Zakażenia w dializie otrzewnowej - rola pielęgniarki w profilaktyce

Download (0)

Full text

(1)

Forum Nefrologiczne 2009, tom 2, nr 2, 130–136 Copyright © 2009 Via Medica ISSN 1899–3338

www.fn.viamedica.pl

AKTUALNOŚCI W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM

Anna Stolarczyk1,Beata Białobrzeska2

1Oddział Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Akademickie Centrum Kliniczne — Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zakażenia w dializie otrzewnowej

— rola pielęgniarki w profilaktyce

WSTĘP

Powikłania infekcyjne w dializie otrzew- nowej mają istotny wpływ na jakość życia pa- cjentów leczonych tą metodą. Przebyte infek- cje mogą być przyczyną częstych hospitaliza- cji pacjentów, z koniecznością stosowania drogich antybiotyków. Sytuacja ta ma bezpo- średni wpływ na jakość wykonywanych zabie- gów dializy w opiece długoterminowej oraz powoduje wzrost kosztów związanych z tera- pią nerkozastępczą. Dlatego też opieka nad pacjentem zakwalifikowanym do programu dializ otrzewnowych wymaga od pielęgniarek nefrologicznych szerokiej wiedzy zawodowej oraz ogromnego zaangażowania w proces edukacji chorych na każdym etapie leczenia.

Edukacja ta powinna dotyczyć przede wszyst- kim profilaktyki powikłań infekcyjnych oraz sposobów postępowania, gdy pojawią się za- każenia. Edukacja powinna także obejmować istotne zagadnienia dotyczące samodzielnego wykonywania wymian płynu dializacyjnego

oraz zasad dbałości o własne zdrowie. Obec- nie działalność edukacyjna jest jednym z ele- mentów pracy pielęgniarek z pacjentami i od wielu lat należy do funkcji zawodowych współ- czesnego pielęgniarstwa. Zgodnie z aktual- nym ustawodawstwem zawodowym pielę- gniarki nefrologiczne, które opiekują się pa- cjentami przewlekle dializowanymi, są pełnoprawnymi członkami zespołu terapeu- tycznego. Mając na uwadze oczekiwany wyso- ki poziom kompetencji, personel pielęgniarski jest zobowiązany do stałego podnoszenia wie- dzy zawodowej i kwalifikacji uzyskiwanych w procesie kształcenia podyplomowego i samo- kształcenia, nie tylko pod względem zakażeń.

RODZAJE POWIKŁAŃ INFEKCYJNYCH

Do najczęściej obserwowanych powikłań infekcyjnych w leczeniu pacjentów metodą dializy otrzewnowej należą: zapalenie (zaka- żenie) ujścia cewnika (ESI, exit site infection), zapalenie (zakażenie) tunelu cewnika otrzew-

Adres do korespondencji:

lic. piel. Anna Stolarczyk Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach ul. Francuska 20–24, 40–027 Katowice tel.: 0506 206 647 e-mail: ania_stolarczyk@vp.pl

STRESZCZENIE

Powikłania infekcyjne występujące u pacjentów leczo- nych metodą dializy otrzewnowej, zarówno CADO, jak i ADO, są istotnym problemem w procesie leczenia nerkozastępczego. Dializacyjne zapalenie (zakażenie) otrzewnej oraz infekcja ujścia, a także tunelu cewnika dializacyjnego stanowią poważne powikłania, które zwiększają częstość hospitalizacji u tych pacjentów, a nawet mogą być bezpośrednią przyczyną zagroże-

nia ich życia. W niniejszym artykule omówiono rodza- je powikłań infekcyjnych, ich przyczyny, objawy i spo- soby postępowania w razie pojawienia się takich kom- plikacji. Zawiera on także opis roli pielęgniarki opieku- jącej się pacjentem leczonym metodą dializy otrzewnowej w ograniczaniu incydentów infekcyjnych.

Forum Nefrologiczne 2009, tom 2, nr 2, 130–136 Słowa kluczowe: dializa otrzewnowa, powikłania infekcyjne, zapalenie (zakażenie) otrzewnej, profilaktyka zakażeń, pielęgniarstwo nefrologiczne

(2)

nowego (TI, tunel infection), dializacyjne za- palenie (zakażenie) otrzewnej (DZO) oraz zapalenie (zakażenie) otrzewnej spowodowa- ne przedostaniem się flory jelitowej do diali- zatu w przebiegu ostrych incydentów brzusz- nych (tzw. katastrofa brzuszna).

