• Nie Znaleziono Wyników

Podstawy astrofizyki i astronomii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podstawy astrofizyki i astronomii"

Copied!
48
0
0

Pełen tekst

(1)

Podstawy

astrofizyki i astronomii

Andrzej Odrzywołek

Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ

19 kwietnia 2016

(2)

Politropowe równanie stanu

p “ K ργ“ K ρ1`n1 γ – wykładnik politropy, n – indeks politropy

n Ñ 8, γ “ 1 – izotermiczne równanie stanu

n “ 5, γ “ 65 – wartość graniczna pomiędzy skończonymi a nieskończonymi rozwiązaniami (sfera Plummera)

n “ 3, γ “ 43 – model „Słońca”, relatywistyczny gaz zdegenerowany

n “ 3{2, γ “ 53 – nierelatywistyczny gaz zdegenerowany n “ 1, γ “ 2 – gwiazda konwektywna

n Ñ 0, γ Ñ 8 – przypadek stałej gęstości

(3)

Politropowe równanie stanu: wzory

γ – wykładnik politropy n – indeks politropy

ciśnienie p “ K ργ p “ K ρ1`1n

„entalpia” właściwa

h “ pH{V q{ρ h “ γ´1K γ ργ´1 h “ K pn ` 1qρ1{n

„prędkość dźwięku”

cs2 “ Bp{Bρ cs2 “ K γργ´1 cs2“ K p1 ` n11{n

cs2 “ pγ ´ 1q h h “ n cs2 h “ γ´1γ pρ h “ pn ` 1qpρ

(4)

Równanie równowagi dla entalpii

Wcześniej pokazaliśmy, że użycie „entalpii” właściwej ∇h “ ∇p{ρ upraszcza równania.

∇p

ρ ” ∇h “ ´∇Φg (1a)

∆Φg “ 4πG ρ (1b)

Pierwsze równanie można scałkować:

h ` Φg “ const (2a)

∆Φg “ 4πG ρ (2b)

Działając obustronnie operatorem Laplace’a ∆ na pierwsze z równań i korzystając z drugiego mamy:

∆h ` 4πG ρ “ 0

(5)

Równanie Lane-Emdena

Po wyprowadzeniu wzoru na entalpię gazu politropowego, otrzymujemy:

∆h ` 4πG ρ “ 0, hpρq “ K γ

γ ´ 1ργ´1 K γ γ ´ 1ρ1{n do ostatecznie daje jedno równanie różniczkowe:

∆h ` 4πG ˆ γ ´ 1 K γ

˙n

hn“ 0

Operator Laplace’a we współrzędnych sferycznych na postać:

∆h “ 1 r2

d dr

ˆ r2dh

dr

˙

d2h dr2 `2

r dh dr

Standardową postać otrzymamy dokonując równoczesnej zamiany zmiennej radialnej r i funkcji niewiadomej h:

hpxq “ hcw pxq, r “ λx

Po przeprowadzeniu rachunków otrzymujemy słynne równanie Lane-Emdena:

w2`2

xw1` wn“ 0.

(6)

Funkcje Lane-Emdena Równanie:

w2` 2

x w1` wn“ 0

w warunkami początkowymi w p0q “ 1, w1p0q “ 0 definiuje rodzinę funkcji specjalnych wnpx q.

Pewne wyobrażenie o przebiegu funkcji wndają trzy znane rozwiązania symboliczne:

dla n “ 0

w0“ 1 ´ x2 6 dla n “ 1

w1sin x x dla n “ 5

w5 “ 1 a1 ` x2{3

(7)

Funkcje Lane-Emdena: wykresy

0 2 4 6 8 10 12 x

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0wn(x)

n=0,1/2,1,...6

(8)

Skalowanie do rozmiarów fizycznych

Rozwiązanie opisują wzory:

hpr q “ hC wnpr {λq, ρpr q “ ρC wnpr {λqn gdzie skalowanie opisuje kombinacja o wymiarze długości:

λ “ cs

c n

4πG ρC “ d

hC

4πG ρC Wielkość 1{?

G ρ ma wymiar czasu, natomiast cs to prędkość

„dźwięku”, obie liczone dla wartości w centrum „gwiazdy”.

Strukturalnie wzór na λ wygląda identycznie jak wzór na długość Jeansa.

(9)

Masa i promień

Promień gwiazdy R opisuje przeskalowane pierwsze miejsce zerowe funkcji Lane-Emdena, natomiast masa gwiazdy M zależy od pochodnej funkcji w miejscu zerowym.

Oznaczmy:

x0 – miejsce zerowe funkcji Lane-Emdena, wn1px0q – nachylenie funkcji w miejscu zerowym.

R “ λ x0 M “ 4πρCλ3 `

´x02wn1px0

(10)

Przykłady struktury dla zadanego R i M

Jeżeli znamy masę M i promień R obiektu, oraz potrafimy obliczyć indeks n równania stanu materii z której jest zbudowany, to znamy strukturę wewnętrzną:

ρpr q “ M

4

3πR3 wn

´r Rx0

¯n ˆ

´x0

3x1

˙

Wielkość:

´ x0

3x1

ρC

¯ ρ

gdzie: ρC – gęstość centralna (w środku), ¯ρ “ M{p43πR3q – gęstość średnia, nazywamy kontrastem gęstości.

(11)

Przykłady struktury dla zadanego R i M

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

10

-7

10

-4

0.1

100

r/R

ρ (r )

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5

(12)

Przykłady struktury dla zadanego R i M

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

50

100

150

200

r/R

ρ (r )

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5

(13)

Przykłady struktury dla zadanego R i M

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

5

10

15

20

r/R

ρ (r )

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5

(14)

Przykłady struktury dla zadanego R i M

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

r/R

ρ (r )

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5

(15)

Politropowy model Ziemi vs PREM

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

r [km]

2 4 6 8 10 12 ρ [g/cm3]

n=0.3 n=0.4 n=0.5 n=0.6

(16)

Politropy: zależność masa-promień

Rozwiążmy układ równań:

$

’’

’’

&

’’

’’

%

M “ 4πλ3ρC `

´x02wn1px0R “ λx0

λ24πG ρhC

C

hC “ K pn ` 1qρ1{nC

(3)

Ostatnie równanie eliminuje hC, z drugiego bierzemy λ. Zostają dwa równania łączące M, R i ρC. Po wyeliminowaniu gęstości centralnej ρC pozostaje skomplikowany wzór łączący promień R i masę M ciała:

R “ ˆ

´ 1

x0 wn1px0q

˙n´1

n´3 ˆ

4πG K pn ` 1qx02

˙n{pn´3q

Mn´1n´3

(17)

Politropy: zależność masa-promień

Pomijając czynniki zależne tylko od równania stanu, t.j. K i n, mamy:

R 9 Mn´1n´3

dla n ă 1 promień ciała R rośnie przy dokładaniu masy M dla n “ 1 promień ciała R jest stały, niezależnie od masy M dla 1 ă n ă 3 promień ciała maleje przy dokładaniu masy M dla n “ 3 masa ciała M “ const, i zależy wyłącznie od równania stanu (stałych fizycznych); w przypadku relatywistycznego zdegenerowanego gazu elektronowego nazywamy ją masą Chandrasekhara

MCh» m3Planck{mproton2 » 1.5Md

dla 3 ă n ă 5 promień znowu rośnie z masą dla n ě 5 promień jest nieskończony

(18)

Masa Chandrasekhara

Zależną tylko od stałych fizycznych (K w równaniu stanu P “ K ρ4{3) masę politropy z n “ 3 nazywamy masą Chandrasekhara:

MCh“ 4

?π ˆ K

G

˙3{2

`´x02x1˘ .

W przypadku gdy ciśnienie pochodzi od relatywistycznego, zdegenerowanego gazu elektronowego:

K “ 1 8

3

c3 πhc

ˆ Ye mproton

˙4{3

.

Masa Chandrasekhara MCh

? 8

`´x02x1

˘ m3Planck

m2proton p2Yeq2 » 1.44Mdp2Yeq2

W przypadku materii złożonej z jąder atomowych o jednakowej liczbie protonów i neutronów (np:4He,12C,16O)

(19)

One-zone model

Dane jest równanie równowagi hydrostatycznej:

dp

dr “ ´Gmρ r2 Przybliżamy gradient ciśnienia:

dp dr » ∆p

∆rppRq ´ pp0q

R ´ 0 “ ´pC R i analogicznie prawą stronę:

´Gmρ

r2 „ ´GMρC

R2 Dostajemy:

pC ρC

GM R

(20)

One-zone model vs polytropic model

W modelu politropowym:

GM

RG43πR3 ρ¯

R4πG ρC 3

ˆ

´3wn1px0q x0

˙

λ2x02

“ ´x0wn1px0q 4πG ρC

hC

4πG ρC “ ´x0wn1px0q hC

“ ´x0wn1px0qpn ` 1q pC

ρC

(21)

One-zone Politropa

pC

ρCGMR pρC

C “ Cn GM R

Cn“ ´ 1

x0wn1px0qpn ` 1q

(22)

Słońce

(23)

Standardowy model Eddingtona

Zakładamy, że stosunek ciśnienia gazu fotonowego Prad do ciśnienia gazu doskonałego Pgaz jest stały:

Prad Pgaz

β

1 ´ β “ const

Rozwiązujemy układ równań:

$

&

%

Prad13aT4 Pgaz mk ρT

Prad P “ β Prad` Pgaz“ P

ze względu na niewiadome P, Prad, Pgaz, T . Po wyeliminowaniu temperatury otrzymujemy równanie stanu w postaci barotropowej, t.j. zawierającej wyłącznie ciśnienie P, gęstość ρ i stałe fizyczne lub „materiałowe”:

P “ 3 c

a

ˆ

p1 ´ βqm

˙4{3

“ K ρ4{3“ K ρ1`13, γ “ 4 3, n “ 3

(24)

standardowy model Eddingtona to model politropowy z n “ 3 masa gwiazdy jest masą Chandrasekhara, zależną wyłącznie od β i stałych fizycznych

związek pomiędzy β a masą gwiazdy jest algebraicznym równaniem 4 stopnia:

M248k4 πaG3m4

β

p1 ´ βq4 p´x02w31px0qq2 gdzie w3px0q “ 0, czyli x0 » 6.9 to miejsce zerowe funkcji Lane-Emdena w3, a nachylenie w miejscu zerowym to w31px0q » ´0.04

po wstawieniu odpowiednich wartości dla Słońca (m - masa atomu wodoru » masa protonu) otrzymujemy:

β » 0.0026

(25)

Politropowy model Słońca vs SSM

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6r/R[km]

50 100 150 ρ [g/cm3]

n=3 n=3.25 n=3.5

(26)

Politropowy model Słońca vs SSM

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0r/R[km]

10-8 10-6 10-4 0.01 1 100 ρ [g/cm3]

n=3 n=3.25 n=3.5

(27)

Słońce

niewyróżniająca się gwiazda Galaktyki

ze względu na bliskość kompleksowo przebadana eksperymentalnie i teoretycznie

stale monitorowana, w niektórych aspektach (np: plamy słoneczne) od kilkuset lat

występują w niej prawie wszystkie procesy istotne w teorii ewolucji gwiazd

jest perfekcyjnie sferyczne (∆R{R » 7 ˆ 10´5) i bardzo wolno obraca się (raz na miesiąc)

(28)

Słońce: widmo elektromagnetyczne

Słońce z dobrym przybliżeniem promieniuje jak ciało doskonale czarne. Widmo energetyczne (energia fotonu Eγ “ hν)

promieniowania ma postać Plancka:

dL

d phνq “ Ld

15 pπkTdq4

phνq3 ekT ´ 1

Temperaturę efektywną Td“ Teff definiujemy poprzez całkowitą moc promieniowania, tak aby był spełniony wzór

Stefana-Boltzmana Ld“ 4πRd2Td4. Stała słoneczna

Natężenie promieniowania w odległości d = 1 AU nazywamy stałą słoneczną:

Ld

4πd2 “ 1361W/m2

Faktyczna ilość energii na m2 docierająca do powierzchni Ziemi jest zmienna i prawie 10 razy mniejsza.

(29)

Widmo termiczne i obserwowane

500 1000 1500 2000 λ [nm]

0.5 1.0 1.5 2.0 F [W/m2/nm]

dFLd

2

2πhc2

4

1

5

1

hc , T “ 5877 K , d “ 1 AU, Ld “ 3.8¨1026W

(30)

„Powierzchnia” Słońca

Prędkości radialne (dopplerogram)

(31)

„Powierzchnia” Słońca

Światło widzialne

(32)

„Powierzchnia” Słońca

Ultrafiolet (UV1)

(33)

„Powierzchnia” Słońca

Ultrafiolet (UV2)

(34)

„Powierzchnia” Słońca

Promieniowanie roentgenowskie (X)

(35)

„Powierzchnia” Słońca

(36)

„Powierzchnia” Słońca

(37)

Plamy słoneczne

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

DATE AVERAGE DAILY SUNSPOT AREA (% OF VISIBLE HEMISPHERE)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

DATE

SUNSPOT AREA IN EQUAL AREA LATITUDE STRIPS (% OF STRIP AREA) > 0.0% > 0.1% > 1.0%

90S 30S EQ 30N 90N

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/BFLY.PDF HATHAWAY NASA/ARC 2015/03

DAILY SUNSPOT AREA AVERAGED OVER INDIVIDUAL SOLAR ROTATIONS

(38)

Plamy słoneczne

(39)

Plamy słoneczne

(40)

Plamy słoneczne

(41)

Rotacja Słońca

Podstawowe fakty:

1 okres obrotu na równiku T » 25 dni

2 dla porównania: okres orbity tuż nad powierzchnią Słońca 2π{

d GMd

Rd3 » 2.7 godziny

3 Słońce obraca się ponad 200 razy wolniej niż to możliwe

4 rotacja ma charakter różnicowy: obrót na równiku jest szybszy (T=25 dni) niż na biegunach (Tą30 dni)

5 rotacja zmienia się z odległością od centrum

(42)

Rotacja Słońca

(43)

Rotacja Słońca

(44)

Pole magnetyczne Słońca

(45)

Cykl aktywności Słońca

Pełny cykl aktywności obejmuje dwa maksima aktywności ze zmianą biegunów magnetycznych, po czym pole magnetyczne wraca do pozycji wyjściowej.

dla Słońca pełny cykl wynosi 2 ˆ 11 “ 22 lata

analogiczne zjawisko przebiegunowania pola magnetycznego Ziemi zachodzi w kwaziperiodyczny sposób z czasem od 700 tysięcy do 2 milionów lat. Ostatnie miało miejsce 780 tyś. lat temu.

podobne zjawisko obserwujemy dla innych gwiazd

(46)

Atmosfera Słońca

(47)

Wybuchy na Słońcu

(48)

Wybuchy na Słońcu

Cytaty

Powiązane dokumenty

zapisujemy szczegółowo warunki jakie mają spełniać wartości własne i parametry: czy są rzeczywiste/ zespolone, większe od zera, ile ma ich być, czy mają być różne, itp...

W praktyce równanie stanu materii wraz ze średnią nieprzeźroczystością, uwzględniający najlepszą wiedzę empiryczną i teoretyczną przechowuje się w postaci tabeli

zachowanie ładunku elektrycznego Q jest oczywiste zachowana musi być liczba barionowa B i leptonowa L e zachowana jest energia, pęd i moment pędu (wliczając spin). „reguła

część neutrin, które narodziły się jako elektronowe, staje się mionowymi/taonowymi i nie jest wykrywana w niektórych detektorach. Obecnie uważa się, że problem neutrin

to co zobaczymy na niebie zależy przede wszystkim od struktury gwiazdy w obszarze bliskim jej powierzchni.. typ IIn typ IIP typ IIL typ IIb typ Ib

Np: masa graniczna kuli zbudowanej z neutronów to po prostu 4M Ch , ale tylko z tego powodu, iż neutronów jest 2 razy więcej. Powyższe wyniki są błędne i stanowią

Tradycyjnie studentów przekonuje się, że zagadnienie 2 ciał sprowadza się do zagadnienia 1 ciała... 2 ciała: Przykład

487 układów z więcej niż jedną planetą około 200 kolejnych niepotwierdzonych planet.. Czego