• Nie Znaleziono Wyników

V Międzynarodowy Kongres Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej w Cambridge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "V Międzynarodowy Kongres Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej w Cambridge"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

K

R

О

N

1

К

А

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES EP IG R A FIK I G RECK IEJ I ŁA CIŃ SK IEJ W CAM BRIDGE Od 18 do 23 w rz e ś n ia 1967 odbył s ię w C a m b rid g e V M ię d z y n a ro d o w y K o ngres E p ig r a fik i G re c k ie j i Ł a c iń s k ie j. T ego ty p u m ię d z y n a ro d o w e z ja z d y o rg a n iz o w a n e s ą co 5 la t , n ie s te ty stro n a p o ls k a n ie b ie rz e w n ich re g u la r n e g o i lic z n ie js z e g o u d z iału . T a k np. w 1957 r. n a K o n g re sie w R z y m ie b yło 2 p rz e d s ta w ic ie li z P o ls k i, w 1962 r. w W ie d n iu — n iko go z n a sz e j stro n y , w 1967 r. w C a m b rid g e P o lsk ę r e ­ p re z e n to w a ła je d n a .osoba. Z w a ż y w s z y u d z ia ł w a n g ie ls k im K o n g re sie 260 u c z e s tn i­ k ó w z ró ż n y ch p a ń s tw i k o n ty n e n tó w , w ty m k ilk u o so b o w e d e le g a c je z in n y c h k r a jó w D e m o k ra c ji L u d o w e j (np. z C zech o sło w acji, W ę g ie r, NRD i R u m u n ii) — sk ro m n a r e p r e z e n ta c ja n aszego p a ń s tw a n ie o d p o w ia d a s ta le w z r a s ta ją c e m u z a in ­ te re s o w a n iu e p ig r a f ik ą ła c iń s k ą i g r e c k ą w P o lsce. D z ied z in y te s ta n o w ią b o w iem p o d sta w ę b a d a ń n a u k o w y c h z n a c z n ej części h is to r y k ó w sta ro ż y tn o śc i, a ta k ż e a r ­ cheologów .

S z e śc io d n io w e o b ra d y w C a m b rid g e b y ły b ard zo p ra c o w ite (10 do 20 r e f e r a ­ tó w d z ien n ie) i d o s ta rc z y ły w ie le n o w y ch c e n n y c h m a te ria łó w . O b rad y o d b y w a ły się z asad n iczo w dw ó ch s e k c ja c h : g r e c k ie j i r z y m s k ie j, ty lk o część zeb ra ń m ia ła c h a r a k te r p le n a r n y . Ze w z g lę d u n a z a in te re s o w a n ia n a u k o w e a u to rk i s p ra w o z d a ­ n ia b ęd zie ono d o ty c z yć g łó w n ie p ro b le m a ty k i r z y m s k ie j.

R e f e r a ty m o żn a b y p o d z ie lić n a t r z y z a sa d n ic z e g r u p y : 1. sp ra w o z d a n ia z b a ­ d ań e p ig ra fic z n y c h w p o szczeg ó ln ych k r a ja c h , k o m u n ik a ty o n o w ych p ra c a c h w y ­ d a w n ic z y c h , pom ocach n a u k o w y c h z z a k re s u e p ig r a f ik i g r e c k ie j i ł a c iń s k ie j, d y s k u ­ s ja n ad m e to d ą p u b lik o w a n ia zb io ró w in s k r y p c ji i su p le m e n tó w do is tn ie ją c y c h w y d a w n ic tw ; 2. p re z e n ta c ja now o o d n a le z io n y c h in s k r y p c ji lu b ich g ru p ; 3. od­ c z y ty o sz ersz e j p ro b le m a ty c e h is to ry c z n e j m a ją c e c h a ra k te r s y n te z y ja k ie g o ś z a ­ g a d n ie n ia .

