• Nie Znaleziono Wyników

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. IV CSK 459

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. IV CSK 459"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Magdalena Rzewuska

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z

dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. IV CSK

459

Studia Prawnoustrojowe nr 24, 325-329

(2)

2014

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 kw iet­

nia 2012 r., sygn. IV CSK 459/11, OSNC 2012, nr 10,

poz. 122, LEX nr 1168733.

L eg ity m a c ja do w y to c z e n ia p o w ó d z tw a o u s ta le n ie b e z s k u te c z ­

n o ś c i u z n a n ia o jc o stw a (art. 78 § 1 k.r.o.) p r z y słu g u je ta k ż e m ę ż c z y ź ­

n ie , k tó r y u z n a ł o jco stw o , w ie d z ą c , że n ie j e s t b io lo g ic z n y m ojcem

d z iec k a .

N in ie js z a te z a p r z e s ą d z iła o u w z g lę d n ie n iu p rz e z S ą d N a jw y ż sz y s k a r g i k a s a c y jn e j p r o k u r a t o r a o k ręg o w eg o w n ie sio n e j od w y ro k u S ą d u O k ręg o w eg o w S ie d lc a c h w s p r a w ie o u s t a l e n i e b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n i a o jc o stw a . W rz e c z o n ej s k a r d z e p o d n ie sio n o d w a z a rz u ty . P o p ie rw s z e , p o w o ła n o się n a n ie w ła ś c iw ą w y k ła d n ię p r z e p is u a r t. 78 § 1 k .r.o ., s p r o w a d z a ją c ą się do p rz y ję c ia , że m ę ż c z y z n a , k tó r y w c h w ili u z n a n ia o jc o stw a w ie d z ia ł, że n ie j e s t ojcem b io lo g ic z n y m d z ie c k a , n ie m oże w y s tą p ić z p o w ó d z tw e m o u s ta le n ie b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n ia . P o d ru g ie , z a rz u c o n o b łę d n ą w y k ła d n ię p r z e p is u a r t. 78 § 1 k .r.o ., p o le g a ją c ą n a p rz y ję c iu , że ro zp o częcie b ie g u sz e śc io m ie ­ się cz n eg o t e r m i n u do w n ie s ie n ia p o w ó d z tw a m o że n a s tą p ić z a ró w n o p rz e d d n ie m u z n a n ia o jco stw a, j a k i p r z e d n a r o d z e n ie m się d z ie c k a . U w z g lę d n ia ją c s k a r g ę k a s a c y jn ą , S ą d N a jw y ż sz y k ie ro w a ł się a r g u m e n ta m i, k tó r e w ocen ie g lo s a to r a n ie w p e łn i z a s łu g u ją n a u w z g lę d n ie n ie . P rio ry te to w e z n a c z e n ie p rz y u s t a l a n i u s to s u n k ó w ro d z ic ie ls k ic h m a w ięź b io lo g ic z n a . W y n ik a to n ie ty lk o z n o w e liz a c ji k o d e k s u ro d z in n e g o i o p ie k u ń ­ czego z 2 0 0 8 r .1, a le te ż z e u ro p e js k ie j k o n w e n c ji o s t a t u s i e d z ie c k a p o z a m a ł- ż e ń s k ie g o 2. W ś w ie tle p o w y ższeg o , z d a n ie m S ą d u N a jw y ż sz e g o , le g ity m a c ję do w y to c z e n ia p o w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia o jc o stw a p o s ia d a k a ż d y m ę ż c z y z n a n ie b ę d ą c y o jcem b io lo g ic z n y m d z ie c k a , k tó r y u z n a ł ojcostw o, n ie z a le ż n ie od teg o , czy u z n a n ie to m ia ło m ie jsc e w d o b re j, czy w złej w ierze.

S ą d N a jw y ż sz y p o ró w n a ł s y tu a c ję p r a w n ą , j a k a m ia ła m ie jsc e p rz e d n o w e liz a c ją k .r.o ., w s k a z u ją c , że w ś w ie tle d o ty c h c z a s o b o w ią z u ją c y c h p r z e p i­ sów p r a w n y c h i s t n i a ł a m o ż liw o ść p o w o ła n ia się p r z e z m ę ż c z y z n ę , k tó r y 1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220, poz. 1431).

2 Konwencja sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1975 r. (Dz.U. z 1999 r., nr 79, poz. 888).

(3)

326

Glosy

u z n a ł d zieck o , n a w a d ę o ś w ia d c z e n ia w o li c e le m u n ie w a ż n ie n ia u z n a n ia . N a d to w s k a z y w a n o , że co do z a s a d y u z n a ją c y n ie m ó g ł d o ch o d zić u n ie w a ż ­ n ie n ia u z n a n ia , p o w o łu ją c się n a f a k t, że n ie j e s t o n b io lo g ic z n y m ojcem d z ie c k a . W o b e c n y m s ta n ie p ra w n y m je d y n ą p r z e s ła n k ą u z a s a d n ia ją c ą d o ­ c h o d z e n ie b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n ia o jco stw a, j e s t w y k a z a n ie , że u z n a ją c y n ie j e s t b io lo g ic z n y m o jcem u z n a n e g o .

W o c en ie S ą d u N a jw y ż sz e g o z a ró w n o w y k ła d n ia ję z y k o w a , celow ościow a, j a k i h is to r y c z n a p r z e p is u a r t. 78 § 1 k.r.o. s p ro w a d z a się do teg o , że „ le g ity ­ m a c ja do w y to c z e n ia p o w ó d z tw a o u s ta le n ie b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n ia ojco­ s tw a ( a r t. 78 § 1 k .r.o .) p r z y s łu g u je m ę ż c z y źn ie , k tó r y u z n a ł ojcostw o, n ie z a ­ le ż n ie od teg o , czy w ie d z ia ł, czy n ie w ie d z ia ł o ty m , że n ie j e s t b io lo g ic z n y m o jcem d z ie c k a ”. Tego r o d z a ju i n te r p r e ta c ja , j a k p o d k r e ś la S ą d N ajw y ższy , j e s t n ie z w y k le is to tn a , g d y ż o p ie r a się n a z a s a d z ie tzw . p r a w d y o b ie k ty w n e j, tj. „zgodnej z p r a w d ą g e n e ty c z n ą w ię z i z d z ie c k ie m ”.

S ta n o w is k o S ą d u N a jw y ż sz e g o n ie w y d a je się do k o ń c a sp ó jn e . A n a liz u ­ ją c r e g u la c ję a r t. 78 k .r.o ., r a z o d w o ła n o się do w y k ła d n i ję z y k o w e j n in ie js z e ­ go p rz e p is u , in n y m z a ś r a z e m w s k a z a n o , że w y k ła d n ia g r a m a ty c z n a p o w o ła ­ n eg o p r z e p is u p o z o s ta je s p rz e c z n a z z a s a d ą ra c jo n a ln o ś c i u sta w o d a w c y . To o s t a t n i e tw ie r d z e n ie d o ty c z y k w e s tii z w ią z a n e j z te r m in e m d o c h o d z e n ia p rz e z u z n a ją c eg o b ez sk u te c z n o ści u z n a n ia d ziecka. Z tre ś c i a r t. 78 § 1 k.r.o. w y n ik a w p ro st, że m ęż czy zn a ta k i m a te r m in 6 m iesięcy od m o m e n tu , k ie d y do w ied ział się o ty m , że dziecko od niego n ie pochodzi. S ą d N ajw y ższy u z n a ł zaś, że „założenie ra c jo n aln o ści u sta w o d a w c y w y m a g a p rzy jęcia, że n ie m oże on rozpocząć się w cześniej n iż w d n iu zło żen ia o św iad czen ia w ty m p rzed m io cie”.

