• Nie Znaleziono Wyników

XXXIV Zjazd Lekarzy WIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "XXXIV Zjazd Lekarzy WIL"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

MAJ 2013

5

XXXIV Zjazd Lekarzy WIL

2233 m maarrccaa ooddbbyyłł ssiięę XXXXXXIIVV ZZjjaazzdd LLeekkaarrzzyy W WIILL..

BByyłł ttoo ddoorroocczznnyy zzjjaazzdd bbuuddżżeettoowwyy..

Z ebrani przyjęli sprawozdanie z wykonania bud- żetu w roku ubiegłym. Po dyskusji zaakceptowano także budżet na 2013 r. Zasadnicze cele zjazdu zo- stały zatem zrealizowane. Trudno było przypuszczać, że na zjeździe pominięta zastanie dyskusja na temat aktualnej sytuacji w służbie zdrowia i w tym kon- tekście samych lekarzy. Tak też się stało. Dyskusja była bardzo ożywiona i interesująca. Oczywiście le- karze dali wyraz głębokiemu niezadowoleniu z tego, co się dzieje w ochronie zdrowia zarówno pod wzglę- dem finansowym, jak i organizacyjnym. Na nowych pomysłach resortu zdrowia i NFZ (np. recepty) nie pozostawiono suchej nitki. Efektem dyskusji są do- kumenty przyjęte przez zjazd.

W trakcie zjazdu wręczono odznaczenia. Profesor dr hab. Henryk Wysocki otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Kilkunastu koleżankom i kolegom wręczono odznaczenia korporacyjne. Po- nadto zjazd powołał na stanowisko Okręgowego Rzecz- nika Praw Lekarzy kol. Romana Handshuha, ustano- wił honorowe odznaczenie dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków WIL, w uznaniu wybitnych za- sług w szkoleniu podyplomowym i doszkalaniu lekarzy i lekarzy dentystów; przyjął roczne sprawozdanie okrę-

MATERIAŁY ZJAZDOWE

AAppeell XXXXXXIIVV OOkkrręęggoowweeggoo ZZjjaazzdduu LLeekkaarrzzyy W WIILL zz 2233 m maarrccaa 22001133 rr..

ddoo kkoonnssuullttaannttóóww kkrraajjoowwyycchh ww ddzziieeddzziinnaacchh ssttoom maattoollooggiicczznnyycchh

XXXIV OZL WIL apeluje do konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych o skorzystanie z określonego przepisem art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowot- nej statusu osób opiniujących kluczowe dokumenty regulujące postępowania konkur- sowe NFZ.

Zjazd w szczególności zwraca uwagę na brak w kryteriach oceny ofert należytego wyważania poszczególnych kryteriów. Kryteria oceny ofert w brzmieniu nadanym w zarządzeniach z 2011 r. nie dość, że naruszają zasadę uczciwej konkurencji, to niemal zupełnie pomijają doświadczenie wieloletniej praktyki lekarza dentysty i posiadane stopnie specjalizacyjne. Najdobitniej widać to w przypadku punktacji konkursowej w za- kresach leczenia ogólnostomatologicznego oraz leczenia dzieci i młodzieży.

Niedopuszczalną sytuację przede wszystkim z punktu widzenia dobra pacjenta jest zrównanie oceny jakości lekarza specjalista z innej dziedziny niż stomatologia zachowawcza lub pedodoncja (również lekarza posiadającego pierwszy stopień spe- cjalizacji) z lekarzem, który właśnie opuścił mury uczelni i zdał Lekarski Dentystyczny Egzamin Końcowy. Relatywnie niewielka liczba preferowanych przez NFZ specjalistów czynnie wykonujących zawód czyni to kryterium w kontraktach ogólnych w dużym stop- niu „martwym”.

Zjazd wyraża przekonanie, że rolą lekarza dentysty „pierwszego kontaktu” jest przede wszystkim zaplanowanie kompleksowego leczenia obejmującego zabiegi z różnych dziedzin. Planowanie to winno być dokonane z uwzględnieniem wielu czynników, w tym oceny motywacji pacjenta i kwestii ekonomiki leczenia.

Tak zdefiniowany przedmiot zamówienia narzuca publicznemu płatnikowi konieczność starania się o pozyskanie do współpracy przede wszystkim lekarzy legitymujących się możliwie dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Wszystko to winno znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach oceny ofert, na co również zwróciła uwagę w apelu z 22 lutego w sprawie leczenia specjalistycznego Naczelna Rada Lekarska.

S

S t t a a n n o o w w i i s s k k o o X X X X X X I I V V O O k k r r ę ę g g o o w w e e g g o o Z Z j j a a z z d d u u L L e e k k a a r r z z y y W W I I L L z z 2 2 3 3 m m a a r r c c a a 2 2 0 0 1 1 3 3 r r . . ww sspprraawwiiee pprroojjeekkttuu zzaałłoożżeeńń rreeffoorrm myy ii ddeecceennttrraalliizzaaccjjii NNFFZZ

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej negatywnie ocenia założenia projektu założeń reformy i decentralizacji NFZ.

UUzzaassaaddnniieenniiee::

Z analizy założeń wynika, że nie jest to reforma, tylko zmiana prowadząca do rozmy- cia odpowiedzialności za funkcjonowanie ochrony zdrowia. Zmiany te nie prowadzą do decentralizacji systemu zarządzania ochrony zdrowia, gdyż organizacja, zarządzanie i fi- nansowanie nadal pozostaną w kompetencjach urzędów centralnych i to nie w jednym a w trzech. W założeniach tych zmian nie wzięto pod uwagę braku lekarzy, wieku lekarzy aktywnych zawodowo, wzrostu biurokracji, niedofinansowania całej ochrony zdrowia.

Mamy świadomość, że będzie to skutkować brakiem możliwości zapewnienia zabez- pieczenia należytego poziomu świadczeń w ochronie zdrowia w świetle rosnących oczekiwań i wymagań polskiego społeczeństwa.

Zjazd zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do upublicznienia stanowiska we wszystkich możliwych mediach oraz przekazania właści- wym urzędom.

SSeekkrreettaarrzz PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa

XXXXXXIIVV OOkkrręęggoowweeggoo ZZjjaazzdduu LLeekkaarrzzyy XXXXXXIIVV OOkkrręęggoowweeggoo ZZjjaazzdduu LLeekkaarrzzyy lleekk.. ddeenntt.. KKaattaarrzzyynnaa PPiioottrroowwsskkaa lleekk.. EEllżżbbiieettaa MMaarrcciinnkkoowwsskkaa

PPoozzoossttaałłee uucchhwwaałłyy XXXXXXIIVV OOkkrręęggoowweeggoo ZZjjaazzdduu LLeekkaarrzzyy WWIILL zzaammiieeśścciimmyy ww nnaassttęęppnnyymm wwyyddaanniiuu „„BBiiuulleettyynnuu””.. MMaatteerriiaałłyy ssąą ddoossttęęppnnee ttaakkżżee nnaa ssttrroonniiee wwwwww..wwiill..oorrgg..ppll

gowej rady, rzecznika, sądu i komi- sji rewizyjnej; uchwalił przekaza- nie zysku netto za rok 2012 w wy- sokości 304 316,55 zł na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na in- westycje.

Zjazdowi przewodniczyła kol.

Elżbieta Marcinkowska. To już

kolejne spotkanie, w którym funk-

cję przewodniczącej powierzono

kobiecie. Może w tym tkwi ta-

jemnica sprawności obrad?

AB

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ale może też być i, jak się oka- zuje, jest – polityczny.. Niestety, niesie to

Po wystąpieniach prezesa i przewodniczących po- zostałych organów zatwierdzono kolejno sprawozdania kadencyj- ne Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie po- twierdzenia wyników głosowania i wyboru de- legatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielko- polskiej Izby

K wiecień upłynął pod znakiem przygotowań i organizacji XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który odbył się 9 kwietnia w Instytucie

K wiecień upłynął pod znakiem przygotowań i organizacji XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który odbył się 9 kwietnia w Instytucie Chemii

w sprawie zmiany uchwały nr 11/2009 XXX Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Wielkopolskiej

w sprawie zmiany uchwały nr 11/2009 XXX Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów

n IV kadencja – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej; sekre- tarz Okręgowej Komisji Wyborczej, członek Rady Naukowej Biuletynu Informacyjnego Sądu Lekarskiego