• Nie Znaleziono Wyników

Wiedząc, że książka ma 600 stron, a przeczytała ją w pięć dni, oblicz ile przeczytała czwartego dnia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wiedząc, że książka ma 600 stron, a przeczytała ją w pięć dni, oblicz ile przeczytała czwartego dnia"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ℎ = 4

𝑟 = 3

𝑅 = 6 LISTA 14

Zadanie 1.

Zapisz w pełnej postaci, używając prawidłowej liczby zer:

a) 4186 𝜇𝐶 b) 0,690 𝑘𝑚 c) 2 152 628 𝑝𝑁 d) 102 ℎ𝑃𝑎

Zadanie 2.

Monika czytając książkę postanowiła, że każdego dnia przeczyta o 10 stron więcej niż poprzedniego. Wiedząc, że książka ma 600 stron, a przeczytała ją w pięć dni, oblicz ile przeczytała czwartego dnia.

Zadanie 3.

Pięcioma różnymi sposobami rozwiąż układ równań: {2𝑥 − 𝑦 = 5 𝑥 + 2𝑦 = −5 Zadanie 4.

Rozwiąż równanie: (𝑥 − 2)2+ 3𝑥 − 5 = 𝑥2− 2𝑥 + 2 Zadanie 5.

Jaki procent masy stanowi węgiel w cząsteczce kwasu mrówkowego? 11𝐻 126𝐶 168𝑂 Narysuj wzór strukturalny tej cząsteczki wiedząc, że węgiel ma wartościowość 𝐼𝑉.

Zadanie 6.

Piwo ma około 300 𝑘𝑐𝑎𝑙. Na jaką wysokość musiałbyś podrzucić piłeczkę o masie 100 𝑔, żeby uzyskać taką ilość energii? (1𝑐𝑎𝑙 = 4,19𝐽)

Zadanie 7.

Samolot porusza się z prędkością 1800 𝑘𝑚/ℎ. Pilot zauważył przed sobą górę, której szczyt był widoczny pod kątem 15° od jego oka. Czy pilot uderzy w nią, czy zdąży się wzbić, jeśli znajduje się 400 𝑚 od góry, a czas jego reakcji wynosi 0,1 𝑠?

Zadanie 8.

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4𝑐𝑚 dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Ile wynosi pole i obwód tego trójkąta?

Zadanie 9.

Oblicz objętość i pole powierzchni takiej bryły:

Zadanie 10.

Wiedząc, że wszystkie niewiadome są różne od zera, wyznacz każdą z nich:

𝐹 = 𝑚𝑔 +𝑚𝑣2 𝑅

Cytaty

Powiązane dokumenty

dwóch) tygodni od dnia ogłoszenia o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, natomiast wpłata kwoty stanowiącej różnicę między ceną

Umowa Sprzedaży Udziałów zostanie zawarta z uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, w terminie do 5 dni roboczych od dnia wpłaty całkowitej kwoty

Ci ludzie nie znali angielskiego w takim stopniu, aby można się było z nimi porozumieć.. Panuje jakieś takie błędne przekonanie, że wszyscy Japończycy mówią po angielsku, a

Niektó- rym może mówić coś ten czy ów przywoływany częściej epizod albo jego przysłowiowe znaczenie, jak choćby związane z opo- wieścią o podróży między Scyllą a

Przekonanie zaś, że jest się – we własnym życiu, w życiu własnego najbliższego otoczenia – swoistym pars pro toto świata może do- wodzić, że owego świata

n Szybszy dostęp do lekarzy specjalistów – dzięki temu, że bę- dzie się można zapisać tylko na jedną listę oczekujących, znik- nie zjawisko sztucznego wydłużania kolejek

Więc rozwiązał problem dla trójkąta metodami klasycznej geometrii, ale tak go to rozochociło, że odkrył, o co tak naprawdę w tym problemie chodzi, i rozwiązał go klasycznie

Wiedząc, że powietrze zawiera 0,04% (procent objętościowy) tlenku węgla (IV), oblicz ile gramów tego gazu znajduje się w 10 dm 3 powietrza.. Amoniak to związek chemiczny azotu

Ze złej formuły promującej „nabijanie” procedur przechodzimy na tak samo złą, jeżeli nie gorszą: „Czy się stoi, czy się leży, pińćset złotych się należy”.. Jasne, że

Każdy egzemplarz opisany jest przez: tytuł, imię i nazwisko autora (autorów), nr wydania, rok i miejsce wydania, wydawnictwo, ISBN (nie wymagany), stawka VAT, cena..

Określ, dla jakich wartości x funkcja jest malejąca, a dla jakich rosnąca.. Jak odróżnić ekstremum funkcji od

Widywali się regularnie przez prawie dwa lata, toteż gdy przy którejś pełni księżyca Seleno się nie pojawił Helenka bardzo się zaniepokoiła.. Przyglądała się

Założenie: najefektywniejsze rozwiązanie stosu za pomocą tablicy – szczyt stosu to ostatni element wstawiony tablicy począwszy od miejsca o indeksie 0 (jeśli liczba elementów

Należy zmodyfikować tabelki kosztu algorytmów sortowania bąbelkowego, przez selekcję i wstawianie, jeśli wiadomo, że liczby sortowane są już posortowane rosnąco.. Czy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni połączenia do bazy danych, odpowiednich użytkowników i hasła z prawami dostępu do niezbędnych danych/usług systemu

Niedobory wodne łąki obliczono z bilansu wodnego siedlisk łąkowych, uwzględniając opady, ewapotranspirację, zapasy wody glebowej uŜytecznej dla roślin i zasilanie siedlisk

wyposażone w ramach Programu, zostaną przekazane przez komendantów wojewódzkich Policji do Biura i oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Zanim rozpoczniesz podawanie instrukcji upewnij się, czy uczniowie rozumieją podstawowe pojęcia: krawędź (np. poproś, by pokazali krawędź paska), strona (poproś o

Jeśli przestawimy cyfry tej liczby, to otrzymana liczba jest o 5 większa od sześciokrotności sumy jej cyfr.. Wyznacz

Dla pozytywistycznego ujęcia filozofii nauki charakterystyczne jest twierdzenie, iż wszelkie prawdziwe teorie nauk szczegółowych powinny być „na dłuższą

Hydrogeologiczna charakterystyka g³ównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Zakopane nr 441 Zbiornik Zakopane obejmuje zawodnione utwory osa- dowych serii tatrzañskich i

Wzmocnieniu systemu zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej oraz zapewnieniu stabilności strefy eurosłużyć również miało ustanowienie nowego instrumentu

1 Decyzją Rady Ministrów Kultury Unii Europejskiej z 20 listopada 1995 roku Kraków wspól- nie z innymi ośmioma europejskimi miastami (Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela,