Dr hab. Grzegorz Formicki

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Harmonogram postępowania

w sprawie o nadanie dr Iwonie Sprawce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie – biologia

1. 17.03.2014 r. – wszczęcie postępowania

2. Pismo CK z dn. 24.03.2014 r., nr BCK-III-L-6324/2014, w którym CK zwraca się do Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego o przeprowadzenie postępowania i powołanie trzech członków komisji. 3. 9.04.2014 r – uchwała Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego nr 27/WGB/2014 w sprawie

powołania 3 członków komisji:

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP – sekretarz prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – recenzent dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – członek komisji

4. Pismo Dziekana Wydziału Geograficzno-Biologicznego do CK z dn. 11.04.2014 r., nr WGB.0011-43.2/14 w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania i wyznaczenie przez Radę Wydziału 3 członków komisji w osobach j/w.

5. Pismo CK z dn. 5.05.2014 r., nr BCK-III-L-6324/2014 (pismo wpłynęło 19.05.2014 r.) – w sprawie powołania pełnego składu Komisji Habilitacyjnej

1. Przewodnicząca Komisji – Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Uniwersytet Gdański,

2. Sekretarz Komisji – dr hab. Grzegorz Formicki – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

3. Recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski – Szkoła Główna Gospodarska Wiejskiego, 4. Recenzent – prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie,

5. Recenzent – dr hab. Zdzisław Klukowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

6. Członek komisji – dr hab. Hanna Piekarska-Boniecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 7. Członek komisji – dr hab. Robert Stawarz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie,

6. Pismo z dnia 20.05.2014 – przekazanie drogą elektroniczną informacji o powołaniu w skład komisji habilitacyjnej oraz dostarczenie stosownych dokumentów przewodniczącej, sekretarzowi, recenzentom i członkom Komisji

7. Pisma Dziekana Wydziału Geograficzno-Biologicznego z dnia 6.06.2014 nr. DzWGB/407/2014; DzWGB/408/2014; DzWGB/409/2014; DzWGB/415/2014 z prośbą o wykonanie recenzji wraz z przekazaniem stosownych dokumentów,

8. 2.07.2014 r. – termin wpłynięcia ostatniej recenzji

9. 2.07.2014 r. – przekazanie kopii recenzji członkom Komisji drogą elektroniczną

10. 10.07.2014 r. – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w formie telekonferencji i podjęcie Uchwały, o której mowa w art. 18a Ustawy

11. 19.09.2014 r. – przekazanie rzeczonej Uchwały wraz z kompletem dokumentów Dziekanowi Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12. 24.09.2014 – podjęcie stosowanej uchwały przez Radę Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Figure

Updating...

References

Related subjects :