P ie r w s z a g r u p a r e fe r a tó w b u d z iła n a jw ię k s z e z a in te re s o w a n ie i sk o n c e n tro ­ w a n a b y ła g łó w n ie n a p o sie d z e n ia c h p le n a rn y c h . T a k w ię c po o tw a rc iu o b rad p rzez p rz e w o d n icz ąc e g o K o m itetu O rg a n iz a c y jn e g o p ro f. A . H. M . J o n e s a , p ro f. M. G u a r d u c c i z a p re z e n to w a ła I tom w y d a n e j w R z y m ie „ E p ig ra fia G re ca ”, p o ­ m y ś la n e j ja k o p o d rę c zn ik e p ig r a f ik i g r e c k ie j d la n ie s p e c ja lis tó w z te j d z ied z in y, k tó rz y k o r z y s ta ją je d n a k w s w y c h b a d a n ia c h z in s k r y p c ji. N a stę p n ie d r R. G r ii li­ tí e 1 p rz e d s ta w ił p rz e b ie g p ra c A k a d e m ii B e r liń s k ie j n ad w y d a n ia m i in s k r y p c ji, p rz e d e w s z y s tk im w ra m a c h C IL . P rof. H. - G. P f l a u m o m ó w ił z m ia n y w k o n ­ c e p c ji w y d a w n ic z e j „A n n ée É p ig ra p h iq u e ”. N owa, cztero o so bo w a r e d a k c ja (J. G a ­ g é , M . L e g i a y, H. - G. P f l a u m , H. W u i l l e u m i e r ) p rz e w id u je zn aczn e ro z sz e rz e n ie AÉ —n o w y n u m e r za 1966 r. b ę d z ie z a w ie ra ł p o n ad 600 p o z y c ji. N a­ s tą p ił y ró w n ie ż p o w ażn e z m ia n y w u k ła d z ie teg o c za so p ism a, k tó re b ę d zie p r e ­ z en to w ać in s k r y p c je n ie w e d łu g k o le jn o ś c i a lf a b e ty c z n e j, ja k to m iało m ie js c e d o ty c h cz a s, le c z w e d łu g p o rz ą d k u g eo g ra fic z n o -p ro b le m o w e g o .

D y s k u s ję n a d k o n c e p c ją AÉ k o n ty n u o w a n o n a stę p n eg o d n ia p od czas p o sie ­ d z en ia człon ków A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e l ’Ê p i g r a p h i e L a t i n e (pod p rz e w o d ­ n ic tw e m H. - G. P f 1 a u m a). P o stu lo w an o ro z sz e rz e n ie k o n c e p c ji teg o to w a r z y ­ s tw a , a p ro f. M i c h a j ł o w d o m ag ał s ię s tw o rz e n ia w sp ó ln e j o rg a n iz a c ji d la e p i- g r a f ik ó w , z a jm u ją c y c h s ię ś w ia te m r z y m s k im i g re c k im , n ie m o żn a b o w iem sz tu c z ­ n ie o d d z ie la ć ty c h dw ó ch d z ied z in b a d a ń n a d sta ro ż y tn o śc ią k la s y c z n ą . W ięk szo ść je d n a k z e b ra n y c h w y p o w ie d z ia ła s ię z a b a r d z ie j u m ia rk o w a n y m ro z sz e rz e n ie m z a ­

(3)

546

K R O N I K A

k r e s u d z ia ła ln o śc i A IÉ L i z w ią z a n e g o z n ią AË. D om agano s ię z m ia n y c h a ra k te ru s to w a rz y s z e n ia w se n s ie z a jm o w a n ia s ię n ie ty lk o e p ig r a f ik ą ła c iń s k ą , a le szerzej p o ję tą e p ig r a f ik ą rz y m s k ą (Association Internationale de l’Ëpigraphie Romaine), t j. ró w n ie ż z u w z g lę d n ie n ie m in s k r y p c ji g re c k ic h , p u n ic k ic h , e tru s k ic h , o s k ijs k ic h itp . — d o ty c z ący c h ś w ia ta rz y m sk ie g o .

W c ią g u d a ls z y c h d n i K o n g resu p rz e d sta w io n o w y n ik i b a d a ń e p ig ra fic z n y c h w p o szczegó ln ych o śro d k ach . Z re fe ro w a li je : prof. M i c h a j ł o w (B u łg a ria ), prof. P i p p i d i (R u m u n ia ), p ro f. B e t z (A u s tria ), p ro f. M i e l o n i (S a r d y n ia ), prof. B u - r z a c h e c h i (W ie lk a G recja). N ieo becn i n a K o n g re sie p ro fe so ro w ie A. D e g r a s s i i ď O r s n a d e s ła li p o w ie lo n e s p ra w o z d a n ia ze s ta n u b a d a ń n ad e p ig r a f ik ą w e W ło­ szech i H isz p an ii.

W ra m a c h d r u g ie j g r u p y r e fe r a tó w z e b ra n i w y s ł u c h a li b ard zo d u żej ilo śc i k o ­ m u n ik a tó w , k tó re p ró b o w an o u p o rz ą d k o w a ć w e d łu g p e w n y c h z w ią z k ó w te m a ty c z ­ n y ch , ja k np. in s k r y p c je a tty c k ie , in s k r y p c je a rc h a ic z n e g r e c k ie i ita ls k ie , późno- r z y m s k ie i b iz a n t y js k ie . Z ap rezen to w an o z n acz n ą ilo ść r e fe r a tó w d o ty c z ą c y c h po­ sz cz eg ó ln ych re jo n ó w , np. I t a lii, A f r y k i, D a c ji r z y m s k ie j, a tak ż e p e w n y c h fo rm n a p isó w , ja k np. in s k r y p c je n ag ro b k o w e . W k ró tk im sp ra w o z d a n iu n ie sposób z re fe ro w a ć w s z y s tk ic h in te r e s u ją c y c h o d czytów . W a rto je d n a k w sp o m n ieć p r z y ­ n a jm n ie j w śró d w ie lu w y s tą p ie ń uczon ych w ło sk ic h r e f e r a t M. G u a r d u c c i pt. „ Isc riz io n i g re ch e e la t in e in u n a ta b e r n a d i P o z z u o li”, w k tó ry m a u to rk a p o in fo r­ m o w a ła z e b ra n y c h o n ie z w y k le c e n n y m o d k ry c iu g r u p y grafitti g re c k ic h i ł a c iń ­ s k ic h w P u te o li, d a ją c y c h b a r w n y obraz ż y c ia p rz e d s ta w ic ie li w a r s t w n iższych i śre d n ic h w la t a c h 50—70 n.e. ,(w tym w ie lu r z e m ie ś ln ik ó w i cudzoziem ców ). W y so k i poziom n a u k o w y p rz e d s ta w ia ły r e f e r a ty d o tyczące A f r y k i r z y m s k ie j; ce­ chow ało je u d a n e p o w ią z a n ie k o m u n ik a tó w o n o w ych in s k r y p c ja c h z sz ersz ą p ro ­ b le m a ty k ą h isto ry c z n ą . T a k i c h a ra k te r m ia ły np. o d c z y ty prof. S a 1 a m y z A lg e ru („U ne b o rn e m illia ir e a f r ic a in e de l ’e m p e re u r J u lie n ”), p ro f. F r é z o u l s ze S t r a s ­ b u rg a („U ne s y n a g o g u e ju iv e à V o lu b ilis ”) i d r B e s c h a o u c h a z T u n isu („Le m u n ic ip e d ’U zap p a e t le p ro co n su l d ’A fr iq u e S e x . C occeius A n ic iu s F a u s tu s P a u ­ lin u s ”).

