• Nie Znaleziono Wyników

Jawność funduszów wyborczych w Anglji i Stanach Zjednoczonych Ameryki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jawność funduszów wyborczych w Anglji i Stanach Zjednoczonych Ameryki"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jawność funduszów wyborczych

w Anglji i Stanach Zjedn. Ameryki

Uczony i polityk amerykański Morse, następca Woodrow Wilson'a na katedrze prawa politycznego w uniwersytecie w Princeton, w ogłoszonej niedawno biografii Aleksandra Hamilton'a, jednego z twórców Konstytucji 1787 r. i osobistego przyjaciela Waszyngtona, przytacza ciekawą rozmowę tego męża stanu z późniejszym prezydentem Johnem Adams'em i Thomasem Jefferson'em w redakcji miesięcznika „The Fe­ deralist" (1794). Rozmawiano o ustroju politycznym Anglji; Adams miał wówczas powiedzieć: „usuńcie korupcję z sy­ stemu konstytucji angielskiej i wprowadźcie do niej równość przedstawicielstwa narodowego, a będzie to najdoskonalszy ustrój polityczny na całym świecie". „Nie — odrzekł Hamil­

ton"— znosząc w Anglji korupcję i wprowadzając równość przedstawicielstwa, uniemożliwicie w niej rządy. Tak jak jest, jest to najlepszy system rządzenia".

Albowiem Hamilton nie wierzył w demokrację, wierzył natomiast w przedstawicielstwo interesów ekonomicznych i klasowych, wierzył w to, co możnaby nazwać ustrojem ary-stokratyczno-republikańskim.

Drugi biograf Hamilton'a, znany polityk Huston Lodge, dzisiejszy prezes komisji do spraw zagranicznych Senatu, pisze, że ten znakomity mąż stanu, zdając sobie doskonale sprawę z niemożliwości wprowadzenia w owym czasie spe­ cjalnego przedstawicielstwa interesów ekonomicznych w kon­ gresie amerykańskim, pragnął zapewnić kapitałowi i własno­ ści nieruchomej odpowiednie wpływy na drodze pośredniego oddziaływania na ukonstytuowanie się rządu przy wyborach. Ideałem Hamilton'a — powiada Lodge — byłby taki stan rze­ czy w kraju, żeby stronnictwa polityczne prowadziły akcję

(2)

uświadamiającą stale i w jednakowem napięciu wśród masy wyborców, a sama kampanja wyborcza ograniczała się jedynie tylko do samej techniki wyborów.

Niestety, pomiędzy teorją a praktyką leży najczęściej otchłań nie do przebycia, w każdym razie nie da się zaprze­ czyć, że wysokość kosztów wyborczych — jak to wskazuje praktyka wielu krajów — stoi w prostym stosunku do zanied­ bania uświadomienia politycznego mas i w stosunku odwrot­ nym do intensywności pracy nad tem uświadomieniem w cza­ sach zwykłych. Płynie stąd wniosek, że prawodawca, utrud­ niając zbieranie i wydawanie pieniędzy na cele wyborcze, zmusza stronnictwa do politycznego uświadamiania szerokich kół wyborców o istocie i szczegółach swoich programów,

a zrzekając się z góry wszelkiej w tym względzie ingerencji, pozwala stronnictwom politycznym zaniedbywać najistotniej­ szą, być może, i w każdym razie najbardziej pożądaną stronę ich działalności.

Zdrowa polityka wyborcza wymaga, aby niezależnie od jaknajściślej przeprowadzonej zasady czystości wyborców, każdorazowy ich rezultat stanowił możliwie najdokładniejsze odbicie istotnych poglądów i aspiracyj ogółu wyborców, któ­ ry w dzisiejszych demokracjach zlewa się z pojęciem ogółu obywateli. Nieodzownym warunkiem prawidłowego działania systemu rządów reprezentacyjnych jest istnienie zorganizowa­ nych stronnictw politycznych, i z tego punktu widzenia nie można zaprzeczać im pierwszorzędnego znaczenia dla roz­ woju życia politycznego w kraju. Wypływa stąd konieczność zapewnienia stronnictwom odpowiednich środków materjal-nych dla opędzenia konieczmaterjal-nych wydatków, niezbędmaterjal-nych ze względu na ich udział w życiu politycznem.

