• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR 88/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR 88/2020 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r."

Copied!
62
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR 88/2020

SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie programu studiów dla kierunku

stosunki międzynarodowe na poziomie studiów drugiego stopnia

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr Rektor: prof. A. Jezierski

(2)

Załącznik do uchwały Nr 88/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

PROGRAM STUDIÓW: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

SEMESTR 1 W C K L P S rozliczenie ECTS

Teoria stosunków międzynarodowych 30 30 E 8

Ekonomia rozwoju* 30 Z 5

Globalizacja i regionalizacja 30 30 E 8

Lektorat języka specjalistycznego 30 Z 2

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych 20 Z 1

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Media i etniczność 30 Z 3

Komunikowanie globalne 30 Z 3

GOSPODARKA I BIZES MIĘDZYNARODOWY

Wprowadzenie do biznesu

międzynarodowego 30 Z 3

Etyka w biznesie 20 Z 3

STUDIA NIEMIECKIE Państwa niemieckie w polityce

międzynarodowej 30 30 E 6

STUDIA WSCHODNIE Ruchy separatystyczne i ugrupowania

terrorystyczne w Azji 30 Z 3

Systemy polityczne państw postradzieckich 30 Z 3

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Korespondencja dyplomatyczna 30 30 E 6

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE Samorząd terytorialny w Polsce i Unii

Europejskiej 30 Z 3

Migracje międzynarodowe a polityka

rozwojowa 15 Z 3

SUMA GODZIN 60 60 90/80/75 30 0 20 30

SUMA GODZIN 260

SEMESTR 2 W C K L P S rozliczenie ECTS

Międzynarodowe transakcje gospodarcze* 30 30 E 7

Migracje międzynarodowe 15 E 3

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 Z 4

Lektorat języka specjalistycznego 30 Z 2

(3)

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych 30 Z 2

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Dyplomacja publiczna 30 Z 4

PR międzynarodowe 30 Z 4

GOSPODARKA I BIZES MIĘDZYNARODOWY

Współczesne systemy kapitalistyczne 30 Z 4

Konkurencyjność przedsiębiorstwa w

otoczeniu międzynarodowym 30 Z 4

STUDIA NIEMIECKIE

Współczesne kino niemieckie 30 Z 4

Federalizm niemiecki 30 Z 4

STUDIA WSCHODNIE Rosja i Europa Wschodnia w stosunkach

międzynarodowych 30 Z 4

Społeczeństwa Azji Wschodniej i Południowej 30 Z 4

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Umowy międzynarodowe 30 Z 4

Praktyka i funkcje konsularne 30 Z 4

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE

Ekstremizm w polityczny w Europie 30 Z 4

Problemy regionu Afryki 30 Z 4

kursy do wyboru - zgodnie z ofertą ustalaną na każdy semestr (w tym zajęcia

anglojęzyczne) 30 Z 5

SUMA GODZIN 45 30 120 30 0 30 31

SUMA GODZIN 240

SEMESTR 3 W C K L P S rozliczenie ECTS

Bezpieczeństwo międzynarodowe 30 30 E 8

Prawa człowieka we współczesnym świecie 16 Z 2

Międzynarodowa ochrona środowiska 16 Z 2

Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych

lub Aktorzy i role międzynarodowe 16 Z 2

Lektorat języka specjalistycznego 30 E 4

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych 30 Z 2

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Badanie mediów 30 Z 5

(4)

Dyplomacja kulturalna 30 Z 5 GOSPODARKA I BIZES MIĘDZYNARODOWY

Rynki wschodzące 30 Z 5

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 30 Z 5

STUDIA NIEMIECKIE

Kanclerze federalni 30 Z 5

Niemiecka polityka wschodnia 30 Z 5

STUDIA WSCHODNIE Region Morza Czarnego i Kaspijskiego w

stosunkach międzynarodowych 30 Z 5

Narody i mniejszości narodowe w Europie

Środkowo-Wschodniej 30 Z 5

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych 30 Z 5

Funkcje organów władzy państwowej w

kształtowaniu polityki zagranicznej RP 30 Z 5

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE Międzynarodowa współpraca rozwojowa w

polityce Unii Europejskiej 30 Z 5

Problemy regionu Azji i Pacyfiku 30 Z 5

SUMA GODZIN 30 30 108 30 0 30 30

SUMA GODZIN 228

SEMESTR 4 W C K L P S rozliczenie ECTS

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk społecznych

Egzamin magisterski 30 Z 15

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA Promocja państw, regionów i miast (Branding

terytorialny) 30 Z 5

Dyplomacja ekonomiczna 30 Z 5

GOSPODARKA I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Unia gospodarcza i walutowa 30 Z 5

Klastry innowacyjne 30 Z 5

STUDIA NIEMIECKIE

Kampanie wyborcze 30 Z 5

Mniejszość niemiecka w Europie 30 Z 5

STUDIA WSCHODNIE Relacje międzycywilizacyjne w Europie

Środkowo-Wschodniej 30 Z 5

(5)

Ochrona praw człowieka w państwach

postradzieckich 30 Z 5

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Polska w organizacjach międzynarodowych 30 Z 5

Organizacja i technika służby zagranicznej 30 Z 5

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE

Unia Europejska i regionalny „governance” 30 Z 5

Problemy regionu Ameryki Północnej i

Południowej 30 Z 5

Język obcy 60 E 4

Wychowanie fizyczne 30 Z 0

SUMA GODZIN 0 30 60 60 0 30 30

SUMA GODZIN 180

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 908

SPECJALNOŚĆ: GLOBAL STUDIES

SEMESTR 1 W C K L P S rozliczenie ECTS

Teoria stosunków międzynarodowych

Theories of International Relations 30 30 E 8

Ekonomia rozwoju

Development Economics 30 Z 4

Globalizacja i regionalizacja

Globalisation and Regionalisation 30 30 E 8

Prawa człowieka we współczesnym świecie

Human Rights in the Contemporary World 30 Z 4

Międzynarodowa ochrona środowiska

International Environmental Protection 30 Z 4

Język obcy1

Foreign language1 30 Z 0

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk społecznych

MA seminar - Methodology of social sciences 30 Z 2

SUMA GODZIN 60 60 120 30 30

SUMA GODZIN 270

1 j. polski dla studentów zagranicznych, j. obcy dla studentów polskich

SEMESTR 2 W C K L P S rozliczenie ECTS

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

International Economic Transactions 30 30 E 8

(6)

Wprowadzenie do migracji

międzynarodowych i integracji imigrantów Introduction to International Migrations and Imigrant Integration

15 30 E 6

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

International Forecasts and Simulations 30 Z 5

Język obcy1

Foreign language 1 30 Z 5

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk społecznych

MA seminar - Methodology of social sciences 30 Z 2

Przedmioty opcjonalne2

Optional courses2 30 Z 4

SUMA GODZIN 45 60 90 30 30

SUMA GODZIN 225

1 j. polski dla studentów zagranicznych, j. obcy dla studentów polskich

2 przedmioty dodatkowe w ramach przedmiotów dostępnych w danym semestrze w dyscyplinie nauk o polityce i administracji

SEMESTR 3 W C K L P S rozliczenie ECTS

Bezpieczeństwo międzynarodowe

International Security 30 30 E 8

Międzynarodowa polityka społeczna

International Social Policy 30 Z 4

Kultura strategiczna. Studia porównawcze

Strategic Culture. Comparative studies 30 Z 4

Indywidualne seminarium magisterskie

Individual Diploma Seminar 30 Z 2

Przedmioty opcjonalne2

Optional courses2 90 Z 12

SUMA GODZIN 30 30 150 30 30

SUMA GODZIN 240

2 przedmioty dodatkowe w ramach przedmiotów dostępnych w danym semestrze w dyscyplinie nauk o polityce i administracji

SEMESTR 4 W C K L P S rozliczenie ECTS

Indywidualne seminarium magisterskie

Individual Diploma Seminar 40 Z 10

Egzamin magisterski

MA thesis defence and MA exam E 10

Przedmioty opcjonalne2

Optional courses2 90 Z 10

(7)

SUMA GODZIN 90 40 30

SUMA GODZIN 130

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 865

Legenda:

W - wykład, C - ćwiczenia, K - konwersatorium, L - lektorat, P - projekt, S – seminarium E- egzamin, Z – zaliczenie

PROGRAM STUDIÓW: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

SEMESTR 1 W C K L P S rozliczenie ECTS

Teoria stosunków międzynarodowych 24 16 E 8

Ekonomia rozwoju* 24 Z 5

Globalizacja i regionalizacja 24 16 E 8

Przedmiot do wyboru w ramach aktualnej oferty 20 Z 2

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych 12 Z 1

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Media i etniczność 16 Z 3

Komunikowanie globalne 16 Z 3

GOSPODARKA I BIZES MIĘDZYNARODOWY

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego 16 Z 3

Etyka w biznesie 16 Z 3

STUDIA NIEMIECKIE

Państwa niemieckie w polityce międzynarodowej 16 16 E 6

STUDIA WSCHODNIE Ruchy separatystyczne i ugrupowania

terrorystyczne w Azji 16 Z 3

Systemy polityczne państw postradzieckich 16 Z 3

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Korespondencja dyplomatyczna 16 16 E 6

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE

Samorząd terytorialny w Polsce i Unii Europejskiej 16 Z 3

Migracje międzynarodowe a polityka rozwojowa 8 Z 3

SUMA GODZIN 48 32 76/68 0 0 12 30

SUMA GODZIN 168

SEMESTR 2 W C K L P S rozliczenie ECTS

Międzynarodowe transakcje gospodarcze* 24 16 E 7

Migracje międzynarodowe 3

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 24 Z 4

Język obcy SPNJO – tylko studia niestacjonarne 20 Z 1

(8)

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych 16 Z 2

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Dyplomacja publiczna 16 Z 4

PR międzynarodowe 16 Z 4

GOSPODARKA I BIZES MIĘDZYNARODOWY

Współczesne systemy kapitalistyczne 16 Z 4

Konkurencyjność przedsiębiorstwa w otoczeniu

międzynarodowym 16 Z 4

STUDIA NIEMIECKIE

Współczesne kino niemieckie 16 Z 4

Federalizm niemiecki 16 Z 4

STUDIA WSCHODNIE Rosja i Europa Wschodnia w stosunkach

międzynarodowych 16 Z 4

Społeczeństwa Azji Wschodniej i Południowej 16 Z 4

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Umowy międzynarodowe 16 Z 4

Praktyka i funkcje konsularne 16 Z 4

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE

Ekstremizm w polityczny w Europie 16 Z 4

Problemy regionu Afryki 16 Z 4

Przedmiot do wyboru - zgodnie z ofertą ustalaną

na każdy semestr (w tym zajęcia anglojęzyczne) 16 Z 3

Wykład monograficzny – zgodnie z ofertą ustalaną

na każdy semestr 16 Z 2

SUMA GODZIN 4

0 1

6 72 20 0 1

6 30

SUMA GODZIN 164

(9)

SEMESTR 3 W C K L P S rozliczenie ECTS

Bezpieczeństwo międzynarodowe 24 16 E 8

Prawa człowieka we współczesnym świecie 16 Z 2

Międzynarodowa ochrona środowiska 16 Z 2

Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych LUB Państwa upadłe

LUB Aktorzy i role międzynarodowe LUB Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa (wybór 3)

48 Z 2 + 2

+ 1

Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych 16 Z 2

Język obcy SPNJO – wymagany egzamin poziom

B2 plus 20 Z/E 1

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA

Badanie mediów 16 Z 5

Dyplomacja kulturalna 16 Z 5

GOSPODARKA I BIZES MIĘDZYNARODOWY

Rynki wschodzące 16 Z 5

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 16 Z 5

STUDIA NIEMIECKIE

Kanclerze federalni 16 Z 5

Niemiecka polityka wschodnia 16 Z 5

STUDIA WSCHODNIE Region Morza Czarnego i Kaspijskiego w

stosunkach międzynarodowych 16 Z 5

Narody i mniejszości narodowe w Europie

Środkowo-Wschodniej 16 Z 5

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych 16 Z 5

Funkcje organów władzy państwowej w

kształtowaniu polityki zagranicznej RP 16 Z 5

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE Międzynarodowa współpraca rozwojowa w polityce

Unii Europejskiej 16 Z 5

Problemy regionu Azji i Pacyfiku 16 Z 5

SUMA GODZIN 24 16 112 20 0 16 30

SUMA GODZIN 188

(10)

SEMESTR 4 W C K L P S rozliczenie ECTS Seminarium magisterskie - Metodologia nauk

społecznych Egzamin dyplomowy 16 Z 15

SPECJALNOŚCI

DYPLOMACJA PUBLICZNA I MEDIA Promocja państw, regionów i miast (Branding

terytorialny) 16 Z 5

Dyplomacja ekonomiczna 16 Z 5

GOSPODARKA I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Unia gospodarcza i walutowa 16 Z 5

Międzynarodowa ekonomia polityczna 16 Z 5

STUDIA NIEMIECKIE

Kampanie wyborcze 16 Z 5

Mniejszość niemiecka w Europie 16 Z 5

STUDIA WSCHODNIE Relacje międzycywilizacyjne w Europie Środkowo-

Wschodniej 16 Z 5

Ochrona praw człowieka w państwach

postradzieckich 16 Z 5

WSPÓŁCZESNE SŁUŻBY DYPLOMATYCZNE

Polska w organizacjach międzynarodowych 16 Z 5

Organizacja i technika służby zagranicznej 16 Z 5

STUDIA ROZWOJOWE I REGIONALNE

Unia Europejska i regionalny „governance” 16 Z 5

Problemy regionu Ameryki Północnej i

Południowej 16 Z 5

Wykład monograficzny do wyboru 16 Z 1

Egzamin końcowy języka obcego (SPNJO) –

wymagany poziom B2 plus E 4

SUMA GODZIN 16 0 32 0 0 16 30

SUMA GODZIN 64

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN: 584

Legenda:

W - wykład, C - ćwiczenia, K - konwersatorium, L - lektorat, P - projekt, S – seminarium E- egzamin, Z – zaliczenie

(11)

Wskaźniki ECTS

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach wymagających

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 120

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk

humanistycznych lub społecznych 120

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 4 Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły na zajęciach

ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela) 4 Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom określonym w

programie studiów -

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu przyporządkowanego do więcej niż jednej

dyscypliny Nauki o polityce i administracji: 79%, Ekonomia i

finanse: 10,00%, Nauki o bezpieczeństwie: 7%, Nauki prawne: 4%

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia. Suma

udziałów musi być równa 100% Nauki o polityce i administracji: 79%, Ekonomia i

finanse: 10,00%, Nauki o bezpieczeństwie: 7%, Nauki prawne: 4%

(12)

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji (79%) Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse (10%)

Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie (7%) Dyscyplina naukowa: nauki prawne ( 4%)

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Poziom kwalifikacji: 7

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kod efektu uczenia się dla kierunku

studiów

Efekty uczenia się dla kierunku studiów Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:

Odniesienie do charakterystyk

drugiego stopnia PRK

(kody)

WIEDZA

K_W01 Rozumie w zaawansowanym stopniu teorie stosunków międzynarodowych oraz ich umiejscowienie w obrębie innych

obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz nauk o polityce P7S_WG K_W02

