• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Psychologii

Przygotowanie posteru i wystąpienia naukowego

dr Julita Wojciechowska

Dziedzina/

dyscyplina

nauki społeczne: psychologia/nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Rodzaj zajęć konwersatorium

Język polski

Punkty ETCS 1

Liczba godzin 15h, semestr letni

Cel zajęć

1. Stworzenie okazji do refleksji nad celem i skutecznością oddziaływania posterów naukowych i prezentacji multimedialnych.

2. Poznanie podstawowych zasad tworzenia oraz prezentowania posterów, prezentacji oraz wystąpień naukowych.

3. Stworzenie okazji do rozwijania metod prezentowania treści naukowych oraz transformowania ich na informacje wizualne, jak również dostosowywanie prezentacji do zróżnicowanych obiorców.

Treści kształcenia

1. Zasady tworzenia posterów naukowych

2. Podstawy visual thinking jako metody przetwarzania treści naukowych na grafikę

3. Zasady organizacji prezentacji multimedialnych.

4. Podstawowe kompetencje użyteczne w wystąpieniach naukowych

5. Reorganizacja treści w przypadku posteru i wystąpień dla zróżnicowanych (poza-naukowych) odbiorców treści naukowych.

6. Przekaz werbalny i niewerbalny podczas wystąpień naukowych

Wymagania

wstępne Brak

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji Zrozumieć różnice miedzy podstawowymi formami prezentacji treści

naukowych (artykuł naukowy, poster, prezentacja)

Zrozumieć funkcjonalność zasad organizujących treści a posterze naukowym

Dokonać transformacji tekstu naukowego na schematy i treści wizualne

Spotkanie 1 i pierwsza część indywidualnych konsultacji

Zaplanować wystąpienie naukowe

Zrozumieć i zastosować zasady organizacji treści naukowych w prezentacji

Dostosować sposób prezentacji do różnicowanych odbiorców

Spotkanie 2 i druga część konsultacji indywidualnych

(2)

Zaplanować, zrealizować i przestawić poster naukowy

Wystąpić z prezentacją multimedialną przed zespołem, wyjaśnić treści naukowe odbiorcom spoza kręgu nauki.

Przygotowanie posteru oraz wygłoszenie wystąpienia naukowego dla odbiorcy nie- naukowego.

Literatura http://www.psichi.org/conventions/tips.asp

http://www.uwex.edu/ces/tobaccoeval/pdf/postertips.pdf

http://www.cipi.ulaval.ca/fileadmin/template/main/images/2007_AGM/POSTER_TIPS.pdf http://www.swarthmore.edu/NatSci/cpurrin1/posteradvice.htm

http://www.gradschool.purdue.edu/sropconference/documents/posterpresentation2- 20_Titled.pdf

http://bildmakarna.kib.ki.se/posters/tips/index_en.html http://www.kdnuggets.com/meetings/kdd98/poster-tips.html http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm

http://historiaimedia.org/2009/10/23/jak-przygotowac-prezentacje-na-konferencje- naukowa/index.html

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-zintegrowanej-opieki- medycznej/22_pomysl_badanie_publikacja_wystapienia_na_konferencjach.pdf

http://gradschool.unc.edu/academics/resources/postertips.html http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=78

http://guides.nyu.edu/c.php?g=276826&p=1846155

http://colinpurrington.com/tips/poster-design#motivationaladvice https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1857815

Szczegółowe informacje

Termin pierwszego i drugiego spotkania ustalany jest na początku semestru

Konsultacje indywidualne w terminach wspólnie uzgadnianych

Końcowe spotkanie (prezentacja posterów i wystąpienia z prezentacjami) - termin do wspólnego ustalenia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wielokrotnie już była tu mowa o tym, iż powinien to być przede wszystkim nauczyciel refleksyjny (Brzezińska, 1997), czyli taki, który potrafi wyobrazić sobie możliwe bliższe

Based on the theory of emodiversity and polyvagal theory, it was expected that the experience of diverse emotions would influence the activity of the vagus nerve, which would

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, analiza rozkładu wartości p. Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i. jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia

(a) Wykazuje wiedzę na temat problemów metodologicznych w zakresie badań nad rozwojem człowieka dorosłego i rodzicielstwa; (b) potrafi krytycznie ustosunkować się do wyników

Czym jest amnezja, wymień jej rodzaje oraz omów jak w niektórych modelach (np. SAC) tłuma- czona jest amnezja następcza oraz jej przejawy w niektórych wskaźnikach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.