Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4

217  Download (0)

Full text

(1)

NADCHODZĄCE WYDARZENIA NAUKOWE W PAM

• V POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM CHIRURGII RĘKI – kwiecień 2008 r. Organizator: Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM.

• IV SZCZECIŃSKO-POZNAŃSKIE SPOTKANIA REUMATOLOGICZNE – kwiecień 2008 r., Kołobrzeg.

Organizator: Klinika Reumatologii PAM.

• WPŁYW INNOWACYJNYCH METOD DIAGNOZOWANIA MEDYCZNEGO NA DECYZJE PACJENTÓW – 12 kwietnia 2008 r., Szczecin. Organizator: Samodzielna Pracownia Psychologii i Socjologii Lekarskiej PAM.

• SYMPOZJUM SZKOLENIOWE ŚWIATOWEGO TOWARZYSTWA ORTOPEDYCZNEGO I TRAUMATOLOGICZNEGO SICOT – maj 2008 r., Kołobrzeg – Dźwirzyno. Organizator: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM.

• BLIŹNIĘTA W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA: ASPEKTY MEDYCZNE, PEDAGOGICZNE I SPOŁECZNE – maj 2008 r., Szczecin. Organizatorzy: Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej PAM, Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne.

• KONFERENCJA NAUKOWA TOWARZYSTWA TERAPII MONITOROWANEJ – POSTĘPY W LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – 28–30 maja 2008 r., Międzyzdroje. Organizatorzy:

Katedra Farmakologii PAM i Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii.

• IV ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE – 13–14 czerwca 2008 r., Międzyzdroje.

Organizatorzy: Katedra i Klinika Psychiatrii PAM, PTP O/Szczecin.

• I ZACHODNIOPOMORSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE – AKTUALNE MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYKI, DIAGNOSTYKI I LECZENIA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII – 4–6 września 2008 r., Międzyzdroje. Organizatorzy: Klinika Położnictwo i Ginekologii Katedry Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii PAM, Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

• IV POMORSKIE SYMPOZJUM – 26–28 września 2008 r., Szczecin. Organizator: Zakład Alergologii Klinicznej PAM.

• NOWOTWORY DZIEDZICZNE – PROFILAKTYKA – październik 2008 r., Międzyzdroje – Szczecin.

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych PAM, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S , 2 00 7, 5 3, 4

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE

SZCZECIN 2007, 53, 4

R O C Z N I K I

P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E

A N N A L E S

A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S

(2)

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE

SZCZECIN 2007, 53, 4

R O C Z N I K I

P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E

A N N A L E S

A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S

(3)

Chemical Abstract. Dostępne w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych.

Do druku przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe oraz prezentujące ważną kazuistykę z zakresu nauk podstawowych, kli- nicznych oraz humanistyki medycznej autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą.

Zamieszczony materiał publikowany jest i będzie według przyjętego schematu wydawniczego, w języku polskim lub angiel- skim, z krótkimi streszczeniami odpowiednio dla języka polskiego – po angielsku, a dla języka angielskiego – po polsku. Każdy tom obejmuje 3 części stałe: oryginalne prace naukowe o objętości 1–1,5 arkusza wydawniczego, w tym skondensowane rozprawy doktorskie, doniesienia naukowe itp.; kronikę PAM za poprzedni rok wraz z przemówieniem rektora na inauguracji roku akade- mickiego i spis jednostek naukowo-dydaktycznych oraz bibliografi ę dorobku piśmienniczego uczelni.

Od tomu 50 Roczników PAM zostały wprowadzone zmiany w edycji, które omówiono w regulaminie publikowania prac.

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC*

w Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej

Redakcja Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej przyjmuje oryginalne prace naukowe, w trybie ciągłym. Można publikować materiały ze wszystkich dziedzin nauk medycznych, również te, które są zbyt obszerne na zamieszczenie w czasopismach specjalistycznych.

Materiał powinien mieć nie więcej niż 20–25 stron maszynopisu formatu A-4, łącznie z rycinami, tabelami, podpisami i pi- śmiennictwem tylko cytowanym w tym dziele (ograniczonymi do minimum) oraz streszczeniami.

Manuskrypt napisany w języku polskim i angielskim, na białym papierze, bez wyróżnień. Zadrukowana może być tylko pierw- sza strona kartki, druga pozostaje niezadrukowana (czysta). Używać należy 12-punktowej czcionki, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami. Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej. Numery stron umieszczać w dolnym, prawym rogu każdej strony. Zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny, piśmiennictwo.

Strona tytułowa

Imię i nazwisko autora (autorów); tytuł pracy w dwóch językach; miejsce uzyskania stopnia naukowego (dotyczy doktoratów) lub pracy autora (nazwa i adres placówki naukowej, tytuł i stopień naukowy jej kierownika); słowa kluczowe w dwóch językach wymienianych w katalogu MeSH; miejsce i nazwa instytucji, gdzie wykonano pracę; szczegółowe dane dotyczące dysertacji (do- tyczy prac doktorskich – promotor, liczba: stron, rycin, tabel i piśmiennictwa).

Tekst podstawowy

S u m m a r y: streszczenie pracy w języku angielskim i/lub innym. Powinno się w nim znaleźć: cel badania lub próby, podsta- wowe procedury (wybór badanych w doświadczeniu, metody obserwacji lub analizy), główne wyniki (istotne dane i ich statystyczne znaczenie) oraz wnioski. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy. W s t ę p: podać cel artykułu i podsumować uzasadnienie wykonanego badania lub obserwacji z możliwością przywołania piśmiennictwa. M e t o d y: opisać w sposób łatwo zrozumiały dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki. W y n i k i: przedstawić w tekście w logicznej kolejności. Nie powtarzać danych z tabel i rycin, podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje. D y s k u s j a: podkreślić należy nowe oraz ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami, którzy wykonali zbliżone badania. W n i o s k i: powiązać z celami badania i przedstawić w sposób zwięzły. S t r e s z c z e n i e s t r u k t u r a l n e (wstęp, materiał i metody, wyniki, konkluzje): w ję- zyku podstawowym pracy, zawierające kwintesencję tego, co jest w tekście, od 200 do 250 słów. S k r ó t y użyte w tekście po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. L i c z b o w e w a r t o ś c i i s y m b o l e wszystkich wielkości winny być podane wg międzynarodowego układu jednostek SI. S ł o w a k l u c z o w e: 3–6 terminów, nie powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy, wymienianych w katalogu MeSH.

Materiał ilustracyjny

Obejmuje ryciny (kreski – wykresy, diagramy oraz siatki – zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabe- lami). Powinny być dostarczone na oddzielnych kartkach, z oznaczeniem góra–dół i kolejności numeracji wg cytowania w tekście.

Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografi e mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery – wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda isto- ty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach należy podać w języku polskim i angielskim. Na marginesie maszynopisu zaznaczyć numery tabel i rycin w miejscu, gdzie mają być wstawione.

Piśmiennictwo

Numerując, należy podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa należy zapisywać od nowej linii. Pozycji nie należy dublować. Cytowane w tekście piśmiennictwo podać w nawiasach kwadratowych, ze spacją między numerami. Podajemy nazwisko autora/-ów z pierwszymi literami imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – sze- ściu z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).

Redakcja wymaga przedłożenia pracy w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (dyskietka lub CD-ROM) z za- znaczeniem programu zapisu. Tekst powinien być zapisany w programie Word.

* Opracowany na podstawie wytycznych Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, opublikowanych w Problemach Medycyny Nuklearnej 1997, 11 (21), 67–87.

Biological Abstracts, and Chemical Abstracts, and is accessible in more than 150 national and foreign libraries.

Annals accepts original articles, reviews, and case reports relevant to basic sciences, clinical research, and medical humanities,

by authors at the Pomeranian Medical University, as well as at other national and foreign centres.

Papers in Polish or English should be submitted in line with the Notice to Contributors. Each volume consists of three parts:

(1) original articles, concise doctoral theses, reviews, etc.; (2) chronicle of the Pomeranian Medical University for the past year with the inaugural address by the Rector opening the current academic year; and (3) list of departments and annual bibliography of the University.

As of volume 50, changes have been introduced into the Notice to Contributors.

NOTICE TO CONTRIBUTORS*

Annales Academiae Medicae Stetinensis – Annals of the Pomeranian Medical University

Annales Academiae Medicae Stetinensis – Annals of the Pomeranian Medical University accepts original articles in all fi elds

of medicine, including those being too extensive to be published in specialized periodicals.

The typescript should not exceed 20–25 pages of A4 size paper, inclusive of fi gures, tables, legends, references cited (limited to a minimum), and abstracts.

The article in Polish or English is to be typed on white paper, without highlighting. Only one side of the sheet is to be typed on, the other side is to remain empty. A 12-point font and double spacing are to be used throughout. Pages should be numbered consecutively starting with the title page and placing the number in the bottom right corner of every page. The text should be structured as follows: title page, main text, illustrative material, references.

Title page

The following information should be given: names and surnames of author (authors); title in two languages; institution confer- ring the scientifi c degree (in case of a doctoral dissertation) or employing the author (name and address, head’s scientifi c title and degree); key words in two languages, listed in the MeSH catalogue; address and name of institution where the work was performed;

details of the dissertation (applicable to doctoral theses: name of promotor, number in the original thesis of: pages, fi gures, tables, and references).

Main text

S u m m a r y: in English and/or other language, structured as follows: objectives of study or trial, basic procedures (enrolment criteria, methods of observation or analysis), basic results (important data and their statistical signifi cance), and conclusions. New and important aspects of the study should be exposed. I n t r o d u c t i o n: presentation of the objectives of the study and reasons for undertaking the investigation, accompanied by references if needed. M e t h o d s: easy to understand description of criteria for selection of study material and of research and statistical methods applied. R e s u l t s: in logical order, not repeating data given in tables and fi gures, with emphasis on important fi ndings. D i s c u s s i o n: focusing on new and important aspects of the study and on conclusions arising therefrom, without repeating information from the Introduction and Results sections. Comparisons with the fi ndings of other authors should be made. C o n c l u s i o n s: related to the study objectives and concisely presented. S t r u c t u r e d a b s t r a c t (Introduction, Material and methods, Results, Conclusions): in the language of the article, presenting the quintessence of the study and counting from 200 to 250 words. A b b r e v i a t i o n s: used for the fi rst time should be preceded by the term in full.

A sentence should not begin with an abbreviation. U n i t s o f m e a s u r e m e n t a n d t h e i r s y m b o l s should belong to the international SI system. K e y w o r d s: 3 to 6 words, not repeating words in the title of the article, listed in the MeSH catalogue.

Illustrative material

Each fi gure (graph, diagram and photograph) and table should be accompanied by a title (under the fi gure, above the table).

Figures and tables should be provided each on a separate page, oriented (top – bottom), and numbered consecutively as cited in the text. Figures and tables should be numbered separately. Micrographs should possess a scale bar and the symbols, arrows and signs should be legible. Colours should be used only in case of necessity. Titles and internal information of the fi gures and tables should be in Polish and English. Numbers should be shown on the typescript margin at places where the fi gure or table is to appear.

References

References cited should be numbered in the order as they appear in the text. Each reference should be typed starting from a new line. References should not be duplicated. Numbers of the references should be given in brackets, separated by commas and spaces. Surname of every author with initial letters of names are to be given. All authors should be shown when the article has no more than six authors; if otherwise, the fi rst six authors should be given, followed by et al. The name of the journal should be ab- breviated using Index Medicus (Medline) format.

Typescripts should be submitted in duplicate and accompanied by an electronic version (diskette or CD-ROM) in MS Word format.

* Based on the guidelines published by the International Committee of Medical Journal Editors cf. Problemy Medycyny Nuklearnej 1997, 11 (21), 67–87.

(4)

prof. dr hab. n. med. IRENEUSZ KOJDER

M i ę d z y n a r o d o w a R a d a N a u k o w a I n t e r n a t i o n a l S c i e n t i f i c C o u n c i l

Prof. Dr. Raymond Ardaillou (Paryż, F), prof. dr hab. n. med. Andrzej Cretti, Prof. Dr. Antonio J.G. Ferreira (Lizbona, P), prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk, Prof. Dr. Alan Gewirtz (Filadelfi a, USA), Prof. Dr. Yücel Kanpolat (Ankara, TR),

prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska, Prof. Dr. Koichi Kono (Osaka, J), prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, prof. dr hab. n. med. Tadeusz Marcinkowski,

Prof. Dr. Falk Oppel (Bielefeld, D), Prof. Dr. Mary Osborn (Getynga, D), prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski, Prof. Dr. Wolfgang Straube (Rostok, D),

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Szmatłoch

K o m i t e t r e d a k c y j n y E d i t o r i a l c o m m i t t e e

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek, prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska, prof. dr hab. n. med. Krystyna Pilarska, prof. dr hab. n. med. Maria Syryńska, prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk, dr hab. n. med., prof. PAM Aleksandra Kładna,

dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska, dr hab. n. med. Alicja Walczak, mgr Dagmara Budek, mgr Bożena Gottschling

T ł u m a c z r e d a k c j i E d i t o r i a l t r a n s l a t o r

Damian Czepita Przemysław Wawer

R e d a k c j a t e c h n i c z n a i k o r e k t a T e c h n i c a l e d i t o r a n d p r o o f r e a d e r

Hubert Czekała Bożena Gottschling Wojciech Markowski

Ryszard Sędkiewicz

© Copyright by Pomorska Akademia Medyczna, 2007

A d r e s r e d a k c j i E d i t o r i a l o f f i c e a d d r e s s

Pomorska Akademia Medyczna 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

www.ams.edu.pl wydawnictwo@pam.szczecin.pl

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego This publication was partly fi nanced by the Ministry of Science and Higher Education

WYDAWNICTWO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE Wydanie I. Nakład 350 egz. Format A-4. Objętość: ark. druk. 26,5.

Skład komputerowy, druk i oprawa: PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, Spółka jawna, Szczecin, tel./fax 091 434 10 21, e-mail: zarzad@zapol.com.pl

(5)

KRONIKA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE ZA ROK 2006

– opracowała Elżbieta Zwierzchowska-Lisowska. . . 5 BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE ZA ROK 2005

– opracowała Maria Dawidowicz . . . 54

CONTENTS

CHRONICALE OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2006

– by elaborated Elżbieta Zwierzchowska-Lisowska . . . 5 SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2005

– by elaborated Maria Dawidowicz . . . 54

(6)
(7)

R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 4, 5–53

KRONIKA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE ZA ROK 2006

CHRONICALE OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2006

Opracowała (elaborated by)

ELŻBIETA ZWIERZCHOWSKA-LISOWSKA

I. Sprawy osobowe. II. Działalność naukowa. III. Działalność dydaktyczna. IV. Zmiany organizacyjne.

I. SPRAWY OSOBOWE I.1. Władze Akademii w 2006 roku

Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Dziekan Wydziału Stomatologii dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Andrzej Starczewski

Prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych Prodziekan Wydziału Lekarskiego

ds. Studentów Zagranicznych prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska Prodziekan Wydziału Stomatologii dr n. med. Mariusz Lipski

Senat

Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki Prorektor ds. Dydaktyki dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Dziekan Wydziału Stomatologii dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Andrzej Starczewski

(8)

Przedstawiciele nauczycieli prof. dr hab. n. med. Maria Chosia akademickich zatrudnionych prof. dr hab. n. med. Florian Czerwiński na stanowisku profesora prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

zwyczajnego lub profesora prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska nadzwyczajnego, albo prof. dr hab. n. med. Izabella Rzepka-Górska posiadający tytuł doktora dr hab. n. med. Alicja Walczak

habilitowanego dr hab. n. med. Mieczysław Walczak Przedstawiciele pozostałych dr n. med. Andrzej Brodkiewicz nauczycieli akademickich dr n. med. Maria Giżewska zatrudnionych na wydziałach dr n. med. Piotr Prowans

dr n. med. Anna Hajduk Przedstawiciel pracowników

niebędących nauczycielami

akademickimi mgr Stanisław Bartczak

Przedstawiciele Samorządu stud. Agnieszka Kamińska

Studentów stud. Michał Kordaczuk

stud. Piotr Modliborski

Osoby zapraszane z głosem doradczym

Kanclerz mgr inż. Jerzy Łuczak

Kwestor mgr Maria Jolanta Nowacka

Dyrektor SPSK-1 dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry Dyrektor SPSK-2 lek. med. Ryszard Chmurowicz Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Dagmara Budek

Kierownik Studium Kształcenia

Podyplomowego dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz Przewodnicząca ZSZZ „Solidarność” mgr Barbara Duńska-Kosmowska Przewodniczący ZNP SzWiN

Pracowników PAM dr n. med. Walerian Jędrzejczak Przedstawiciel studentów

anglojęzycznych stud. Jakub Górski

I.2. Spis jednostek naukowo-dydaktycznych

Editor’s note: dr hab. n. med. (habilitated doctor of medical sciences) = second, higher level of doctoral degree, requ- ired in Poland for the position of professor, equivalent to D.M.Sc. or Ph.D. in some other countries, prof. nadzw. PAM

= equivalent to associate professor.

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone KATEDRY

CHAIRS

1 Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Chair of Biochemistry and Medical Chemistry

prof. dr hab. n. med.

Dariusz Chlubek

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1515 466 1516 2 Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Chair of Maxillofacial Surgery

wakat vacat

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1117 3 Katedra Chorób Dzieci

Chair of Pediatrics do / till 1.03.2006

wakat vacat

ul. Unii Lubelskiej l 425 3139

4 Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych Chair of Dermatology and Venerology

dr hab. n. med.

Romuald Maleszka

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1256 466 1257 5 Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny

Molekularnej

Chair of Laboratory Diagnostics and Molecular Medicine

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Ciechanowicz

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1490 466 1491

(9)

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone 6 Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób

Przemiany Materii

Department of Endocrinology, Arterial Hypertension and Matabolic Diseases

do / till 30.09.2006

Katedra Endokrynologii, Chorób Metabolicznych, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Chair of Endocrinology, Metabolic, Hypertensiology and Internal Diseases

od / from 1.10.2006

p.o. prof. dr hab. n. med.

Krystyna Pilarska od / from 1.10.2006

ul. Arkońska 4 43 16 241 45 41 007 w. 407

7 Katedra Farmakologii Chair of Pharmacology

prof. dr hab. n. med.

Marek Droździk

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1589

8 Katedra Gastroenterologii Chair of Gastroenterology

prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Marlicz do / till 30.09.2006 prof. dr hab. n. med.

Teresa Starzyńska od / from 1.10.2006

ul. Unii Lubelskiej l 425 3211 425 3212

9 Katedra Medycyny Rodzinnej Chair of Family Medycine do / till 1.11.2006

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Kozielec

ul. Podgórna 22/23 48 00 867

10 Katedra Patologii Chair of Pathology

prof. dr hab. n. med.

Wenancjusz Domagała

ul. Unii Lubelskiej l 425 3478

11 Katedra Pneumonologii Chair of Pneumonology

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Sedlaczek

Szczecin-Zdunowo ul. Sokołowskiego 11

46 20 843 46 20 070 w. 88 12 Katedra Położnictwa i Ginekologii

Chair of Obstetrics and Gynecology

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Ronin-Walknowska

ul. Unii Lubelskiej 1 425 3306

13 Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Chair of Conservative Dentistry and Periodontology

prof. dr hab. n. med.

Jadwiga Banach

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1744 466 1745 KATEDRY I KLINIKI

CHAIRS AND CLINICAL DEPARTMENTS

14 Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej Chair and Department of Pediatric Surgery and Pediatric Oncology

prof. dr hab. n. med.

Irena Latawiec-Mazurkiewicz

ul. Unii Lubelskiej l 425 3186 425 3187

15 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Chair and Department of Infectious Diseases and Hepatology

prof. dr hab. n. med.

Anna Boroń-Kaczmarska

ul. Arkońska 4 43 16 242 45 41 007 w. 506

16 Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt

Chair and Department of Gynecological Surgery and Oncology

prof. dr hab. n. med.

Izabella Rzepka-Górska

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1332 466 1333

17 Katedra i Klinika Kardiochirurgii Chair and Department of Cardiosurgery

dr hab. n. med.

Mirosław Brykczyński

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1391

18 Katedra i Klinika Neurochirurgii Chair and Department of Neurosurgery

prof. dr hab. n. med.

Ireneusz Kojder

ul. Unii Lubelskiej l 425 3561

19 Katedra i Klinika Neurologii Chair and Department of Neurology

prof. dr hab. n. med.

Przemysław Nowacki

ul. Unii Lubelskiej l 425 3251

20 Katedra i Klinika Okulistyki

Chair and Department of Opthalmology

prof. dr hab. n. med.

Danuta Karczewicz

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1293 466 1294 21 Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej

Chair and Department of Pediatrie Orthopedics do / till 31.10.2006

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Chair and Department of Paediatric Orthopaedic and Traumatology

od / from 1.11.2006

dr hab. n. med.

Maciej Kołban

ul. Unii Lubelskiej 1 425 3531

22 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Chair and Department of Orthopedics and Traumatology

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Gusta do / till 30.09.2006 dr hab. n. med.

Andrzej Bohatyrewicz od / from 1.10.2006

ul. Unii Lubelskiej l 425 3236 425 3242

(10)

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone 23 Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii

Laryngologicznej

Chair and Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology

prof. dr hab. n. med.

Czesława Tarnowska

ul. Unii Lubelskiej l 425 3277

24 Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Chair and Department of Obstetrics and Perinatology do / till 31.05.2006

Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii Chair of Obstetrecs, Gynecology and Neonatology od / from 1.06.2006

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Czajka

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1350 466 1351

25 Katedra i Klinika Psychiatrii Chair and Department of Psychiatry

prof. dr hab. n. med.

Jerzy Samochowiec

ul. Broniewskiego 26 45 41 507 45 40 653 w. 322 26 Katedra i Klinika Urologii

Chair and Department of Urology

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Sikorski

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1100 466 1101 KLINIKI, ODDZIAŁY

CLINICAL DEPARTMENTS, SECTIONS 27 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy

dr hab. n. med.

Romuald Bohatyrewicz

ul. Unii Lubelskiej l al. Powstańców Wlkp. 72

425 3378 425 3384 466 1151 28 Klinika Chirurgii Naczyniowej

Department of Vascular Surgery do / till 28.02.2006

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Department of Vascular Surgery and Angiology od / from 1.03.2006

prof. dr hab. n. med.

Piotr Gutowski

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1155 466 1156

29 Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Department of General and Hand Surgery

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Żyluk

ul. Unii Lubelskiej l 425 3196 30 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Department of General and Oncology Surgery

dr hab. n. med.

Józef Kładny

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1160 31 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Department of General and Transplantation Surgery

dr hab. n. med.

Marek Ostrowski

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1129 32 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Department of Maxillofacial Surgery

dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Mieczysław Sulikowski

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1116 466 1117 33 I Klinika Chorób Dzieci

I Department of Pediatrics do / till 28.02.2006

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Department of Pediatrics, Hematology and Pediatric Onkology od / from 1.03.2006

dr hab. n. med.

Tomasz Urasiński

ul. Unii Lubelskiej l 425 3139

34 II Klinika Chorób Dzieci II Department of Pediatrics do / till 28.02.2006

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

Clinic of Endocrinology, Diabetology, Metabolic Diseases and Cardiology of Developmental Age

od / from 1.03.2006

dr hab. n. med.

Mieczysław Walczak

ul. Unii Lubelskiej l 425 3166 425 3167

35 Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych Department of Dermatology and Venerology

prof. dr hab. n. med.

Romuald Maleszka

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1256 466 1257 36 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Diabetology and Internal Diseases od / from 1.10.2006

p.o. dr hab. n. med.

Lilianna Majkowska od / from 1.10.2006

ul. Arkońska 4 43 16 241

37 Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii

Department of Endocrinology, Arterial Hypertension and Metabolic Diseases

do / till 30.09.2006

Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrzynch

Department of Endocrinology, Metabolic and Internal Diseases od / from 1.10.2006

prof. dr hab. n. med.

Krystyna Pilarska

ul. Arkońska 4 43 16 241 45 410 07 w. 407

38 Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Department of Gastroenterology and Internal Medicine

prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Marlicz do / till 30.09.2006 prof. dr hab. n. med.

Teresa Starzyńska od / from 1.10.2006

ul. Unii Lubelskiej l 425 3211 425 3212

(11)

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone 39 Klinika Hematologii

Department of Hematology

dr hab. n. med.

Barbara Zdziarska

ul. Unii Lubelskiej l 425 3347 40 Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Hypertensiology and Internal Diseases od / from 1.10.2006

p.o. dr hab. n. med.

Krystyna Widecka od / from 1.10.2006

ul. Arkońska 4 43 16 241

41 Klinika Kardiologii Department of Cardiology

prof. dr hab. n. med.

Zdzisława Kornacewicz-Jach

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1378 466 1379 42 Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej

Department of Maternal Fetal Medicine

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Ronin-Walknowska

ul. Unii Lubelskiej l 425 3292 425 3293 43 Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine

prof. dr hab. n. med.

Kazimierz Ciechanowski

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1196 466 1197 44 Klinika Neonatologii

Department of Neonatology

prof. dr hab. n. med.

Maria Beata Czeszyńska

ul. Unii Lubelskiej l 425 3327 425 3329 45 Klinika Patologii Noworodka

Department of Newborn Pathology od / from 1.06.2006

dr hab. n. med.

Jacek Rudnicki od / from 1.11.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1369

46 Klinika Położnictwa i Ginekologii Department of Obstetrics and Gynecology od / from 1.06.2006

prof. dr hab. n. med.

Ryszard Czajka od / from 1.06.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1350 466 1351 47 Klinika Reumatologii

Department of Rheumatology

dr hab. n. med.

Marek Brzosko

ul. Unii Lubelskiej l 425 3337 48 Klinika Rozrodczości i Ginekologii

Depatrment of Reproductions and Gynecology

dr hab. n. med.

Andrzej Starczewski

ul. Unii Lubelskiej l 425 3312 49 Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii

i Medycyny Ratunkowej

Clinical Section of Anesthesiology, Intensive Therapy and Energency Medicine

dr n. med.

Cezary Pakulski

ul. Unii Lubelskiej 1 425 3584 423 3588

50 Oddział Kliniczny Chirurgii Hepatobiliarnej Clinical Section of Hepatobiliary Surgery

lek. med.

Roman Kostyrka

ul. Unii Lubelskiej l 425 3202 51 Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej

Clinical Section of Thoracic Surgery od / from 1.10.2006

wakat vacat

ul. A. Sokołowskiego 11

52 Oddział Kliniczny Chirurgii Laparoskopowej Clinical Section of Laparoscopic Surgery

wakat vacat

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1158 53 Oddział Kliniczny Radioterapii

Clinical Section of Radiotherapy

dr n. med.

Danuta Rogowska

ul. Strzałowska 22 42 51 450

KATEDRY I ZAKŁADY CHAIRS AND DEPARTMENTS 54 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Chair and Department of Anatomy do / till 31.10.2006

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Chair and Department of Normal and Clinical Anatomy od / from 1.11.2006

prof. dr hab. n. med.

Florian Czerwiński

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1480 466 1481

55 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Chair and Department of Medical Biology and Parasitology

prof. dr hab. n. med.

Wanda Kuźna-Grygiel

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1672 56 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Chair and Department of Dental Surgery

dr hab. n. med.

Leszek Myśliwiec

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1736 466 1737 57 Katedra i Zakład Fizjologii

Chair and Department of Physiology

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Paradowski do / till 30.09.2006 prof. dr hab. n. med.

Mariusz Ratajczak od / from 1.10.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1611 466 1614

58 Katedra i Zakład Fizyki Medycznej Chair and Department of Medical Physics

prof. dr hab. n. med.

Bolesław Gonet

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1638 466 1639 59 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Chair and Department of Histology and Embryology

dr hab. n. med.

Barbara Wiszniewska

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1677 466 1678 60 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Chair and Department of Microbiology and Immunology

prof. dr hab. n. med.

Stefania Giedrys-Kalemba

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1651 466 1652 61 Katedra i Zakład Ortodoncji

Chair and Department of Orthodontics

prof. dr hab. n. med.

Maria Syryńska

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1703 466 1705 62 Katedra i Zakład Patologii Ogólnej

Chair and Department of General Pathology

prof. dr hab. n. med.

Bogusław Machaliński

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1546

(12)

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone 63 Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej

Chair and Department General and Dentistric Radiology

prof. dr hab. n. med.

Grażyna Wilk

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1174

ZAKŁADY, PRACOWNIE

DEPARTMENTS AND LABORATORIES 64 Zakład Alergologii Klinicznej

Department of Clinical Allergology

prof. dr hab. n. med.

Michał Kurek

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1646 466 1647 65 Zakład Biochemii

Department of Biochemistry

prof. dr hab. n. med.

Dariusz Chlubek od / from 1.01.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1515 466 1516 66 Zakład Chemii Medycznej

Department of Medical Chemistry

dr hab. n. med.

Joanna Bober od / from 1.01.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1515

67 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Profi laktyki Metabolicznych Chorób Cywilizacyjnych

Department of Laboratory Diagnostics and Prevention of Civilization-Related Metabolic Diseases

do / till 30.09.2006

Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej Department of Clinical and Molecular Biochemistry od / from 1.10.2006

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Ciechanowicz od / from 1.02.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1490 466 1491

68 Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Department of Diagnostic Imaging and Intervention Radiology

dr hab. n. med.

Anna Walecka

ul. Unii Lubelskiej 1 425 3423 425 3438 69 Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej

Department of Pharmacokinetics and Monitored Therapy

prof. dr hab. n. med.

Barbara Gawrońska-Szklarz

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1599 70 Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Department of Experimental and Clinical Pharmacology

prof. dr hab. n. med.

Marek Droździk

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1589 71 Zakład Genetyki i Patomorfologii

Department of Genetics and Pathomorphology

prof. dr hab. n. med.

Jan Lubiński

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1532 466 1533 72 Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego

Department of Hygiene, Epidemiology and Public Health

dr hab. n. med.

Alicja Walczak

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1628 466 1629 73 Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej

Department of History of Medicine and Medical Ethics

dr hab. n. med.

Aleksandra Kładna

ul. Rybacka l 48 00 821 48 00 822 74 Zakład Informatyki i Biocybernetyki

Department of Information Technology and Biocybernetics do / till 30.09.2006

Zakład Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia Department of Medical Informatics and Education Quality Assessment

od / from 1.10.2006

dr inż.

Jerzy Pastusiak

ul. Rybacka l 48 00 898 48 00 899

75 Zakład Medycyny Nuklearnej Department of Nuclear Medicine

dr hab. n. med.

Bożena Birkenfeld

ul. Unii Lubelskiej l 425 3443 76 Zakład Medycyny Rodzinnej

Department of Family Medicine

prof. dr hab. n. med.

Tadeusz Kozielec do / till 30.09.2006 p.o. dr n. med.

Anna Sałacka od / from 1.10.2006

ul. Podgórna 22/23 48 00 867

77 Zakład Medycyny Sądowej Department of Forensic Medicine

dr hab. n. med.

Mirosław Parafi niuk

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1566 466 1567 78 Zakład Patomorfologii

Department of Pathomorphology

prof. dr hab. n. med.

Wenancjusz Domagała

ul. Unii Lubelskiej l 48 70 032 425 3478 79 Zakład Periodontologii

Department of Periodontology

prof. dr hab. n. med.

Jadwiga Banach

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1744 466 1745 80 Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej

Department of Propedeutics and Physical Diagnostics in Dentistry

prof. dr hab. n. med.

Krystyna Lisiecka-Opalko

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1727 466 1728 81 Zakład Protetyki Stomatologicznej

Department of Dental Prosthetics

dr hab. n. med.

Bogumiła Frączak

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1714 466 1715 82 Zakład Stomatologii Dziecięcej

Department of Pediatric Dentistry

dr hab. n. med.

Krystyna Lisiecka

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1730 466 1744 83 Zakład Stomatologii Ogólnej

Department of General Dentistry

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Weyna

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1690 466 1693 84 Zakład Stomatologii Zachowawczej

Department of Conservative Dentistry

dr hab. n. med., prof. nadzw.

PAM Jadwiga Buczkowska- -Radlińska

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1744 466 1745

(13)

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone 85 Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej

Division of Aesthetic Dermatology od / from 1.10.2006

p.o. dr hab. n. med.

Stanisława Bielecka-Grzela od / from 1.11.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1280

86 Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej Laboratory of Medical Education

dr n. med.

Lilianna Wdowiak

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1636 87 Samodzielna Pracownia Embriologii

Laboratory of Embryology

dr hab. n. med.

Maria Laszczyńska

ul. Żołnierska 48 48 00 907 88 Samodzielna Pracownia Farmakoekonomiki

Laboratory of Pharmacoeconomice do / till 30.09.2006

Samodzielna Pracownia Toksykologii Leków i Farmakoekonomiki

Laboratory of Drug Toxicology and Pharmacoeconomies od / from 1.10.2006

dr hab. n. med.

Bogusław Czerny

ul. Żołnierska 48 48 00 930

89 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej Laboratory of Dermatological Pharmacotherapy

dr hab. n. med.

Adam Klimowicz

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1256 90 Samodzielna Pracownia Hepatologii

Laboratory of Hepatology od / from 1.10.2006

p.o. dr hab. n. med.

Piotr Milkiewicz od / from 1.10.2006

ul. Unii Lubelskiej 1 425 3211

91 Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego Laboratory of Family Physician Education

dr n. med.

Artur Mierzecki

ul. Podgórna 22/23 48 00 872 92 Samodzielna Pracownia Medycyny Paliatywnej

Laboratory of Paliative Medicine

dr n. med.

Mariola Lembas-Sznabel

ul. Żołnierska 48 48 00 915 93 Samodzielna Pracownia Menopauzy i Andropauzy

Laboratory of Menopause and Andropause

wakat vacat

ul. Unii Lubelskiej l 425 3000 94 Samodzielna Pracownia Patobiochemii i Biologii

Molekularnej

Laboratory of Pathobiochemistry and Molecular Biology do / till 30.09.2006

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Ciechanowicz

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1511

95 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego Laboratory of Surgical Nursing

dr n. med.

Włodzimierz Majewski od / from 1.04.2006

ul. Żołnierska 48 48 00 930

96 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacyjnego

Laboratory of Clinical and Rehabilitative Nursing do / till 31.05.2006

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego Laboratory of Clinical Nursing

od / from 1.06.2006

dr n. med.

Anna Hajduk

ul. Żołnierska 48 48 00 930

97 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego Laboratory of Paediatric Nursing

dr hab. n. med.

Grażyna Czaja-Bulsa

ul. Żołnierska 48 48 00 912 98 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Położniczego

Laboratory of Obstetric Nursing od / from 1.06.2006

prof. dr hab. n. med.

Witold Malinowski od / from 16.10.2006

ul. Żołnierska 48 48 00 920

99 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Rodzinnego Laboratory of Family Nursing

dr n. med.

Beata Karakiewicz

ul. Żołnierska 48 48 00 920 100 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci

Laboratory of Propedeutics of Pediatrics

dr n. med.

Barbara Garanty-Bogacka

ul. Unii Lubelskiej l 425 3164 425 3165 101 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich

Laboratory of Propedeutics of Nursing

dr n. med.

Elżbieta Grochans

ul. Żołnierska 48 48 00 910 102 Samodzielna Pracownia Psychologii i Socjologii Lekarskiej

Laboratory of Medical Psychology and Sociology

dr n. hum.

Maria Siemińska

ul. Rybacka l 48 00 830 103 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji

Laboratory of Postoperative Rehabilitation do / till 31.05.2006

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji i Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego

Independent Laboratory of Rehabilitation and Rehabilitation Nursing

od / from 1.06.2006

dr n. med.

Jadwiga Darczuk

ul. Żołnierska 48 48 00 924

104 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Laboratory of Postoperative Rehabilitation in Maxillofacial Surgery

dr hab. n. med.

Ludmiła Halczy-Kowalik

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1125

105 Samodzielna Pracownia Zaburzeń Hemostazy Laboratory of Disorders of Haemostasis

prof. dr hab. n. med.

Maria Jastrzębska

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1510

(14)

Lp.

No

Jednostka organizacyjna Unitet

Dyrektor – kierownik Director – Head

Adres Address

Telefon Telephone 106 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego

Offi ce of Doctoral Studies Faculty of Medicine od / from 1.10.2006

prof. dr hab. n. med.

