• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii

Wielozmiennowe techniki analizy danych

dr Paweł Kleka

Dziedzina/

dyscyplina

nauki społeczne: psychologia/nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Rodzaj zajęć konwersatorium

Język polski

ETCS 2

Liczba godzin 30

Termin zajęć semestr letni

Cel zajęć Poszerzenie i nabycie nowych umiejętności w zakresie statystycznej analizy danych i wnioskowania statystycznego

Treści kształcenia

Analiza regresji i Analiza wariancji jako modele specyficzne OML. Mediacja relacji. Metody redukcji zmiennych. Budowanie modeli statystycznych. Analiza mocy testów i planowanie eksperymentów naukowych. Wnioskowanie

częstościowe i probabilistyczne.

Wymagania wstępne Ukończenie kursu metodologii i statystyki na studiach magisterskich, podstawowa znajomość języka R, bierna znajomość języka angielskiego Zasady zaliczania

zajęć Rozwiązywanie zadań ze statystyki, zaplanowanie badania eksperymentalnego

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i

jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej Rozwiązywanie zadań rozróżnić i zbadać zależności mediacyjne i moderacyjne w układzie

trzech zmiennych ilościowych Rozwiązywanie zadań

dokonać oceny dopasowania teoretycznego modelu powiązań do zmiennych obserwowanych

Rozwiązywanie zadań

(2)

wykryć główne składowe lub zredukować liczbę zmiennych za

pomocą analizy czynnikowej Rozwiązywanie zadań

przeprowadzić analizę wariancji w planie powtarzanych pomiarów Rozwiązywanie zadań przeprowadzić analizę mocy testów statystycznych i wyznaczyć

wielkość próby niezbędną do zbadania hipotez statystycznych Rozwiązywanie zadań przeprowadzić wnioskowanie indukcyjne w oparciu o statystykę

bayesowską

Dyskusja na podstawie literatury

zaplanować i zarejestrować plan eksperymentu badawczego Prerejestrowanie badania

Zalecana literatura Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. Routledge.

Nickerson, R. S. (2000). Null hypothesis significance testing: a review of an old and continuing controversy. Psychological methods, 5(2), 241-301.

Dienes, Z. (2016). How Bayes factors change scientific practice. Journal of Mathematical Psychology. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022249615000607 Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98–101.

Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Medicine, 2(8), e124. http://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124

Fiedler, K. (2004). Tools, toys, truisms, and theories: Some thoughts on the creative cycle of theory formation. Personality and Social Psychology Review, 8(2), 123–131.

Nosek, B. A., & Bar-Anan, Y. (2012). Scientific Utopia: I. Opening Scientific Communication. Psychological Inquiry, 23(3), 217–243.

http://doi.org/10.1080/1047840X.2012.692215

Adres ul. Szamarzewskiego 89 B

Sala 70a

Zapisy na zajęcia przez USOS Kontakt do

prowadzącego

pawel.kleka@amu.edu.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

(il. Przez późnych romantyków rozumiem także generację artystów, których aktywność pisarska przypadała na okres od lat 40. XIX wieku aż do zmierzchu stulecia i

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, analiza rozkładu wartości p. Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych

Stworzenie okazji do rozwijania metod prezentowania treści naukowych oraz transformowania ich na informacje wizualne, jak również dostosowywanie prezentacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

W wielu przypadkach, wiemy, że punktowa hipoteza zerowa jest fałszywa, nawet nie patrząc na dane.. Ponadto wiemy, że im więcej danych, tym większa moc

Być może silne skupienie uwagi publicznej na tych problemach promuje również wizję społeczeństw zantagonizowanych, zarówno w wersji lewicowej (agonistyczna

* Tego rodzaju idee były, nawiasem mówiąc, niezwykle rozpowszechnione wśród niemieckich idealistów i romantyków, czego świadectwem jest na przy- kład Henryk von