• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

a) Nazywa swoje uczucia i emocje w stosunku do innych osób.

b) Wie, jak wyrażać swoje uczucia i przekonania.

c) Umie prezentować własny punkt widzenia d) Ocenia atmosferę i stosunki panujące w klasie.

e) Ocenia własne postępowanie.

f) Wie, że inni ludzie wpływają na to, co myślimy o sobie i jak się oceniamy.

g) Wie, że atmosfera w klasie zależy od poznania i zaakceptowania jej członków.

h) Wie, że jest współodpowiedzialny za atmosferę w klasie.\

i) Zna sposoby komunikowania się.

j) Ocenia obiektywnie swoje relacje z rówieśnikami.

2) Umiejętności Uczeń:

a) Odczuwa potrzebę przynależności do danej klasy.

b) Potrafi wyrażać opinię na dany temat nie krytykując innych.

c) Potrafi nazywać swoje uczucia i emocje w stosunku do innych osób.

d) Rozwija umiejętność konfrontowania własnych opinii ze zdaniem innych.

e) Potrafi współpracować w zespole.

f) Potrafi odpowiednio reagować na odmienne poglądy i zachowania.

II. Metody pracy:

Rozmowa kontrolowana, metoda niedokończonych zdań, uzewnętrznienie swoich przeżyć, doświadczeń i uczuć w formie rysunku, debata, analiza argumentów.

III. Środki dydaktyczne:

Arkusz szarego papieru, plakat, mazaki, karteczki samoprzylepne, magnesy do przymocowania.

IV. Przebieg lekcji:

1) Faza przygotowawcza

a) Przywitanie z klasą, odnotowanie osób nieobecnych.

b) Nauczyciel, z pomocą uczniów, przyczepia na tablicy duży plakat z napisem: JAK SIĘ CZUJESZ W NASZEJ KLASIE? (zał. 1), oraz rozdaje każdemu uczniowi po 4 samoprzylepne karteczki (różne kolory).

c) Nauczyciel wyjaśnia, w jakim celu przygotował plakat i jakich informacji zwrotnych oczekuje. Przedstawia również cele lekcji i metody pracy.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jaką atmosferę w klasie może obrazować:

słońce, chmura, błyskawica? (Dyskusję można przeprowadzić metodą

uzupełniania zdań – bierze w niej udział więcej uczniów.)Nauczyciel pyta, jaką atmosferę, klimat w klasie może obrazować:

Słońce – np. atmosfera przyjazna, serdeczna, życzliwa, ...

Chmura – np. atmosfera zmienna, ...

Błyskawica – np. atmosfera wroga, zła, nieprzyjazna, ...

Po zastanowieniu się, uczniowie rysują wybrany symbol i przyklejają swoje karteczki na plakacie.

(2)

b) Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy ma w klasie dobre kontakty koleżeńskie, czy koledzy z klasy traktują go jako partnera, czy może czuje się odrzucony?

Swoje odczucia uczniowie wyrażają, wybierając jeden z dwóch rysunków na plakacie. Podchodzą do tablicy i przyklejają swoje karteczki.

c) Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się: Czy w klasie panuje atmosfera współpracy (Można podać przykłady – pomagamy sobie w

nauce, ...), czy też każdy samodzielnie pokonuje trudności, nie licząc na pomoc kolegów?

Rysunki obrazujące, jaka jest współpraca w klasie znajdują się na plakacie.

Uczniowie podchodzą do tablicy i przyklejają swoje karteczki.

d) Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy z nich zastanowił się i napisał na ostatniej, czwartej karteczce jedną cechę charakterystyczną klasy. Po napisaniu,

uczniowie przykleją swoją kartkę na plakacie.

3) Faza podsumowująca

Na zakończenie uczniowie analizują karteczki z poszczególnymi rysunkami, dzielą się swoimi odczuciami, mówią czy trudno im było dokonać wyboru, czy taka forma lekcji im się podobała. Warto zapytać uczniów: W jakim stopniu sami mogą zmienić to, co w klasie ich niepokoi?

Należy dokonać ewaluacji zajęć i, na następnej lekcji, omówić wyniki – jak uczniowie czują się w klasie.

V. Bibliografia

[1] Garczyński S., Rozmawiać? Tak. Ale jak?, WSiP, Warszawa 1993.

[2] Garczyński S., Współżycie łatwe i trudne, Iskry, Warszawa 1973.

[3] Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla klas 7 i 8 SP, Wydawnictwo Edukato, Kraków1993.

[4] Melibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania konfliktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

[5] Włodarski Z., Hankała A., Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi, WSiP, Warszawa 1991.

VI. Załączniki

WZÓR PLAKATU

JAK SIĘ CZUJĘ W NASZEJ KLASIE?

1) ATMOSFERA W KLASIE.

2) KOMUNIKACJA. Czy porozumiewasz się z innymi, czy masz dobre kontakty z kolegami?

(3)

3) WSPÓŁPRACA. Czy w klasie jest atmosfera współpracy?

4) NAPISZ JEDNĄ CECHĘ CHARAKTERYSTYCZNĄ KLASY.

VII. Czas trwania lekcji 45 minut.

VIII. Uwagi do scenariusza

Celem lekcji jest diagnoza (metodami aktywnymi) relacji między uczniami w klasie, wzmocnienie poczucia przynależności do danej grupy, uświadomienie dzieciom, że atmosfera w grupie zależy od wszystkich jej członków.

Ewaluacji zajęć należy dokonać na następnej lekcji Można to zrobić według następującego zestawienia tabularycznego.

(4)

Każdy uczeń miał podać jedną cechę charakterystyczną klasy:

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez

Ustal wysokość miesięcznej raty, zakładając, że raty mają być równej wielkości i oprocentowanie w skali roku 9%?.