–pieczęć szkołyidentyfikator szkoły

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 8d Informacja dyrektora szkoły o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego

……… ………

miejscowość data

………

pieczęć szkoły identyfikator szkoły

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w/we ………

INFORMACJAOBRAKUMOŻLIWOŚCIPOWOŁANIA ZESPOŁUPRZEDMIOTOWEGOLUBZESPOŁUNADZORUJĄCEGO

Uprzejmie informuję, że w szkole nie ma możliwości powołania

zespołu przedmiotowego zespołu nadzorującego do przeprowadzenia części

ustnej egzaminu maturalnego

do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego

z (przedmiot)*

na poziomie bez określania poziomu dwujęzycznym podstawowym rozszerzonym w drugim języku nauczania

dla (liczba) zdających.

Uzasadnienie:

………

………

………

………

………

………

podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

* Wpisać znak „X” w odpowiednie kratki oraz wpisać nazwę przedmiotu i liczbę zdających.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Figure

Updating...

References

Related subjects :