Proszę zapoznać się z materiałami:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zadania dla klas 8

Proszę zapisać temat i punkty lekcji. Proszę przeczytać tematy z podręcznika oraz obejrzeć dodatkowe materiały. Następnie należy wykonać pracę domową. Tylko wybrane osoby przesyłają prace na mail nauczyciela w terminie do 10.05.2020.

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

1. Przyczyny i skutki wydarzeń z czerwca 1976 r.

2. Czym był KOR – jakie inne związki opozycyjne wobec władzy komunistycznej powstały w drugiej połowie lat 70. w Polsce?

3. W jaki sposób władze PRL zwalczały opozycję?

4. Wydarzenia osłabiające władzę PRL – wybór na papieża Jana Pawła II oraz „zima stulecia”.

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://www.youtube.com/watch?v=E14Ah_vd4vI

Temat: Powstanie „Solidarności”

1. Strajki sierpniowe z 1980 roku i ich skutki – podpisanie „porozumień sierpniowych”.

2. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

3. 15 miesięcy „karnawału Solidarności” – działania zrealizowane przez „Solidarność”

przez władze PRL oraz przez ZSRR.

Proszę zapoznać się z materiałami:

o porozumieniach sierpniowych i powstaniu NSZZ „Solidarność”:

https://www.youtube.com/watch?v=PxlqFgmFoqI o „karnawale Solidarności”:

https://www.youtube.com/watch?v=c1wOXsv_FQ0 Praca domowa:

Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia z obu tematów z zakresu stron 88-91.

Figure

Updating...

References

Related subjects :