M o im z d a n ie m , s p rz e c z n e z r e g u łą r a c jo n a ln o ś c i p o lsk ie g o p ra w o d a w c y p o z o s ta je u z n a n ie , że m ę ż c z y z n a , k tó r y u z n a ł ojcostw o, w ie d z ą c , że n ie j e s t b io lo g ic z n y m o jcem d z ie c k a , m a p ra w o te m u z a p rz e cz y ć , k o r z y s ta ją c z p o ­ w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia o jc o stw a. W ty m c e lu n a le ż y o d w o łać się do w y k ła d n i lite r a ln e j p r z e p is u a r t. 73 k .r.o ., w e d le k tó re j u z n a ć ojcostw o m o że m ę ż c z y z n a , k tó r y j e s t p rz e k o n a n y o ty m , że d zieck o p o c h o d z i w ła ś n ie od n ieg o . P r a w o d a w c a u ż y w a b o w ie m n a s tę p u ją c y c h zw ro tó w : „ u z n a n ie ojco­ s tw a n a s tę p u je , g d y m ę ż c z y z n a , od k tó re g o d zieck o p o c h o d z i...”. S ą d z ę z a te m , że ty lk o m ę ż c z y z n a p rz e k o n a n y w m o m e n c ie u z n a n ia o ty m , że dzieck o g e n e ty c z n ie od n ie g o p o ch o d zi, m o że d o chodzić w p rz y sz ło śc i b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n i a 3. W obec te g o n a s u w a się p y ta n ie : czy sa m o u z n a n ie p rz e z m ę ż c z y zn ę b ę d ą c e g o ś w ia d o m y m teg o , że d zieck o od n ie g o n ie p o ch o d zi, b ę d z ie w ó w c zas zg o d n e z p ra w e m ? Z d a n ie m J a c k a Ig n a c z e w sk ie g o , cz y n n o ść t a k ą n a le ż y t r a k to w a ć ja k o s p rz e c z n ą z u s ta w ą . A u to r w s k a z u je j e d n a k , że w z w ią z k u ze z m ia n ą s a n k c ji w te j m a te r ii (z n ie w a ż n o ś c i n a b e z s k u te c z n o ś ć ) n a le ż y p r z y ­

3 Por. H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Komentarz do art. 78 k.r.o., [online] <http://lex.onli- ne.wolterskl uwer.pl>, dostęp: 15.09. 2010.

(4)

ją ć , że u z n a n ie d z ie c k a p rz e z m ę ż c z y z n ę p rz e św ia d c z o n e g o o ty m , że dzieck o od n ie g o n ie p o c h o d z i, n ie s k u tk u je b e z w z g lę d n ą n ie w a ż n o ś c ią u z n a n ia . W z w ią z k u z ty m n a le ż y u z n a ć z a t r a f n e s ta n o w is k o , z g o d n ie z k tó ry m m ę ż c z y z n a t a k i n ie tr a c i p r a w a do w n ie s ie n ia p o w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia o jc o stw a 4. Z k o le i T a d e u s z S m y c z y ń s k i u w a ż a , że z a m ia s t n ie w a ż n o ­ ści b e z w z g lę d n e j m a m y w ta k im p r z y p a d k u do c z y n ie n ia z n ie is tn ie n ie m u z n a n ia o jc o stw a . P o w ó d z tw o w ty m z a k r e s ie p o w in n o b y ć z a te m w y to c zo n e w o p a rc iu o p r z e p is a r t. 4 5 3 k .p .c .5