Maria Chosia od / from 1.10.2006

ul. Rybacka 1 48 00 780 48 00 781 107 Studium Doktoranckie Wydziału Stomatologii

Offi ce of Doctoral Studies Faculty of Dentistry od / from 1.10.2006

prof. dr hab. n. med.

Jerzy Malinowski od / from. 1.10.2006

ul. Rybacka 1 48 00 780 48 00 781 108 Studium Medycyny Katastrof

Department of Calamity Medicine

lek. med.

Wojciech Biel

ul. Rybacka l 48 00 828 48 00 829 109 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Department of Foreign Languages

mgr Maria Prange-Soińska ul. Ku Słońcu 12 482 80 27 110 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Department of Physical Education and Sports

mgr Stanisław Gorwa ul. Dunikowskiego 6a 441 45 11

JEDNOSTKI MIĘDZY- I POZAWYDZIAŁOWE EXTRAFACULTY UNITS

111 Biblioteka Główna Main Library

mgr Dagmara Budek ul. Rybacka 1 48 00 841

112 Centrum Badań nad Miażdżycą Atherosclerosis Research Centre

prof. dr hab. n. farm.

Marek Naruszewicz

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1497 113 Studium Doktoranckie

Offi ce of Doctoral Studies do / till 30.09.2006

prof. dr hab. n. przyr.

Zygmunt Machoy do / till 30.09.2006

al. Powstańców Wlkp. 72 466 1515 466 1518 114 Studium Kształcenia Podyplomowego

Offi ce of Postgraduate Education

dr hab. n. med.

Zbigniew Celewicz

ul. Rybacka l 48 00 870 115 Pracownia Kształcenia Lekarzy Rodzinnych

Training Center for Family Physicians do / till 30.09.2006

dr n. med.

Artur Mierzecki

ul. Rybacka 1 48 00 872

I.3. Zmiany na kierowniczych stanowiskach akademickich Nowe jednostki

Katedra Endokrynologii, Chorób Metabolicznych, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, p.o. kierownika prof.

dr hab. n. med. Krystyna Pilarska. Utworzona 1.10.2006 r.

Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii, kierownik prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka. Utworzona 1.06.2006 r.

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, p.o. kierownika dr hab. n. med. Lilianna Majkowska. Utworzona 1.10.2006 r.

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, p.o. kierownika dr hab. n. med. Krystyna Widecka. Utworzona 1.10.2006 r.

Klinika Patologii Noworodka, kierownik dr hab. n. med. Jacek Rudnicki. Utworzona 1.06.2006 r.

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej. Utworzony 1.10.2006 r.

Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej, p.o. kierownika dr hab. n. med. Stanisława Bielecka-Grzela.

Utworzona 1.10.2006 r.

Samodzielna Pracownia Hepatologii, p.o. kierownika dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz. Utworzona 1.10.2006 r.

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Położniczego, kierownik prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski. Utworzona 1.06.2006 r.

Zmiany nazw y jednostki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski, Klinika Chirurgii Naczyniowej. Zmiana: Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii od 1.03.2006 r.

Dr hab. n. med. Tomasz Urasiński, I Klinika Chorób Dzieci. Zmiana: Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej od 1.03.2006 r.

Dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, II Klinika Chorób Dzieci. Zmiana: Klinika Pediatrii, Endokrynologii,

Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego od 1.03.2006 r.

(15)

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii. Zmiana: Klinika Położnictwa i Ginekologii od 1.06.2006 r.

Dr n. med. Jadwiga Darczuk, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji. Zmiana: Samodzielna Pracownia Rehabilitacji i Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego od 1.06.2006 r.

Dr n. med. Anna Hajduk, Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacyjnego. Zmiana:

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego od 1.06.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Profi laktyki Metabolicznych Chorób Cywilizacyjnych. Zmiana: Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej od 1.10.2006 r.

Dr hab. n. med. Bogusław Czerny, Samodzielna Pracownia Farmakoekonomiki. Zmiana: Samodzielna Pracownia Toksykologii Leków i Farmakoekonomiki od 1.10.2006 r.

Dr inż. Jerzy Pastusiak, Zakład Informatyki i Biocybernetyki. Zmiana: Zakład Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia od 1.10.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pilarska, Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii. Zmiana: Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych od 1.10.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Florian Czerwiński, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej. Zmiana: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej od 1.11.2006 r.

Dr hab. n. med. Maciej Kołban, Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej. Zmiana: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej od 1.11.2006 r.

Przekształcenie jednostek

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii − Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii od 1.06.2006 r., w skład której wchodzą:

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka − Klinika Położnictwa i Ginekologii oraz Dr hab. n. med. Jacek Rudnicki − Klinika Patologii Noworodka.

Studium Doktoranckie od 1.10.2006 r. przekształcone w dwie jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Maria Chosia − Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego oraz Prof. dr hab. n. med. Jerzy Malinowski − Studium Doktoranckie Wydziału Stomatologii.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Dr hab. n. med. Joanna Bober − kierownik Zakładu Chemii Medycznej od 1.01.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek − kierownik Zakładu Biochemii od 1.01.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej oraz Zakładu Biochemii Klinicznej i Molekularnej od 1.02.2006 r.

Dr n. med. Włodzimierz Majewski − kierownik Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Chirurgicznego od 1.04.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gusta z dniem 30.09.2006 r. przeszedł na emeryturę, kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii został dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec z dniem 30.09.2006 r. przeszedł na emeryturę, p.o. kierownika Zakładu Medycyny Rodzinnej została dr n. med. Anna Sałacka.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz z dniem 30.09.2006 r. przeszedł na emeryturę, kierownikiem Katedry Gastroenterologii oraz Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych została prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski z dniem 30.09.2006 r. przeszedł na emeryturę, kierownikiem Katedry i Zakładu Fizjologii został prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak.

Prof. dr hab. n. med. Maria Chosia − p.o. kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego od

1.10.2006 r.

(16)

Dr hab. n. med. Lilianna Majkowska − p.o. kierownika Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych od 1.10.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Malinowski − p.o. kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Stomatologii od 1.10.2006 r.

Dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz − p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Hepatologii od 1.10.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pilarska − p.o. kierownika Katedry Endokrynologii, Chorób Metabolicznych, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych od 1.10.2006 r.

Dr hab. n. med. Krystyna Widecka − p.o. kierownika Kliniki Hipertensjololgii i Chorób Wewnętrznych od 1.10.2006 r.

Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski − kierownik Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Położniczego od 16.10.2006 r.

Dr hab. n. med. Stanisława Bielecka-Grzela − p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Dermatologii Estetycznej od 1.11.2006 r.

Dr hab. n. med. Jacek Rudnicki − kierownik Kliniki Patologii Noworodka od 1.11.2006 r.

Mgr Bożena Gottschling − kierownik Działu Wydawnictw od 1.01.2006 r.

Mgr inż. Beata Lipska − kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu od 1.04.2006 r.

Marzena Pniewska − p.o. kierownik Działu Płac od 1.07.2006 r.

Mgr inż. Aleksandra Szustakiewicz − zastępca kierownika Działu Księgowości od 1.07.2006 r.

Mgr Danuta Szewczyk − kierownik Biura Programów Europejskich od 1.11.2006 r.

I.4. Zmarli

PROF. DR HAB. N. MED. MARIA PROCHOROW

Urodziła się 2 sierpnia 1917 r. w Krakowie. W 1945 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego uzyskała dyplom lekarza. Po ukończeniu studiów do 1948 r. pracowała w Klinice Dziecięcej Uniwersytetu Poznańskiego. Następ- nie przeniosła się do Szczecina. W latach 1948–1951 zatrudniona była na stanowisku asystenta w Klinice Pediatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej. W latach 1951–1954 pracowała w Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka, gdzie zajmowała się organizacją opieki pediatrycznej w województwie szczecińskim. W 1954 r. powróciła do PAM, podejmu- jąc pracę w charakterze nauczyciela akademickiego w II Klinice Pediatrycznej. W swojej wieloletniej pracy naukowej przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stanowiska asystenta do profesora.

Profesor Maria Prochorow stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1962 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ taminy na poziom kwasu pirogronowego i mlekowego we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci chorych na padaczkę”, doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Przemiana galaktozy u dzieci”, a w 1977 r. uzyskała tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W latach 1966–1967 prof. Maria Prochorow przebywała na stypendium rządu francuskiego w Centre d’Etudes sur Le Diabete et Nutrition w Paryżu. W latach 1969–1972 była kierownikiem Zakładu Propedeutyki Pediatrii PAM, a w latach 1973–1988 kierownikiem II Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii PAM.

Wyrazem aktywności zawodowej i naukowej prof. Marii Prochorow było pełnienie wielu różnych funkcji, np.

konsultanta regionalnego w zakresie pediatrii, przynależność do wielu towarzystw naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, uczestnictwo w pracach komitetów redakcyjnych specjalistycznych czasopism, m.in. „Roczników PAM”. Uczestniczyła w wielu zjazdach, sympozjach i konferencjach, była też organizatorem wielu zjazdów i konferencji naukowych organizowanych przez środowisko szczecińskie.

Dorobek naukowych prof. Marii Prochorow obejmuje ponad 60 pozycji. Większość dotyczy problemów diabetologii wieku rozwojowego, przemian ustrojowych, zaburzeń czynności tarczycy i innych schorzeń endokrynnych u dzieci i młodzieży, a także zagrożeń miażdżycą w populacji wieku rozwojowego. Znaczna ich część została opublikowana w czasopismach recenzowanych, m.in. w „Endokrynologii Polskiej”, „Pediatrii Polskiej”, „Rocznikach PAM”.

Profesor Maria Prochorow była cenionym nauczycielem akademickim, aktywnie uczestniczyła zarówno w szkoleniu studentów, jak również w szkoleniu podyplomowym lekarzy pediatrów. Była promotorem 5 doktoratów.

W uznaniu za zangażowanie i zasługi w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzymała wiele

odznaczeń, wyróżnień i nagród, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludo-

(17)

wej, Medal 25-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej, medal „Zasłużony Nauczyciel PRL”, odznakę „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, medal „Za zasługi dla PAM”, Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego, Medal 20-lecia Działalności Naukowej Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego na Zachodnich Rubieżach PRL, Odznakę Hono- rową ZSP.

Profesor Maria Prochorow była znakomitym pediatrą, wybitnym naukowcem, nauczycielem wielu pokoleń lekarzy, wielkim przyjacielem dzieci, profesorem nadzwyczajnym nauk medycznych związanym w większości okresu swojej aktywności zawodowej z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie. Zmarła 7 listopada 2006 r.

PROF. DR HAB. N. MED. LEONIDAS SAMOCHOWIEC

Urodził się 20 czerwca 1923 r. w Pohoście Zachorodzkim na Polesiu. W 1943 r. otrzymał świadectwo dojrza- łości w Państwowym Gimnazjum w Pińsku. W czasie II wojny światowej w latach 1943–1945 został wywieziony do pracy przymusowej w Rzeszy, najpierw do Wrocławia, a następnie do Auerbach w Saksonii. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski. W latach 1945–1949 odbył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymując dyplom magistra farmacji. W latach 1949–1952 pracował w aptece w Katowicach oraz w Wytwórni Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy. W 1952 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Farmakologii Śląskiej Akademii Medycznej, początkowo w charakterze wolontariusza, następnie na stanowisku asystenta, a w końcu docenta.

W latach 1954–1960 odbył drugi kierunek studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej, otrzy- mując dyplom lekarza. W roku 1960 uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie rozprawy pt. „Badania nad miażdżycą doświadczalną. Działanie karczochów (Cynara scolymus) i kardów (Cynara cardunculus) na rozwój miażdżycy doświadczalnej u białych szczurów”. W 1963 r. przeniósł się do Szczecina i w Pomorskiej Akademii Medycznej objął stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Farmakologii. W 1965 r. na podstawie dorobku nauko- wego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ przewlekłego stosowania diety miażdżycowej u białych szczurów na reaktywność serca na glikozydy nasercowe oraz podłoże biochemiczne w sercu warunkujące otrzymane zmiany”

w Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał stopień naukowy docenta. W tym samym roku uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii oraz został mianowany etatowym docentem. W latach 1968–1969 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego PAM. Na wniosek Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w kwietniu 1972 r. został przeniesiony do Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w celu pełnienia obo- wiązków zastępcy dyrektora Instytutu Chemii i Fizyki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym. 1 września 1972 r. został dyrektorem Instytutu Farmakologii i Analityki Medycznej oraz dziekanem Wydziału Farmaceu- tycznego ŚAM. 1 grudnia 1972 r. na własną prośbę powrócił do Szczecina i w PAM objął stanowisko kierownika Zakładu Farmakologii. W 1974 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r. profesora zwyczajnego.

1 października 1977 r. został dyrektorem Instytutu Patologii i Farmakologii, przekształconego później w Instytut Farmakologii i Toksykologii.

Profesor Leonidas Samochowiec posiada imponujący dorobek naukowy – 256 publikacji prac oryginalnych i po- glądowych. Jest autorem 8 pozycji książkowych, w tym dwóch skryptów, współautorem wielokrotnie wznawianych podręczników, autorem tłumaczeń. Przez wiele lat pasją Profesora była fi toterapia, uwieńczeniem wieloletnich badań było wydanie w 1995 r. książki „Kompendium fi toterapii dla lekarzy, farmaceutów oraz studentów medycyny”. Polski Komitet Zielarski za zasługi na tym polu nadał Mu odznaczenie in plantis magna latet virtus.

Aktywność naukową i zawodową Profesora wyrażało zaangażowanie w działalność wielu towarzystw naukowych, szczególnie w Polskim Towarzystwie Farmakologicznym, za co został mianowany członkiem honorowym, czynny udział w wielu zarówno krajowych, jak i zagranicznych zjazdach, konferencjach i sympozjach, promotorstwo 30 doktoratów, opieka 4 przewodów habilitacyjnych.

Profesor Leonidas Samochowiec za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzy- żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Gryfem Pomorskim. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie przyznała Mu zaszczytny tytuł doktora honoris causa za całokształt osiągnięć na polu zawodowym i naukowym. Otrzymał też nagrody ministra zdrowia, zespołową I stopnia i indywidualną.

Profesor Samochowiec był wybitnym pracownikiem naukowym, wychowawcą wielu pokoleń pracowników nauki, doświadczonym nauczycielem i sprawdzonym przyjacielem młodzieży, pogodnym i życzliwym człowiekiem. Zmarł 4 grudnia 2006 r.

DR HAB. N. MED. ANNA BŁOGOWSKA

Urodziła się 2 lipca 1952 r. w Suwałkach, zm. 12.04 2006 r. w Szczecinie, adiunkt Katedry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PAM.

TERESA PIETRAS

Urodziła się 18 lutego 1961 r. w Strzegomiu, zm. 21.05.2006 r., zastępca kierownika Działu Księgowości PAM.

(18)

I.5. Uzyskane tytuły i stopnie naukowe Uzyskanie t y t uł u naukowego profesora

Marek Droździk – Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PAM, uzyskany 17.05.2006 r.

Wanda Kuźna-Grygiel – Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PAM, uzyskany 8.06.2006 r.

Awans na stanowisko profesora zw yczajnego

Jadwiga Banach – Zakład Periodontologii PAM, uzyskany 1.11.2006 r.

Kazimierz Ciechanowski – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PAM, uzyskany 1.08.2006 r.

Maria Beata Czeszyńska – Klinika Neonatologii PAM, uzyskany 1.08.2006 r.

Tadeusz Kozielec – Zakład Medycyny Rodzinnej PAM, uzyskany 16.06.2006 r.

Awans na stanowisko profesora nadzw yczajnego

Marek Droździk – Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PAM, uzyskany 16.03.2006 r.

Wanda Kuźna-Grygiel – Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej PAM, uzyskany 16.05.2006 r.

Romuald Maleszka – Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych PAM, uzyskany 1.01.2006 r.

Witold Malinowski – Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Położniczego PAM, uzyskany 16.10.2006 r.

Elżbieta Urasińska – Zakład Patomorfologii PAM, uzyskany 16.03.2006 r.

Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Lekarskiego i Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie o nadaniu stopni nau kow ych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Stopień ten uzyskali:

Bogusław Czerny – Samodzielnia Pracownia Farmakoekonomiki PAM. Temat rozprawy: „Wpływ wybranych antagonistów i nieswoistych agonistów receptora estrogenowego na przemianę cholesterolu do kwasów żółciowych u szczurów”; zatwierdzono dnia 30.01.2006 r. BCK-IV-H-1445/2006.

Grażyna Hnatyszyn – Klinika Neonatologii PAM. Temat rozprawy: „Przydatność łącznego stosowania badania neurologicznego, ultrasonografi i przezciemieniowej i tomografi i rezonansu magnetycznego głowy we wczesnej dia- gnostyce mózgowego porażenia dziecięcego u niemowląt z objawami niedotlenienia okołoporodowego”; zatwierdzono dnia 27.03.2006 r. BCK-IV-H-1570/2005.

Marek Kamiński – Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. Temat rozprawy: „Modyfi kacja własna użycia toru wizyjnego w leczeniu operacyjnym chorych na płaskonabłonkowego raka przełyku z uwzględnieniem wpływu radioterapii przedoperacyjnej i zakresu wycięcia węzłów chłonnych na wyniki odległe”; zatwierdzono dnia 26.06.2006 r. BCK-IV-H-472/2006.

Andrzej Pawlik – Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej PAM. Temat rozprawy: „Ocena wybranych czynników wpływających na działanie metotreksatu i glikokortykosteroidów”; zatwierdzono dnia 27.11.2006 r. BCK -IV-H-472/2006.

Małgorzata Pietruska – Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Białymstoku. Temat rozprawy: „Ocena wy- branych technik regeneracyjnych stosowanych w leczeniu zapaleń przyzębia”; zatwierdzono dnia 26.06.2006 r. BCK -IV-H-126/2006.

Piotr Prowans – Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM. Temat rozprawy: „Bierna czasowa proteza ścięgna

– możliwości zastosowania w chirurgii odtwórczej ręki”; zatwierdzono dnia 25.09.2006 r. BCK-IV-H-253/2006.

(19)

Stopnie doktora nauk medycznych

nadane przez Rady Wydziału Lekarskiego i Wydziału Stomatologii PAM w 2006 r.

Lp. Imię i nazwisko Promotor

Data uzyskania

stopnia 1 Katarzyna Amernik

Studium Doktoranckie Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PAM

prof. dr hab. n. med.

Czesława Tarnowska

25.04.2006

2 Krzysztof Barnyk

Klinika Okulistyki SPSK 2

prof. dr hab. n. med.

Olgierd Palacz

21.11.2006

3 Lilianna Bartnicka

Studium Doktoranckie Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PAM

prof. dr hab. n. med.

Marek Droździk

12.12.2006

4 Anna Budzianowska

Studium Doktoranckie Kliniki Neurologii PAM

prof. dr hab. n. med.

Krystyna Honczarenko

19.09.2006

5 Anna Chojnowska

Samodzielny Publiczny WSZ w Szczecinie

dr hab. n. med.

Krzysztof Dziewanowski

19.12.2006

6 Małgorzata Chruściel-Nogalska Zakład Protetyki Stomatologicznej PAM

prof. dr hab. n. med.

Jan Lubiński

24.10.2006

7 Urszula Dawidow

Studium Doktoranckie Katedry i Zakładu Biochemii i Chemii Medycznej PAM

prof. dr hab. n. med.

Zygmunt Machoy

19.12.2006

8 Joanna Dziwura

Studium Doktoranckie Kliniki Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM

dr hab. n. med.

Krystyna Widecka

25.04.2006

9 Bogumiła Elbl

Zakład Medycyny Nuklearnej PAM

dr hab. n. med.

Bożena Birkenfeld

17.10.2006

10 Katarzyna Ferenc

Klinika Hematologii SPSK 1

prof. dr hab. n. med.

Teresa Starzyńska

27.06.2006

11 Marzena Formicka

Katedra i Klinika Okulistyki SPSK 2

prof. dr hab. n. med.

Danuta Karczewicz

25.04.2006

12 Piotr Frączak

Niepubliczny ZOZ w Szczecinie

dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Mieczysław Sulikowski

26.09.2006

13 Barbara Galińska

Studium Doktoranckie Zakładu Periodontologii PAM

prof. dr hab. n. med.

Jadwiga Banach

20.06.2006

14 Alicja Gawin

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych SPSK 1

prof. dr hab. n. med.

Teresa Starzyńska

27.06.2006

15 Maria Girzejowska

Klinika Neonatologii SPSK 1

prof. dr hab. n. med.

Maria Beata Czeszyńska

19.09.2006

16 Jarosław Gołembiewski

Studium Doktoranckie Zakładu Stomatologii Zachowawczej PAM

dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Jadwiga Buczkowska-Radlińska

28.11.2006

17 Joanna Goral

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci PAM

prof. dr hab. n. med.

Janusz Fydryk

25.04.2006

18 Wojciech Gosławski

Studium Doktoranckie Katedry i Kliniki Okulistyki PAM

prof. dr hab. n. med.

Danuta Karczewicz

25.04.2006

19 Eliza Górniak

Studium Doktoranckie Zakładu Ortodoncji PAM

prof. dr hab. n. med.

Maria Syryńska

28.02.2006

20 Marta Gryczman

Studium Doktoranckie Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PAM

prof. dr hab. n. med.

Kazimierz Ciechanowski

17.01.2006

21 Halina Gryczyk-Ździebkowska

Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie

dr hab. n. med.

Stanisław Zajączek

17.01.2006

22 Anna Grzymała-Figura

Studium Doktoranckie Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej PAM

dr hab. n. med.

Zbigniew Celewicz

16.05.2006

23 Anna Grzywacz

Laboratorium Analityczne i Genetyczne Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM

prof. dr hab. n. med.

Jerzy Samochowiec

17.10.2006

24 Rosalia Hirchy

Studium Doktoranckie Katedry i Kliniki Okulistyki PAM

prof. dr hab. n. med.

Danuta Karczewicz

16.05.2006

Figure

Updating...

References

Related subjects :