W normalnym biegu wypadków, w czasie trwania kaden­ cji parlamentu, współudział w pracy nad wychowaniem poli-tycznem narodu wymaga nieznacznych stosunkowo kosztów w porównaniu z temi kosztami, jakie dla każdego ugrupowa­ nia politycznego pociąga okres wyborów. Jak większość or-ganizacyj wyznaniowych w krajach, gdzie został przeprowa­ dzony rozdział kościołów od państwa, utrzymuje się ze skła­ dek, wnoszonych przez wiernych do wspólnej kasy, tak i stronnictwa polityczne mogłyby spokojnie opędzać niezbęd­ ne wydatki z normalnych składek, nie uciekając się do groma­ dzenia rezerw, gdyby nie fakt powtarzania się wyborów per-jodycznie w pewnych terminach, ściśle określonych, lub, co gorsza, nie zawsze dających się określić nawet w

(3)

przybliże-niu. Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydentowi nie przysługuje prawo rozwiązywania kongresu, i Francji, w której żaden prezydent nie ośmieli się rozwiązać izby de­ putowanych, chociaż ma do tego zastrzeżone w konstytucji prawo, i gdzie stronnictwa mogą być pewne, że nie zaskoczy ich konieczność stanięcia do urny wyborczej w chwili naj­ mniej spodziewanej, w państwach parlamentarnych, w których

istnieje prawdziwy rząd opinji publicznej, (jak w Anglji) każda zmiana gabinetu pociąga za sobą odwołanie się do Narodu, to jest rozpisanie nowych wyborów. Zmusza to wszystkie stron­ nictwa do nieustannego czuwania, aby się nie dać zaskoczyć przeciwnikowi w walce wyborczej, a, co za tem idzie, i do nieustannego gromadzenia funduszów na wypadek rozwiąza­ nia parlamentu i wyznaczenia nowych wyborów.

W normalnie rozwiniętem życiu politycznem każde zor­ ganizowane stronnictwo polityczne musi wskazywać wybor­ com kwestje, w których wypadnie im wypowiedzieć się, i po­ dać nazwiska kandydatów, mających reprezentować ich w parlamencie. Im usilniej i gorliwiej była prowadzona w mię­ dzyczasie praca nad uświadamianiem mas w tym kierunku, tem mniejszy będzie wysiłek w okresie przedwyborczym, i tem pewniejszem powodzenie na wyborach. O ile to nie zo­ stało zrobionem wcześniej, nie pozostanie zarządowi stron­ nictwa nic innego jak tylko w ostatniej niemal chwili zebrać jaknajwiększe środki materjalne, aby rzucić je w wir walki wyborczej i zapewnić sobie tym sposobem zwycięstwo nad mniej zasobnym w fundusz wyborczy przeciwnikiem.

Płynie stąd niewątpliwie poważne niebezpieczeństwo dla państwa, ogółu obywateli i swobód politycznych Narodu. Czy­ stość wyborów wymaga, aby każdej jednostce pozostawioną była swoboda współdziałania z tą czy inną organizacją poli­ tyczną podług własnego uznania: pociąga to za sobą oczywiś­ cie i większy lub mniejszy jej udział w opędzeniu kosztów wyborów. Nie wypływa stąd jednak, aby uposażonym w znacz­

ne dobra materjalne jednostkom przysługiwało prawo wywie­ rania w tajemnicy przed światem decydującego wpływu na prąd opinji publicznej, która przy każdorazowych wyborach składa w ręce swych wybrańców władzę ustawodawczą, pra­ wa obywatelskie i prawo do własności.

Mówimy tu nie o zwykłej korzyści w znaczeniu t. zw. kiełbasy wyborczej lub o nadużyciach administracji przy wy­ borach, bo dla poskromienia zarówno przekupstwa jak i gwał­ tów ze strony policji, wystarczy najzupełniej uczciwe i ener-IX*

(4)

giczne stosowanie odpowiednich artykułów kodeksu karnego, pod warunkiem, że na straży represji stać będzie rozbudzone sumienie narodowe. Chodzi o to, że każde wydatkowanie pie­ niędzy przy wyborach stanowi samo przez sie niebezpieczeń­ stwo dla swobód politycznych Narodu, gdyż nic łatwiejszego, jak dojść na tej drodze do faktycznego odebrania większości obywateli ich praw politycznych i zrobienia z tych praw mo­ nopolu na korzyść niewielu przez poddanie organizacyj poli­ tycznych pod władzę zrzeszonych interesów gospodarczych pewnej warstwy, stanu lub tej czy innej grupy społecznej.

