Wzór umowy

Download (0)

Full text

(1)

strona 1 Wzór umowy Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZO/10/2020

UMOWA NR CP/DAP/ /2020/W

zawarta w dniu ... roku w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.,

z siedzibą: ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, NIP: 6443508924, REGON: 276240724, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - dr n. med. Andrzej Siwiec

zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” a

_______________________________________, zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” łącznie zwanych „Stronami”,

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 1

1. Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżące i systematyczne wykonywanie

prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych i zewnętrznych, tj. prace związane z pielęgnacją i sprzątaniem terenów zewnętrznych w otoczeniu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Sp. z o.o., przy ul. Zapolskiej 3 w Sosnowcu, polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, pielęgnacji zieleni, jak również zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych.

3. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zewnętrznych określa Załącznik nr 1 do umowy, który stanowi jej nieodłączną część składową. 4. Do godz. 7.00 powinny być uprzątnięte i odśnieżone wszystkie drogi oraz ciągi piesze od portierni

do wejścia głównego budynku, chodnik przyległy do działki Zamawiającego usytuowany wzdłuż ul. G. Zapolskiej 3, parkingi, teren wokół podjazdu karetki, dojście do kontenera na śmieci, dojście

do magazynu odpadów medycznych, dojście do zbiornika z tlenem. Ponadto Zamawiający

zastrzega, iż chodnik doprowadzający do wejścia głównego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

w Sosnowcu Sp. z o.o., chodnik przyległy do działki Zamawiającego usytuowany wzdłuż ul. G. Zapolskiej 3 oraz droga dojazdowa karetek muszą być utrzymywane w stanie przejezdności

24h/dobę przez wszystkie dni w roku.

W przypadku opadów śniegu Wykonawca powinien zapewnić czarną nawierzchnię. 5. Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje:

a) stosownymi uprawnieniami - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

(2)

strona 2

w tym m.in.:

• kosiarką spalinową; • podkaszarką;

• odśnieżarką z napędem własnym - spalinowym; • dmuchawą do zgarniania liści - spalinową;

• oraz innymi podręcznymi narzędziami i drobnymi materiałami do realizacji zamówienia (grabie, miotły, łopaty itp.)

c) co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie ogrodnicze lub co najmniej 1 osobą posiadającą minimalnie 3-letnie doświadczenie w branży związanej z utrzymaniem zieleni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy na każdym etapie realizacji umowy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego niniejsze wymagania.

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do ich okazania w terminie 3 dni od daty wezwania.

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza sprzęt i środki niezbędne do wykonania zamówienia.

7. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi w tym: nawozów do nawożenia terenów zielonych,

materiałów do usuwania oblodzeń/śliskości, kory ogrodowej do ściółkowania roślin, drobnego grysu.

8. Wykonawca na własny koszt będzie wywozić skoszoną trawę, zagrabione liście, pozostałą biomasę oraz nadmiar śniegu. Wywóz zgromadzonych liści, trawy, gałęzi, biomasy, śniegu winien nastąpić sukcesywnie po zakończeniu czynności porządkowych.

9. Niedopuszczalne jest powodowanie uszkodzeń lub niszczenie drzew, krzewów i pozostałych w/w elementów podczas koszenia i innych prac pielęgnacyjnych.

10. W trakcie koszenia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym

wykonywana jest usługa, tak aby unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni i ciągów komunikacyjnych, znaków drogowych, latarni, koszy przyokiennych itp. a w przypadku

powstania takich zanieczyszczeń należy uprzątać na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu (najpóźniej w dniu koszenia).

11. Przedmiot zamówienia obejmuje również koszenie trawników wraz z wygrabianiem trawy (ok. 6 841 m2) oraz pielęgnacją krzewów i drzew (m.in. przycinanie żywopłotów, krzewów, drzew,

formowanie wskazanych przez Zamawiającego drzew i krzewów na kształt kuli, ściółkowanie korą ogrodową, uzupełnianie drobnego grysu na Placu zabaw). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o dniu, w którym planowane jest wykonywanie ww. czynności na co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

12. Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty e-mail (przez całą dobę, a także w dni ustawowo wolne od pracy).