S to su n k o w o n a jm n ie js z ą g ru p ę s ta n o w iły w C a m b rid g e r e f e r a ty o sz ersz e j p ro b le m a ty c e h is to ry c z n e j lu b m eto d o lo g icz n ej. W y w o ła ły one je d n a k o ży w io n ą d y ­ s k u s ję pom im o b ard zo śc isły c h o g ran ic z e ń czasu . T a k w ię c r e f e r a t G. Ch. P i c a r d a („E ssai d ’é tu d e d ’u n e so c ié té a n tiq u e , fo n d é s u r l ’é p ig ra p h ie e t l ’a rc h é o lo g ie : M a c - t a r ”) s ta ł s ię p u n k te m w y jś c ia do d y s k u s ji, w ja k im sto p n iu a rc h e o lo g ia m oże d o starcz ać k r y te r ió w u ł a tw ia ją c y c h d a to w a n ie in s k r y p c ji. O dczyt p ro f. K a j a n t o z H e lsin e k („P ro b lem s of o n o m astic r e s e a r c h ”) d o tyczył m e to d y b a d a ń o n o m astycz- n y ch w o p a rc iu o m a te r ia ł in s k r y p c y jn y . Ż yw e z a in te re s o w a n ie w y w o ła ł r e fe r a t prof. V i t t i n g h o f f a z E rla n g e n , d o ty c z ą c y p ro b le m a ty k i ro m a n iz a c ji w z w ią z k u z ro z sz e rz a n iem s ię rz y m s k ic h fo rm u s tro jo w y c h („ H au p tp ro b lem e d er U r b a n is ie ­ r u n g rö m isc h e r P ro v in z e n . B e r ic h t ü b e r ein la n g f r is tig e s F o rsc h u n g su n te rn e h m e n ”). I n n y a s p e k t ro m a n iz a c ji p o ru sz y ł doc. A. M ó c s у z B u d a p esz tu („Das I n s c h rifte n ­ m a t e r ia l e in e r P ro v in z a ls W id e rs p ie g e lu n g d e r R o m a n isa tio n ”). W b re w opiniom k w e s tio n u ją c y m b a d a n ia s ta ty s ty c z n e w e p ig ra f ic e (H. - G. P f l a u m ) A . M ó s с y b ro n ił w a lo ró w te j m e to d y p rz y n a jm n ie j d la tere n ó w , k tó re są ju ż dobrze zb a­ d a n e pod w z g lę d e m a rc h e o lo g icz n y m (np. P a n o n ia , M e zja).

P o d su m o w a n ia d o ro b k u K o n g resu d okonał S ir R o n ald S y m e. Na z ako ń czen ie n in ie jsz e g o sp ra w o z d a n ia n a le ż y p o d k re ś lić ró w n ie ż do sko n ałą stro n ę o rg a n iz a ­ c y jn ą K o n g resu , co b yło w zn acz n ym sto p n iu z a słu g ą s e k r e t a r k i k o m ite tu o rg a n i­ z a c y jn e g o , d r J . R e y n o l d s z N ew n h am C o lleg e w C am b rid g e.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Są to podłużne pasma komórek węzłowych łączących węzeł z trójką- tem („postać języków”) oraz tworzących zamknięty obwód łączący dwie części tego samego

[r]

Zestawienie poglądów Locke’a i Rothbarda w wyżej wymienionych ob- szarach wymusiło na Autorze sformułowanie tezy, iż czynienie z Locke’a prekursora libertarianizmu w

Prior to the session the effect of wind shear on aircraft flight path and airspeed we re discussed until the subject was completely familiar with the causes

Vorstand und Vorstandsrat der Gesellscliaft V Elirenmitglieder, Ehemalige Vorsitzende, Ehemalige Sohirmherren und Ehrenvorsitzende, Verstorbene.. Elurenmitglieder, Inhaber der

Wprawdzie plebiscyt „nie byl wyrazem wolnej woli” , ale „wykazał u tamecznej ludności polskiej wielkie poczucie własnej niemocy i słabość poczucia narodowego” , co w ocenie

W poprzednich punktach owego zarządzenia postanawiano bowiem wręcz, iż „dyrektora O środka powołuje W ojewoda na wniosek Zarządu Towarzystwa Naukow ego po

(zogenaamd aromaatspectrum). Dit aromaatspectrum is voor twee residuen, die door van Nes en van Westen ^° zijn beschreven, in fig. In de hoogste fracties kunnen triaromaten