Ma ugruntowaną wiedze o różnych rodzajach struktur oraz instytucji stosunków międzynarodowych o charakterze

ekonomicznym, politycznym, prawnym, kulturowym, militarnym, społecznym

P7S_WG

K_W03 Rozumie w zaawansowanym stopniu relacje międzynarodowe, w

tym problemy polityczno-gospodarczych świata P7S_WG

K_W04

Rozumie w zaawansowanym stopniu złożone zależności i relacje pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych, w tym uwarunkowania narodowych polityk, jak również mechanizmy oraz reguły tych relacji

P7S_WK

K_W05

Zna gruntownie metody i narzędzia badan politologicznych z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym techniki

pozyskiwania danych – informacji źródłowych, właściwe dla nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk o polityce i administracji i stosunków międzynarodowych

P7S_WK

K_W06 Dogłębnie zna i rozumie normy i reguły kształtujące stosunki

międzynarodowe (prawne, moralne, organizacyjne) P7S_WK K_W07 Zna wszechstronnie pojęcia i regulacje z zakresu

instytucjonalizacji stosunków politycznych i ekonomicznych P7S_WK K_W08 W zaawansowanym stopniu rozumie procesy globalizacji i

regionalizacji we współczesnym świecie P7S_WG

K_W09

W zaawansowanym stopniu rozumie kluczowe procesy i pojęcia ekonomiczne oraz potrafi kompleksowo i dogłębnie ukazać znaczenie ekonomicznych uwarunkowań stosunków

międzynarodowych

P7S_WG

K_W10 Zna wieloaspektowe różnice oraz złożone interakcje

kulturowocywilizacyjne w stosunkach międzynarodowych P7S_WK K_W11 Zna miejsce Polski w stosunkach międzynarodowych, w tym

czynniki determinujące pozycje Polski

P7S_WG

K_W12 Zna w stopniu zaawansowanym współczesne koncepcje

komunikowania międzykulturowego P7S_WK

K_W13 Rozumie w pogłębionym stopniu modele i pojęcia z zakresu organizacji oraz zarzadzania w strukturach politycznych i gospodarczych

P7S_WK

K_W14 W pogłębionym stopniu rozumie i identyfikuje rodzaje oraz

techniki negocjacyjne P7S_WG

K_W15 Posiada kompleksowa wiedze z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych

P7S_WK

K_W16 Zna podstawy prawne, elementy składowe oraz mechanizmy

funkcjonowania służby zagranicznej współczesnego państwa P7S_WG

(13)

K_W17 Ma pogłębiona wiedze umożliwiającą zrozumienie złożonych zjawisk i procesów zachodzących w obrębie globalnego systemu bezpieczeństwa

P7S_WG

K_W18

W sposób pogłębiony zna istotę i konsekwencje procesów regionalizacji w odniesieniu do wybranych regionów świata oraz znaczenie regionów we współczesnych stosunkach

międzynarodowych

P7S_WG

K_W19 Charakteryzuje precyzyjnie zagadnienia z zakresu biznesu międzynarodowego

P7S_WK

K_W20 Posiada pogłębiona wiedze z zakresu funkcjonowania państwa w

relacjach ze środowiskiem międzynarodowym P7S_WG

K_W21 Rozumie w różne wizje (ideologiczne,

polityczne, naukowe) rzeczywistości międzynarodowej P7S_WG

K_W22

Posiada gruntowna wiedze z zakresu identyfikowania sytuacji konfliktowych na poziomie grupowym, państwowym i

międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem definiowania ich źródeł

P7S_WK

K_W23 Posiada kompleksowa wiedze z zakresu metod oraz podsystemów

kierowania państwem i gospodarka P7S_WK

K_W24 Posiada szczegółowa wiedze o strategiach i mechanizmach międzynarodowych systemów bezpieczeństwa (Unia Europejska, NATO, OBWE, ONZ, systemy regionalne)

P7S_WG

K_W25 Rozumie w pogłębionym stopniu wybrane teorie polityki, prawa i ekonomii w ich powiazaniu ze stosunkami międzynarodowymi

P7S_WG

K_W26 Posiada kompleksowa wiedze z zakresu problemów kulturowych

współczesnego świata P7S_WK

K_W27 Ma pogłębiona wiedze o problemach globalnych współczesnego

świata (społecznych, ekonomicznych, kulturowych, politycznych) P7S_WK K_W28 Ma poszerzona wiedze na temat roli i znaczenia różnych form

dyplomacji w stosunkach międzynarodowych - różnego typu (politycznych, ekonomicznych, kulturowych, militarnych)

P7S_WG

K_W29

Ma pogłębiona wiedze dotycząca kompleksowych relacji pomiędzy różnymi obszarami polityki wewnętrznej państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia międzynarodowego

P7S_WG

K_W30 Ma kompleksowa wiedze na temat relacji, związków i powiazań pomiędzy różnymi metodami nauki o stosunkach

międzynarodowych oraz innych nauk społecznych i politycznych

P7S_WG

K_W31 Posiada poszerzona wiedze na temat systemowego charakteru zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, ich wzajemnych powiazań oraz specyfiki

P7S_WK

K_W32 Posiada kompleksowa wiedzę na temat roli i znaczenia praw człowieka oraz różnych systemów aksjo-normatywnych we współczesnych stosunkach międzynarodowych

P7S_WK

K_W33 Posiada pogłębiona wiedze na temat różnych metod

prognozowania międzynarodowego P7S_WK

K_W34

Ma rozbudowana wiedze na temat powiazań pomiędzy środowiskiem naturalnym oraz rozmaitymi wyzwaniami w stosunkach międzynarodowych

P7S_WG

K_W35 Zna w stopniu zaawansowanym pojęcia z zakresu dyplomacji

publicznej P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi objaśnić wpływ długofalowych uwarunkowań

strategicznych (odnoszących się do kwestii przetrwania i rozwoju) na relacje pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych

P7S_UW

K_U02

Potrafi wnikliwie analizować politykę międzynarodową jako zjawisko społeczne, identyfikując przy tym wpływ konkretnych procesów społecznych o wymiarze globalnym na decyzje polityczne

P7S_UW

K_U03 Potrafi wszechstronnie interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w

obrębie współczesnych stosunków globalnych P7S_UW

(14)

K_U04

Potrafi stosować kompleksowa wiedze teoretyczna do analizy procesów lub zjawisk (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) zachodzących w obrębie współczesnych stosunków międzynarodowych

P7S_UW

K_U05

Na bazie pogłębionej wiedzy oraz narzędzi badawczych potrafi konstruować zaawansowane scenariusze rozwoju procesów i zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych)

P7S_UW

K_U06 Potrafi biegle analizować wydarzenia międzynarodowe przy wykorzystaniu instrumentów oraz metod o charakterze

naukowym P7S_UW

K_U07

Posiada zaawansowana umiejętność przygotowania

rozbudowanych form wypowiedzi pisemnych na temat zagadnień z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych w języku polskim oraz obcym

P7S_UK

K_U08

Posiada zaawansowana umiejętność przygotowania

rozbudowanych form wypowiedzi ustnych na temat zagadnień z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych w języku polskim oraz obcym

P7S_UK

K_U09

Wykorzystując pogłębiona wiedze i narzędzia badawcze potrafi dokonać wielowymiarowej analizy oraz wyboru optymalnego rozwiązania konkretnych problemów dotyczących stosunków międzynarodowych

P7S_UW

K_U10 Potrafi kompleksowo analizować problemy ekonomiczne w

zakresie ekonomii i stosunków międzynarodowych P7S_UW K_U11 Potrafi wykorzystać zdobyta wiedze do prowadzenia złożonych

negocjacji oraz zastosować w praktyce zróżnicowane metody mediacyjne

P7S_UK

K_U12

Posiada umiejętność dogłębnego analizowania zachowań podmiotów systemu politycznego funkcjonujących w obrębie struktur państwowych (ekonomicznych, społecznych,

kulturowych, informacyjnych)

P7S_UW

K_U13

Potrafi wszechstronnie analizować oraz interpretować wybrane decyzje oraz działania władzy państwowej (w wymiarze

wewnętrznym oraz międzynarodowym) oraz instytucji międzynarodowych

P7S_UW

K_U14 Potrafi przeprowadzić zaawansowana analizę, a następnie wyjaśnić zachowania człowieka oraz grup społecznych w życiu publicznym

P7S_UW

K_U15

Potrafi efektywnie posługiwać się językiem obcym, w tym terminologia z zakresu stosunków międzynarodowych i nauk o

polityce P7S_UK

K_U16 Potrafi skutecznie komunikować się w grupie społecznej, posługując się złożonymi komunikatami werbalnymi i

niewerbalnymi w relacjach interpersonalnych oraz negocjacjach P7S_UK K_U17

Potrafi wyczerpująco odnieść się do aktualnego dyskursu dotyczącego procesów historycznych lub współczesnych w

oparciu o fakty i metody naukowe P7S_UW

K_U18 Posiada umiejętność krytycznej oceny treści prezentowanych przez media z perspektywy wiedzy politologicznej i ekonomicznej,

w tym dotyczącej stosunków międzynarodowych P7S_UK

K_U19

Potrafi identyfikować w sposób kompleksowy i pogłębiony poziom ryzyka (politycznego, gospodarczego, kulturowego, militarnego) w odniesieniu do różnych aspektów i obszarów współczesnych stosunków międzynarodowych

P7S_UW

K_U20

Potrafi efektywnie zastosować metody i narzędzia badan, w tym techniki pozyskiwania danych – informacji źródłowych, właściwe dla nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny stosunków międzynarodowych

P7S_UW

K_U21 Potrafi dostrzec nowy problem badawczy i zaproponować jego

kreatywną analizę P7S_UU

(15)

K_U22 Potrafi zaplanować i zrealizować złożone zadanie badawcze P7S_UU

K_U23

W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków międzynarodowych potrafi dokonać wielowymiarowej syntezy różnych kategorii uwarunkowań (politycznych, ekonomicznych, społecznych, demograficznych, kulturowych, militarnych, informacyjnych)