W z w ią z k u z ty m , że u s ta w o d a w c a w a n a liz o w a n y m p rz e p is ie n ie w s k a ­ z a ł w p ro s t, że le g ity m a c ja do w n ie s ie n ia p o w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a ­ n ia o jc o stw a p rz y s łu g u je ró w n ie ż m ę ż c z y ź n ie , k tó r y d o k o n u ją c u z n a n ia b y ł p r z e k o n a n y o ty m , że d zieck o od n ie g o n ie p o ch o d zi, ty m s a m y m m o żliw e s ą d w a o d m ie n n e r o z w ią z a n ia . W e d łu g p ie rw sz e g o n a le ż y p rz y ją ć , że le g ity m a ­ c ja c z y n n a w p rz e d m io to w y m z a k r e s ie p r z y s łu g u je k a ż d e m u m ę ż c z y ź n ie d o ­ k o n u ją c e m u u z n a n ia , n ie z a le ż n ie od je g o p r z e ś w ia d c z e n ia w ty m z a k r e s ie (w l i t e r a t u r z e m o w a j e s t o d o b rej i złej w ie rz e ). W ś w ie tle d ru g ie g o z a ś le g ity m a c ja n ie p r z y s łu g u je m ę ż c z y źn ie , k tó r y ś w ia d o m ie u z n a ł c u d z e d z ie c ­ ko. P rz e d s ta w ic ie le d o k tr y n y w s k a z u ją , że z a tr a f n o ś c ią p ie rw sz e g o r o z w ią ­ z a n ia m o g ą p rz e m a w ia ć n a s tę p u ją c e a r g u m e n ty 6:

- d ą ż e n ie p rz e d e w s z y s tk im do u s t a l e n i a p o c h o d z e n ia d z ie c k a zg o d n ie z p r a w d ą b io lo g iczn ą;

- b r a k w ą tp liw o ś c i e ty c z n y c h , k tó r e p o ja w ia ją się p rz y d ru g ie j k o n cep cji, a z w ią z a n e s ą z p y ta n ie m : czy s to s o w a n ie ta k ic h o g ra n ic z e ń b y ło b y w ła śc iw e w s fe rz e n a jś c iś le j o s o b iste j, d o ty czą cej s t a n u cy w iln eg o n ie ty lk o oso b y d z ia ­ ła ją c e j w złej w ie rz e , lecz ró w n ie ż in n e j osoby - d z ie c k a ?

O p o w ia d a ją c się z a s łu s z n o ś c ią d ru g ie j k oncepcji, m o ż n a w sk a z a ć w z g lą d n a o ch ro n ę m ężczyzny, k tó ry d o k o n a ł u z n a n ia „w d o b rej w ie rz e ”. P o n a d to z a w a r te p rz e z u s ta w o d a w c ę s fo rm u ło w a n ie „m ężczy zn a, k tó r y u z n a ł ojcostw o” p o z w a la p rz y ją ć , że ty lk o d o w ied zen ie się o b r a k u w ięzi biologicznej m ięd zy u z n a ją c y m m ę ż c z y z n ą a d z ie c k ie m po u z n a n iu d z ie c k a ro d z i s k u tk i p r a w n e 7.

O so b iśc ie o p o w ia d a m się z a d r u g im ro z w ią z a n ie m . P r z e k o n u ją m n ie p rz e d s ta w io n e w yżej a rg u m e n ty , n a t o m i a s t n ie do k o ń c a u z n a ję p o g lą d y ty c h p rz e d s ta w ic ie li d o k try n y o ra z S ą d u N a jw y ż sz e g o w g lo so w a n y m o rz e c z e n iu , k tó r e o p o w ia d a ją się z a s łu s z n o ś c ią p ie rw s z e j k o n cep c ji. Z godzić n a le ż y się z ty m , że n o w e liz u ją c p r z e p is y k.r.o ., u s ta w o d a w c a z m ie rz a ł do u s t a l a n i a p o c h o d z e n ia d z ie c k a z g o d n ie z p r a w d ą g e n e ty c z n ą . Z a s ta n o w ić się je d n a k n ale ży , czy z a ło ż e n ie to z o sta ło w rz e c z y w isto śc i w p e łn i z re a liz o w a n e p rz e z

4 J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 619-1136 k.r.o. Komentarz, Warszawa 2009, System Informacji Prawnej Legalis.

5 T. Smyczyński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 12, System Informacji Prawnej Legalis. 6 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), op. cit.