ZAPALENIE (ZAKAŻENIE) UJŚCIA CEWNIKA OTRZEWNOWEGO

Zapalenie (zakażenie) ujścia cewnika otrzewnowego objawia się obecnością wydzie- liny ropnej oraz zaczerwienieniem skóry w miejscu ujścia cewnika otrzewnowego. Za- palenie (zakażenie) ujścia cewnika występu- je z częstością od 1/12 do 1/120 pacjentomie- sięcy leczenia. Pacjenci z wcześniejszymi epi- zodami zakażenia wykazują tendencję do częstszych obecności zakażeń ujścia cewnika otrzewnowego. Objawy infekcji ujścia cewni- ka otrzewnowego można podzielić na wcze- sne i późne. Do wczesnych objawów zapale- nia (zakażenia) ujścia cewnika należą: zaczer- wienie, podrażnienia skóry, zawilgocenie lub krwawienie. Późne objawy zapalenia (zakaże- nia) mogą charakteryzować się owrzodzeniem wokół mufki, zapaleniem (zakażeniem), „bu- janiem” tkanki łącznej, a nawet wypchnięciem mufki na zewnątrz.

ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ ORAZ CZYNNIKI RYZYKA ZAPALENIA (ZAKAŻENIA) UJŚCIA CEWNIKA OTRZEWNOWEGO

Zapalenie (zakażenie) ujścia cewnika otrzewnowego jest najczęściej spowodowane przez bakterie Gram (+) z rodzaju gronkow- ców (Staphylococcus aureus lub Staphylococ- cus epidermidis), a także Pseudomonas aeru- ginosa. Zdecydowanie rzadziej przyczyną tego rodzaju powikłań są drobnoustroje grzybicze.

Do czynników ryzyka wystąpienia zapalenia ujścia cewnika otrzewnowego należą:

— nosicielstwo gronkowca złocistego w noz- drzach;

— niewłaściwa opieka nad ujściem cewnika (nieprzestrzeganie procedur wykonywania opatrunków na ujściu cewnika, kąpiele w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych);

— niewłaściwe unieruchomienie cewnika;

— nieprawidłowe postępowanie cewnikiem (szarpanie, pociąganie, skręcanie);

— zła technika założenia cewnika na skórę (ujście w fałdzie brzusznym, mufka ze- wnętrzna bliska ujścia);

— szew wokół ujścia zewnętrznego.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

PODEJRZENIA ZAPALENIA (ZAKAŻENIA) UJŚCIA CEWNIKA OTRZEWNOWEGO

Zaczerwienienie skóry wokół ujścia cew- nika może być odczynem na niedawno zało- żony cewnik otrzewnowy. Gdy zaczerwienie- niu skóry towarzyszy bolesność oraz naciek wokół ujścia, który może być objawem zapa- lenia (zakażenia), należy wnikliwie ocenić uj- ście cewnika pod kątem potencjalnego zaka- żenia. Aby ocenić rodzaj patogenu, należy pobrać z okolicy ujścia cewnika wymaz do badania bakteriologicznego, a po otrzymaniu wyniku, prowadzić leczenie zgodnie z antybio- gramem. Przy leczeniu zapalenia (zakażenia) ujścia cewnika może okazać się pomocne za- stosowanie antybiotyku ogólnie. Sposób po- stępowania terapeutycznego jest uzależniony od zaobserwowanych objawów towarzyszą- cych zapaleniu (zakażeniu). Dlatego też każ- dorazowo podczas wizyty kontrolnej pacjen- ta w poradni należy ocenić miejsce ujścia cew- nika. Ocena skóry obejmuje zwrócenie uwagi na obecność obrzęku, zaczerwienienia, stru- pa, wycieku z okolicy cewnika (surowiczy, rop- ny, krwisty, śluzowy) czy obecności ziarniny.

Należy zebrać wywiad, czy pacjent nie odczu- wa dolegliwości bólowych, pieczenia lub świą- du skóry w miejscu ujścia cewnika. W razie zgłaszania wyżej wymienionych objawów na- leży zapytać o czas pojawienia się pierwszych objawów oraz stopień ich nasilenia, a także czy nie doszło w ostatnim czasie do mechanicz- nego urazu okolicy cewnika. W razie wystą- pienia ESI należy koniecznie zastosować miej- scowo działający środek odkażający. W wyjąt- kowych sytuacjach (np. znaczny wysięk) zmiana opatrunku może być wykonywana dwa lub więcej razy w ciągu dnia.

PROFILAKTYKA ZAPALENIA (ZAKAŻENIA) UJŚCIA CEWNIKA OTRZEWNOWEGO

Podstawowym działaniem w profilaktyce zapalenia (zakażenia) ujścia cewnika jest edu- kacja pacjenta lub opiekuna w zakresie właści- wej pielęgnacji ujścia cewnika. Polega ona na prowadzeniu szkolenia w zakresie wykonywa- nia procedury wymiany opatrunków, z zacho- waniem zasad aseptyki, prawidłowego unieru- chomienia cewnika, oceny ujścia, ochrony cew- nika przed mechanicznym uszkodzeniem oraz samokontroli pacjenta. Pacjenci w programie leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej powinni być badani w kierunku

vv

Każdorazowo

podczas wizyty

kontrolnej pacjenta

w poradni należy

ocenić miejsce ujścia

cewnika

cc

(3)

nosicielstwa Staphylococcus aureus w noz- drzach. Profilaktyką powinni być objęci rów- nież członkowie najbliższej rodziny pacjenta lub osoby opiekujące się nim bezpośrednio.

Nosicielstwo szczepów gronkowca powinno być oceniane raz na pół roku. Najbardziej po- wszechną metodą zwalczania nosicielstwa jest podawanie mupirocyny w kremie do obu noz- drzy dwa razy dziennie przez 5–7 dni w miesią- cu, powtarzane przez trzy miesiące. W przypad- ku nawracających zapaleń należy przeprowa- dzić reedukacje pacjenta lub opiekuna.

ZAPALENIE (ZAKAŻENIE) TUNELU CEWNIKA OTRZEWNOWEGO

Infekcja tunelu cewnika otrzewnowego jest powikłaniem infekcyjnym, które może się poja- wić w przebiegu infekcji ujścia cewnika lub nie- zależnie od niej. Do objawów zapalenia (zaka- żenia) ujścia cewnika otrzewnowego należą: za- czerwienienie, obrzęk w okolicy cewnika otrzewnowego, ból oraz wyciek z ujścia cewni- ka. Zapalenie (zakażenie) tunelu, jako następ- stwo szerzenia się zapalenia (zakażenia) ujścia, może być skąpo-, a nawet bezobjawowe. Doty- czy to zwłaszcza pacjentów leczonych w tym cza- sie antybiotykiem. Rozpoznanie jest oparte na badaniu ujścia cewnika otrzewnowego (ocenie wzrokowej miejsca ujścia cewnika i palpacyjnym badaniu powłok brzusznych w przebiegu tune- lu cewnika). Należy zwrócić szczególną uwagę na bolesność, zaczerwienienie w okolicy tunelu cewnika, obecność wydzieliny z miejsca ujścia cewnika przez skórę i obecność wydzieliny na opatrunku. W rozpoznaniu TI, szczególnie bez- objawowego, jest pomocne badanie USG tune- lu cewnika (zazwyczaj stwierdza się obecność przestrzeni płynowych, a także nacieku zapal- nego wokół cewnika). W przypadku stwierdze- nia TI leczenie wymaga hospitalizacji pacjenta i stosowania antybiotykoterapii. Wytworzenie się ropnia tunelu lub objęcie stanem zapalnym obu mufek stanowi wskazania do usunięcia cew- nika. W celu ochrony pacjenta przed DZO oraz utratą cewnika, a tym samym brakiem dostępu do dializy otrzewnowej, konieczne jest wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie TI. Jest to nie- zwykle ważne w opiece nad pacjentem dializo- wanym otrzewnowo.

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ TUNELU CEWNIKA OTRZEWNOWEGO

Profilaktyka zakażeń (zapaleń) tunelu cewnika obejmuje edukację pacjenta diali-

zowanego otrzewnowo w zakresie opieki nad ujściem cewnika, zapobiegania urazom cew- nika, wykrywania nosicielstwa, oceny ujścia cewnika w czasie okresowych kontroli pa- cjenta w poradni dializ otrzewnowych.

W edukacji tej należy zwrócić uwagę, aby pa- cjent, wykonując czynności związane z opieką nad cewnikiem, robił to zgodnie z procedurami, których został nauczony.

Przed przystąpieniem do zmiany opatrunku powinien dokładnie umyć i zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę. Niezbędne jest użycie jałowego materiału opatrunkowego i zastosowanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do pielęgnacji ujścia cewni- ka i niewywołujących podrażnień. Podczas zmiany opatrunku należy dokładnie obejrzeć miejsce ujścia cewnika oraz zwrócić uwagę na obecność wydzieliny. W razie wystąpie- nia nieprawidłowości pacjent powinien nie- zwłocznie skontaktować się z ośrodkiem dia- liz. Podczas okresowych kontroli w ośrodku dializy otrzewnowej oceny ujścia cewnika i tunelu dokonuje pielęgniarka. W przewle- kłej opiece nad ujściem cewnika do dializy otrzewnowej jest bardzo przydatne prowa- dzenie karty obserwacji, która powinna być integralną częścią dokumentacji pielęgniar- skiej.

DIALIZACYJNE ZAPALENIE (ZAKAŻENIE) OTRZEWNEJ

Dializacyjne zapalenie (zakażenie) otrzewnej jest najczęstszym powikłaniem dializy otrzewnowej. Może ono uniemożli- wić dalsze użycie błony dializacyjnej z po- wodu spadku ultrafiltracji i zmniejszenia się wydajności zabiegu. Zapalenie (zakażenie) otrzewnej jest definiowane jako obecność zmętnienia dializatu z cytozą powyżej 100 komórek/mm3. Dializacyjne zapalenie (za- każenie) otrzewnej występuje z częstością jednego epizodu na 20–24 pacjentomiesią- ce leczenia. Objawami DZO mogą być:

zmętnienie płynu, bóle brzucha, nudności wymioty, gorączka, dreszcze i biegunka. Do rozpoznania DZO konieczne jest stwierdze- nie co najmniej dwóch z wyżej wymienio- nych nieprawidłowości. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach zmętnienie pły- nu dializacyjnego może być spowodowane obecnością fibryny czy chłonki lub długim zaleganiem płynu w jamie brzusznej. Do po- tencjalnych dróg szerzenia się zakażenia zalicza się:

vv

Zapalenie

(zakażenie) otrzewnej

jest definiowane

jako obecność

zmętnienia dializatu

z cytozą powyżej

100 komórek/mm

3cc

(4)

— światło cewnika do dializy otrzewnowej — na skutek nieprawidłowej techniki wyko- nania wymiany, istnienia nieszczelności między drenem pacjenta a workiem z pły- nem dializacyjnym, nieprzestrzegania za- sad aseptyki przy podawaniu leków do worków płynem dializacyjnym, uszkodze- nia drenu pacjenta (transfer-setu), uszko- dzenia w obrębie zestawu do dializy itp.;

— okolica okołocewnikowa — bakterie wy- stępujące na skórze wokół cewnika mogą się dostać do jamy otrzewnowej drogą wzdłuż przebiegu tunelu cewnika w przy- padku zapalenia (zakażenia) ujścia i tune- lu, przecieków okołocewnikowych;

— przezścienna — do DZO może dochodzić w następstwie przechodzenia bakterii po- chodzenia jelitowego na drodze migracji przez ścianę jelita do jamy otrzewnowej;

— krwiopochodna — DZO może być spowo- dowane bakteriami przedostającymi się do jamy otrzewnowej z odległych miejsc or- ganizmu drogą krwi (translokacja).

Najczęstszymi patogenami DZO są bak- terie Gram (+), do których należą: Staphylo- coccus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus viridans, Streptococcus faeca- lis, a także Gram (–), takie jak: Klebsiella, En- terococcus, Enterobacter, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Leczenie DZO po- winno zostać wdrożone niezwłocznie po roz- poznaniu klinicznym zapalenia (zakażenia) otrzewnej. Wynik posiewu dializatu, uzyska- ny po 24–48 godzinach, pozwala na ewentu- alną modyfikację sposobu terapii. W leczeniu DZO stosuje się leki przeciwbakteryjne poda- wane drogą dożylną, doustną i dootrzewno- wo (antybiotyk z płynem dializacyjnym). Sche- mat leczenia dializacyjnego zapalenia (zaka- żenia) otrzewnej powinien ulegać modyfikacji ze względu na obserwowany wzrost oporno- ści na stosowane antybiotyki. W każdym ośrodku powinien być opracowany standard postępowania w przypadku DZO z zalecenia- mi dotyczącymi antybiotykoterapii (chemio- terapeutyków włączonych bez znajomości wy- niku posiewu dializatu). W razie stwierdzenia DZO, zgodnie z wytycznymi Międzynarodo- wego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej z 2005 roku, zaleca się zastosowanie jednocza- sowo dwóch antybiotyków na bakterie Gram (+) i Gram (–). Najczęściej stosowane anty- biotyki to: wankomycyna, cefalosporyny I ge- neracji z cefalosporynami III generacji lub aminoglikozydami. W zależności od wstępne- go wyniku posiewu dializatu (od 48 godzin)

powinna mieć miejsce modyfikacja schematu terapeutycznego, według zasad obowiązują- cych w tym zakresie. Dializacyjnemu zapale- niu (zakażeniu) otrzewnej często towarzyszy tworzenie się w płynie dializacyjnym włókni- ka, który powoduje zaburzenia w drenażu pły- nu z jamy otrzewnowej. W celu uniknięcia tych powikłań podaje się do płynu dializacyjnego heparynę w dawce 500–1000 jm. na litr płynu dializacyjnego do czasu ustąpienia utrudnień w wypływie płynu z jamy otrzewnowej.

GRUŹLICZE ZAPALENIE (ZAKAŻENIE) OTRZEWNEJ

Gruźlicze zapalenie (zakażenie) otrzew- nej jest rzadko występującym powikłaniem.

Ten rodzaj zapalenia (zakażenia) może wystę- pować u pacjentów z czynną gruźlicą płuc, nie- odpowiadających na leczenie dializacyjnego zapalenia (zakażenia) otrzewnej oraz z zapa- leniem (zakażeniem) przebiegającym z ujem- nym posiewem dializatu na standardowych podłożach. Posiew dializatu powinien być wy- konany na podłożu specyficznym dla gruźlicy.

JATROGENNE ZAPALENIE (ZAKAŻENIE) OTRZEWNEJ

Jatrogenne zapalenia (zakażenia) otrzew- nej to stany zapalne otrzewnej, których wystę- powanie jest spowodowane przez bakterie Gram (+), zasiedlające jamę ustną, lub Gram (–), zasiedlające florę jelitową. Przyczynami ja- trogennych zapaleń jamy otrzewnowej mogą być jatrogenne zapalenie (zakażenie) jamy otrzewnowej, będące następstwem przejścio- wej bakteriemii (może dojść po zabiegach, np.

stomatologicznych), a także jatrogenne zapa- lenie (zakażenie) jamy otrzewnowej, jako po- wikłanie zabiegów, w których przebiegu może dojść do migracji mikrorganizmów przez ścia- nę jelit (endoskopie, polipektomie, wlewy do- odbytnicze, biopsje narządów wewnętrznych) lub drogi rodne (zabiegi ginekologiczne). Po- nadto jatrogenne zapalenie (zakażenie) otrzewnej jest związane z przewlekłą terapią farmakologiczną (przedłużona farmakoterapia prowadząca do zmiany flory bakteryjnej prze- wodu pokarmowego i dróg rodnych), a także powikłaniami implantacji cewnika otrzewno- wego (nieprawidłowa implantacja, powikłania mechaniczne). Leczenie polega na ustaleniu oraz wyeliminowaniu potencjalne jatrogennej przyczyny dializacyjnego zapalenia (zakażenia) otrzewnej i podawaniu odpowiednich leków.

vv

Leczenie DZO powinno zostać wdrożone niezwłocznie po rozpoznaniu klinicznym zapalenia (zakażenia) otrzewnej.

Wynik posiewu

dializatu, uzyskany po

24–48 godzinach,

pozwala na ewentualną

modyfikację sposobu

terapii

cc

(5)

PROFILAKTYKA JATROGENNYCH ZAPALEŃ OTRZEWNEJ

Do zadań profilaktycznych w tym przy- padku należy głównie właściwe przygotowanie pacjentów dializowanych otrzewnowo do zabie- gów diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej i miednicy małej (opróżniona jama otrzewno- wa z płynu dializacyjnego). Za bardzo ważne uznaje się profilaktyczne podawanie antybio- tyków przed zabiegami stomatologicznymi, endoskopią, zabiegami ginekologicznymi, a także prowadzenie profilaktyki zaparć u pa- cjentów dializowanych otrzewnowo.

ROLA PACJENTA W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ W DIALIZIE OTRZEWNOWEJ

Dializa otrzewnowa jest metodą leczenia nerkozastępczego, która w szczególny sposób wymaga przygotowania pacjenta do sprawowa- nia opieki nad sobą. Warunkiem samodzielne- go prowadzenia zabiegów dializy otrzewnowej jest wysokie poczucie odpowiedzialności pa- cjenta za swoje leczenie i samoopiekę. Obec- nie za niezbędne uważa się, aby pacjent stał się partnerem (inaczej: podmiotem) w podejmo- waniu ważnych decyzji wobec swojego zdrowia i życia. Oznacza to również, że obecnie bardzo wiele zależy właśnie od samego pacjenta. Per- sonel medyczny, realizując zadania zawodowe, współpracuje z pacjentem i, nie narzucając mu swojej woli, jedynie proponuje określone za- lecenia. Pacjent zaś, świadomie podejmując decyzje dotyczące własnego zdrowia, w pełni przejmuje odpowiedzialność za skutki tych decyzji. Dotyczy to również zakażeń w dializie otrzewnowej. Do podejmowania każdej takiej decyzji niezbędny jest zasób wiedzy, która jest przekazywana głównie przez personel pielę- gniarski. To właśnie od samego pacjenta i/lub opiekuna zależy liczba incydentów zakażenia oraz uzyskanie w możliwie najkrótszym czasie profesjonalnej pomocy medycznej.

POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARSKIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA

ZAPALENIA (ZAKAŻENIA) OTRZEWNEJ

W razie telefonicznego zgłoszenia przez pacjenta dolegliwości sugerujących zapalenie (zakażenie) otrzewnej konieczne jest przepro- wadzenie wywiadu z pacjentem lub osobą, któ- ra się nim opiekuje. Dane te pozwalają na oce- nę stanu ogólnego pacjenta i możliwości przy- jazdu do ośrodka dializy otrzewnowej. Bardzo

przydatne w tej sytuacji jest zadanie pacjentowi i/lub jego opiekunowi kilku ważnych pytań po- mocnych w ocenie problemu:

— kiedy wystąpił mętny płyn?

— czy występują dolegliwości bólowe w jamie brzusznej (charakter, lokalizacja, nasilenie)?

— czy wystąpił wzrost temperatury?

— czy występują inne dolegliwości (nudności, wymioty, biegunka, dreszcze)?

— czy występują problemy z ultrafiltracją?

— czy podczas wymiany płynu dializacyjne- go pacjent nie popełnił błędu?

Po przeprowadzeniu wywiadu należy za- stosować postępowanie dializacyjne.

W celu złagodzenia dolegliwości bólo- wych pacjent może wykonać dwie, trzy wymia- ny płynem o najniższym stężeniu glukozy. Pro- wadzi to do wypłukania bakterii i leukocytów nagromadzonych w jamie otrzewnowej i przy- nosi złagodzenie dolegliwości bólowych.

Przed przyjazdem do ośrodka należy pacjen- ta poinformować o zabezpieczeniu i przywie- zieniu ostatniego drenowanego płynu do ba- dania bakteriologicznego (dotyczy ostatniej wymiany przed wymianami płuczącymi). Pa- cjenta należy poinformować o konieczności jak najszybszego przybycia do ośrodka.

ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE ZAKAŻEŃ W DIALIZIE OTRZEWNOWEJ

Powinnością personelu pielęgniarskiego ośrodka dializy otrzewnowej jest odpowiednio dobre przygotowanie pacjenta i/lub jego opie- kuna do samodzielnego korzystania z propo- nowanej metody leczenia wykonywanej w warunkach domowych. Wprawdzie cykl szko- lenia przeddializacyjnego obejmuje zagadnie- nia związane z zastosowaniem higieny i asep- tyki, lecz obowiązkiem pielęgniarek ośrodka dializy otrzewnowej jest wnikliwe omówienie z pacjentem znaczenia dbałości o swój stan zdrowia pod kątem potencjalnych zagrożeń.

W profilaktyce zapaleń otrzewnej kluczową rolę odgrywa stosowanie zasad higieny i asep- tyki w czasie prowadzenia zabiegu dializy otrzewnowej. Higiena rąk, ciała i utrzymanie w należytej czystości ubrania znacznie zmniej- sza liczbę drobnoustrojów bytujących na po- wierzchni skóry i w znacznym stopniu chroni przed zakażeniami ujścia cewnika i zapale- niem (zakażeniem) otrzewnej. Do istotnych wskazówek pielęgniarskich mających na celu ograniczanie zakażeń należy higiena: rąk, pomieszczenia do wykonywania wymian, a także stolika służącego do wykonywania wy- vv

W profilaktyce

zapaleń otrzewnej

kluczową rolę odgrywa

stosowanie zasad

higieny i aseptyki

w czasie prowadzenia

zabiegu dializy

otrzewnowej

cc

(6)

mian płynu dializacyjnego. W tabeli 1 umiesz- czono zasady higieny rąk i otoczenia pacjen- ta obowiązujące w dializie otrzewnowej.

Zalecenia zawarte w tabeli 1 dotyczą za- równo pacjenta, jak i personelu. Ważnym ele- mentem w profilaktyce powikłań infekcyjnych w dializie otrzewnowej jest zakładanie maski chirurgicznej osłaniającej usta i nos. Dotyczy to pacjenta oraz osoby uczestniczącej w wy- konywaniu zabiegu dializy otrzewnowej, a tak- że wymiany opatrunku na ujściu cewnika dia- lizacyjnego. Podczas prowadzenia zajęć edu- kacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na sytuacje podwyższonego ryzyka wystąpienia zakażenia w czasie wykonywania następują- cych czynności:

— podłączenia systemu do drenu pacjenta;

— odłączenia systemu drenów i założenia koreczka zabezpieczającego;

— podłączenia worków z płynem dializacyj- nym z systemem drenów;

— podaż leków do portu umieszczonego na worku z płynem dializacyjnym.

PODSUMOWANIE

Jak wynika z powyższego opracowania, częstość występowania zakażeń w dializie otrzewnowej jest ściśle uzależniona w głów- nej mierze od świadomości zdrowotnej leczo- nych tą metodą pacjentów i przestrzegania zaleceń higienicznych przekazywanych przez personel pielęgniarski w czasie szkolenia przygotowującego. Wskazane jest również, aby każdy ośrodek dializy otrzewnowej zbie-

rał dane dotyczące występowania infekcji oraz prowadził rejestr patogenów, które po- wodują zakażenia. Niezwykle ważną rolę w leczeniu dializą otrzewnową odgrywa szko- lenie i informowanie pacjentów — przygoto- wanie ich do samoopieki. Podczas edukacji nefrologicznej powinny zostać przedstawio- ne treści dotyczące prawidłowej funkcji ne- rek, czynników ryzyka oraz możliwości wystę- powania powikłań, a także sposobów zapo- biegania i postępowania w przypadku ich wystąpienia. Powinno to służyć bardziej świa- domemu podejmowaniu decyzji co do lecze- nia i pełnego uczestnictwa w procesie lecze- nia. Włączenie pacjenta w proces leczenia to branie przez niego większej odpowiedzialno- ści za leczenie oraz lepsze przestrzeganie zaleceń pielęgniarskich i lekarskich. Przygo- towanie pacjentów oraz ich rodzin do samo- opieki przekłada się na zmniejszenie często- ści i ciężkości występowania powikłań, po- prawę jakości życia, pomimo występowania znacznych ograniczeń w codziennym życiu.

W programie dializy otrzewnowej ADO/

/CADO najczęściej popełnianym błędem, który stanowi przyczynę powikłań infekcyj- nych, jest nieprzestrzeganie zasad higieny i aseptyki. Nieodpowiednie mycie rąk (skra- canie czasu mycia, przy jednoczesnym nad- używaniu środków dezynfekcyjnych) może spowodować nadmierne wysuszenie naskór- ka, występowanie jego podrażnień i infekcji.

Brak maseczki lub niewłaściwe jej używanie, wykonywanie opatrunków bez przestrzegania procedur aseptycznych sprzyjają powikła- Tabela 1. Zasady higieny rąk i otoczenia pacjenta obwiązujące w dializie otrzewnowej

Higiena rąk Pomieszczenia do wykonywania wymian Stolik dializacyjny

Przed wykonaniem higienicznego mycia rąk zdjąć biżuterię, bransoletki i zegarek

Myć ręce przed każdym zabiegiem wymiany płynu ADO, CADO

Myć ręce pod bieżącą wodą z użyciem mydła w płynie

Paznokcie u rąk powinny być czyste i krótko obcięte

Codzienne czynności sprzątania wykonywać na wilgotno z użyciem łagodnego detergentu

Zakaz przebywania zwierząt w pomieszczeniu

Usunąć z pomieszczenia sprzęty chłonące kurz

Czynności sprzątania wykonywać na godzinę przed rozpoczęciem procedury wymiany płynu

Wyłączyć urządzenie klimatyzacyjne na godzinę przed zabiegiem

Stolika używać tylko do przeprowadzania zabiegu dializy

Unikać obecności materiału zakaźnego na powierzchni stolika (rozlany dializat, krew, mocz)

Powierzchnia blatu powinna być gładka, podatna na działanie środków dezynfekcyjnych

Powierzchnie zmywać i dezynfekować ruchem spiralnym, od środka do zewnątrz

Do osuszania powierzchni stolika po jej umyciu używać jednorazowych ręczników

Po dezynfekcji pozostawić stolik do całkowitego wyschnięcia

vv

Niezwykle ważną rolę w leczeniu dializą otrzewnową odgrywa szkolenie i informowanie pacjentów

— przygotowanie ich

do samoopieki

cc

(7)

niom infekcyjnym, ujścia cewnika i tunelu cewnika. Skuteczna edukacja chorych i ich bliskich nie tylko pozwala na osiągnięcie lep- szych efektów leczniczych, prowadzi także do

zmniejszenia incydentów infekcyjnych i lep- szej jakości życia. Edukację pacjenta należy prowadzić podczas całego pobytu pacjenta w programie dializ otrzewnowych.

Piśmiennictwo 1. Janicka L., Książek A. Dializacyjne zapalenie otrzewnej.

W: Rutkowski B. (red.). Dializoterapia w praktyce pielęgniar- skiej. Wydawnictwo Medyczne Makmed, Gdańsk 2002.

2. Książek A., Liberek T. Implantacja i powikłania związane z cewnikiem otrzewnowym. W: Rutkowski B. (red.). Diali- zoterapia w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Medyczne Makmed, Gdańsk 2004.

3. Książek A., Rutkowski B. (red.). Nefrologia. Czelej, Lublin 2004.

4. Lichodziejewska-Niemierko M., Malek E., Rola pielęgniarki w leczeniu dializą otrzewnową. W: Rutkowski B. (red.). Diali- zoterapia w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Medyczne Makmed, Gdańsk 2002.

5. Lichodziejewska-Niemierko M., Wańkowicz Z., Zuchowska- -Szczechowska E., Smoleński O., Rozpoznanie i leczenie dializa-

cyjnego zapalenia otrzewnej. W: Rutkowski B. Czekalski S. (red.).

Standardy postępowania w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek. Wydawnictwo Medyczne Makmed, Gdańsk 2001.

6. Lichodziejewska-Niemierko M., Penar J., Małyszko J.

Powikłania dializy otrzewnowej. W: Rutkowski B. (red.).

Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Via Medica, Gdańsk 2008.

7. Wańkowicz Z., Lichodziejewska-Niemierko M., Zuchowska- -Szczechowska E. Powikłania infekcyjne dializy otrze- wnowej. W:. Rutkowski B. (red.). Leczenie nerkozastępcze.

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

8. Wańkowicz Z. Powikłania w dializie otrzewnowej. W: Rut- kowski B. (red.). Dializoterapia w praktyce lekarskiej. Wy- dawnictwo Medyczne Makmed, Gdańsk 2004.

Figure

Updating...

References

Related subjects :