P7S_UW

K_U24 Posiada umiejętność dogłębnej i krytycznej analizy procesów

integracyjnych i dezintegracyjnych w świecie P7S_UW

K_U25

Na podstawie wnikliwej diagnozy określonego stanu środowiska międzynarodowego potrafi wnikliwie wskazać rozmaite trendy rozwojowe, by oszacować możliwość wystąpienia rozmaitych zagrożeń (politycznych, społecznych, ekonomicznych,

militarnych, cywilizacyjnych) i problemów międzynarodowych

P7S_UW

K_U26

Potrafi twórczo i wszechstronnie zastosować metody symulacyjne do wieloaspektowej analizy rozmaitych problemów

międzynarodowych P7S_UU

K_U27 Posiada umiejętność pogłębionej analizy problemów globalnych współczesnego świata, uwzględniając w procesie badawczym

kompleksowość i wieloaspektowość globalizacji P7S_UW K_U28 W ramach procesu badawczego potrafi w pogłębiony sposób

rozpoznać rozmaite uwikłania ideologiczne wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych

P7S_UW

K_U29 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac

zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) P7S_UO K_U30 Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach P7S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Jest gotów do kompetentnego i kompleksowego wypowiadać się w kwestiach ważnych spraw polityczno-gospodarczych

współczesnego świata

P7S_KK

K_K02 Jest gotów do efektywnej i twórczej pracy oraz współdziałania w grupie przyjmując określone role, myśląc i działając przy tym innowacyjnie

P7S_KK

K_K03 Jest gotów do samodzielnego i konsekwentnego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia własne umiejętności z zakresu nauk społecznych (w tym nauk ekonomicznych i politycznych)

P7S_KO

K_K04 Jest gotów do obiektywnej i nie-emocjonalna refleksyjności przy ocenie wydarzeń historycznych i współczesnych

P7S_KK

K_K05 Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu

nauk o stosunkach międzynarodowych P7S_KK

K_K06 Jest gotów dokonać trafnego wyboru priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

zawodowego, publicznego, badawczego P7S_KR

K_K07

Jest gotów do oceniania zachowań politycznych i ekonomicznych za pomocą wiedzy naukowej oraz wykazuje się przy tym postawa

realistyczna i krytyczna P7S_KR

K_K08 Jest gotów do oceny znaczenia wartości demokratycznych oraz ma świadomość istotnej roli aktywności obywatelskiej w

kształtowaniu i umacnianiu demokracji

P7S_KO

K_K09 Jest gotów do odwołania się do wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i wyjaśnianiami różnych aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz polityki międzynarodowej

P7S_KK

K_K10 Jest gotów do identyfikacji złożonych dylematów etycznych związane z wykonywaniem pracy zawodowej, działalnością publiczna oraz aktywnością badawcza

P7S_KR

K_K11 Jest zdolny do budowania spójnego systemu własnych poglądów na zagadnienia szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych

P7S_KK

K_K12 Jest gotów do praktycznego wymiaru zastosowania

zaawansowanej wiedzy naukowej P7S_KK

(16)

K_K13 Jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu różnych typów

złożonych projektów społecznych P7S_KO

K_K14

Jest gotów do oceny wszechstronnych konsekwencji

podejmowanych indywidualnie i grupowo decyzji politycznych na pozycje międzynarodowa Polski

P7S_KK

K_K15 Prezentuje postawę tolerancji, równości szans i holistycznego

postrzegania świata P7S_KR

K_K16 Posiada rozbudowana świadomość społeczną w zakresie potrzeby aktywnego włączania się w życie publiczne oraz uczestnictwa w ramach różnych istotnych praktyk życia zbiorowego

P7S_KK

K_K17 Jest gotów do wykazania szczególnej wrażliwość społecznej na rozmaite problemy życia codziennego, dostrzegając ich związek z praktykami życia międzynarodowego

P7S_KO

K_K18

Dzięki posiadanej wiedzy oraz pogłębionemu warsztatowi

badawczemu z zakresu stosunków międzynarodowych jest gotów do zaproponowania oryginalnych i innowacyjnych pomysłów rozwiązania rozmaitych problemów życia zbiorowego, organizacyjnego, zawodowego

P7S_KK

K_K19 Dostrzega znaczenie różnych sektorów artykulacji i realizacji interesów zbiorowych (państwowych, pozarządowych,

prywatnych) oraz potrafi włączyć się aktywnie w ich działalność

P7S_KR

Objaśnienie symboli:

PRK – Polska Rama Kwalifikacji

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności

K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

(17)

Pokrycie efektów kształcenia określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe

Poziom kształcenia: studia II stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod składnika

opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji

Efekty kształcenia określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku

Stosunki międzynarodowe WIEDZA

P7S_WG

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne,

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla

programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu akademickim

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W09, K_W11, K_W14, K_W16, K_W17, K_W18, K_W20, K_W21, K_W24, K_W28, K_W29, K_W30,

K_W34, K_W35,

P7S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W12, K_W13, K_W15, K_W19, K_W22, K_W23, K_W26, K_W27, K_W31, K_W32, K_W33, UMIEJĘTNOŚCI

P7S_UW

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

 właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

 dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

 przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym, formułować i testować hipotezy związane z prostymi

problemami badawczymi – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku studiów o profilu praktycznym

K_U01, K_U02, K_U03, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U17, K_U19, K_U20, K_U24,

K_U25, K_U27, K_U28,

(18)

P7S_UK

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

K_U07, K_U08, K_U11, K_U15, K_U16, K_U18,

P7S_UO kierować pracą zespołu współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i

podejmować wiodącą rolę w zespołach K_U29, K_U30

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać

innych w tym zakresie K_U21, K_U22, K_U23, K_U26

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P7S_KK

krytycznej ocen posiadanej wiedzy i odbieranych treści

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K09, K_K11, K_K12, K_K14,

K_K16, K_K18,

P7S_KO

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K03, K_K08, K_K13, K_K17,

P7S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych,

w tym:

 rozwijania dorobku zawodu,

 podtrzymywania etosu zawodu,

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K_K06, K_K07, K_K10, K_K15, K_K19

Objaśnienie symboli:

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia

W – kategoria - wiedza U – kategoria - umiejętności

K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne

01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia

(19)

Matryca efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Stosunki międzynarodowe studia II stopnia zajęcia lub moduły zajęć

Nazwa przedmiotu

Teoria stosunków międzynarodowych Ekonomia rozwoju* Globalizacja i regionalizacja Lektorat języka specjalistycznego jak konwersatorium Seminarium magisterskie - Metodologia nauk społecznych Media i etniczność Komunikowanie globalne Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego Etyka w biznesie Państwa niemieckie w polityce międzynarodowej Ruchy separatystyczne i ugrupowania terrorystyczne w Azji Systemy polityczne państw postradzieckich Korespondencja dyplomatyczna Samorząd terytorialny w Polsce i Unii Europejskiej Migracje międzynarodowe a polityka rozwojowa kursy do wyboru (w tym zajęcia anglojęzyczne)

punkty ECTS 8 5 8 2 1 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 5

dyscyplina

Nauki o polityce i administracji Ekonomia i finanse Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ wiedza

K_W01 x x x x X x x

K_W02 x x X x x x x x x

K_W03 x x x x x x x x

K_W04 x x x X x x x x x

K_W05 x x x

K_W06 x x X x x x x x

K_W07 x x x x

K_W08 x x x x x x x

K_W09 x x x x

K_W10 x x x X x x x x

(20)

K_W11 x x

K_W12 x X x x

K_W13 x x x

K_W14 x x

K_W15 x x x

K_W16 x x x

K_W17 x x

K_W18 x x x x x

K_W19 x x x x

K_W20 x x x x x x x x

K_W21 x x x x x x

K_W22 x x

K_W23 x x x

K_W24 x x

K_W25 x x x

K_W26 x x x

K_W27 x x x x x

K_W28 x x x

K_W29 x x x x X x x x

K_W30 x x x x

K_W31 x x x X x x x x

K_W32 x

K_W33 x x

K_W34 x x

K_W35 x

umiejętności

K_U01 x x x x x

K_U02 x x x x X x x x x x x x

K_U03 x x x x x X x x x x x

K_U04 x x x x x x x x x x x

K_U05 x x x x x x x x

K_U06 x x x X x x x

K_U07 x x x x x x

K_U08 x x x x x x x x

K_U09 x x x X x x

(21)

K_U10 x x x x

K_U11 x

K_U12 x x x x x x x x x

K_U13 x x x x x x

K_U14 x x

K_U15 x

K_U16 x x X x x

K_U17 x x x x x x x X

K_U18 x x x x x X x x x x

K_U19 x x x

K_U20 x x x x x

K_U21 x x x x x

K_U22 x x x

K_U23 x x x x x

K_U24 x x

K_U25 x x

K_U26 x x

K_U27 x x x x

K_U28 x x x

K_U29 x x x x x

K_U30 x x

kompetencje społeczne

K_K01 x x x x x x x x x x

K_K02 x x x x x x x

K_K03 x x x x x

K_K04 x x x x x x x x X

K_K05 x x x x x x X

K_K06 x x x x x

K_K07 x x x x X x x x x

K_K08 x x x

K_K09 x x x x x x x x

K_K10 x x x

K_K11 x x x x x x

K_K12 x x x x x x x x x

K_K13 x x x x x

K_K14 x x x X

(22)

K_K15 x x x x x x x

K_K16 x x x x

K_K17 x x x x

K_K18 x x x x x

K_K19 x

formy realizacji

wykład x x x x X

ćwiczenia x x x x x

konwersatorium x x x x x x x x x x

seminarium x

metody weryfikacji

egzamin x x x x x

zaliczenie x x x x x x x x x x

* przedmioty wybieralne

(23)

Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe transakcje gospodarcze* Migracje międzynarodowe Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Lektorat języka specjalistycznego Seminarium magisterskie - Metodologia nauk społecznych Dyplomacja publiczna PR międzynarodowe Współczesne systemy kapitalistyczne Konkurencyjność przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym Współczesne kino niemieckie Federalizm niemiecki Rosja i Europa Wschodnia w stosunkach międzynarodowych Społeczeństwa Azji Wschodniej i Południowej Umowy międzynarodowe Praktyka i funkcje konsularne Ekstremizm w polityczny w Europie Problemy regionu Afryki

punkty ECTS 7 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

dyscyplina

Ekonomia i finanse Nauki o polityce iadministracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce idiiji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce iadministracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji Nauki o polityce i administracji ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

wiedza

K_W01 x x x x x

K_W01 x x x

K_W02 x x x x x x x x

K_W03 x x x x x x x

K_W04 x x x x x x x

K_W05 x x x x x

K_W06 x x x x

K_W07 x x x x x x x

K_W08 x x x x x x

K_W09 x x x

K_W10 x x x x x x x x

K_W11 x X

K_W12 x x x

K_W13 x x x x X

K_W14 x x

(24)

K_W15 x x x x

K_W16 x x x x x

K_W17 x

K_W18 x x x

K_W19 x x x x

K_W20 x x x x x x x x

K_W21 x x

K_W22 x

K_W23 x x x

K_W24 x x x

K_W25 x

K_W26 x x x x

K_W27 x x x x x x

K_W28 x x x x x x

K_W29 x x x x x x x

K_W30 x x x x

K_W31 x x x x x x x

K_W32

K_W33 x x

K_W34 x x

K_W35 x x x

umiejętności

K_U01 x x x x

K_U02 x x x x

K_U03 x x x x x x x x x x x x

K_U04 x x x x X x x x x x x

K_U05 x x x x x x x x x x

K_U06 x x x x x x x x

K_U07 x x x x x

K_U08 x x x x x x x x

K_U09 x x x x x

K_U10 x x x x

K_U11 x x

K_U12 x x x x x

K_U13 x x x x

K_U14 x x x x x

(25)

K_U15 x x

K_U16 x x x x x x x

K_U17 x x x x x

K_U18 x x x x x x x x x

K_U19 x x x

K_U20 x x x x x x x x x x

K_U21 x x x x

K_U22 x x x x x x x x

K_U23 x x x x x X

K_U24

K_U25 x X x x

K_U26 x x

K_U27 x x

K_U28 x x

K_U29 x x x x

K_U30 x x

kompetencje społeczne

K_K01 x x x x x x x x x x x

K_K02 x x x x x x x x x

K_K03 x x x x x x x

K_K04 x x x x x x

K_K05 x x x x x x

K_K06 x x x x x x x x

K_K07 x x x x x x x

K_K08 x

K_K09 x x x x x x x x x x

K_K10 x x x x x

K_K11 x x x x x

K_K12 x x x x x x x x

K_K13 x x x x x

K_K14 x x x x

K_K15 x x x x x

K_K16 x x x x

K_K17 x x x x x

K_K18 x x x x

K_K19 x x x

(26)

formy realizacji

wykład x

ćwiczenia x

konwersatorium x x x x x x x x x x x x x x

seminarium x

praktyka x

projekt x

metody weryfikacji

egzamin x x

zaliczenie x x x x x x x x x x x x x x x

* przedmioty wybieralne

Cytaty

Powiązane dokumenty

potrafi umiejętnie posługiwać się wiadomościami z zakresu językoznawstwa, nauk społecznych oraz wiedzy interkulturowej w celu właściwego kierowania procesem dydaktycznym w

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku Informatyka stosowana i systemy

W przypadku korzystania z wyników pracy intelektualnej (w tym cudzych tabel, wykresów, fotografii lub rysunków, a także fragmentów tekstu) na zasadach wynikających z

narzędzia, formułować wnioski, opracować i zaprezentować rezultaty pracy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii obszaru

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska i odbieranych z tego zakresu treści; wykorzystując zdobytą wiedzę antycypuje zjawiska społeczne

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia indyjska absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:. Odniesienie do

Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/ MSR)

CEL: Przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, ze w szczególnym uwzględnieniem wpływu finansów oraz prawa na polski system podatkowy..

Osiągnięcie efektów uczenia się można potwierdzić także na podstawie zajęć zaliczonych w innych Kolegiach Doktorskich Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych

Absolwent ma wiedzę na temat koncepcji, metod, zasad oraz procedur i narzędzi niezbędnych do zarządzania organizacją w sferze produkcyjno-usługowej, oraz ma poszerzoną

Psychologiczne, filozoficzne i społeczne podstawy rehabilitacji głuchych. Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową.

ue.wroc.pl lub student.ue.wroc.pl. W przypadku takiej konieczności, do głosowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w trybie tradycyjnym może być

Obcego Pisanie tekstów naukowych I Pisanie tekstów naukowych II PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji PZJN: Zintegrowane sprawności językowe Seminarium magisterskie

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i rozwoju startupu oraz innowacyjnych biznesów.. Uczestnicy

Na podstawie art. Uchwała określa szczegółowe zasady przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”, na rok akademicki 2023/2024

Rada dziedziny podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe Kierunek studiów: Genetyka i biologia

K_W26 zna i rozumie w sposób pogłębiony potrzebę diagnozy wstępnej grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz

Potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę z zakresu prawa karnego wykonawczego, wykorzystując znajomość podstawowych mechanizmów prawnych funkcjonowania instytucji

Warunkiem przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje merytoryczne. Przed rozmową kandydaci deklarują wybór specjalności. Rozmowa będzie punktowana w

umie analizować aspekty poznanych metod, programów i technik logopedycznych dostrzegać podobieństwa i różnice między nimi, rozumie implikacje tych różnic w korekcie wad wymowy i