Album prawników polskich. Album ekonomistów polskich RPEiS 9, 1929, z. 3-4

10  Download (0)

Full text

(1)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

16. Michał Rostworowski,

Ur. 27. sierpnia 1964 w Dreźnie. Studja wyższe w Uniw. Petersburskim (1884—1888), w paryskiej Ecole des Sciences Politiques (1889—1891),wUniw. Jagiell. (1891—1893). Prof. Prawa polityczna i Prawa Narodów 1903. Dyrektor Szkoły Nauk Politycznych przy wydziale Prawa U J. od 1910. — Rektor Uniw. Jagiellońskiego 1925/6. — Członek Stałego Trybunału Rozjemczego w H a ­ dze (1923—1929). Kilkakrotnie Sędzia narodowy w Stałym Trybunale Mię­ dzynarodowej Sprawiedliwości w Hadze. Członek Komisji Kodyfikacyjnej R. P, Ogłosił: La Sutiation internationale de St. Siège (1892). La Condition

juridique des navires de commerce dans les ports etrangers (1895). Les conflits de loi en matière de nationalité et leur solution (1898). Austrjacka Izba P a n ó w (1900). Prawno-polityczna i prawno-administracyjna strona

bud-żetów Królestwa Kongresowego (1905—1906). Djarjusz Sejmu z r. 1830/31 (1907—1912). Rada Ministrów i Rada Stanu Księstwa Warszawskiego (1911). Prawna geneza Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1915). Ma-terjały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807 (1918). Wytyczne Konsty­ tucji Polskiej (1919). Budowa Władzy Rządzącej i Wykonawczej (1919) Liga Narodów (1920). Współpraca w dziele zbiorowem „Nasza Konstytu­ cja" (1922) i wiele innych.

(2)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.)

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Adolf Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.)

12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

(3)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

17. Zygmunt Cybichowski

ur. w Poznaniu 1879 r., studja uniwersyteckie w Berlinie, Monachjum i Wro­ cławiu, doktorat prawa w Strasburgu 1902 r., podróż naukowa do Francji i Anglji 1905—7 r., asesor sądowy 1910 r., od 1911 r. docent we Fryburgu Szwajcarskim, 1922 r. profesor uniwersytetu we Lwowie, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Warszawie, 1919—1922 r. dziekan wydziału prawa tamże, od 1923 r. sędzia Stałego Trybunału Rozjemczego w Hadze, od 1926 r. prof. Akademji Prawa Międzynarodowego w Hadze, od 1926 r, sędzia Trybunału Kompetencyjnego, 1928 r. prezes International Law Association, od 1928 r. członek honorowy Król. Akademji Nauk Prawn. i Ustawodawstwa w Ma­ drycie. Ogłosił : Polskie Prawo Państwowe, 3 tomy (1923--1929), Encykclo-pedja Podr. Prawa Publ. (1926—1929 łącznie z innymi autorami), Prawo Międzynarodowe publ. i pryw., I I I wyd. (1928), La compétence des tribunaux

à raison d'infractions comises hors du territoire (1927), Międzynarodowe

prawo karne (1927), O pojęciu i istocie przynależności państwowej (1920), Nauka o państwie (1918), Międzynarodowe prawo wojenne (1914), Studien zum internationalen Recht (1912), Das antike Völkerrecht (1907), Artikel 76

(4)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.).

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Adolf Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

(5)

ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH

15. Jan Lewiński

ur. 1885 r., studja w Brukseli i Londynie, profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Ogłosił: Samorząd miejski w Londynie (Warszawa 1905), Chałupnictwo, jego istota, teorja i rozpowszechnienie (Warszawa 1908), L'Evolution industrielle de la Belgique. Travaux de l'Institut de Sociologie Solvay (Bruxelles 1911), The Origin of Property and the Formation of the Village Comunity. A course of lectures delivered at the London School of Economics and Political Science (London 1913), Twórcy ekonomji politycz­ nej. Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin 1921), The Founders of Political Economy (London 1922), Zasady ekonomji politycznej (Warszawa

(6)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław (Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.).

7. Stanisław Grabski (zesz 3 z 1927 r.).

8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.).

9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.).

10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.).

11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.).

13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.).

14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.).

(7)

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

18. Jakób Glass.

Ur. 1864 w Warszawie. Studja uniwersyteckie w Warszawie i Heidelbergu. 1892—1917 pis. hip. sądu okr. w Warszawie. W sądownictwie obywatelskiem 1915 sędzia Sądu Głównego. 1917—1918 członek Rady Departamentu Sprawie­ dliwości. Od r. 1917 wykłady zlecone pr. hip. w Uniw. Warsz. Od r. 1919 członek Komisji Kodyfikacyjnej. 1919—1923 i od 1925 prezes Konsystorza Ew.-Augs. w Warszawie, 1917—1920 prokurator Sądu Najwyższego, 1920 do 1926 sędzia Sądu Najwyższego, 1923 i 1924 prowadził lustrację urzędów hipo­ tecznych na Ziemiach Wschodnich i w Województwie białostockiem, 1926 do 1928 prezes rady Tow. Prawn. w Warszawie. Ogłosił: 1) Ograniczenia lud­ ności polskiej w b. zaborze rosyjskim (1917), 2) O zakładaniu hipotek dla drobnej własności (1917), 3) Rzut oka na hipotekę polską w świetle ustawo-dawstw cudzoziemskich (1917), 4) Ewangelicy polacy w świetle dokumentów urzędowych (1919), 5) Stan prawny kościołów ewangelickich w b. Królestwie Polskiem i na kresach wschodnich (1925), 6) Zarys prawa hipotecznego, obow. w b. Król. Pol. (1922), 7) Ustawa hip. z 1818 r. w brzmieniu z 1919 r. (oprac. z Kuziorem, 1927), 8) Ust. hip. dla drobnej własności, proj. z uzas. (1929)

(8)

Album prawników polskich

1. Ś. p. Ksawery Fierich (zesz. 3 z 1925 r.).

2. Oswald Balzer (zesz. 4 z 1925 r.).

3. Adolf Suligowski (zesz. 1 z 1926 r.).

4. Ś. p. Ernest Till (zesz. 2 z 1926 r.),

5. Ś. p. Edmund Krzymuski (zesz. 3 z 1926 r.).

6. Henryk Konic (zesz. 4 z 1926 r.).

7. Adolf Parczewski (zesz. 1 z 1927 r.).

8. Władysław Abraham (zesz. 2 z 1927 r.).

9. Fryderyk Zoll (zesz. 3 z 1927 r.).

10. Michał Bobrzyński (zesz. 4 z 1927 r.).

11. Ignacy Koschembahr-Łyskowski (zesz. 1 z 1928 r.).

12. Stanisław Starzyński (zesz. 2 z 1928 r.).

13. Władysław Leopold Jaworski (zesz. 3 z 1928 r.).

14. Leon Petrażycki (zesz. 4 z 1928 r.).

15. Leon Piniński (zesz. 1 z 1929 r.).

16. Michał Rostworowski (zesz. 2 z 1929 r.).

17. Zygmunt Cybichowski (zesz. 3 z 1929 r.

(9)

ALBUM EKONOMISTÓW POLSKICH

16. Stefan L. Zaleski.

Ur. 30. 5. 1888 w Klonowcu, ziemi radomskiej. Studja uniwersyt. w Genewie i w Paryżu (1908—13). Redaktor działu ekonom. i demograf. „Encyclopédie Polonaise", wydaw. w Szwajcarji (1915—18). Członek polskiej delegacji ekon. na konferencję pokojową w Paryżu (1919). Zast. prof. ekon. i skarb. na Uniw. Pozn. (1920—25), habilitowany z ekonom i skarbow. tamże (1925), prof. nzw. ekonom. społ. Uniw. Pozn. (od 1. X. 25), dziekan Wydziału praw. ekon. r. 1929/30. — Członek Komisji Ligi Narodów do spraw podwójnego opodatko­ wania i ucieczki kapitałów (1925—28). Delegat Rządu Polskiego na międzyn. konferencję w sprawach podatkowych w 1928 r. Redaktor „Bilansu Gospodar­ czego Dziesięciolecia Polski Odrodzonej" wydaw. P. W. K. — Ważniejsze prace: Vie économique et sociale de la Pologne (II cz. „Petite Encyclop. Polonaise") (1916, tłum. angiel. 1919), Commerce du Royaume de Pologue (1917), Finances publiques du Roy. de Pol. (1917), Agriculture dans la Pologne Prussienne (1917), Demographie générale de la Pologne (1920), Prawo skar­ bowe Rzpl. Pol. (1922—24), Idea słusznej pracy (1925), Istota i rozwój na­

(10)

Album ekonomistów polskich

1. Stanisław Głąbiński (zesz. 1 z 1926 r.).

2. Antoni Kostanecki (zesz. 2 z 1926 r.).

3. Zofja Daszyńska-Golińska (zesz. 3 z 1926 r.).

4. Adam Krzyżanowski (zesz 1 z 1927 r.).

5. Jerzy Michalski (zesz. 1 z 1927 r.).

6. Leopold Caro (zesz. 2 z 1927 r.).

7. Stanisław Grabski (zesz 3 z 1927 r.).

8. Władysław Grabski (zesz. 4 z 1927 r.).

9. X. Antoni Szymański (zesz. 1 z 1928 r.).

10. Tadeusz Brzeski (zesz. 2 z 1928 r.).

11. Edward Taylor (zesz. 3 z 1928 r.).

12. Władysław Marjan Zawadzki (zesz. 4 z 1928 r.).

13. Ś. p. Jan Dmochowski (zesz. 1 z 1929 r.).

14. Roman Rybarski (zesz. 1 z 1929 r.).

15. Jan Lewiński (zesz. 3 z 1923 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :