• Nie Znaleziono Wyników

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WIEDZY O SPOŁECZEOSTWIE EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WIEDZY O SPOŁECZEOSTWIE EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z ZAKRESU LO DLA DOROSŁYCH WOS

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH 1

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY Z WIEDZY O SPOŁECZEOSTWIE Z ZAKRESU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WSKAZÓWKI DLA ZDAJĄCYCH

Egzamin eksternistyczny z wiedzy o społeczeostwie z zakresu liceum ogólnokształcącego jest egzaminem pisemnym. Wszyscy zdający otrzymują w określonym dniu, o wskazanej godzinie identyczny arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe różnego typu i różnej trudności. Ich rozwiązanie pozwala ocenid poziom opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności określonych w Standardach wymagao będących podstawą przeprowadzania egzaminu eksternistycznego z wiedzy o społeczeostwie z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Przed przystąpieniem do nauki należy koniecznie zapoznad się z opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Informatorem o egzaminie eksternistycznym, w którym znajdują się przydatne informacje, a w szczególności ww. standardy wymagao egzaminacyjnych z komentarzem, opis egzaminu, opis arkuszy egzaminacyjnych, przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Zdający powinien czytad arkusz egzaminacyjny uważnie, pomału i do kooca. Rzut oka na polecenie nie wystarczy. Czynności wykonane w zadaniu są uzależnione od rodzaju źródła, które jest podstawą zadania. Dlatego należy czytad bardzo uważnie i polecenie, i cały tekst źródłowy.

Rozwiązując zadanie, nie należy poddawad się bez walki, zaznaczad odpowiedzi „na chybił- trafił”, ale też nie warto pozostawiad zadao bez odpowiedzi – nawet jeśli poda się odpowiedź nieprawidłową, nie uzyskuje się punktów ujemnych.

Przy zadaniach wielokrotnego wyboru za błąd uznajemy podkreślanie więcej niż jednej odpowiedzi, chyba że to wynika z polecenia – podkreślid należy tylko tyle odpowiedzi, ile jest podanych w poleceniu. Podkreślenie większej liczy odpowiedzi uznawane jest za błąd.

Cytaty

Powiązane dokumenty

b) uważnie przeczytad podane opisy i odnieśd je do koncepcji człowieka jako istoty społecznej. człowiek powinien całkowicie podporządkowad swoje aspiracje potrzebom

umiejętnośd praktycznego stosowania wiedzy podczas podejmowania decyzji na rynku towarów i usług, rynku finansowym, rynku pracy oraz podczas podejmowania

Pierwsza grupa wiadomości, którymi należy wykazad się podczas egzaminu, dotyczy postaw przedsiębiorczości, mocnych i słabych stron własnej osobowości, samoakceptacji,

Za zadania zamknięte, w których udzielono więcej odpowiedzi niż to wynika z polecenia, przyznaje się 0 pkt. Za zadania otwarte, za które można przyznad tylko 1 punkt, punkt

Geosfery i ich charakterystyka oraz funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi – zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmiennośd środowiska w przestrzeni i w

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.  Jeżeli polecenie

Musisz wiedzied, co to jest mol, jak oblicza się masę molową (patrz wskazówki do zadania 1.), co to znaczy stężenie molowe, znad wzór na obliczanie stężenia molowego..

Większośd zadao w arkuszu stanowią zadania otwarte – przede wszystkim krótkiej odpowiedzi ( KO), zaś wśród zamkniętych dominują zadania wielokrotnego wyboru