13. Strony będą prowadzić współpracę w zakresie oceny pracy pracowników porządkowych.

14. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z niniejszej umowy ze strony Zamawiającego

wyznaczona został/a ……… tel. ………, a ze strony Wykonawcy

...

Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktu nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

(3)

strona 3 § 2

Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. § 3

1. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca:

a) jest zobowiązany do ścisłego kontaktu i współpracy z Zamawiającym, w celu zapewnienia jak najwyższej efektywności i jakości świadczonej usługi, niezwłocznego uwzględniania uwag przekazywanych przez Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy;

b) jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności zawodowej i działania zgodnie z przepisami prawa, zapewniając tym samym uzyskanie stałego efektu estetycznego, użytkowego oraz bezpieczeństwa użytkowników, w tym zapewni wyposażenie zatrudnionych osób w identyfikator lub ubiór, umożliwiający ich identyfikację;

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) za ewentualne szkody lub zdarzenia wynikające z zakresu realizowanej umowy na terenach objętych obsługą eksploatacyjną. W przypadku uszkodzeń ciała ludzkiego lub mienia (np. samochodów, okien itp.) na terenie, na którym wykonywana jest czynność oraz na które te czynności oddziałują;

b) działania i zaniechania swoich pracowników w związku z wykonywaniem przez nich przedmiotu zamówienia jak za swoje własne i w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia;

c) nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawem przewidzianych obowiązków oraz zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 41

1. Łączna wartość umowy wynosi netto ……….plus należy podatek VAT ……..% tj. Razem: ………zł brutto (słownie: ………)

2. Tytułem wynagrodzenia Wykonawca otrzyma miesięcznie ryczałtową kwotę ……… netto, powiększoną o podatek VAT w obowiązującej wysokości, ……… zł brutto, (słownie: ……….).

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

5. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

6. Faktury/rachunki wystawiane będą w okresach miesięcznych do 7-go dnia następnego miesiąca, zgodnie z danymi Zamawiającego podanymi w komparycji umowy.

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Płatność na rzecz Wykonawcy może być pomniejszona o naliczone kary umowne.

9. Wykonawca (jeśli go dotyczy) ma obowiązek niezwłocznego wskazania Zamawiającemu rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT 1 W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej cena oferty brutto musi zawierać składki

(4)

strona 4

została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

10. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: ksiegowosc@centrum-pediatrii.com.pl 11. W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w ust. 9 niniejszego

paragrafu, rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie, na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@centrum-pediatrii.com.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego.

12. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w ust. 9 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

13. W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z ust. 12, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie faktury.

14. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku dwukrotnego rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę potwierdzonego dwukrotnym pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego przesłanym mailowo na adres wskazany w ofercie.

2. Strony mają prawo do rozwiązania umowy z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie wskazanym w § 5 ust. 1 przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty

Zamawiającemu kary umownej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto.

(5)

strona 5

przedmiotu zamówienia, Zamawiający może obciążyć karą umowną w wysokości 30% jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto. W razie odmowy podpisania dokumentu/notatki stwierdzającego nieprawidłowości w realizacji umowy przez Wykonawcę wiążące będę ustalenia Zamawiającego.

3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w zakresie przekraczającym wysokość kar umownych.

4. Nienależyte wykonanie umowy obejmuje m.in.: zalegające odpady komunalne, niepozamiatane dojazdy, ciągi piesze, nieodśnieżone dojścia, dojazdy, nieusunięte oblodzenia, nieskoszona trawa oraz nienależyte wykonanie lub niewykonanie innych czynności wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia realizacji usługi. W takim przypadku należność za realizację usługi zostanie pomniejszona proporcjonalnie o okres czasowego wyłączenia usługi. Z tytułu czasowego wyłączenia realizacji usługi Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. Ww. zmniejszenie nie wymaga aneksowania umowy, odbywać się będzie poprzez pisemne poinformowanie o tym Wykonawcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Czas wyprzedzenia poinformowania może ulec skróceniu za porozumieniem Stron.

§ 8

Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe.

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Strony zobowiązują się do informowania o zmianie swych adresów. Doręczenie korespondencji pod wskazany adres uznają za skuteczne, niezależne od rzeczywistego odebrania korespondencji.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

………. ……….

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Figure

Updating...

References

Related subjects :