Niebezpieczeństwo takie jest groźnem przedewszystkiem w społeczeństwach o rozwiniętym ustroju kapitalistycznym, ale nawet u nas podczas ostatnich wyborów można było za­ uważyć usiłowanie wpływania w tym kierunku ze strony t. zw. sfer gospodarczych.

Znanym powszechnie w historji parlamentaryzmu angiel­ skiego XVIII stulecia jest fakt, że Robert Walpole, mając prze­ ciwko sobie zarówno torysów jak i whigów, mógł utrzymy­ wać się przy władzy przez dłuższy okres czasu, kupując głosy poszczególnych członków izby gmin nietyle za gotówką, ile w drodze rozdawania tytułów i odznaczeń, tworząc tym spo­ sobem w każdym oddzielnym wypadku przychylną dla siebie większość parlamentarną. System Walpole'a utrzymał się w Anglji aż do naszych czasów, tylko, że dziś działa zupełnie inaczej. O przekupywaniu posłów nie ma i nie może być mo­ wy. Ale kandydat, który nie przedstawia dostatecznych gwa-rancyj, że zawsze będzie głosował w parlamencie tak, jak mu wskaże leader stronnictwa, do którego należy, nie może liczyć na to, że dostanie się do parlamentu. Tym sposobem system ten, uniezależniając posła od wyborców, uzależnia go jedno­ cześnie od stronnictwa, a że każde stronnictwo rozporządza w Anglji olbrzytniemi środkami materjalnemi, zebranemi w drodze ofiar pieniężnych od poszczególnych bogatych, jego członków, przeto to stronnictwo, które dochodzi do władzy, uważa za swój obowiązek wynagrodzić w odpowiedni sposób tych, którzy złożeniem znaczniejszych funduszów na cele wy­ borcze przyczynili się do zwycięstwa na wyborach. Tylko, że podług praktyki, obserwowanej ściśle przez wszystkie stron­ nictwa angielskie, przedmiotem takiej remuneraci nie mogą być nigdy urzędy publiczne. Natomiast są nim zazwyczaj za­ szczyty i dostojeństwa ( h o n o r s ) , a więc tytuły parowskie

(5)

i rycerskie 1), niektóre ordery i urzędy dworskie, których po­ siadacze ustępują razem z upadkiem gabinetu2).

A że pomyślne przeprowadzenie wyborów, jak prowa­ dzenie wojny, wymaga trzech rzeczy, pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy, przeto i siła każdego stronnictwa poli­ tycznego stoi w prostym stosunku do jego potęgi finansowej. O zasobności skarbu wojennego stronnictw politycznych w Anglji świadczy fakt, że podług obliczeń socjalisty Arthura Henderson'a w izbie gmin kampanja wyborcza 1902 r. pochło­

nęła sumę 777.429 £3) (przeszło 32 miljony złotych), a wybory październikowe 1924 r., na których zwyciężyli konserwatyści, kosztowały pobite stronnictwo liberalne podług obliczeń lorda Gladstone'a4) przeszło £ 250.000, które wpłynęły do kasy cen­ tralnej, nie licząc składek i ofiar, zebranych na prowincji. To

też przy zmaganiu się angielskich stronnictw politycznych pie­ niędzy nigdy nie brakuje; płyną one bowiem obfitym strumie­ niem z kieszeni ludzi bogatych, pragnących zapewnić sobie w przyszłości korzyści materjalne czy socjalne i towarzy­ skie; maszyna funkcjonuje tajnie, i wyborcy nie podejrzewają nawet jej istnienia. To też premjer liberalny z czasów wojny boerskiej Sir Campbel Bannerman mógł w izbie gmin stwier­ dzić, że zło, które chciano zwalczyć, zwiększa się, niestety,

1) Tytuł rycerski ma trzy stopnie : baronet, rycerz ( k n i g h t ) i towa­

rzysz królewski. Pierwsze dwa stopnie upoważniają do tytułu Sir, ale tylko tytuł baroneta jest dziedziczny, przyczem baronet ma prawo dodawać do nazwiska predykat B a r t . (np. S i r A u s t e n C h a m b e r l a i n B a r t.). Tytuł towarzysza królewskiego ( K i n g ' s C o m p a n i o n ) upoważnia tylko do dodania po nazwisku liter K. C. (np. J o h n W i l s o n K. C ) .

2) A mianowicie : wielkiego ochmistrza dworu ( L o r d S t e w a r t of

t h e H o u s e h o l d ) , mistrza ceremonji ( L o r d C h a m b e r l a i n ) , w od­ różnieniu od wielkiego mistrza ceremonji Anglji ( L o r d G r e a t C h a m ­ b e r l a i n of E n g l a n d ) , (który jest dziedziczny alternatywnie w rodzi­ nach Willoughby d'Eresby i Chomondeley), wielkiego koniuszego ( M a s t e r of t h e H o r s e ) , szambelanów ( L o r d s in W a i t i n g ) , wielkiego szam-belana ( G r o o m of t h e S t o l e ) i dowódców dwóch reprezentacyjnych kompanij, konnej i pieszej, złożonych z oficerów gwardji ( Y o e m e n of t h e G u a r d s i G e n t l e m e n at A r m s ) . Z dam dworu ustępuje wraz z ga­ binetem tylko M i s t r e s s of t h e R o b e , której funkcje odpowiadają mniej więcej funkcjom G r o o m of t h e S t o l e .

3) T h e T i m e s , M a y 12, 1904. 4) T h e D a i l y M a i l , D e c . 12, 1924.

(6)

z każdym rokiem, jak zwiększa się jego bezwstyd; potęga sa­ kiewki wzrasta, a upadek i — używając silniejszego określe­ nia — rozpusta maszyny wyborczej wzmogła się znacznie w porównaniu z poprzedniemi latami5).

To też od dłuższego czasu w publicystyce angielskiej roz­ legają się głosy, przemawiające za koniecznością ograniczenia dzisiejszych tak znacznych wydatków na cele wyborcze tu­ dzież wprowadzenia djet poselskich, co niewątpliwie zmniej­ szyłoby nadużycia wyborcze i zapewniło większą czystość wyborów. Ale szeroka opinja publiczna wychodzi w dalszym ciągu z dawnego założenia, że wydatki wyborcze obchodzą tylko tego, kto je płaci, szuka więc kandydatów nietylko z otwartym umysłem i sercem, lecz i z otwartą kieszenią. Kie­ dy w 1911 r. gabinet liberalny Asquith'a spotkał się przy uchwalaniu budżetu z zaciętą opozycją izby lordów, ówczesny premjer zaproponował królowi stworzenie dwustu nowych ty­ tułów parowskich, nie tając bynajmniej, że zamierza przedsta­ wić do nominacji tych członków stronnictwa liberalnego, któ­ rzy złożyli lub obiecali złożyć znaczniejsze fundusze na cele wyborcze; tymczasem jednak izba lordów ustąpiła ze swego nieprzejednanego stanowiska i do zapowiedzianej masowej no­ minacji nowych parów nie doszło. W międzyczasie lord Bal­ four opracował projekt prawa o obowiązkowej jawności fun­ duszów wyborczych, wzorowanego na ustawie uchwalonej niedawno przez senat w Waszyngtonie, ale opinja publiczna w Anglji nie okazała się dostatecznie przygotowaną do tak radykalnej reformy i cała sprawa poszła w odwlokę.

Ustawodawstwo angielskie stało przez dłuższy czas na tem stanowisku, że dla walki z nadużyciami wyborczemi wy­

starczy, jeśli stwierdzenie korupcji wyborczej pociągnie za so­ bą unieważnienie samych wyborów. Dopiero w 1854 r. pomy­ ślano o akcji t. zw. profilaktycznej, mającej na celu utrudnienie, jeśli nie wprost uniemożliwienie główniejszych nadużyć. Usta­ wa w tym roku wydana (17 i 18 Vict. c. 102) stanowi, że wszystkie wydatki wyborcze, obciążające kandydata podczas wyborów, winny być płacone nie przez niego samego, lecz przez oficjalną osobę trzecią, jego specjalnego pełnomocnika

5) „ T h e e v i l s that we seek to cure have been growing year by year,

the effrontery of them has been growing, the power of the purse has been more openly boasted of, the degradation, I will use a stronger word, the de­ bauchery of the constituencies has gone on". ( M a n c h e s t e r G u a r d i a n

(7)

czyli agenta wyborczego (męża zaufania) obowiązanego do złożenia wszystkich rachunków wraz z dowodami urzędniko­ wi, kierującemu wyborami, nie później jak w 35 dni od daty ukończenia wyborów. Dwie następne nowele 1868 r. (31 i 32 Vict. c. 125) i t. zw. Henry James's Act 1884 r. (46 i 47 Vict. c. 51) wprowadziły do ustawy 1854 r. dwie zmiany zasadnicze:

l) określenie maximum kosztów wyborczych na podstawie spe­ cjalnej taryfy i 2) ustalenie dwóch różnych kategoryj nadużyć wyborczych, korupcji w ścisłem znaczeniu tego słowa i czy­ nów bezprawnych; stąd też ustawa 1883 r. nosi nazwę „ C o r ­

r u p t a n d I l l e g a l P r a c t i c e s Act".

Do korupcji, której stwierdzenie pociąga za sobą poza unieważnieniem wyborów surową odpowiedzialność karną należy: 1) ugaszczanie (treating) wyborców przedmiotami, slu-żącemi do bezpośredniego spożycia, 2) wpływ niewłaściwy ( u n d u e i n f l u e n c e ) , jak np. skłanianie do wyborów przymusem lub groźbą, 3) przekupstwo ( b r i b e r y ) , bezpo­ średnie lub pośrednie, jak np. zapłacenie podatków za wybor­ cę, wreszcie 4) t. zw. p e r s o n a t i o n czyli podstawienie za­ miast wyborcy osoby, nieuprawnionej do głosowania. Do czy­ nów bezprawnych należą zaś takie, które nie pociągają sobą odpowiedzialności karnej, ale które, jako sprzeczne z przepisa­

mi ordynacji wyborczej, powodują unieważnienie wyborów; do takich czynów należy między innemi i wydatkowanie na cele wyborcze większych sum, niż je ustaliła taryfa, lub w in­ ny sposób, niż za pośrednictwem właściwego agenta wybor­ czego.

Pomimo, że sądy angielskie, stając na straży czystości wyborów, stosują wspomnianą ustawę w sposób bezwzględ­ ny i często wprost bezlitosny, to jednak walka z nadużyciami wyborczemi w Anglji, niezależnie od wysokich kosztów pro­ cesu (sam wpis sądowy wynosi £ 1.000, a ogólne koszty do­ chodzą często do £ 5.000) rozbija się głównie o to, że prawo reguluje te stosunki tylko podczas krótkiego okresu wybor­ czego, lecz pomija milczeniem takie same „czyny nielegalne", popełnione w okresach przed- i powyborczym, co stanowi niewątpliwie słabą stronę ustawy 1883 roku. A że w Anglji każda zmiana gabinetu pociąga za sobą obowiązkowo rozwią­ zanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów, przeto stron­ nictwa, aby nie dać się zaskoczyć wypadkami, muszą zawcza­ su przygotowywać się do kampanji wyborczej i gromadzić w tym celu niezbędne fundusze.

(8)

I w Stanach Zjednoczonych Ameryki opinja publiczna już od dłuższego czasu czuła się zaniepokojoną ciągle wzrastającą wysokością kosztów wyborczych, które przy przedostatnich wyborach dosięgły już wprost fantastycznej cyfry. Podług przypuszczalnych obliczeń kampanja prohibicyjna 1918 r. ko­

sztowała od 35 do 45 miljonów dolarów6), a na wybór prezy­

denta Coolidge'a wydało popierające go stronnictwo republi­ kańskie ni mniej ni więcej jak 25 miljonów dolarów7). A jed­ nak wolność polityczna narodu nie zna gorszego i niebezpiecz­ niejszego wroga od korupcji wyborczej. Da się to powiedzieć szczególniej o państwach kapitalistycznych, a w tej liczbie i o Stanach Zjednoczonych, w których potężne korporacje i trusty potrafiły oddawna zapewnić sobie udział finansowy we wszystkich znaczniejszych bankach, kompanjach kolejo­ wych, towarzystwach żeglugi i spółkach akcyjnych, przemy­ słowych i handlowych, zdobywając dla siebie na tej drodze daleko idącą kontrolę nad całem życiem ekonomicznem kraju, a więc i nad jego życiem politycznem.

Z tem wszystkiem jednak patrjotyzm amerykański jest faktem realnym, który zawsze znajduje swój wyraz przy wy­ borach, w szczególności zaś przy wyborach na prezydenta re­ publiki. Stąd właśnie w opinji publicznej tego kraju płynie zro­ zumienie konieczności ustawy, któraby, nie wykraczając poza granice, zakreślone przez konstytucję, nietylko określiła ro­ dzaj stopień odpowiedzialności za korupcję wyborczą, lecz ujawniłaby też wszystkie wydatki na cele wyborcze, jak rów­ nież i wysokość ofiar i składek, wpłaconych przez osoby trze­ cie na rachunek komitetów politycznych obu stających do walki wielkich stronnictw narodowych. Chodzi bowiem o to, czy naród amerykański ma być rządzony przez przedstawi­ cieli, wybranych zgodnie z jego istotną wolą, czy też ukryty wpływ złota i potęgi wielkich trustów i korporacyj ma skie­ rować tę wolę tam, dokąd ją chce zaprowadzić wielki kapitał międzynarodowy.

Inicjatywę w tym kierunku wziął w swoje ręce prezydent Th. Roosevelt, wódz stronnictwa republikanów, który pier­ wszy miał odwagę wystąpić przeciwko wszechpotędze tru­ stów, a chociaż później ze względów oportunistycznych

zmu-6) N e w Y o r k H e r a l d , J u n e 30, 1926; T h e C h i c a g o T r i ­

b u n e , J u l y 20, 1926.

(9)

szony był odróżniać trusty „dobre" od „złych", tylko dla tych ostatnich utrzymując dawniejsze zastrzeżenia, to jednak sie­ demnaście poszczególnych stanów zdążyło wprowadzić do swego ustawodawstwa przepisy, skierowane przeciwko ko­ rupcji wyborczej, przeważnie wzorowane na angielskim Hen­ ry James's Akcie 1883 r. Z czasem jednak sprawę walki z ko­ rupcją wyborczą ujęli w swoje ręce demokraci, wśród których

zaznaczyli się Perry Belmont, prezes komisji do spraw zagra­ nicznych w senacie i Woodrow Wilson, późniejszy w latach 1912—20 prezydent Stanów Zjednoczonych: ten na stanowisku gubernatora stanu New Jersey przeprowadził w 1911 jedną z najlepszych partykularnych ustaw w tej materji.

System polityczny Stanów Zjednoczonych opiera się, jak wiadomo, na szerokiem uwzględnieniu zasady wyborczej nie-tylko w dziedzinie organizacji władzy prawodawczej, lecz i przy obsadzaniu stanowisk w administracji poszczególnych stanów i w sądownictwie federalnem. Ale największe znacze­ nie posiadają w Ameryce wybory do Zgromadzenia Narodo­ wego, które wybiera prezydenta republiki, gdyż dzięki ści­ śle przeprowadzonej zasadzie podziału władz osoba każdo­ razowego prezydenta wywiera przemożny wpływ na cało­ kształt stosunków politycznych. Walka wyborcza toczy się pomiędzy dwoma stronnictwami narodowemi, republikami i demokratami, pierwsi, związani z wielkim światem finanso­ wo-handlowym, jako rozporządzający znacznemi funduszami wyborczemi, biją stale opierających się na szerokich masach rolniczych demokratów, którzy od czasów zniesienia niewol­ nictwa (1864) zaledwie tylko przez krótki okres lat szesnastu

(Grover Cleveland 1884—1888 i 1892—1896 tudzież Woodrow Wilson 1912—1920) znajdowali się u sterów rządu.

