Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1945 z. 1

30  Download (0)

Full text

(1)

P R Z E P I 1 Z A K R E S U

ADMINISTRACYJNEGO

W Y D A W N I C T W O M I N I S T E R S T W A A D M I N I S T R A C J I P U B L I C Z N E J

Zeszyt 1 Warszawa 1945 r

T R E Ś Ć Z E S Z Y T U :

1. Pramo o wykroczeniach.

2. Kodeks karny (artykuły stosujące się do wykroczeń).

5. Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach.

4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o pzstępowaniu karno­

administracyjnym.

5. Ustawa z dnia 19 lutego 1929 r. w sprawie uzupełnienia niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnym.

6. Kodeks postępowania karnego (ks. XI, rozdział IV).

7. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 7 lutego 1928 r. o areszcie domowym...

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1928 r. w sprawie aresztu domowego.

9. Ustawa z dnia 28 czerwca 1959 r. o wykonywaniu pracy na rachunek grzywny

lp. Ustawa z dnia 15 marca 1954 r. o ochronie porządku na kolejach użytku publicznego (artykuły w zakresie zainteresowania władz administracji ogólnej).

11. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 listopada 1954 r. o przestrzeganiu porządku na kolejach użytku publicznego (§28).

12. Ustawa z dnia 14 kwietnia 1957 r. o szkodnictwie leśnym i polnym.

c w 40 5 Vj

SY \

P R A W A

R o z p o r z ą d z e n i e

P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j z dnia 11 lipca 1932 r.

PRAWO O W YKROCZENIACH.

'Dz. U. R. P. z d n ia 15 lip c a 1932 r . N r 60, poz. 571'.

Na podstawie art. 44 ust. 6 K onstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r.

0 upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.

U. R. P. N r 22, poz. 165) postanawiam co na­

stępuje:

CZĘŚĆ OGÓLNA.

R o z d z i a ł I .

A rt. 1. Wykroczeniem jest czyn zagrożony karam i zasadniczymi: aresztu do 3 miesięcy

1 grzywny do 3.000 złotych, albo jedną z tych kar.

A rt. 2. Przepisy art. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 40 § 2, 42 § 3, 54, 55, 56, 57

§ 2, 58, 91 kodeksu karnego stosuje się rów­

nież do wykroczeń. Przez wyrażenie sąd nale­

ży rozumieć każdą właściwą władzę karzącą.

A rt. 3. Nie ma odpowiedzialności za w ykro­

czenie popełnione zagranicą, wyjąwszy przy­

padki, w których ustawy taką odpowiedzial­

ność przewidują.

A rt. 4. Odpowiedzialność za wykroczenie zachodzi w razie popełnienia go bądź z w iny umyślnej, bądź nieumyślnej, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

A rt. 5. § 1. Podżegacz ponosi odpowiedzial­

ność w granicach swego zamiaru, jeżeli wy- krocznie zostało dokonane, a sprawca nie m iał la t 17, albo nie był zdolny do należytego poj­

mowania przedsiębranego działania lub kiero­

wania swym postępowaniem, albo pozostawał w stosunku zależności od podżegacza.

§ 2. Nie ma odpowiedzialności za usiłowa­

nie i pomocnictwó.

P. a rt. 12 przep. w p r . k . k . i p r. o w y k r . -

A rt. 6. § 1. Nie ulega odpowiedzialności za wykroczenie:

a) nieletni do lat 13;

(2)

9. P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 1

b) nieletni od lat 18 do 17, k tó ry w ykro­

czenie popełnił bez rozeznania, t. j. nie osiąg­

nąwszy rozwoju umysłowego i moralnego w takim stopniu, by mógł rozpoznać znacze­

nie czynu i kierować swym postępowaniem.

§ 2. Do tych nieletnich władza karząca sto­

suje, jako środek wychowawczy, upomnienie oraz oddanie pod dozór odpowiedzialny rodzi­

com lub innym osobom, mającym pieczę nad nieletnim.

§ 3. Do nieletniego od lat 13 do lat 17, któ ­ r y popełnił wykroczenie z rozeznaniem, wła­

dza karząca może również zastosować zamiast ka ry upomnienie oraz oddanie pod dozór od­

powiedzialny, jeżeli nieletni nie popełnił W cią­

gu ostatniego roku wykroczenia z tych sa­

mych pobudek lub tego samego rodzaju.

A rt. 7. Karę aresztu wymierza się w dniach, tygodniach i miesiącach i co najm niej na prze­

ciąg jednego dnia.

2. P. a rt. 10 p k t. b) prze p . w p r . k . k . i p r. o w y k r .

A rt. 8. § 1. Grzywny nie wymierza się poni­

żej 1 złotego.

§ 2. Jeżeli przepis szczególny nie określa wym iaru grzyw ny lub rodzaju grożącej kary, wymierza się karę grzywny do 200 złotych.

§ 3. Jeżeli wykroczenia, za które grozi w y­

łącznie kara aresztu, dopuszczono się z chęci zysku, wymierza się dodatkowo grzywnę do 100 złotych.

1. P. u w . do a rt. 7.

2. P. a rt. 7 § 2 prze p. w p r.. k . k . i p r. o w y k r .

A rt. 9. Jeżeli za wykroczenie grozi wyłącz­

nie kara aresztu, można w przypadkach zasłu­

gujących na szczególne uwzględnienie zasto­

sować nadzwyczajne łagodzenie kary przez w y­

mierzenie grzywny zamiast aresztu.

A rt. 10. § 1. W razi« nieściągalności grzyw­

ny lub w razie gdyby je j ściągnięcie narażało skazanego na ruinę majątkową, karę tę zamie­

nia się na areszt, przyjm ując dzień aresztu za równoważnik grzywny od 1 do 50 złotyen.

§ 2. Areszt zastępczy nie może trw ać kró­

cej niż jeden dzień i dłużej niż najwyższy w ym iar ka ry aresztu przewidzianego za dane wykroczenie, a gdy kara aresztu nie jest prze­

widziana — dłużej niż 3 miesiące.

§ 3. W razie częściowego uiszczenia kary pieniężnej areszt zastępczy zmniejsza się sto­

sunkowo.

1. W e d łu g a rt. 1 u s ta w y z d n ia 28 c z e rw c a 1939 r.

o w y k o n y w a n iu p ra c y n a ra c h u n e k g rz y w n y (Dz. U.

R. P. N r 60, poz. 395) g rz y w n a u le g a z a m ia n ie na pra cę, a z a m ia n ę g rz y w n y n a k a rę p o z b a w ie n ia w o ln o ś c i o rz e k a w ła d z a k a rz ą c a na w y p a d e k , g d y b y w y k o n y w a n ie p ra c y b y ło n ie m o ż liw e , a lb o g d y b y sk a z a n y u p o rc z y w ie w z d ra g a ł się w y k o n y w a ć p ra c ę lu b z a k łó c a ł p o rz ą d e k p ra c y . U s ta w a ta w e jd z ie w ży c ie n a p o szczeg óln ych ob szara ch i co do p o ­ szczeg ólnych ro d z a jó w p rz e s tę p s tw w te rm in a c h w s k a z a n y c h w ro z p o rz ą d z e n ia c h M in is t r ó w : S p ra w ie ­ d liw o ś c i, Ą d m in is t r a c ji P u b lic z n e j o ra z P ra c y i O p ie ­ k i S po łe cznej.

2. P. u w . 2 do a rt. 8.

A rt. 11. § 1. Nie można wszcząć postępo­

wania karngo z powodu wykroczenia popeł­

nionego przed rokiem.

§ 2. Przedawnienie przerywa każda czyn­

ność organu, powołanego do udziału w postę­

powaniu karnym sądowym lub w postępowa­

niu karnym adm inistracyjnym .

A rt. 12. Nie piotżna wydać- orzeczenia ska­

zującego, . jeżeli ód popełnienia wykroczenia upłynęło la t 3.

A rt. 13. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia albo od przer­

wania kary z jakichkolwiek powodów upłynę­

ło lat. 3. Przedawnienie kary nie biegnie w o- kresie je j odroczenia.

A rt. 14. Orzeczenie skazujące uważa s.ę za niebyłe po upływie la t 3 od wykonania, darowa­

nia lub przedawnienia kary.

A rt. 15. Do przypadków zbiegu przestępstw i zbiegu przepisów stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczy­

pospolitej o postępowaniu karno - adm inistra­

cyjnym z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P.

N r 38, poz. 365).

A rt. 16. Przepisy części ogólnej niniejsze­

go prawa stosuje się do wykroczeń, przewi­

dzianych innym i ustawami.

P. a rt. 7, 8, 10, 12, 13, 14 i 16 prze p . w p r . k . k.

i p r. o w y k r . o ra z a rt. 1 — 4 u s ta w y z d n ia 14 k w ie t ­ n ia 1937 r . o s z k o d n ic tw ie le ś n y m i p o ln y m (Dz. U.

R . P. N r 30, poz. 224).

C Z Ę Ś Ć S Z C Z E G Ó L N A R o z d z i a ł II.

Wykroczenia przeciwko porządkowi publicz­

nemu.

A rt. 17. K to przez niewykonywanie swych obowiązków w stosunku do nieletniego, odda­

nego mu pod dozór odpowiedzialny, dopuszcza do popełnienia przez tego nieletniego prze­

stępstwa,

podlega karze aresztu do miesiąca lub grzywny do 1000 zł.

A rt. 18. K to w miejscu publicznym demon­

stracyjnie okazuje niechęć lub lekceważenie dla Państwa Polskiego lub in stytu cyj pań­

stwowych,

podlega, jeżeli za czyn nie grozi kara surow­

sza, karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

A rt. 19. K to umyślnie uszkadza lub usu­

wa ogłoszenie, wystawione publicznie przez władzę, urząd państwowy lub samorządowy, albo w inny sposób uniemożliwia zapoznanie się z takim ogłoszeniem,

podlega karze aresztu do miesiąca lub grzyw ny do 1000 złotych.

A rt. 20. K to ze złośliwości lub swawoli wprowadza w błąd władzę, urząd, albo in sty­

tucję użyteczności publicznej, udaremniając

(3)

N r 1 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

ich czynność, albo wywołując niepotrzebną czynność z ich strony,

podlega karze aresztu do miesiąca lub grzywny do 1000 złotych.

A rt. 21. § 1. K to publicznie urządza składki na uiszczenie grzywny przez skazanego,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

§ 2. Zebrane składki podlegają przepad­

kowi.

A rt. 22. § 1. K to bez właściwego zamó­

wienia w yrabia pieczęć władzy, urzędu pań­

stwowego lub samorządowego, albo innej in ­ s ty tu c ji prawa publicznego, bądź też pieczę­

cie takie wydaje osobie nieupoważnionej do odbioru,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezpraw­

nie posiada, zamawia lub nabywa taką pie­

częć.

§ 3. W razie powtórzenia wykroczenia w ciągu 3 ¡lat od ostatniego ukarania stoso­

wnie do niniejszego artykułu, można zabronić wyrobu i sprzedaży pieczęci, określonych w § 1, na czas od 2 do 5 lat.

§ 4. Pieczęć podlega przepadkowi.

A rt. 23. § 1. K to umyślnie wprowadza w błąd władzę lub urząd:

a) co do tożsamości własnej lub innej osoby:

b) co do swrego obywatelstwa, zawodu lub miejsca zamieszkania,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wzbra­

nia się uprawnionej do tego władzy lub urzę­

dowi udzielić wiadomości lub dokumentów co do okoliczności, wymienionych w | 1.

A rt. 24. Kto będąc powołany do prowadze­

nia ksiąg stanu cywilnego, nie uczyni w nich Wzmianki o okoliczności, która powinna być zapisana, albo uczyni to w sposób niezgodny z rzeczywistością lub nie we właściwym czasie,

(podlega, jeżeli za czyn nie grozi kara surow­

sza, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

A r t . 24 i 25 p r. o w y k r ., ja k o u c h y lo n y a rt. I I . przep.

w p ro w a d z a ją c y c h p ra w o o a k ta c h s ta n u c y w iln e g o , tr a c i m o c o b o w ią z u ją c ą ,z d n ie m 1 s ty c z n ia 1946 r.

A rt. 25. K to nie dopełni obowiązku zawia­

domienia właściwego urzędu o okoliczności, k tó ­ ra powinna być zapisana do ksiąg stanu cy­

wilnego, albo obowiązek ten spełni nie we właściwym czasie,

podlega karze grzywny do 500' złotych.

P. u w . do a rt. 24.

A rt. 26. K to przywłaszcza sobie stanowisko lub ty tu ł albo publicznie nosi odznaczenie, oznakę lub strój, do których nie ma prawa,

Podlega karze aresztu do miesiąca lub grzywny do 1000 złotych.

3 A rt. 27. K to tru d n i się zawodem, nie po­

siadając wymaganych do tego uprawnień lub wbrew szczególnemu zakazowi władzy, albo przekracza swe uprawnienia zawodowe,

podlega, jeżeli przepis szczególni nie stano­

w i inaczej, karze aresztu do 3 miesięcy lub.

grzywny do 3000 złotych.

A rt. 28. K to krzykiem, hałasem, alarmem lub innym w ybrykiem zakłóca spokój pub­

liczny,

podlega karze aresztu do 2 miesięcy lub grzyw ny do 2000 złotych.

A rt. 29. K to wykracza przeciw przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,

podlega, jeżeli przepis szczególny nie stano-, w i inaczej, karze grzywny do 25 złotych.

A rt. 30. K to przez uporczywe w yb ryki za­

kłóca spoczynek nocny,

podlega karze aresztu do tygodnia lub grzyw ny do 250 złotych.

A rt. 31. K to publicznie dopuszcza się nie- obyczajnego wybryku,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

A rt. 32. § 1. K to skłania nieletniego poniżej la t 17 do żebrania,

podlega karze aresztu do miesiąca.

§ 2. Tej ¡samej karze podlega, kto żebrze w sposób zuchwały lub oszukańczy.

R o z d z i a ł III.

Wykroczenia przeciw bezpieczeństwu.

A rt. 33. Kto, będąc niezdolny do czynności, które j nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludz­

kiego, taką czynność przedsiębierze, albo kto porucza ją osobie do jej-w ykonania niezdolnej, podlega, jeżeli przepis szczególny nie stano­

w i inaczej, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

A r t. 34. § 1. K to zaniedbuje odpowiednie­

go zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia ludzkiego,

podlega karze aresztu do miesiąca lub grzyw­

ny do 1000 złotych.

§ 2. Jeżeli w inny nie dopełnił przytym obo­

wiązku wynikającego z przepisów szczegól­

nych, *

podlega, jeżeli za czyn nie grozi inna kara, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 ¡złotych.

A rt. 35. K to usuwa albo psuje znaki ostrze­

gające o grożącym niebezpieczeństwie dla ż y ­ cia lub zdrowia, albo usuwa lub czyni nieczy­

telnym i napisy ostrzegające o tym niebezpie­

czeństwie, albo usuwa lub psuje ogrodzenia zapobiegające temu niebezpieczeństwu,

podlega, jeżeli za czyn nie grozi inna kara, karze aresztu do 3 miesięcy.

(4)

4 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O Nr 1 A rt. 36. K to przez wadliwe wykonanie urzą­

dzeń, niewłaściwe ich utrzymywanie lub użyt­

kowanie, albo przez ich uszkodzenie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub zdrowia ludz­

kiego,

podlega, jeżeli przepis szczególny nie s;tano­

w i inaczej, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzyw ny do 3000 złotych.

A rt. 37. K to wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniej władzy lub osq- by o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożą­

cym życiu lub zdrowiu ludzkiemu, albo mieniu w znacznych rozmiarach.

podlega, jeżeli za czyn nie grozi kara surow­

sza, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

Art. 38. § 1. K to bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nim i rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości, albo doprowadza do w y­

padania lub wylewania się powyższych przed­

miotów,

podlega karze grzywny do 50 złotych.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się takiego czynu przez złośliwość lub swawolę,

podlega karze aresztu do 2 tygodni.

A rt. 39. § 1. K to nieostrożnie obchodzi się z ogniem, m ateriałami wybuchowymi lub ła­

twopalnymi,

podlega karze aresztu do miesiąca lub grzyw­

ny do 1000 złotych.

§ 2. K to wykracza przeciw ostrzeżeniom lub . przepisom, dotyczącym zapobiegania pożarom,

podlega karze aresztu do 2 miesięcy lub grzyw ny do 2000 złotych.

W z w ią z k u z p o s ta n o w ie n ia m i a rt. 47 ust. 1 u s ta ­ w y z d n ia 13 m a rc a 1934 r . o o c h ro n ie p rz e d po ża­

r a m i i in n y m i k lą s k a m i (Dz. U . R . P. N r 41, poz. 335) a rt. 39 § 2 p r. o w y k r . m a ob ecn ie zasto sow a nie je ­ d y n ie do w y k ro c z e ń p rz e c iw k o p rz e p is o m o za p o b ie ­ g a n iu p o ż a ro m w z a k re s ie n ie o b ję ty m a rt. 47 ust. 3 c y t. u s ta w y .

A rt. 40. § 1. Kto wykracza przóciw przepi­

som o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu i przewożeniu materiałów wybucho­

wych lub łatwopalnych albo broni palnej i amunicji,

¡podlega, jeżeli przepis szczególny nie stano­

w i inaczej, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzyw ny do 3000 złotych.

§ 2. Prócz tego można zabronić wyrobu i sprzedaży wymienionych w § 1 przedmiotów na czas od roku do lat o oraz orzec ich prze­

padek.

A rt. 41. K to nie zachowuje należytej ostroż­

ności w używaniu i przechowywaniu broni pal­

nej i amunicji,

podlega karze grzywny do 500 złotych.

Art. 42. K to wykracza przeciw przepisom o przestrzeganiu porządku na kolejach,

podlega, jeżeli za czyn nie grozi kara surow­

sza, karze grzywny do 50 złotych.

A rt. 43. K to uszkadza urządzenia służące do ochrony wybrzeży wód morskich lub wew­

nętrznych,

podlega, jeżeli za czyn nie grozi kara surow­

sza, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzyw ­ ny do 3000 złotych.

A rt. 44. K to wykracza przeciw przepisom 0 ochronie wybrzeży wód morskich lub wew­

nętrznych,

podlega karze aresztu do 2 tygodni łub grzyw ny do' 500 złotych.

A rt. 45. K to wbrew swemu obowiązkowi za­

niecha oświatlenia miejsc dostępnych dla pub­

liczności, albo kto oświetlenie takie przez złoś­

liwość lub swawolę psuje albo gasi,

podlega karze aresztu do 3 dni lub grzywny do 100 złotych.

A rt. 46. K to nie zachowuje należytej ostroż­

ności przy trzym aniu niebezpiecznego zwie­

rzęcia,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzyw ny do 500 złotych.

A rt. 47. K to przez drażnienie lub płosze­

nie doprowadza- zwierzęta do tego, iż stają się niebezpieczne,

podlega karze aresztu do tygodnia lub grzyw ny do 250 złotych.

A rt. 48. K to nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trz y ­ maniu zwierzęcia,

podlega karze grzywny do 20 złotych.

R o z d z i a ł IV .

Wykroczenia przeciwko zdrowiu publicznemu.

A rt. 49. K to zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt,

podlega, jeżeli przepis szczególny nie sta­

nowi inaczej, karze aresztu do 2 tygodni lub grzyw ny do 500 złotych.

Art. 50.. § 1. K to beż zezwolenia w yra­

bia trucizny albo kto nie zachowuje przepi­

sów o wyrobie, przechowywaniu i dostarcza­

niu trucizn,

podlega, jeżeli przepis szczególny nie sta­

nowi inaczej, karze aresztu do 3 miesięcy lub grzyw ny do 3000 złotych.

§ 2. jPonadto można zabronić wyrobu tru ­ cizn i handlu nim i na czas od roku do la t 5 1 orzec przepadek trucizn.

A rt. 51. K to wykracza przeciw przepisom o zapobieganiu chorobom lub ich zwalczaniu,

podlega, jeżeli przepis szczególny nie sta­

nowi inaczej, karze- aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

R o z d z i a ł Y . i Wykroczenia przeciw poszczególnym osobom.

A rt. 52. K to w celu dokuczenia innej oso­

bie złośliwie ją w błąd wprowadza lub w inny

(5)

N r 1 'p r z e p i s y z z a k r e s u p r a w a a d m i n i s t r a c y j n e g o 5 sposób niepokoi,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

A rt. 53. K to szczuje psem człowieka, podlega karze aresztu do dni 3 lub grzyw­

ny do 100 złotych.

R o z d z i a ł VI.

Wy kroczenia przeciwko mieniu.

A rt. 54. § 1. K to uszkadza cudzy ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe, krzew owocowy lub drzewo przy­

drożne,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

§ 2. Nadto orzeka się na rzecz pokrzyw­

dzonego nawiązkę w wysokości trzykrotnej wartości zrządzonej szkody.

A rt. 55. § 1. K to z cudzego ogrodu za­

biera bezprawnie w nieznacznej ilości owoce, warzywa lub kw iaty,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

§ 2.1 Nadto orzeka się na rzecz pokrzyw­

dzonego nawiązkę w wysokości od 10 do 20 złotych.

A rt. 56. K to w ciągu 2 tygodni od daty znalezienia cudzego mienia wartości ponad 10 złotych, cudzych akt lub dokumentów, albo od daty przybłąkania się cudzego zwierzęcia, nie zawiadomi o tym władzy policyjnej lub gminnej, ani w inny właściwy sposób nie po­

szukuje posiadacza,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

Art. 57. K to samowolnie używa cudzego mienia ruchomego,

podlega karze aresztu do 2 tygodni lub grzywny do 500 złotych.

A rt. 58. K to kierując zakładem pracy nie wpłaca do in s ty tu c ji ubezpieczeń społecznych

sum, potrącanych na rzecz tych in s ty tu c ji przy wypłacie pracującym wynagrodzenia,

podlega karze, aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

A rt. 59. Kto złośliwie albo przez lekce­

ważenie swych zobowiązań w strzym uje w ca­

łości lub w części należne pracownikowi w y­

nagrodzenie lub wysokość jego bezprawnie obniża, albo zmusza pracownika do przyjęcia zamiast należnej zapłaty w gotówce wyna­

grodzenia w innej postaci,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych

A rt. 60. K to samowolnie umieszcza na cu­

dzej rzeczy ogłoszenie, napis lub rysunek, albo kto samowolnie z cudzej rzeczy je usuwa,

podlega karze aresztu do tygodnia lub grzywny do 250 złotych.

A rt. 61. § 1. K to w celu zysku urządza grę hazardową, albo użycza do niej środków lub pomieszczenia,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy i grzy­

w ny do 3000 złotych.

§ 2. Pieniądze i inne przedmioty służą­

ce do g ry podlegają przepadkowi.

A rt. 62. § 1. K to :

a) wyrabia, posiada lub nabywa w ytrychy, jeśli nie tru d n i się rzemiosłem, w któ rym są one potrzebne;

b) dostarcza w ytrychów osobie nie tru d ­ niącej się takim rzemiosłem;

c) wyrabia, posiada lub nabywa klucze do cudzego domu, mieszkania lub innego pomie­

szczenia albo schowania bez zezwolenia oso­

by uprawnionej lub władzy,

podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w yra­

bia, posiada, nabywa lub innym osobom do­

starcza narzędzi, przeznaczonych do dokony­

wania kradzieży.

§ 3. W ytrychy, klucze i narzędzia podle­

gają przepadkowi.

A rt. 63. § 1. K to wyrabia lub rozpo­

wszechnia przedmioty, mogące robić wrażenie pieniędzy lub papierów wartościowych,

podlega karze grzywny do 200 złotych.

§ 2. Przedmioty powyższe podlegają prze­

padkowi.

Przepisy końcowe.

A rt. 64. Wykonanie prawa o wykrocze­

niach porucza się M inistrow i Spraw Wewnę­

trznych i M inistrow i Sprawiedliwości.

K o m p e te n c je M in is tr a S p ra w . W e w n ę trz n y c h w z a k re s ie ' w y k o n a n ia p ra w a o w y k ro c z e n ia c h p rz e ­ ją ł M in is t e r A d m in is t r a c ji P u b lic z n e j.

A rt. 65. Rozporządzenie niniejsze wcho­

dzi w życie równocześnie z przepisami wpro­

wadzającymi kodeks karny i prawo o w ykro ­ czeniach — z dniem 1 września 1932 r.

R o z p o r z ą d z e n i e P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j

z dnia 11 lipca 1932 r.

Kodeks K a rny

(Dz. U. R. P. z d n ia 15 lip c a 1932 r. N r 60, poz. 571)

•CZĘŚĆ OGÓLNA R o z d z i a ł I.

Zakres mocy obowiązującej ustawy karnej.

A rt. 1. Odpowiedzialności kaniej ulega ten, kto dopuszcza się czynu, zabronionego pod groźbą ka ry przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

A rt. 2. § i . Jeżeli w czasie wyrokowa­

nia obowiązuje ustawa inna, niż w czasie po­

(6)

6 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O Nr 1 pełnienia przestępstwa, wówczas stosuje się

ustawę nową; jednakże należy zastosować ustawę dawną, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

§ 2. Kara już wymierzona, lecz jeszcze nie wykonana, nie ulega wykonaniu, jeżeli we­

dług nowej ustawy czyn, objęty wyrokiem, nie jest przestępstwem.

§ 3. Ustawę, wydaną z powodu w y ją tk o ­ wych stosunków faktycznych, stosuje się do czynów popełnionych w czasie je j mocy obo­

wiązującej, choćby nawet straciła moc z po­

wodu zmiany tych stosunków.

§ 4. środki zabezpieczające stosuje się według przepisów nowej ustawy.

Art. 3. § 1. Ustawę karną polską sto­

suje się do wszystkich osób, które popełniły przestępstwo na obszarze Państwa Polskiego albo na polskim statku wodnym lub powietrz­

nym. Za obszar Państwa uważa się również wody wewnętrzne i przybrzeżne oraz powie­

trze nad tym obszarem.

§ 2. Przestępstwo uważa sięi za popełnio­

ne na obszarze Państwa Polskiego, na pol­

skim statku wodnym lub powietrznym, gdy sprawca na nim dopuścił się przestępnego działania lub zaniechania, albo gdy tam sku­

tek przestępny nastąpił lub według zamiaru sprawcy m iał nastąpić.

R o z d z i a ł II.

Zasady odpowiedzialności.

Art. 14. § 1. Przestępstwo umyślne za­

chodzi nietylko wtedy, gdy sprawca chce je popełnić, ale także gdy możliwość skutku przestępnego lub przestępności działania prze­

widuje i vna to się godzi.

§ 2. Przestępstwo nieumyślne zachodzi zarówno wtedy, gdy sprawca możliwość skut­

ku przestępnego przewiduje, lecz bezpodstaw­

nie przypuszcza, że go uniknie, ja k i wtedy, gdy skutku przestępnego lub przestępności działania sprawca nie przewiduje, choć może lub powinien przewidzieć.

A rt. 15. § 1. Okoliczności, od których zależy wyższa karalność, uwzględnia się ty l­

ko wówczas, gdy sprawca o nich wiedział albo powinien b ył wiedzieć.

§ 2. Następstwa czynu, od których zależy wyższa karalność, uwzględnia się tylko wów­

czas, gdy sprawca je przewidział albo powi­

nien b ył przewidzieć.

A rt. 16. Okoliczności, wpływające na ka­

ralność czynu, uwzględnia się tylko co do tej osoby, któ re j dotyczą.

Art. 17. § 1. Nie podlega karze, kto w chw ili czynu, z powodu niedorozwoju psy­

chicznego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mógł rozpoznać znaczenia czynu lub pokierować swym postępowaniem.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do przy­

padku, gdy sprawca w praw ił się umyślnie w stan zakłócenia czynności psychicznej poto, by dokonać przestępstwa.

A rt. 18. § 1. Jeżeli w chw ili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ograniczenie zdolności jest skutkiem odurze­

nia wynikającego z w iny sprawcy.

Art. 19. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu pod wpływem przymusu fizycznego, któremu nie mógł się oprzeć.

Art. 20. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu pod wpływem błędu co do okoliczności należącej do isto ty czynu, z w yjątkiem , gdy chodzi o występek nie­

umyślny, a błąd był wynikiem nieostrożności lub niedbalstwa.

§ 2. Sąd może uwzględnić usprawiedliwio­

ną nieświadomość bezprawności czynu jako podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Art. 21. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni bezprawny zamach na jakiekol­

wiek dobro własne lub innej osoby.

§ 2. W razie przekroczenia granic obro­

ny koniecznej sąd może zastosować nadzwy­

czajne złagodzenie kary, a nawet od kary uwolnić.

Art. 22. § 1. Nie podlega karze, kto dzia­

ła w celu uchylenia bezpośredniego niebez­

pieczeństwa grożącego dobru własnemu lub cudzemu, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć.

§ 2. Nie działa w stanie wyższej koniecz­

ności, kto ma szczególny obowiązek naraże­

nia się na niebezpieczeństwo.

§ 3. Dobro poświęcone nie może przedsta­

wiać wartości oczywiście większej, niż dobro chronione.

§ 4. W razie przekroczenia granic wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwy­

czajne złagodzenie kary.

R o z d z i a ł IV . Podżeganie i pomocnictwo.

Art. 26. Podżegania dopuszcza się, kto in ­ ną osobę nakłania do popełnienia przestęp­

stwa.

R o z d z i a ł V I.

K a ry zasadnicze.

Art. 40. § 2. Aresztant ma obowiązek zająć się pracą według własnego w yboru; je ­ żeli praca wybrana narusza wewnętrzny po­

rządek zakładu lub aresztant żadną pracą za­

(7)

N r 1 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O 7 jąć się nie chce, zarząd zakładu wyznacza mu

pracę odpowiednią.

A rt. 42. § 3. Grzywny wpływ ają do Skar­

bu Państwa na potrzeby zakładów karnych, poprawczych i zabezpieczających.

R o z d z i a ł V III.

Wymiar kary.

A rt. 54. Sąd wymierza karę według swe­

go uznania, zwracając uwagę przede wszyst­

kim na pobudki oraz sposób działania spraw­

cy i jego stosunek do pokrzywdzonego, na stopień rozwoju umysłowego i charakter sprawcy, na jego dotychczasowe.życie tudzież na jego zachowanie się po spełnieniu prze­

stępstwa.

A rt. 55. Szczególne okoliczności wpływa­

jące na w ym ia r ka ry uwzględnia się tylko co do te j osoby, któ re j dotyczą.

A rt. 56. Przy wymiarze grzywny sąd uwzględnia stosunki majątkowe sprawcy.

A rt. 57. § 2. Jdżeli ustawa daje sądowi możność wyboru między karą pozbawienia wolności a grzywną, sąd wymierza karę po­

zbawienia wolności tylko wtedy, gdy skaza­

nie na grzywnę nie byłoby celowe.

A rt. 58. W razie skazania na karę pozba­

wienia wolności, sąd może zaliczyć na poczet kary całkowicie lub częściowo okres tymcza­

sowego aresztowania.

R o z d z i a ł XV.

Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych.

A rt. 91. § 1. Najbliższy je st to krewny w lin ii wstępnej lub zstępnej, rodzeństwo, małżonek, tudzież rodzice, rodzeństwo i dzie­

ci małżonka.

§ 2. B liski jest to osoba, która z ty tu łu pokrewieństwa, powinowactwa, przyjaźni lub obowiązku wdzięczności ma prawo liczyć na szczególne względy danej jednostki.

§ 3. Dokument jest to każdy przedmiot, stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prąwne.

§ 4. Groźba bezprawna jest to zarówno groźba spełnienia przestępstwa (groźba ka­

ralna), jako też groźba spowodowania postę­

powania karnego lub rozgłoszenia wiadomo­

ści uwłaczającej czci zagrożonego lub jego bliskich.

§ 5. Przez urzędnika należy rozujmieć rów­

nież osobę wojskową.

R o z p o r z ą d z e n i e P r e z y d e n t a R z e c z y p o s p o l i t e j

z dnia 11 lipca 1932 r.

Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach.

(Ot. U . R.P. z d n ia 10 lip c a 1932 r. N r 60, poz. 573) w b rz m ie n iu u w z g lę d n ia ją c y m s p ro s to w a n ia b łę ­

dó w , d o k o n a n e ob w ie szczen ie m P re z y d e n ta R ze czy­

p o s p o lite j z d n ia 25 w rz e ś n ia 1932 r. (Dz. U . R. P.

N r 82, poz. 724).

Na podstawie art. 44 ust. 6 K onstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r.

0 upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.

TJ. R. P. N r 22, poz. 165) postanawiam co na­

stępuje:

A rt. 1. § 1. Z dniem wejścia w życie ko­

deksu karnego i prawa o wykroczeniach tra ­ cą moc przepisy karne, dotyczące przedmio­

tów unormowanych w7 kodeksie karnym 1 w prawie o wykroczeniach, jeżeli przepisy dalsze nie stanowią inaczej.

§ 2. Jeżeli rozporządzenie niniejsze mówi bez bliższego oznaczenia o kodeksie karnym łub o prawie o wykroczeniach, należy przez to rozumieć kodeks kam y z dnia 11 lipca 1932 r. i prawo o wykroczeniach z tejże daty.

A rt. 2. Tracą moc obowiązującą wraz z ustawami wprowadzającymi:

1) kodeks karny 1903 r., z w yjątkiem art.

292-309, 318-324, 348-333, 624-627 i 630-634;

2) powszechna ustawa karna 1852 r., z w y­

ją tkiem § 486-b i w związku z nim § 486-c, jeżeli nie ma zastosowania art. 279 kodeksu karnego;

3) kodeks karpy 1871 r., z w yjątkiem

§§ 296-a i 298.

A r t . 293 u s t. 2 i 4, 293-a, 294, 294-a, 296, 297, 288, 299, 300, 303, 303-a, 304, 305, 306, 307, 308 i 309 k o d e k s u k a rn e g o z 1903 r. z o s ta ły u c h y lo n e a r t y k u ­ łe m 72 p ra w a p ra sow ego z d n ia 21 lis to p a d a 1938 r.

(Dz. U .R.P. N r 89, poz. 608), a rt. 624-627 i 630-634 — a r ty k u łe m 31 u s ta w y z d n ia 14 k w ie t n ia 1937 r.

o s z k o d n ic tw ie le ś n y m i p o ln y m (Dz. U.R.P. N r 30, poz. 224).

A rt. 3. § 1. Na obszarze, na którym obo­

wiązywała powszechna ustawa karna 1852 r., tracą w szczególności moc obowiązującą prze­

pisy karne:

1) ces. patentu z dnia 20 kw ietnia 1854 r.

(Dz. u. p. austr. N r 96) ;

,2) rozporządzenia z dnia 30 września 1857 r. o karaniu mniejszych wykroczeń

(Dz. u. p. austr. N r 198);

3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1870 r., we­

dług które j wydane są szczególne postano­

wienia co do zmów między pracodawcami lub pracownikami w celu wymuszenia warunków pracy oraz co do zmów przemysłowców w ce­

lu podwyższenia cen towarów (Dz. u. p. austr.

N r 4 3 );

4) ustawy z dnia 10 m aja 1873 r., zawie­

rającej przepisy policyjno-karne przeciw próż­

niakom i włóczęgom (Dz. u. p. austr. N r 108) ; 5) ustawy z dnia 24 maja 1885 r. o do­

puszczalności zatrzymania w zakładach pra­

cy przymusowej i poprawczych (Dz. u. p.

austr. N r 89) ; v

6) ustawy z dnia 27 m aja 1885 r., zawie­

rającej przepisy przeciw używaniu i obroto­

(8)

s P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O Nr 1 w i środków rozsadzających (Dz. u. p. austr.

N r 134);

7) ustawy z' dnia 26 stycznia 1907 r., do­

tyczącej wolności wyborów i zgromadzania się (Dz. u. p. austr. N r 18) ;

§ 2. Pozostają jednak w mocy na powyż­

szym obszarze przepisy:

1) ces. patentu z dnia 24 października 1852 r. o wytwarzaniu, obrocie i posiadaniu broni i am unicji oraz o noszeniu broni (Dz. u. p. austr. N r 223) z tą zmianą, że

§ 40 uchyla się, a sprawy o przestępstwa przewidziane tym patentem należą do wła­

ściwości władz adm inistracyjnych, z w y ją t­

kiem określonych w §§ 30, 33 i 34 oraz z w y­

ją tkiem przypadków, gdy w myśl § 28 w związku z art. 7 niniejszego rozporządze­

nia należy stosować kodeks ka rn y;

2) ustawy prasowej z dnia 17 grudnia 1862 r. (Dz. u. p. austr. z 1863 r. N r 6) wraz z nowelami z dnia 15 października 1868 r.

(Dz. u. p. austr. N r 142) i z dnia 9 lipca 1894 r. (Dz. u. p. austr. N r 161);

3) ustawy z dnia 15 listopada 1867 r. o pra­

wie stowarzyszeń (Dz. u. p. austr. N r 134) ; 4) ustawy z dnia 6 marca 1906 r. o spół­

kach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz.

u. p. austr. N r 58) ;

5) ces. patentu z dnia 3 grudnia 1852 r. — ustawa leśna — (Dz. u. p. austr. N r 250) ;

6) galicyjskiej u s ta w y 1 z dnia 17 lipca 1876 r. o ochronie własności polnej (Dz.

u. kra j. N r 28).

P a te n t c e s a rs k i z d n ia 24 p a ź d z ie rn ik a 1852 r.

(Dz. u. p. a u s tr. N r 223) z o s ta ł u c h y lo n y a rt. 57 p r a ­ w a o b ro n i, a m u n ic ji i m a te ria ła c h w y b u c h o w y c h z d n ia 27 p a ź d z ie rn ik a 1932 r . (Dz. U .R .P . N r 94, poz.

807), u s ta w a p ra s o w a z d n ia 17 g r u d n ia 1862 r.

z p ó ź n ie js z y m i z m ia n a m i — a r ty k u łe m 72 p ra w a p ra so w e g o z d n ia 21 lis to p a d a 1938 r. (Dz. U .R.P.

N r . 89, poz. 608), u s ta w a z d n ia 15 lis to p a d a 1867 r.

o p r a w ie s to w a rz y s z a n ia się (Dz. u. p. a u s tr. N r 134)—

a r ty k u łe m 63 p ra w a o s to w a rz y s z e n ia c h z d n ia 27 p a ź d z ie rn ik a 1932 r. (Dz. U .R .P . N r 94, poz.' 808), u s ta w a z d n ia 6 m a rc a 1906 r. o s p ó łk a c h z o g ra ­ n iczo n ą o d p o w ie d z ia ln o ś c ią (Dz. u. p. a u s tr. N r 58) — a r ty k u łe m 155 p ra w a o s p ó łk a c h z o g ra n ic z o n ą o d ­ p o w ie d z ia ln o ś c ią z d n ia 27 p a ź d z ie rn ik a 1933 r.

(Dz. U .R .P . N r 82, poz. 602), p rz e p is y k a rn e ora z p rz e p is y o o d s z k o d o w a n iu ces. p a te n tu z d n ia 3 g ru d n ia 1852 r. — u s ta w a le śna (Dz. u. p. a u s tr.

N r 250) ora z g a lic y js k ie j u s ta w y z d n ia 17 lip c a 1876 r. o o c h ro n ie w ła s n o ś c i p o ln e j (Dz. u. k r a j.

N r 28) — a r ty k u łe m 31 u s ta w y z d n ia 14 k w ie tn ia 1937 r. o s z k o d n ic tw ie le ś n y m i p o ln y m (Dz. U .R.P.

N r 30, poz. 224).

A rt. 4. § 1. Na obszarze, na którym obo­

wiązywał kodeks karny 1871 r., tracą w szcze­

gólności moc obowiązującą przepisy karne:

1) ustawy z dnia 9 czerwca 1884 r. o zbrod­

niczym i niebezpiecznym dla ogółu używaniu materiałów wybuchowych (Dz. u. Rz. str. 61) ; 2) ustawy z dnia 5 kwietnia 1888 r. o roz­

prawach sądowych, odbywających się z wy­

kluczeniem jawności (Dz. u. Rz. str. 133) ;

3) ustawy z dnia 9 kwietnia 1900 r. o ka­

raniu za odbieranie energii elektrycznej, w miejsce które j stosować należy przepisy z rozdziału X X X IX kodeksu karnego w związ­

ku z art. 20 ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U.R.P. N r 34, poz.

277);

4) rozporządzenia z dnia 11 grudnia 1918 r., dotyczącego chorób płciowych (Dz. u. Rz.

str. 1431).

§ 2. Pozostają jednak w mocy na powyż­

szym obszarze przepisy:

1) ustawy prasowej z dnia 7 m aja 1874 r.

Dz. u. Rz. str. 65) ;

2) ustawy z dnia 15 kw ietnia 1878 r.

0 kradzieżach leśnych (Zbiór ustaw prusk.

str. 222), z w yjątkiem § 10;

3) ustawy z dnia 1 kw ietnia 1880 r. o po­

lic ji polnej i leśnej (Zbiór ustaw prusk.

str. 230), z w yjątkiem § 4;

4) ustawy z dnia 22 marca 1888 r. o ochro­

nie ptaków (Dz. u. Rz. str. 111) w brzmieniu ustaw y-z dnia 30 maja 1908 r. (Dz. u. Rz.

str. 317).

U s ta w a p ra s o w a z d n ia 7 m a ja 1874 r. (Dz. u. Rz.

s tr. 65) zosta ła u c h y lo n a a rt. 72 p ra w a pra sow ego z d n ia 21 lis to p a d a 1938 r. (Dz. U .R .P . N r 89, poz.

608), p rz e p is y k a rn e i p rz e p is y o o d s z k o d o w a n iu u s ta w y z d n ia 15 k w ie tn ia 1878 r. o k ra d z ie ż a c h le ś n y c h (Z b. u. prusk., s tr. 222), ora z u s ta w y z d n ia 1 k w ie t n ia 1880 r. o p o lic ji p o ln e j i le ś n e j (Zb.

u. p ru s k . s tr. 230) — a r ty k u łe m 31 u s ta w y z d n ia 14 k w ie t n ia 1937 r. o s z k o d n ic tw ie le ś n y m i p o ln y m (Dz. U .R .P . N r 30, poz. 224).

A rt. 5. § 1. Tracą moc obowiązującą przepisy karne następujących ustaw, wyda­

nych przez władze polskie i ogłoszonych w Dzienniku Praw Państwa Polskiego lub w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol­

skiej :

1) art. 11 ustawy z dnia 27 m aja 1919 r.

0 państwowej wyłączności poczty, telegrafu 1 telefonu (Dz. P. P. P. N r 44, poz. 310) w związku z art. 47 ustęp ostatni ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U.R.P. z 1931 r. N r 12, poz. 57);

2) dekretu z dnia 9 stycznia 1919 r. o po­

stanowieniach karnych za przeciwdziałanie wyborom do Sejmu i wykonywaniu obowiąz­

ków poselskich (Dz. U.R.P. N r 5, poz. 96) ; 3) art. 155 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 10 maja 1920 r. w przedmiocie wpro­

wadzenia w życie na obszarze Rzeczypospoli­

te j ustawy wojskowej postępowania karnego dla wspólnej siły zbrojnej z dnia 5 lipca 1912 r. (Dz. U.R.P. r 59, poz. 368) oraz

§ 264 ustawy wojskowego postępowania ka r­

nego dla wspólnej siły zbrojnej z dnia 5 lip ­ ca 1912 r. (Dz. u. p. austr. N r 130);

4) ustawy jz dnia 2 lipca 1920 r. o zwal­

czaniu lichw y wojennej (Dz. U.R.P. N r 67, poz. 449);

(9)

N r 1 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O 9 5) art. 8 ustęp ostatni ustawy z dnia

21 września 1922 r. w przedmiocie ty tu łu inżyniera (Dz. U. R. P. N r 90, poz. 823);

6) ustawy z dnia 10 czerwca 1926 r. o wa­

runkowym zawieszeniu wykonania ka ry na obszarze mocy obowiązującej ustawy postę­

powania karnego z dnia 23 m aja 1873 r. (Dz.

U.R.P. N r 61, poz. 354) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1927 r., uzupełniającego przepisy o warunko­

wym zawieszeniu wykonania ka ry na obsza­

rze , mocy obowiązującej ustawy postępowa­

nia karnego z dnia 23 m aja 1873 r. (Dz.

U.R.P. N r 47, poz. 424);

7) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli­

tej z dnia 29 lipca 1927 r. o karach za handel kobietami i dziećmi, oraz za inne popiera­

nie nierządu (Dz. U. R. P. N r. 70, poz. 614) — w części nie uchylonej przez art. 2 p k t 1 i 3 niniej szego rozporządzenia;

8) art. 99 i 100 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych

(Dz. U. R. P. N r 77, poz. 673);

9) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 17 września 1927 r. o warunko­

wym zawieszeniu wykonania kary na obszarze, na któ rym obowiązuje ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r. (Dz. U. R. P.

N r. 83, poz. 741);

10) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 12 września 1930 r. o karach dla ochrony swobody wyborów (Dz. U. R. P. N r 64, poz. 509);

11) art. 269 rozporządzenia Prezydenta Rze­

czypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r., za­

wierającego „Prawo górnicze“ (Dz. U. R. P.

N r 85, poz. 654).

§ 2. Przepisy karne ustaw szczególnych, wydane przez władze polskie i ogłoszone w Dzienniku Praw Państwa Polskiego lub w Dienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, a nie uchylone § 1 niniejszego artykułu, pozosta­

ją w mocy, jednak z następującymi zastrze­

żeniami co do wymienionych poniżej aktów ustawodawczych:

1) dekret o miarach z dnia 8 lutego 1919 r.

(Dz. U. R. P. z 1928 r. N r 72, poz. 661), jeżeli nie mają zastosowania art. 183 — 185 kodeksu karnego;

2) ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przed­

miocie substancji i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. N r 72, poz. 559), jeżeli nie ma za­

stosowania art. 244 kodeksu karnego;

3) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 19 stycznia 1927 r. o zwolnieniu predterminowym osób odbywających karę po­

zbawienia wolności (Dz. U. R. P. N r 5, poz.

25), z w yją tkie m art. 1, art. 3 ust. 2 i 3 i art.

6 ■— w odpowiednim zastosowaniu do warunko­

wego zwolnienia w przypadkach, przewidzia­

nych w art. 65 — 68 kodeksu karnego;

4) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowiec­

kim (Dz. U. R. P. N r 110, poz. 934), jeżeli nie ma zastosowania art. 270 kodeksu karnego;

5) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i bar­

wach państwowych oraz o znakach, chorą­

gwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. N r 115, poz.

980), jeżeli nie m ają zastosowania art. 153 ko­

deksu karnego lub art. 22 prawa o wykrocze­

niach, przyczym wykroczenia z art. 23 powyż­

szego rozporządzenia ulegają karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 3000 złotych, a ich rozpoznawanie przekazuje się do właściwości władz adm inistracyjnych;

6) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości (Dz. U. R. P. z 1928 r. N r 3, poz.

20), jeżeli nie ma zastosowania art. 279 ko­

deksu karnego;

7) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 6 marca 1928 r. o zapobieganiu u- padłości na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu oraz sądu okręgowego w Katowicach (Dz. U. R. P. N r 27, poz. 244), jeżeli nie ma zastosowania art. 279 kodeksu karnego;

8) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 7 lutego 1928 r. o areszcie domo­

wym (Dz. U. R. P. N r 26y poz. 228), z w y ją t­

kiem art. 1, 2 i 9, oraz z zastrzeżeniem, że areszt domowy można stosować tylko w razie skazania na czas nie dłuższy, niż siedem d n i;

9) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpie­

gostwo i niektóre inne*, przestępstwa przeciw Państwu (Dz. U. R. P. Ń r 18, poz. 160), z w y­

ją tkiem art. 13 i § 4 art. 17, z ty m natomiast uzupełnieniem, że jako § 4 art. 17 wprowadza się przepis następujący: „§ 4. K to wykracza przeciw ograniczeniom lub zobowiązaniom, w y­

nikającym z niniejszego artyku łu — podlega w w tryb ie adm inistracyjnym karze aresztu do 3 miesięcy“ ;

10) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 6 marca 1928 r. o P olicji Państwo­

wej (Dz. U. R. P. z 1931 r. N r 5, poz. 27), jeżeli nie m ają zastosowania art. 286 — 291 kodeksu karnego oraz z w yjątkiem art. 127 i 128 powyższego rozporządzenia;

11) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczym vDz. U. R. P. N r 31, poz. 294), jeżeli nie ma za­

stosowania art. 215 kodeksu karnego;

12) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 16 marca 1928 r. o rozgraniczeniu nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustro ju rolnego (Dz. U. R. P. N r 34, poz. 319), z w yjątkiem punktów 2 i 3 art. 17, zamiast któ­

rych należy stosować art. 190 § 1 kodeksu kar­

nego oraz z tą zmianą, że sprawy o wykrocze­

nia z art. 17 pkt. 1 powyższego rozporządzenia

(10)

10 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 1 przekazuje się do właściwości władz adm inistra­

cyjnych;

13) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo­

lite j z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicz­

nej (Dz. U. R. P. N r 37, poz. 349), jeżeli nie m ają zastosowania art. 286 — 291 kodeksu karnego, oraz z w yjątkiem art. 77 i 78 powyż­

szego rozporządzenia;

14) rozporządzenie Prezydenta Reczypospoli- te j z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-adm inistracyjnym (Dz. U. R. P. N r 38, poz. 365), tudzież ustawa z dnia 19 lutego 1929 r. (Dz. U. R. P. N r 16, poz. 135), ze zmia­

nami wprowadzonymi art. 30 niniejszego rozpo­

rządzenia.

I. P rz e p is y k a rn e rożp . P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 13 g ru d n ia 1927 r . (Dz. U . R. P. N r 115, poz.

980) z o s ta ły z m ie n io n e u s ta w ą z dniia 3 m a rc a 1937 r.

(Dz. U . R. P. N r 17, poz. 111); je d n o lity te k s t ty c h p rz e p is ó w z a w ie ra obw ie szczen ie z d n ia 12 p a ź d z ie rn i­

k a 1938 r. (Dz. U . R . P. N r 2, poz. 8).

2. R o zpo rządze nia P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j o z a ­ p o b ie g a n iu upadłości) z d n ia 23 g ru d n ia 1927 r. (Dz. U.

R. P. N r 3, poz. 20) i z d n ia 6 m a rc a 1928 r. (Dz. U.

R. P. N r 27, poz. 244) z o s ta ły u c h y lo n e a r ty k u łe m 80 p ra w a o p o s tę p o w a n iu u k ła d o w y m z d n ia 24 p a ź d z ie r­

n ik a 1934 r. (Dz. U . R. P. N r 93, poz. 836), rozp. P r e ­ z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 16 lu te g o 1928 r.

o k a ra c h za szpieg ostw o i n ie k tó r e in n e p rz e s tę p s tw a p rz e c iw P a ń s tw u (Dz. U . R. P. N r 18, poz. 160) — a r ­ t y k u łe m 37 rozp . P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 24 p a ź d z ie r n ik a . 1934 r. o n ie k tó r y c h p rz e s tę p s tw a c h p rz e c iw k o b e z p ie c z e ń s tw u P a ń s tw a (Dz. U . R. P. N r 94, poz. 851).

3. P o lic ja . P a ń s tw o w a (rozp. P re z y d e n ta R ze czypo­

s p o lite j z d n ia 6 m a rc a 1928 r. o P o lic ji P a ń s tw o w e j — Dz. U . R. P. z 1931 r. N r 5, poz. 27) zosta ła ro z w ią z a ­ n a d e k re te m P. K . W . N . z d n ia 15 s ie rp n ia 1944 r.

(Dz. U . R. P. N r 2, poz. 6). Z a k re s d z ia ła n ia M i l i c j i O b y w a te ls k ie j re g u lu je , d e k re t P. K . W . N . z d n ia 7 p a ź d z ie rn ik a 1944 r. (Dz. U. R. P. N r 7, poz'. 33).

4. J e d n o lity te k s t ro z p o rz ą d z e n ia P re z y d e n ta R zeczy­

p o s p o lite j z d n ia 13 m a rc a 1928 r. o p r a w ie lo tn ic z y m z o s ta ł p o d a n y w o b w ie s z c z e n iu z d n ia 29 s ie rp n ia 1935 r . (Dz. U . R. P. N r 69, poz. 437).

5. Rozp. P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 16 m a r ­ ca 1934 r. o ro z g ra n ic z e n iu n ie ru c h o m o ś c i z ie m s k ic h p r z y p rz e b u d o w ie u s tr o ju ro ln e g o (Dz. U . R. P. N r 34, poz. 319) z o s ta ło .u c h y lo n e a rt. 8 u s ta w y z d n ia .9 m a r ­ ca 1934 r. o u s ta la n iu g ra n ic n ie ru c h o m o ś c i z ie m s k ic h p r z y p rz e b u d o w ie u s tr o ju ro ln e g o (Dz. U . R. P. N r 26, poz. 199).

A rt. 6. § 1. Tracą moc obowiązującą przepi­

sy karne ustaw szczególnych, wydanych przez władze okupacyjne i władze L itw y środkowej oraz przez tymczasowe władze ustawodawcze , polskie, o ile przepisy te nie były ogłoszone lub przejęte w Dzienniku Praw Państwa Polskiego lub w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol­

skiej.

§ 2. Na obszarze województwa śląskiego utrzymane są w mocy przepisy, choćby uchylo­

ne na innych obszarach Państwa, jeżeli pozo­

stają w związku z dziedziną zastrzeżoną usta­

wodawstwu śląskiemu. W szczególności na ob­

szarze sądu okręgowego w Cieszynie pozostają w mocy przepisy karne ustawy z dnia 24 maja 1885 r. o dopuszczalności zatrzymania w zakła­

dach pracy przymusowej i poprawczych (Dz.

u. p. austr. N r 89), z w yjątkiem § 7 ustęp ostatni i § 8, m na obszarze sądu okręgowego w Katowicach — przepis § 361 pkt. 3 i 4 w związku z § 362 kodeksu karnego 1871 r. —

jeżeli nie ma zastosowania przepis art. 32 prawa o wykroczeniach.

A rt. 7. § 1. Jeżeli ustawy dotychczasowe po­

wołują przepisy karne uchylonych kodeksów karnych lub uchylonych ustaw szczególnych bądź też odsyłają w ogóle do przepisów kar­

nych, należy stosować odpowiedni przepis ko­

deksu karnego, prawa o wykroczeniach lub ustawy szczególnej.

§ 2. Przepisy części ogólnej kodeksu karne­

go i prawa o wykroczeniach, dotyczące grzy­

wien, stosuje się także do ka r pieniężnych, prze­

widzianych w ustawach dotychczasowych, chy­

ba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 3. W zakresie sądownictwa wojskowego obowiązują nadal dotychczasowe przepisy ma­

terialnego prawa karnego.

A rt. 8. § 1. K to wykracza przeciw przepi­

som szczególnym, wydanym przed dniem w e j­

ścia w życie niniejszego rozporządzenia, albo przeciw zarządzeniom opartym na tych przepi­

sach, podlega, jeżeli czyn Według dotychczaso­

wych przepisów stanowił wykroczenie, a nie grozi zań kara według kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach lub przepisów szczególnych — karze aresztu do miesiąca łub grzywny do 1000 złotych.

§ 2. Przepis § 1 ma zastosowanie zwłaszcza w przypadkach, w których dotąd stosowano przepisy art. 138 i 139 kodeksu karnego 1903 r., rozporządzenia z dnia 30 v/rześnia 1857 r. (Dz.

u. p. austr. N r 198), ja k również przepisy roz­

działu X X IX kodeksu karnego 1871 r., gdy te przewidują kary za naruszenie przepisów szcze­

gólnych.

A rt. 9. Gdy w ustawach obowiązujących na obszarze, na którym dotąd obowiązywał kodeks karny 1871 r., je st mowa o nieletnich od lat 12 — 18, należy rozumieć nieletnich, wymienio­

nych w rozdziale X I kodeksu karnego.

A rt. 10. Przy stosowaniu utrzymanych w mocy przepisów karnych:

a) zamiast kar, przewidzianych w tych prze­

pisach, stosuje się odpowiednie kary przewi­

dziane w kodeksie karnym, przy czym zamiast ciężkiego więzienia (domu karnego) i więzie­

nia zastępującego dom poprawy — wymierza się więzienie (art. 37 lit. b) kodeksu karnego), a zamiast więzienia, które orzec należało w miejsce aresztu ponad 6 tygodni, oraz za­

miast twierdzy i ścisłego aresztu — wymierza Gę areszt (art. 37 lit. c) kodeksu karnego);

b) przy ustalaniu najniższego i najwyższego wym iaru kary należy stosować przepisy dotych­

czasowe, niezależnie od granic, przewidzianych v/ kodeksie karnym lub w .prawie o wykrocze­

niach dla danegę. rodzaju k a r;

(11)

N r 1 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O 11

c) jeżeli dotychczasowe przepisy szczególne nie wzbraniały złagodzenia kary, można stoso­

wać art. 59 kodeksu karnego lub art. 9 prawa 0 wykroczeniach;

d) łagodzeniu według przepisu pod lit. c) nie podlegają kary za przestępstwa, przewidziane w rozporządzeniu Prezydenta Rzecypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiego­

stwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Pań­

stwu (Dz. U. R. P. N r 18, poz. 160); w razie skazania na karę śmierci lub więzienia ponad 1 rok za przestępstwo umyślne, przewidziane

•V powyższym rozporządzeniu, sąd orzeka zaw­

sze utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, — a jeżeli zachodzi naduży­

cie zawodu lub niezdolność do wykonania za­

wodu, określone w art. 48 § 1 lit. a) lub b) ko­

deksu karnego — nadto utratę prawa wykony­

wania zawodu;

e) jeżeli przestępstwo ulegało karze w razie w iny nieumyślnej, to ulega i nadal karze, je ­ żeli je popełniono nieumyślnie;

i ) do przestępstw, popełnionych za granicą^

stosuje się przepisy szczególne miejsca stałego zamieszkania sprawcy w k ra ju w chw ili popeł­

nienia przestępstwa, a gdy sprawca nie ma w k ra ju miejsca zamieszkania, — przepisy obowiązujące w stolicy; do przestępstw popeł­

nionych na pełnym morzu na polskim statku wodnym stosuje się prawo portu gdyńskiego.

Rozp. P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 16 lu te g o 1928 r. o k a ra c h za szpieg ostw o i n ie k tó r e in n e p rz e ­ s tę p s tw a p rz e c iw P a ń s tw u (Dz. U . R. P. N r 18, poz.

160) zosta ło u c h y lo n e a r ty k u łe m 37 rozp . P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 24 p a ź d z ie rn ik a 1934 r. o n ie ­ k tó r y c h p rz e s tę p s tw a c h p rz e c iw k o b e zp ie cze ń stw u P a ń s tw a (Dz. U . R. P. N r 94, poz. 851).

Art. 11. § 1. Przy stosowaniu ustawy daw­

nej w myśl art. 2 kodeksu karnego należy mieć na względzie przepisy art. 10 lit. a) — c) n i­

niejszego rozporządzenia, przy czym o skut­

kach, jakie ustawa łączy ze skazaniem, sąd orze ­ ka w postaci ka ry dodatkowej.

§ 2. W przypadku zbiegu przestępstw, do których zastosowano ustawę dawną i ustawę nową, karę łączną orzeka się według przepisów art. 31 — 36 kodeksu karnego.

Art. 12. § 1. Przepisy części ogólnej prawa o wykroczeniach stosuje się do wykroczeń, przewidzianych w dotychczasowych ustawach, bez względu na szczególne przepisy tych ustaw.

Sprawca odpowiada jednak za usiłowanie (art.

28 -— 25 kodeksu karnego), jeżeli dotychczaso­

w y przepis szczególny tak stanowi.

§ 2 . Do przestępstw, określonych w art.

624 — 627 kodeksu karnego 1903 r., stosuje się przepisy części ogólnej kodeksu karnego.

A r t . 624 — 627 k . k . 1903 r. z o s ta ły u c h y lo n e a r t. 31 u s ta w y z d n ia 14 k w ie t n ia 1937 r. o s z k o d n ic tw ie le ś ­ n y m i p o ln y m (Dz. U. R. P. N r 30, poz. 224).

Art. 13. Przepisy części ogólnej prawa o w y ­ kroczeniach stosuje się do przestępstw przeka­

zanych orzecznictwu władz administracyjnych,

choćby za nie groziła kara wyższa lub inna niż określona w art. 1 -powyższego prawa.

A rt. 14. § 1. O rodzaju przestępstwa, należą­

cego według dotychczasowych przepisów do w y­

łącznego orzecznictwa sądów, rozstrzygają prze­

pisy art. 12 kodeksu karnego i art. 1 prawra 0 wykroczeniach, po uwzględnieniu grożącej za dane przestępstwo ka ry według art. 10 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Występkami są również przestępstwa, należące według dotychczasowych przepisów do wyłącznego orzecznictwa sądów, choćby w myśl

§ 1 m iały stanowić wykroczenie, jeżeli za nie grozi kara zasadnicza, nie przewidziana w art. 12 kodeksu karnego i w art. 1 prawa o wykrocze­

niach, albo grzywna uzależniona od wysokości szkody lub innej podstawy obliczeniowej, chy­

ba, że grzywna ta nie może w żadnym razie przekroczyć kw oty 3.000 . złotych.

§ 3. Jeżeli czyn stanowił według dotychczaso­

wych ustaw wykroczenie, a w myśl § 1 lub § 2 ma być uważany za występek, sprawca ulega karze w razie w iny nieumyślnej, chyba że do­

tychczasowy przepis szczególny przewiduje od­

powiedzialność tylko za winę umyślną.

A rt. 15. § 1. Do przestępstw skarbowych sto­

suje się przepisy części ogólnej kodeksu karnego 1 prawa o wykroczeniach, jeżeli przepis ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r.

(Dz. U. R. P. N r 34, poz. 355) lub inny prze­

pis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. W ustawie karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. N r 34, poz. 355) art. 171 § 1 otrzym uje brzmienie następujące:

„ A r t. 171. § 1. Zaprzysiężenie świadków jest w postępowaniu skarbowym niedopuszczalne.

Świadka należy uprzedzić o odpowiedzialności karnej za niezgodne z prawdą zeznanie (art. 140 kodeksu karnego 1932 r . ) “ . W art. 174 tej usta­

w y skreśla się wyrazy „a na obszarze mocy obowiązującej niemieckiego kodeksu karnego z roku 1871 karze za fałszywe zeznania, złożo­

ne z powołaniem się na przyrzeczenie w miejsce przysięgi. O skutkach tych należy oznajmić tym osobom przed przesłuchaniem“ .

U s ta w a k a r n a s k a rb o w a z d n ia 18 m a rc a 1932 r, (Dz. U . R. P. N r 34, poz. 355) u tr a c iła m oc o b o w ią z u ­ ją cą. U s ta w ę tę z a s tą p iło p ra w o k a rn e s k a rb o w e z d n ia 3 lis to p a d a 1936 r. (Dz. U . R. P. N r 84, poz. 581).

A rt. 16. § 1. Sprawy o wykroczenia, przewi­

dziane w części szczególnej prawa o wykrocze­

niach i w art. 8 niniejszego rozporządzenia, na­

leżą do właściwości władz administracyjnych.

§ 2. Sprawy jednak o wykroczenia, przewi­

dziane w części szczególnej prawa o wykrocze­

niach i w art. 8 niniejszego rozporządzenia, po­

pełnione przez osoby podlegające sądownictwu wojskowemu, należą do właściwości sądów w o j­

skowych, z w yjątkiem wykroczeń przewidzia­

nych w art. 17, 22, 25, 32 — 36, 45 — 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 62 i 63 prawa o wykrocze­

niach.

Figure

Updating...

References

Related subjects :