ANTYK - karta pracy Ćw. 1

688  Download (6)

Pełen tekst

(1)

ANTYK - karta pracy

Ćw. 1 Zdecyduj, które informacje dotyczące kultury antycznej są prawdziwe, a które – fałszywe.

Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach tabeli.

Zdanie Prawda Fałsz

Cywilizacje określane mianem śródziemnomorskich rozwijały się na terenie Grecji oraz Rzymu.

Podstawowym celem starożytnej komedii było wywołanie u widza katharsis.

Za najstarszy gatunek epicki uznaje się epos.

Teatr starogrecki związany był bezpośrednio z obrzędami ku czci boga Dionizosa.

Podstawowa funkcja mitów starogreckich związana była z dostarczaniem rozrywki.

Przedstawianie bogów greckich jako istot obdarzonych ludzkimi cechami fizycznymi oraz charakterologicznymi określa się mianem antropomorfizacji.

Ćw. 2 Wskaż dwa osiągnięcia kultury starożytnych Greków, które są obecne we współczesnym świecie. Omów ich znaczenie.

Osiągnięcie Znaczenie współcześnie

Ćw. 3 Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej rzeźbę MyronaDyskobol.

Sformułuj dwa argumenty uzasadniające tezę,że realizuje ona klasyczny ideał piękna.

………

………

(2)

………

………

Ćw. 4 Przeczytaj fragmenty utworów poetyckich zamieszczonych poniżej. Każdemu z nich przyporządkuj odpowiednie pojęcie z ramki.

epikureizm horacjanizm stoicyzm cynizm

Spraw, niech się cieszę tym, co mam. Niech zdrowie Zawsze mi służy, niech myślsię nie łamie.

Starość, gdy przyjdzie, niech będzie łagodna A. ………

I pełna pieśni.

A nigdy nie zbłądzi, Kto tak umysł narządzi,

Jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić, B. ………

Temu mężnie wytrzymać, w owym się nie wznosić.

Cnota (tak jest bogata) nie może wziąć szkody Ani sie też ogląda na ludzkie nagrody;

Sama ona nagrodą i płacą jest sobie C. ………

I krom nabytych przypraw świetna w swej ozdobie.

Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony Polecę precz, poeta, ze dwojej złożony

Natury: ani ja już przebywać na ziemi D. ………

Więcej będę, a więtszy nad zazdrość, ludnemi.

Ćw. 5 Podane frazeologizmy związane z wydarzeniami opisanymi w Iliadzie i Odyseiwpisz do tabeli w takiej kolejności, aby utworzyły plan wydarzeń. Podaj współczesne znaczenie tych frazeologizmów.

wierna Penelopa pięta Achillesa powracać do Itaki

jabłko niezgody koń trojański

Plan wydarzeń na podstawie Iliady i Odysei Nr Związek frazeologiczny Współczesne znaczenie

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

Ćw. 6 Zapoznaj się z fragmentem Iliady Homera. Udowodnij, że autor, opisując tarczę Achillesa, był wierny zasadzie mimesis. Sformułuj jeden argument.

Jeszcze na tarczy Hefajstos winnicę wielką umieścił, ………

Piękną i złotą. W niej grona czerniły się już dojrzałe. ………

Do winorośli dał tyczki wykute całe ze srebra, ………

Rowem niebieskim winnice ogrodził i płot postawił ………

Z cyny. Na całej przestrzeni jedną dał tylko ścieżynę, ………

Tędy iść będą po owoc dojrzały w czas winobrania ………

Chłopcy i dziewcząt gromadka, młodzieńczo niefrasobliwi, Niosąc w plecionych koszykach dojrzałe, słodkie owoce.

Pośród nich w środku młodziutki chłopiec na dźwięcznej formindze Wdzięcznie przygrywał i pięknie śpiewa ludową piosenkę.

Ćw. 7 Oceń, które informacje dotyczące starożytnego teatru są prawdziwe, a które – fałszywe.

Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach tabeli.

Zdanie Prawda Fałsz

Istotną rolę w teatrze antycznym odgrywał chór.

Trzeciego aktora wprowadził do teatru greckiego Tespis.

Prolog informował widzów o tym, co działo się z bohaterami po zakończeniu akcji.

W teatrze starożytnym aktorami byli tylko mężczyźni, którzy grali w maskach mających wyrażać ich emocje.

(4)

………

………

………

………

Ćw. 9 Zapoznaj się ze słownikową definicją pojęcia topos. Uzasadnij, że mitologia grecka jest źródłem toposów, podającdwa konkretne przykłady z wybranych mitów. Zapiszwedług wzoru.

topos– «stały motyw, temat utrwalony w literaturze»

Mit o Demeter i Korze – topos cierpiącej matki.

………

………

Ćw. 10 Z podanych pojęć wybierz trzy i przyporządkuj informacjom w tabeli. Podaj konkretne przykłady z wybranej tragedii antycznej.

tragizm hamartia hybris zasada trzech jedności

Informacja Pojęcie Konkretny przykład

z tragedii antycznej A. Akcja antycznej tragedii rozgrywa się w jednym

miejscu, trwa nie dłużej niż jedną dobę, ma charakter jednowątkowy, zmierza do rozwiązania przedstawionego konfliktu.

B. Niedający się przezwyciężyć konflikt między działaniami wybitnej jednostki a dominującymi nad nią siłami. Bohater musi dokonać wyboru między równoważnymi i wykluczającymi się wartościami.

C. Na winę bohatera nie mają wpływu jego działania

(5)

oraz intencje. Nie jest on często w stanie właściwie rozpoznać i ocenić sytuacji, w której się znajduje.

Ćw. 11 Wyjaśnij znaczenie umieszczonych w tabeli pojęć (motywów) oraz wskaż postaci z nimi związane.

Pojęcie Znaczenie Postać

carpediem

homo viator

złoty środek

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :