itd.).

- Współpracę z rodzicami, która obejmuje:

a. natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych (telefoniczny, listowny, przez program Librus), b. stały kontakt podczas zebrań i konsultacji,

c. stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców, d. spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

- Rozmowy indywidualne z uczniami.

(4)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

4

OSOBY REALIZUJĄCA ZADANIA PROGRAMU:

- dyrekcja - nauczyciele - wychowawcy - pedagog - psycholog

- higienistka środowiska szkolnego - pracownicy szkoły.

Zadania, ujęte w programie wychowawczym na rok 2015/2016:

1. Podejmowanie kolejnych i kontynuowanie działań związanych z podniesieniem jakości kształcenia i osiągania dobrych wyników w nauce.

2. Poznawanie współczesnych zagrożeń związanych z paleniem papierosów, alkoholem, narkotykami, dopalaczami itp.

3. Uświadomienie przez uczniów celów i planów na przyszłość – doradztwo zawodowe

I II III IV V

Lp Projektowanie działań.

Treści zadania

Cele szczegółowe Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Przygotowanie

uczniów do

samodzielnego życia

Pomoc uczniom w adaptacji do nowych warunków

Przestrzeganie tzw. „okresu ochronnego” dla uczniów klas pierwszych.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze Statutem oraz Regulaminem ZS nr 1 Przeprowadzenie zajęć

integracyjnych.

Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.

Wrzesień wychowawcy,

pedagog

(5)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

5

Preorientacja zawodowa a planowanie kariery.

Udostępnianie informatorów i innych materiałów o szkołach

ponadgimnazjalnych.

Zapoznanie młodzieży z sytuacją na rynku pracy.

Zajęcia wspomagające uczniów w wyborze kierunków kształcenia.

Doradztwo zawodowe.

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych.

Targi edukacyjne.

Zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem

predyspozycji zawodowych.

Porady indywidualne.

Cały okres edukacji wychowawcy, doradca zawodowy ( psycholog)

Umiejętność bycia

asertywnym, obrony swoich praw przy zachowaniu zasad kultury osobistej.

Radzenie sobie ze stresem.

Warsztaty, ćwiczenia dotyczące technik aktywnego słuchania i koncentracji. Treningi wskazujące sposoby radzenia sobie ze stresem Redagowanie gazetek klasowych, szkolnych. Stosowanie technik sprzyjających budowaniu atmosfery zaufania.

Aktywne spędzanie czasu wolnego – rozładowanie stresu i napięcia- wyjazdy i wycieczki.

Cały okres edukacji wychowawcy, rodzice, psycholog, pedagog

2. Przygotowanie i przeprowadzanie działań

wspomagających rozwój uzdolnień i talentów

Rozwijanie zainteresowań poprzez wspieranie motywacji wewnętrznej.

Poznawanie technik zapamiętywania i uczenia się oraz koncentracji Organizowanie warsztatu pracy.

Prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów. Stosowanie różnorodnych technik wspomagających proces zapamiętywania i uczenia się.

Wymiana doświadczeń.

Zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej.

Cały okres edukacji

wychowawcy, nauczyciele, rodzice,

(6)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

6

3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Rozwijanie zainteresowań poprzez wspieranie motywacji wewnętrznej.

Poznawanie technik

zapamiętywania i uczenia się oraz koncentracji

Organizowanie warsztatu pracy.

Rozwijanie motywacji u uczniów Prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów. Stosowanie różnorodnych technik wspomagających proces

zapamiętywania i uczenia się. Wymiana doświadczeń.

Zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej. Udział w konkursach przedmiotowych.

Zapewnienie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności uczniów.

Zachęcenie do udziału w konkursach poza szkoła i w szkole.

Cały okres edukacji wychowawcy, nauczyciele, rodzice,

4. Współpraca z rodzicami w pokonywaniu trudności

związanych z okresem dojrzewania

wychowanków.

Próby rozwiązywania problemów wieku

dojrzewania. Podejmowanie rozmów na temat;

koleżeństwa, przyjaźni, miłości.

Przełamywanie tematów tabu

Czynny udział w zajęciach

wychowania do życia w rodzinie, spotkania z psychologiem,

pedagogiem

cały okres edukacji,

wg harmonogramu

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, rodzice

5. Wychowanie do życia w rodzinie i

społeczeństwie.

Pomoc w rozumieniu roli małżeństwa i rodziny w życiu osobistym człowieka oraz w życiu społecznym.

Rozwijanie umiejętności budowania trwałych więzi międzyludzkich,

kształtowanie pozytywnego modelu małżeństwa i rodziny

Lekcje WDŻwR

lekcje wychowawcze o dojrzewaniu i odpowiedzialności.

według

harmonogramu, cały okres edukacji

wychowawcy, nauczyciele, rodzice, grupy zadaniowe

(7)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

7

Promocja szacunku dla ludzi i dla siebie;

kształtowanie postaw prospołecznych

Kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych.

Nauka odpowiedzialności za siebie i za grupę. Wdrażanie wrażliwości, życzliwości, rzetelności i

odpowiedzialności.

- Praca nad własnym charakterem, poszanowanie godności i własnej i drugiego człowieka.

- Działalność grupy wolontariuszy na rzecz środowiska szkolnego i

lokalnego ( akcje charytatywne, pomocowe).

cały okres edukacji wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Zapobieganie patologiom i uzależnieniom oraz

przeciwdziałanie agresji.

Poznanie zagrożeń cywilizacyjnych, próba wyrobienia umiejętności właściwego zachowania wobec nich.

Prelekcje dla młodzieży poświęcone zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.

Zagrożenia zdrowia i życia:

- alkoholizm, nikotynizm,

narkomania, dopalacze

- HIV i AIDS - samouszkodzenia ciała (tatuaże,

piercing) - prostytucja

- włóczęgostwo

cały okres edukacji wychowawcy, pedagog, psycholog

Umożliwienie wychowankom

zdobycia wiedzy o zasadach udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej.

Organizacja spotkania dla uczniów z Ratownikiem

Medycznym – pokaz metod udzielania pierwszej pomocy w nagłych

wypadkach.

cały okres edukacji nauczyciel biologii, higienistka

(8)

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 – Siemianowice Śląskie, Program Wychowawczy dla klas I-III na rok szkolny 2015/16.

Strona

8

7. Poznawanie współczesnych zagrożeń

cywilizacyjnych.

Przekazanie uczniom wiadomości na temat szkodliwości dla organizmu związanych z paleniem papierosów, alkoholem, inhalatorami, narkotykami, dopalaczami.

- pogadanki na godz.

wychowawczych,

- prelekcje pedagoga i psychologa - wybrane elementy zajęć z biologii i wychowania fizycznego,

- SKS-y- spędzanie czasu wolnego - pogadanki i rozmowy z uczniami.

- Dni sportu, profilaktyki

zdrowotnej, warsztaty, wykłady - spotkania z pediatrą i pielęgniarka

szkolną,

- imprezy sortowe organizowane przez nauczycieli wf i urząd miasta, - konkursy organizowane przez Komendę miejską

cały okres edukacji nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna, zaproszeni goście, policja, pedagog i psycholog

Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu zdrowego

odżywiania i aktywności fizycznej na

zdrowie.

- Zdobywanie wiedzy o szkodliwości

narkotyków i inhalatorów, dopalaczy i alkoholu przez spotkania z psychologiem, pedagogiem

- lekcje wychowawcze, warsztaty, szkolenia(wg zapisów w szkolnym programie profilaktycznym) - projekcja filmów,

- spotkania z lekarzem, policja,

cały okres edukacji nauczyciel biologii, pielęgniarka szkolna, zaproszeni goście, policja, rodzice, pedagog, psycholog

Opracowała:

mgr Katarzyna Godzic- Kurpan mgr Aleksandra Peczyńska

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :