ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGI MNAZJ ALNYCH Nr 1 w RUMI I Liceum Ogólnokształc

Download (0)

Full text

(1)

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H N r 1 w R U M I

I Liceum Ogólnokształcące im. KsiąŜąt Pomorskich

ul. Starowiejska 4 84 - 230 Rumia www.lo1.rumia.pl tel/fax 671 - 06 - 22, tel. 671 - 05 -04

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych I LO im. KsiąŜąt Pomorskich w Rumi w roku 2011

I. Dokumenty - kandydat składa kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył do maksymalnie trzech szkół

1) Zestaw wstępny w koszulce A4 - naleŜy złoŜyć w dniach od 19 maja do 17 czerwca 2011 r.:

• wypełniony druk podania - ankiety (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www)

• 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem

• odpis skrócony aktu urodzenia

• posiadane orzeczenia lub opinie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej ( np. o potrzebie kształcenia specjalnego, o nauczaniu indywidualnym, dysleksji lub inne)

• zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego (program konkursu powinien obejmować w całości lub rozszerzać treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, co potwierdza kurator wydając zaświadczenie)

kandydaci do klasy sportowej dołączają zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, pisemną zgodę rodzica oraz kartę z zaliczeniami prób sprawności fizycznej (karta do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły).

2) Kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego dostarczyć od 24 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. do godz. 12.00

3) Dostarczyć kartę zdrowia i szczepień oraz kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej najpóźniej do 4 lipca 2011 r. do godz.12.00

II. Postępowanie kwalifikacyjne

1) Kwalifikacji dokonuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna według poniŜszych zasad:

a) sumuje punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego - maksymalna liczba punktów moŜliwych do uzyskania wynosi 100

b) dodaje punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: j.

polski, matematyka, j. obcy (pierwszy obowiązkowy dla ucznia) oraz historia – klasa A i D, fizyka - klasa B, biologia - klasa C, geografia - klasa E, w - f - klasa S stosując przelicznik:

celujący... 17 pkt.

bardzo dobry... 14 pkt.

dobry... 12 pkt.

dostateczny... 8 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za oceny wynosi 68.

c) dodatkowo moŜna uzyskać punkty (maksymalnie 32) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

c1 - 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem ( świadectwo z paskiem)

c2 - konkursy przedmiotowe (j.polski, j.angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka, biblijny i konkurs „Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego”):

12 punktów dla finalisty konkursu ponadwojewódzkiego

10 punktów dla finalisty konkursu wojewódzkiego c3 - osiągnięcia sportowe i artystyczne:

5 punktów za I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim

4 punkty za I-III miejsce w województwie

3 punkty za I miejsce w powiecie

c4 – konkursy wiedzy lub inne konkursy tematyczne na szczeblu co najmniej powiatowym

5 punktów za I-III miejsce

c5 - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu:

3 punkty za stały wolontariat (np. w domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych, więcej niŜ 24 godziny rocznie)

2 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego

Sumuje się punkty za osiągnięcia wymienione w kaŜdym z podpunktów c1, c2, c3, c4 i c5 przy czym w podpunktach c2 i c3 punktuje się najwyŜsze osiągnięcie.(np. jeŜeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce w województwie otrzymuje 5 punktów, a nie 5+4=9 punktów.)

Łączna maksymalna moŜliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200

(2)

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H N r 1 w R U M I

I Liceum Ogólnokształcące im. KsiąŜąt Pomorskich

ul. Starowiejska 4 84 - 230 Rumia www.lo1.rumia.pl tel/fax 671 - 06 - 22, tel. 671 - 05 -04

2) Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci wyŜej wymienionych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz kandydaci z największą liczbą uzyskanych punktów.

3) W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

– sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych

– kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki – kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŜliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

– kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym – kandydaci z większą uzyskaną liczbą punktów za świadectwo

4)

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeŜeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niŜ w 6 roku Ŝycia.

5) Rodzice kandydatów, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty wejhero- wskiego o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełno- sprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w terminie do 27 czerwca 2011 r., a w szczególnych przypadkach do 26 sierpnia 2011 r.

6) Podział kandydatów na klasy nastąpi z uwzględnieniem deklaracji zawartych w podaniach do szkoły, ale takŜe moŜliwości organizacyjnych szkoły.

III. Terminarz postępowania kwalifikacyjnego

do 22 czerwca 2011 – dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły

27 czerwca od godz.12.00-15.00 i 28 czerwca 2011 r. - postępowanie komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej według ustalonych procedur, przygotowanie listy przyjętych

29 czerwca 2011 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do I LO oraz listy rezerwowej z podaniem obok nazwiska łącznej liczby punktów za świadectwo i egzamin i innych właściwych zapisów np. laureaci olimpiad.

29 czerwca od 12.00 – 01 lipca 2011 r. do godz. 12.00 – kandydaci do I LO potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO, dostarczając oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nieodebranie złoŜonych wcześniej dokumentów wraz z oryginałem świadectwa naleŜy rozumieć jako wolę podjęcia nauki w I LO.

4 lipca 2011 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy przyjętych na podstawie złoŜonych oryginałów świadectw i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu.

4 lipca od godz. 12.00 – 6 lipca 2011 r. do godz. 15.00 przyjmowanie oryginałów świadectw na ewentualne wolne miejsca oraz ewentualnych odwołań od wyników rekrutacji

8 lipca do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na miejsca zwolnione na dzień 4 lipca

1 września 2011 r. godz. 17.00 informacyjne zebranie rodziców nowo przyjętych uczniów (hala sportowa)

1 września 2011 r. godz. 17.00 – 19.00 kiermasz ksiąŜek uŜywanych na małej sali gimnastycznej

Uwagi:

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła dysponuje 190 miejscami w klasach pierwszych

Rumia, dn. 09.02.2011 r.

Figure

Updating...

References

Related subjects :