• Nie Znaleziono Wyników

Podstawa programowa Treści nauczania wymagania szczegółowe.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Podstawa programowa Treści nauczania wymagania szczegółowe."

Copied!
17
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Aneta Wilczewska

(2)

VII. Systematyka związków nieorganicznych. Uczeń:

1. na podstawie wzoru sumarycznego, opisu budowy (…) klasyfikuje dany związek chemiczny do(…)kwasów;

2. na podstawie wzoru sumarycznego związku nieorganicznego pisze jego nazwę, na podstawie nazwy pisze jego wzór sumaryczny;

10. klasyfikuje poznane kwasy ze względu na ich skład (kwasy tlenowe i beztlenowe), moc i właściwości utleniające

11. przedstawia i uzasadnia zmiany mocy kwasów fluorowcowodorowych 12. opisuje wpływ elektroujemności (...) na moc kwasów tlenowych

Podstawa programowa

Treści nauczania – wymagania szczegółowe.

(3)

Kwasy to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu lub atomów wodoru i reszty kwasowej

n

H n R

HCl

H 2 SO 4

(4)

Kwasy beztlenowe Kwasy tlenowe

np.

H2S, HCN, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr, HI

np.

CO2+H2O (H2CO3), HNO3, H3PO3, H3PO4,HNO2,

SO2+H2O (H2SO3), H2SO4, HClO, HClO2 , HClO3 , HClO4 , HClO3, HClO2

(5)

Nazwa kwasu Wzór sumaryczny kwasu

kwas chlorowodorowy HCl(aq) kwas fluorowodorowy HF(aq) kwas siarkowodorowy H2S(aq) kwas bromowodorowy HBr(aq) kwas jodowodorowy HI(aq) kwas selenowodorowy H2Se(aq) kwas tellurowodorowy H2Te(aq) kwas cyjanowodorowy HCN(aq)

kwas nazwa niemetalu + wodorowy

BUDOWA I NAZEWNICTWO KWASÓW BEZTLENOWYCH

(6)

BUDOWA I NAZEWNICTWO KWASÓW TLENOWYCH

kwas azotowy(V) HNO3

kwas azotowy(III) HNO2 kwas chlorowy(VII) HClO4 kwas chlorowy(V) HClO3 kwas chlorowy(III) HClO2

kwas chlorowy(I) HClO

kwas ortofosforowy(V) H3PO4

kwas metafosforowy(V) HPO3 kwas difosforowy(V) H4P2O7 kwas fosforowy(III) H3PO3

kwas węglowy CO2+H2O (H2CO3)

Kwas nazwa niemetalu (metalu) + owy (wartościowość niemetalu)

(7)

kwas siarkowy(IV) SO2+H2O (H2SO3) kwas siarkowy(VI) H2SO4

kwas tiosiarkowy(VI) H2S2O3 kwas disiarkowy(VI) H2S2O7 kwas arsenowy(III) H3AsO3 kwas arsenowy(V) H3AsO4

kwas borowy H3BO3

kwas manganowy(VII) HMnO4 kwas manganowy(VI) H2MnO4 kwas chromowy(VI) H2CrO4 kwas dichromowy(VI) H2Cr2O7 kwas metakrzemowy(IV) H2SiO3 kwas ortokrzemowy(IV) H4SiO4

kwas jodowy(VII) HIO4

kwas jodowy(V) HIO3

(8)

Poćwicz:

https://learningapps.org/watch?v=prqzb436c20

Rusz głową

(9)

Kwasy utleniające: H

2

SO

4 (stężony)

HNO

3(stężony)

HNO

3(rozcieńczony)

Kwasy nieutleniające: np. H

2

S, HNO

2

, HBr, HClO

(10)

Kwasy jednoprotonowe np. HCl, HNO

3

Kwasy wieloprotonowe np. H

2

S H

3

PO

4

!!! H

3

PO

3

(11)

Mocne K do 10

HI, HBr,

HCl, HF,

HClO4, HMnO4 HClO3,

HNO3, H2SO4

Słabe

K poniżej 10

H3PO3, H3PO4, HClO2, H2SO3, H2CO3,

HCN, H2S, HNO2, H3BO3, H2SiO3, HClO, H4SiO4

Podział kwasów

- ze względu na ich moc

Miarą mocy kwasów jest stała dysocjacji K

(12)

Który kwas jest mocniejszy?

HNO3 HCl

H3PO4 HF

HClO3 HClO2

Źródło: Tablice chemiczne – materiały CKE

(13)

Moc kwasów beztlenowych w grupie:

wzrasta wraz ze spadkiem elektroujemności pierwiastka;

wzrostem liczby atomowej; wzrostem promienia atomu niemetalu

HF < HCl < HBr < HI H2S < H2Se < He2Te

Moc kwasów beztlenowych w okresie:

wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej Z (ze wzrostem elektroujemności pierwiastka):

H2S < HCl H2Se < HBr H2Te < HI

(14)

Jeśli kwasy mają podobną strukturę to mocniejszy jest ten kwas, który ma bardziej elektroujemny atom centralny.

HClO

3

> HBrO

3

> HIO

3

Moc kwasów tlenowych zawierających atom tego samego pierwiastka wzrasta z liczbą atomów tlenu w cząsteczce.

HClO

4

> HClO

3

> HClO

2

> HClO HNO

3

> HNO

2

Moc kwasów tlenowych

(15)

Rusz głową

Który kwas jest mocniejszy? Uzasadnij swój wybór.

H2SO3 H2SO4

HI HBr

H3PO4 H3AsO4

(16)

Było na maturze…

maj 2015 r. PR

(17)

Dziękuję za uwagę!

Cytaty

Powiązane dokumenty

210 godz. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 350 godz. 1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego naleŜy dostosować do wymiaru godzin

porównuje wartośd wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki z daną liczbą wymierną oraz znajduje liczby wymierne większe lub mniejsze od takiej wartości, na

IV.1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje. IV.2. wskazuje na

Wybrane wiadomości i umiejętności, wykraczające poza treść wymagań podstawy programowej, których spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne

• rozwiązuje proste zadania (lub problemy) dotyczące treści rozdziału Prąd elektryczny (rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu, przelicza wielokrotności

Na przykładzie badanej parafii wykazano wiele analogii z ustaleniami do- tychczasowymi: zdeterminowanie płodności wiekiem kobiety, wyższy odsetek poczęć przedmałżeńskich w

Hoofdstuk 7 (Spectrum Schatten) gaat in op methoden om van een (kortdurend) signaal het vermogensdichtheidsspectrum of de autocorrelatiefunctie te bepalen. Als echter een

At times belonging to the kinematics of the Green’s function that would be observed between the two locations between which the responses are measured, stationary phase events appear

Odwołując się do treści Księgi Rodzaju oraz Mitologii uczniowie porównują dwie teorie stworzenia świata :..

„Gazeta Świąteczna” , jak i inne pisma obozu demokratycznego, prze­ ciwstawiała się emancypacji chłopów spod patronatu dworu i plebanii.. Prószyńskiego

It brings all the doctoral students in the field of education to discuss the role of young scientists and their role at the University.. The main aim of the meeting is to share

Akt ten stanowi podstawę trady- cyjnego prawa szwedzkiego znanego jako Zasada jawności (offentlighetsprincipen), która odgrywa kluczową rolę nie tylko w zapewnianiu obywatelom

IV.1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje. IV.2. wskazuje na

IV.1. wymienia układy budujące organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, nerwowy i podaje ich podstawowe funkcje. IV.2. wskazuje na

PRODUKCJA Z pomocą nauczyciela wykazuje się w stopniu minimalnym umiejętnościami na ocenę dostateczną: naśladuje, odczytuje, wykonuje niesamodzielnie zadania.. •

5.WYBRANA METODA OTRZYMYWANIA I PRZEPIS WYKONANIA (Preparat będzie wykonywany w następnym semestrze. Metodę wybiera prowadzący.). 6.PRZEPIS WYKONANIA WRAZ Z ZALECENIAMI BHP I

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, nie potrafi organizować sobie pracy, nie wykonuje żadnych prac, lekceważy powierzone mu zadania,

[r]

[r]

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.. Kubiaka), Jak poeta pisał wiersz, Znaki wiosny, Pierwszy motylek, krzyżówka, karta pracy – tulipan.. Opis

Następnie nauczyciel rozdaje malutkie karteczki i prosi uczniów, aby zapisali na nich wymyślone przez siebie imię i nazwisko, najlepiej takie, które zawierałoby litery

2) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym,