• Nie Znaleziono Wyników

1. Liczby naturalne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Liczby naturalne"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 3

1. Liczby naturalne 𝑝 i 𝑞 (𝑝 < 𝑞) są kolejnymi liczbami pierwszymi większymi od 2. Wykaż, że liczba 𝑝 + 𝑞 jest iloczynem co najmniej trzech (niekoniecznie różnych) liczb naturalnych większych od 1.

2. W trapez równoramienny o podstawach 𝑎 i 𝑏 można wpisać koło. Oblicz pole tego koła.

3. Wykaż, że dla dodatnich liczb 𝑚, 𝑛 zachodzi nierówność 1

√2𝑚 + 1

√2𝑛 ≤ √𝑚 + 𝑛 𝑚𝑛

Rozwiązania należy oddać do piątku 4 października do godziny 15.10 koordynatorowi konkursu

panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 5 października do północy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

5aWczasiezbi6rkipieniedzydziewczetazebrazy 125,36 zl, a chiopcy dwa razy nutej niz

[r]

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Liczby naturalne

1 Zapisz liczby słowami.. ► Jeśli wykonasz poprawnie trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom..

Przyjmij, że znasz dowód faktu z poprzedniego zadania i za jego pomocą udowodnij jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze.. Podaj definicję

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

Oblicz pole powierzchni bocznej

Suma dw´ och liczb rzeczywistych

Łatwo podać wiele przykładów zbiorów induktywnych. Takim jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych R, również zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych. Można zauważyć, że

Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn jest 100 razy większy od największej liczby czterocyfrowej..

Jacek przejeżdża całą trasę w 10 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje.. Mama upiekła

Zapisz cyframi liczbę: cztery miliony trzydzieści tysięcy jedenA. Zapisz w systemie dziesiętnym

Zadanie 4.2 Na elipsie znaleźć punkty, których odległość od prawego ogniska jest cztery razy większa od odległości od lewego ogniska... rozwinąć w szereg Fouriera

 rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  oblicza dokładną wartość

 umie:narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie, rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami, obliczyć

wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich

U – Zaznaczają kolorem punkty odpowiadające liczbom dwucyfrowym o jednakowych cyfrach.. N – Poleca odnaleźć i wypisać liczby dwucyfrowe, których cyfra jedności jest dwa