(5)

328

Glosy

u s ta w o d a w c ę . P ra w o d a w c a b o w ie m w p rz e p is a c h k.r.o. d o ty c z ą c y ch p o w ó d z­ tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia o jc o stw a w p ro w a d z a te r m in y o g ra n ic z a ją c e m o ż liw o ść w n ie s ie n ia go do s ą d u , a ta k ż e p o z o s ta w ia s w o b o d n ą d ecyzję w z a k r e s ie je g o w n ie s ie n ia o k re ś lo n y m p o d m io to m .

P rz y k ła d o w o m ę ż c z y z n a , k tó r y u z n a ł c u d z e d zieck o , d z ia ła ją c w „dobrej w ie r z e ”, m a m o ż liw o ść w n ie s ie n ia p o w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia w c ią g u 6 m ie się c y od m o m e n tu , gdy d o w ie d z ia ł się o ty m , że dziecko od n ieg o n ie p o ch o d zi. N ie s k o r z y s ta n ie p rz e z n ie g o z te g o u p r a w n ie n ia w e s k a z a n y m te r m in ie sp o w o d u je , że n a d a l s t a n c y w iln y d z ie c k a b ę d z ie n ie z g o d n y z p r a w ­ d ą g e n e ty c z n ą . P o z a ty m m ę ż c z y z n a , d o w ie d z ia w sz y się po fa k c ie u z n a n ia o ty m , że n ie j e s t g e n e ty c z n ie z w ią z a n y z d z ieck iem , m oże n ie chcieć w n ieść p o w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n i a z u w a g i n a to , że p o m ię d z y n im a d z ie c k ie m w y k sz ta łc iły się s iln e w ięzi e m o c jo n aln e. Z a te m n ie ty lk o w ied za, a le ta k ż e , a m oże p rz e d e w s z y s tk im w o la u z n a ją c e g o m ę żcz y zn y m a is to tn e z n a c z e n ie w tej m a te rii. P a m ię ta ć je d n a k należy , że u s ta w o d a w c a u p r a w n ia je s z c z e tr z y k o le jn e p o d m io ty do w n ie s ie n ia p o w ó d z tw a o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia o jco stw a, tj. m a tk ę d z ieck a, p r o k u r a to r a o ra z sa m o dziecko. S koro z a m ie rz e n ie m u staw o d a w cy , k tó re w in n o być w p ra k ty c e rea liz o w a n e, je s t d b a ­ łość o zgodność p o ch o d zen ia d z ieck a z p r a w d ą biologiczną, to m o ż n a b y przyjąć, że p r o k u r a to r j e s t osobą, k tó r a to zało żen ie m oże w p e łn i zrea lizo w ać - z ty m z a s tr z e ż e n ie m , że w n o s z ą c p rz e d m io to w e p o w ó d z tw o , w in ie n o n z a w s z e k ie ro w a ć się d o b re m d z ie c k a i o c h r o n ą i n t e r e s u s p o łe c z n e g o ( a r t. 86 k.r.o .).

K o n s e k w e n c je a p r o b a t y s t a n o w i s k a S ą d u N a jw y ż s z e g o w y r a ż o n e g o w g lo so w a n y m w y ro k u w p r a k ty c e m o g ą ro d z ić n ie k o r z y s tn e n a s tę p s tw a , „ jeśli b o w ie m m ę ż c z y z n a g o d zi się n a is tn ie n ie fo rm a ln e j p ra w n o ro d z in n e j w ię z i p o m ię d z y n im i d z ie c k ie m , o k tó r y m w ie, że n ie p o ch o d zi od n ieg o , a p o te m m a p ra w o z te g o z rezy g n o w ać, to s tw a r z a to ju ż z g ó ry z a g ro ż e n ie n a r u s z e n ia d o b ra teg o d z ie c k a ”8. W m o im o d czu ciu m oże ono p ro w a d z ić do e fe k tó w sp o łecz n ie n ie p o ż ą d a n y c h , n p . p o p rzez o tw a rc ie sz ero k iej d ro g i do k w e s tio n o w a n ia u z n a n ia o jc o stw a p rz e z u z n a ją c y c h m ężczy zn . U w a ż a m , że t a k ie d z ia ła n ie n a r u s z a z a s a d y w sp ó łży cia sp o łecznego o ra z j e d n ą z p o d s ta w o ­ w y ch z a s a d c h ro n io n y c h k o n s ty tu c y jn ie , p o d n ie s io n ą w p ra w ie ro d z in n y m do r a n g i k la u z u li, czyli z a s a d ę d o b ra d zie ck a. M ężc zy zn a, b ę d ą c św iadom y, że n ie j e s t b io lo g iczn y m ojcem d ziec k a, a d o d atk o w o po u czo n y p rz e z k ie ro w n ik a u r z ę ­

d u s t a n u cyw ilnego o k o n se k w e n c ja c h p ra w n y c h sw ojej decyzji w te j m a te rii, d o k o n u ją c u z n a n ia p o w in ie n godzić się ze w s z y s tk im i teg o k o n se k w e n c ja m i.

P o n o w e liz a c ji k.r.o. u z n a n ie o jc o stw a n a le ż y w ią z a ć z a w sz e z a k te m w ie d z y m ę ż c z y z n y o je g o g e n e ty c z n y m p o w ią z a n iu z u z n a w a n y m 9. N a k a n ­ w ie n in ie js z e g o o rz e c z e n ia n a le ż a ło b y ra c z e j u z n a ć , że t a k u z n a n ie o jco stw a,

8 Por. postanowienie TK z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. Ts 287/09, Z.U. 2012/1B/48. 9 Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektó­ re inne ustawy, Sejm VI kadencji, druk nr 888, Warszawa 12 sierpnia 2008 r. Spory w tej

(6)

j a k d o c h o d z e n ie je g o b e z s k u te c z n o ś c i s ą z a le ż n e ty lk o od sw o b o d n ej d ecyzji m ę ż c z y z n y d o k o n u ją c e g o u z n a n ia .

Z d a n ie m S ą d u N a jw y ż s z e g o , „ f u n k c ja o c h r o n y d z ie c k a , u jm o w a n a w r a m y z a s a d y s ta b iln o ś c i je g o s t a n u cy w iln eg o , n a tle a r t. 78 § 1 k.r.o. n ie j e s t r e a liz o w a n a n a p ła s z c z y ź n ie p r z e s ła n e k w a r u n k u ją c y c h is tn ie n ie le g ity ­ m a c ji do w y to c z e n ia p rz e z m ę ż c z y zn ę , k tó r y n ie j e s t o jcem d z ie c k a , p o w ó d z ­ tw a o u s ta le n ie b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n ia o jc o stw a , lecz w d ro d z e te m p o r a ln e - go o g r a n ic z e n ia m o ż liw o śc i w y s tą p ie n ia z p r z e d m io to w y m p o w ó d z tw e m , p o p rz e z w p ro w a d z e n ie r e la ty w n ie k ró tk ie g o , bo sz e śc io m ie się c zn e g o , t e r m i ­ n u n a je g o w y to c z e n ie ”, z a ś a r t.. 78 § 1 k.r.o. „ s ta n o w i [...] w y ra z k o m p ro m is u p o m ię d z y e k s p o n o w a n ą n a g r u n c ie k o d e k so w y m z a s a d ą u s t a l e n i a o jc o stw a z g o d n ie z p r a w d ą g e n e ty c z n ą a z a s a d ą o c h ro n y d z ie c k a p rz e z s ta b iliz a c ję je g o s t a n u cy w iln e g o ”.

N ie sp o só b b e z k ry ty c z n ie p o d z ie lić p o w o ła n e s tw ie r d z e n ie . W a rto o d n o to ­ w ać, że w o ce n ie T r y b u n a łu K o n s ty tu c y jn e g o , „ u z n a n ie d z ie c k a p o w in n o p r o ­ w a d z ić do p o w s ta n ia trw a ły c h , a ty m s a m y m s ta b iln y c h s k u tk ó w p ra w n y c h , b o w ie m d o b ro d z ie c k a w y m a g a , a b y r a z u s ta lo n y je g o s t a n cy w iln y n ie u le g a ł z m ia n o m ”10. S ta b iliz a c ja s t a n u cy w iln eg o z a s a d n ic z o p o w in n a o z n a c z a ć jeg o n ie z m ie n n o ś ć . J e d y n ie w w y ją tk o w y c h , sz c z e g ó ln y c h s y tu a c ja c h m o g ą być d o p u s z c z a ln e z m ia n y , n p . u w z g lę d n ie n ie p o w ó d z tw a o z a p rz e c z e n ie m a c ie ­ rz y ń s tw a , o jco stw a. C zy z a w y ją tk o w ą s y tu a c ję m o ż n a u z n a ć f a k t, g d y m ę ż ­ c z y z n a , k tó r y b ę d ą c św ia d o m y te g o , że d zieck o od n ieg o n ie p o c h o d zi, u z n a je je , a n a s tę p n ie ro z m y ś la się i p o d n o s z ą c p r z e s ła n k ę b r a k u w ięzi g e n e ty c z n e j,

w y s tę p u je z p o w ó d z tw e m o b e z s k u te c z n o ś ć u z n a n ia o jco stw a? M o im z d a n ie m o d p o w ied ź n a t a k p o s ta w io n e p y ta n ie p o w in n a być n e g a ­ ty w n a . C elow e, św ia d o m e d z ia ła n ie m ę ż c z y zn y d o k o n u ją c e g o u z n a n ia , p o ­ p r z e d z o n e s to s o w n y m p o u c z e n ie m o w s z y s tk ic h k o n s e k w e n c ja c h ta k ie g o o ś w ia d c z e n ia u d z ie lo n y m p rz e z k ie r o w n ik a u r z ę d u s t a n u c y w iln e g o , n ie s tw a r z a w m ojej o c e n ie d o s ta te c z n e j p o d s ta w y do p ó ź n ie jsz e g o d o c h o d z e n ia p r z e z e ń b e z s k u te c z n o ś c i u z n a n ia . U w z g lę d n ia ją c p o w y ż sze w yw o d y n ie p o d z ie la m s ta n o w is k a S ą d u N a j­ w y ższeg o w y ra ż o n e g o n a k a n w ie g lo so w a n e g o w y ro k u . M a g d a le n a R z e w u s k a

materii występowały przed nowelizacją k.r.o. i występują nadal wśród przedstawicieli doktryny — patrz m.in.: G. Wolak, O ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa, [onl;ine] <www.ped- kat.pl/images/czasopisma/po2/art12.pdf>; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012, System Informacji Prawnej Legalis; K. Piasecki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2009, s. 681; T. Smyczyński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 12, System Informacji Prawnej Legalis.

Cytaty

Powiązane dokumenty

17b) będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej

„Kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy, podle- ga karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”.  Możliwość dochodzenia roszczeń ze

Głównym celem powoda jest bowiem uzy- skanie w drodze postępowania sądowego ochrony jego dobra niemająt- kowego (dobra osobistego), a niejako przy okazji, w braku lepszych

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wynika, iż do czasu zarejestrowania zmian statutów dotychczasowe ich postanowienia odnoszące

3) art. Zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka, chyba że dziecko zmarło po wszczęciu postępowania. W razie śmierci dziecka, które wytoczyło

Through CFD analysis, we evaluate the heat transfer performance of the water duct in the novel heat exchanger by comparing with the heat transfer performance of a

Seeking ways to take advantage of the PLE concept, Web 2.0 tools and social software to enrich teaching and learning processes, and to improve pedagogical and

Albowiem „jest niedobrze, gdy człowiek nie ma żadnych w stosunku do siebie wątpliwości” (s. Bardzo ciekawa psychologicznie i te­ ologicznie jest analiza tzw.