Do 1904 r. koszty kampanji wyborczej przy elekcji pre­ zydenta stanowiły w Stanach Zjednoczonych pilnie strzeżoną tajemnicę partyjną. W tym roku demokraci, przeciwstawiając

swego kandydata ponownemu wyborowi Roosevelt'a, posta­ wili na porządku dziennym kwestję jawności funduszów wy­ borczych i rozwinęli w tym kierunku nader żywą propagandę, zakończoną w kilka lat później zupełnem zwycięstwem: naj­ pierw izba przedstawicieli (17 kwietnia 1910 r.), potem Senat

(25 czerwca t. r.) uchwaliły projektowaną ustawę, która zo­ stała ogłoszoną w dniu 14 sierpnia 1911 r. pod nazwą T h e N a t i o n a l P u b l i c i t y Act, ustawy, „o obowiązkowej jawności funduszów, użytych w celu wywarcia wpływu na wybory na przedstawicieli do Kongresu". Ustawa powyższa

(10)

wbrew swemu tytułowi, zawiera przepisy, dotyczące wyłącz­ nie jawności funduszów dostarczonych na kampanję wybor­ czą przy wyborach na prezydenta republiki, różni się zaś od ustawy angielskiej przedewszystkiem tem, że uwzględnia nie-tylko okres wyborczy, lecz i okres czasu zarówno przed wy­ borami jak i po wyborach.

„The National Publicity Act" stanowi, że w każdym okrę­ gu wyborczym osoby i instytucje, pragnące przyczynić się do pokrycia kosztów wyboru elektorów do Zgromadzenia Naro­ dowego, winny wpłacać pieniądze jedynie tylko do kasy wła­ ściwego narodowego komitetu wyborczego, który jest obo­ wiązany w przepisanym terminie złożyć władzy nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z wpływów i wydatków, poparte dowodami i przysięgą na zgodność rachunków z istotnym sta­ nem rzeczy. Przepis powyższy dotyczy nietylko wpłat w go-towiźnie, lecz i pożyczek, awansów, depozytów i zobowiązań wszelkiego rodzaju ze strony osób prywatnych, firm handlo­ wych, stowarzyszeń i korporacyj, poczynionych w celu przy­ czynienia się do zwycięstwa lub klęski ubiegającego się o mandat kandydata. Komitet winien posiadać skarbnika, pro­ wadzącego szczegółową rachunkowość. Osoby i instytucje, co do których istniałoby podejrzenie, że finansują wybory na innej drodze niż ta, którą przepisuje ustawa, mogą być są­ downie zmuszone do zastosowania się do jej wyrnagań przez złożenie odpowiedniej zaprzysiężonej deklaracji; przekrocze­ nie przepisów ustawy o jawności funduszów wyborczych po­ ciąga za sobą karę pieniężną w wysokości 1000 dolarów i roczne więzienie, alternatywnie lub łącznie, podług uznania sądu.

Chcąc zrozumieć praktyczne funkcjonowanie maszyny wyborczej w Anglji i w Stanach Zjednoczonych w związku z ustawami o jawności funduszów wyborczych, należałoby związać je z przedstawieniem szczegółowej organizacji stron­ nictw politycznych w obu tych krajach, lecz pod tym wzglę­ dem autor, związany rozmiarami artykułu, musi odesłać czy­ telnika do swej poprzednio wydanej pracy8), zaznaczając, że historję ustawodawstwa amerykańskiego w tej materji podaje w dość bałamutnem zresztą opracowaniu memorjał amery­

kańskiego polityka Perry Belmont'a „The N a t i o n a 1

Com-8) B . B o u f f a ł ł . O r g a n i z a c j a s t r o n n i c t w p o l i t y c z ­

n y c h w A n g l j i i S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h A m e r y k i , W a r s z a w a 1926.

(11)

p u l s o r y P u b l i c i t y of E l e c t o r i a l F u n d s " , ogło­ szony przez Senat w Waszyngtonie jako druk urzędowy 8-go kwietnia 1912 r., a wydany dwa lata temu w tłumaczeniu fran-cuskiem z szeregiem późniejszych uzupełnień9).

Ustawowo-obowiązkowa jawność funduszów wyborczych nie istnieje nigdzie poza Anglją i Stanami Zjednoczonemi Ame­ ryki, gdyż w tych dwóch krajach mamy do czynienia z naj-większem niebezpieczeństwem spaczenia woli wyborców przez potęgę zorganizowanego kapitału. U nas w Polsce niebezpie­ czeństwo takie jest minimalne. Tylko, że wobec podniesionych przy ostatnich wyborach zastrzeżeń co do używania na cele wyborcze rządowych funduszów dyspozycyjnych sprawa jawności funduszów wyborczych nabiera i u nas charakteru aktualnego, to też wcześniej czy później na porządek dzienny wejść musi. 9) P e r r y B e l m o n t . H i s t o i r e d ' u n e l o i . P r e m i è r e O r -g a n i s a t i o n N a t i o n a l e d e p r o p a -g a n d e e n f a v e u r d e l a p u b l i c i t é o b l i g a t o i r e s u r l a p r o v e n a n c e e t l ' a f f e c t i o n d e s f o n d s é l e c t o r a u x . L ' o r i g i n e d u m o u v e m e n t , s o n b u t e t s e s r é s u l t a t s . P a r i s 1926.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nale¿a³oby skonstatowaæ, ¿e neokonserwatyzm przede wszystkim odniós³ siê do pozycji Stanów Zjedno- czonych na œwiecie, œciœle okreœlaj¹c rolê, jak¹ powinno pe³niæ to

Podobnie ja k w stanach, w których występuje rozdzielność majątkowa, majątek nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, a także na skutek darowizny czy

Bio-materials and engineering composites share many common features, such as complex anisotropic structures and mixtures of materials with different

refinance wave, czyli okres boomu refinansowego (rys. 1), który można uznać za makroekonomiczną odpowiedź na krach na rynku nowych technologii (drastyczny spadek indeksu NASDAQ,

D ołączają do nich gleby kom plek­ sów: czw artego, drugiego, pierwszego, trzeciego i ósmego południow o-za­ chodniej części Niziny Szczecińskiej w ytw orzone z

The European Heritage Net- work jest działającym pod patrona- tem Rady Europy systemem infor- macyjnym łączącym wszystkie rzą- dowe serwisy informacyjne dotyczą- ce zagadnień

th e phase of critical reflection and moderate reception w hich comes in la ter times, w hen Buckle was no longer th e sole intellectual authority of th e

Yiannis Gabriel oraz Tim Lang wskazali na pięć zasadniczych płasz- czyzn konsumeryzmu jako doktryny moralnej, ideologii konsumpcji, ekonomicznej ideologii globalnego

Choć współczesna dyskusja na temat kontrowersji wokół funduszy wydatkowanych w wyborach skupia się w większej mierze na podmiotach zewnętrznych, takich jak SuperPAC-i,

Za niedopuszczalne natomiast należy uznać eksperymenty na zwie- rzętach realizowane ze względu na potrzeby przemysłu kosmetycz- nego. Zwróćmy uwagę, jakie dyktują one

For other variables, correlations were lower than 0.3 (weak correlations), and part of them did not exceed 0.1 – slope correlations with the relation to the gross domestic product

Na poziomie podstawowym edukacji szkolnej podaje się zróżnicowane defi nicje pojęcia retoryki, typów mów, a zdefi niowanie perswazji jako celu czy funkcji wypowiedzi publicznej

O potrzebie pośredniczenia między biblistyką a teologią. Studia Theologica Varsaviensia

To właśnie rozważanie o pochodzeniu i znaczeniu wła­ dzy królewskiej oraz opis wyniesienia króla, który z łaski wielkiego króla Jhwh staje się suwerenem buntujących się

Boże Słowo nie jest tylko dźwiękiem czy też tylko jego zapisem tekstowym, lecz stanowi hipostazę Boga, który biorąc proroka w swoje posiadanie, staje się z nim

Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej „Akademia Ochrony Przed Przemocą”, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań, 13 grudnia 2012 roku Przemoc to zagadnienie obecne

[r]

(...) Die Metapher ist also die Ortsveränderung eines Nomens. Es wird von einem Ort auf einen anderen übertragen, dem es nicht gehört, dem es nicht eigen ist. Insofern hat

Therefore, in this research we use the quasi dynamic assignment model STAQ, that combines tractability, scalability and low input and computational requirements of static with

EXPERIMENTAL TANKS AND WASTE WATER... TUNNEL FILTER PUMP

This observational study of the Design Engin- eering for Physics Students (DEPS) course given at Delft University of Technology during the COVID-19 lockdown respected the privacy

Oceniając obecną sytuację Stanów Zjednoczonych w zakresie zmian powierzchni leśnej należy zauważyć, że około 75% lasów w ogóle wyciętych do dzisiaj,

Sędzia federalnego sadu apelacyjnego, Becker, stwierdził, że (1) przywilej pastoralny (clergy-communicant privilege) chroni komunikowanie się z duchownym, zgodnie z pełnioną