RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO

162  Download (0)

Pełen tekst

(1)

1

RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO

ZA 2021 ROK

WÓJT GMINY ROGOWO

Urząd Gminy Rogowo

ul. Kościelna 8

88-420 Rogowo

www.rogowo.bip.net.pl

(2)

2

I. WSTĘP

Wysoka Rado,

Drodzy mieszkańcy Gminy Rogowo !

Wypełniając obowiązek ustawowy, jednocześnie z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce „ Raport o stanie gminy Rogowo za 2021 r.”. To kolejne tego typu opracowanie, zawierające rzetelne i obiektywne kompendium wiedzy o najważniejszych sferach funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju społeczno – gospodarczego Naszej Gminy.

Znajdziecie tu Państwo nie tylko obligatoryjne informacje o działalności Wójta, jakie musi zawierać niniejszy dokument w zakresie realizacji polityk, programów i strategii czy uchwał rady gminy, ale także szereg innych istotnych danych o budżecie, realizacji funduszu sołeckiego, stanie mienia komunalnego, zadłużeniu. Ponadto zostały w nim przedstawione informacje o przetargach, inwestycjach, pozyskanych środkach zewnętrznych, działaniach w dziedzinie sportu, kultury, oświaty i pomocy społecznej, a także poczynaniach zmierzających do poprawy środowiska.

Odnosząc się do 2021 r. nie sposób nie wspomnieć, że był to kolejny rok prowadzenia działalności w warunkach pandemicznych, nacechowanych szeregiem zakazów i nakazów.

Jednak mimo tych trudności zarówno Urząd Gminy jak i jednostki przy zachowaniu reżimu sanitarnego pracowały nieprzerwanie, wypełniając powierzone im zadania, służąc mieszkańcom, a jednym z obszarów funkcjonowania Naszej Gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z wprowadzeniem obostrzeń była oświata.

Pandemia COVID 19 wpłynęła nie tylko na życie społeczne, zawodowe i rodzinne , ale także niestety na życie gospodarcze, powodując zachwianie dostaw oraz wzrost cen materiałów budowlanych, co nie pozostało bez znaczenia dla wyników przeprowadzanych przetargów i realizowanych zadań inwestycyjnych. Mimo tych przeciwności robiliśmy wszystko, aby utrzymać aktywność inwestycyjną gminy. Dlatego absolutnie nie był to rok stracony, a wręcz przeciwnie, oceniam go jako udany. Świadczą o tym zakończone inwestycje takie jak : rozbudowa Gminnego Przedszkola Rogowie, termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie, zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społeczno – gospodarczego – okolice stadionu, budowa i modernizacja dróg relacji Bożacin – Olędry, Gałęzewko – Turka , Lubcz – Gostomka, Rogowo – Gostomka, o łącznej długości 6,549 km.

oraz dokonano powierzchniowego utrwalenia dróg o długości 4,350 km. Z satysfakcją więc informuję, że ogólna wartość w/w zadań w 2021 r. wyniosła 5 590 181,65 zł.

Nie ustawaliśmy też w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych na nowe zadania i inwestycje, w sumie w 2021 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji o wartości kosztorysowej 21 075 808,20 zł. Rok 2021 był rokiem rozpoczęcia wielu oczekiwanych inwestycji. Wspomnę o najważniejszych takich jak : zagospodarowanie brzegu Jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo rowerowych, przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie, boiska do gry w hokeja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo, na ogólna kwotę 8 760 360,76 zł.

(3)

3

Nie sposób w tym miejscu wymienić wszystkich działań przeprowadzonych w 2021 r. czy będących w fazie zamierzeń na lata przyszłe, dlatego zachęcam do lektury niniejszego Raportu, przekonacie się Państwo sami, że są one skierowane do wszystkich grup mieszkańców – od najmłodszy do najstarszych, a co istotne wpisują się w realizację nakreślonej w Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Rogowo wizji rozwoju, która przypomnę brzmi : Gmina Rogowo obszar z rozbudowaną infrastrukturą techniczną sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiebiorstw z ofertą wypoczynku weekendowego przy wykorzystaniu lokalnych walorów turystyczno- przyrodniczych ”.

Szanowni Państwo !

Jestem przekonany, że w swych działaniach zmierzamy we właściwym kierunku, a Gmina w krótkim czasie zyska na atrakcyjności zarówno w oczach Państwa - obecnych jak i przyszłych mieszkańców, inwestorów oraz osób odwiedzających Gminę z powodu walorów przyrodniczych i infrastruktury gwarantującej wspaniały wypoczynek weekendowy, zachęconych do osiedlenia się u Nas.

Oczywiście mam poczucie niedosytu, bo zawsze można zrobić lepiej i więcej, chodzi mi o inwestycje podnoszące jakości życia mieszkańców, w szczególności dróg, bo w tym obszarze oczekiwania Państwa są największe. Mam świadomość wielu bolączek i problemów, czas pokaże jak sobie z nimi poradzimy. Trudno jest przewidzieć przyszłość i najlepiej obrazują to ostatnie miesiące. Nawet krótkotrwałe prognozy bywają zawodne, a co dopiero przewidywania o dłuższym horyzoncie czasowym. Jestem jednak dobrej myśli i gwarantuję, że zrobię wszystko, aby utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju.

Na zakończenie muszę podkreślić, że to co dzieje się w Gminie jest efektem działania wielu ludzi, dlatego w tym miejscu chciałbym przekazać wyrazy uznania i podziękowania Radnym Rady Gminy Rogowo, samorządowi powiatu, za przychylność, współpracę i decyzje. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Rogowo oraz jednostek organizacyjnych, sołtysom, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, a także tym osobom, które w swej działalności zawsze służą swoją pomocą i wsparciem.

Dziękuje również wszystkim mieszkańcom, którzy dobrym słowem utwierdzają mnie w przekonaniu, że to co robię ma sens i jest zmaterializowaniem również ich oczekiwań i marzeń o Gminie, która w równiej mierze jest miejscem otwartym, przyjaznym dla dzieci, młodzieży, osób czynnych zawodowo i seniorów, zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Z poważaniem Wójt Gminy /- / Tomasz Michalczak

(4)

4

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Rogowo jest jedną z 2477 gmin w Polsce i jedną z 144 gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego ( stan na 1 stycznia 2021 r.).

Została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr XVIII/88/72 z dnia 6 grudnia 1972 r.

Gmina Rogowo jest jedną z sześciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład powiatu żnińskiego. Jest gminą wiejską.

Usytuowana jest na obrzeżu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w jego południowo- zachodniej części.

Graniczy z następującymi gminami:

• od północy z gminą Żnin,

• od wschodu z Gminą Gąsawa i Gminą Mogilno,

• od południa z Gminą Trzemeszno i Gmina Gniezno,

• od zachodu z Gminą Janowiec Wlkp. i Gminą Mieleszyn.

Głównym elementem układu komunikacyjnego Gminy Rogowo jest droga ekspresowa S5.

Odcinek przebiegający przez teren naszej Gminy został oddany do użytkowania w grudniu 2019 r. Droga ta łączy Gdańsk z południem kraju, a ponadto stanowi powiązanie z gminami sąsiednimi oraz głównymi miastami. Uzupełnieniem jest sieć dróg powiatowych i gminnych oraz z głównymi miastami.

Powierzchnia Gminy to około 178,56 km 2, co plasuje ją pod względem powierzchni na drugiej pozycji w powiecie żnińskim ( zaraz po Gminie Żnin).

Teren podzielony jest na 32 miejscowości, : Bożacin, Budzisław, Cegielnia, Cotoń, Czewujewo, Gałęzewo, Gałęzewko, Gołąbki, Gostomka, Gościeszyn, Gościeszynek, Grochowiska Księże, Grochowska Szlacheckie, Izdebno, Jeziora, Lubcz, Łaziska, Mięcierzyn, Niedźwiady, Recz, Rogowo, Rogówko, Ryszewo, Rzym, Sarnówko, Skórki, Szkółki, Ustroń, Wiewiórczyn, Wola, Zalesie, Złotniki, które tworzą 20 sołectw.

Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Rogowo, która to oddalona jest od pozostałych miejscowości stanowiących siedziby władz administracji państwowej 65 km od Bydgoszczy i władz samorządowych –Torunia 100 km.

Gmina Rogowo położona jest w południowej części krainy historycznej zwanej Pałukami.

(5)

5

2. DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców Gminy Rogowo zameldowanych na pobyt stały wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców wynosi 6704 osób.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości kształtuje się ona następująco:

Miejscowość Liczba mieszkańców

Bożacin 98

Budzisław 122

Cegielnia 209

Cotoń 152

Czewujewo 262

Gałęzewko 81

Gałęzewo 165

Gołąbki 98

Gostomka 69

Gościeszyn 228

Gościeszynek 95

Grochowiska Księże 262

Grochowiska Szlacheckie 205

Izdebno 154

Jeziora 5

Lubcz 424

Łaziska 42

Mięcierzyn 296

Niedźwiady 201

Recz 123

(6)

6

Rogowo 2125

Rogówko 20

Ryszewo 222

Rzym 74

Sarnówko 0

Skórki 150

Szkółki 34

Ustroń 15

Wiewiórczyn 148

Wola 67

Zalesie 50

Złotniki 508

Liczba mieszkańców Gminy Rogowo wg. stanu na dzień 31grudnia 2021r.

w poszczególnych sołectwach (źródło: rejestr mieszkańców).

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców

1. Budzisław 122

2. Cegielnia 312

3. Cotoń 250

4. Czewujewo 262

5. Gałęzewo 246

6. Gościeszyn 323

7. Grochowiska Księże 262

8. Grochowiska Szlacheckie 220

9. Izdebno 221

10. Lubcz 424

11. Mięcierzyn 296

(7)

7

12. Niedźwiady 201

13. Recz 123

14. Rogowo 2256

15. Ryszewo 222

16. Rzym 74

17. Skórki 184

18. Wiewiórczyn 148

19. Zalesie 50

20. Złotniki 508

Ogółem 6704

Statystyka mieszkańców wg. wieku i płci - stan na dzień 31grudnia 2021 r.

( źródło: rejestr mieszkańców)

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem

0-2 102 125 227

3 44 34 78

4-5 73 80 153

6 48 31 79

7 36 38 74

8-12 200 196 396

13-15 123 112 235

16-17 70 62 132

18 34 35 69

19-65 * 2104 0 2104

19-60 * 0 1838 1838

>65** 462 0 462

>60 ** 0 857 857

Ogółem 3296 3408 6704

* wiek produkcyjny

** wiek poprodukcyjny

(8)

8

Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące wg. stanu na dzień 31grudnia 2021 r. na terenie Gminy Rogowo (źródło: rejestr mieszkańców).

Liczba osób zameldowanych

na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Ogółem 55

Mężczyźni 34

Kobiety 21

w tym z zagranicy 17

Mężczyźni 16

Kobiety 1

Liczba osób (stałych mieszkańców gminy) nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące wg. stanu na dzień 31grudnia 2021 r. (źródło: rejestr mieszkańców).

Liczba osób (stałych mieszkańców gminy) nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Ogółem 5

mężczyźni 5

kobiety 0

W 2021 r. odnotowano w Gminie Rogowo ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń żywych (źródło: rejestr mieszkańców).

Urodzenia Zgony

74 80

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

37 37 35 42

(9)

9

3. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH :

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rogowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościeszynie, Gminne Przedszkole w Rogowie,

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Rogowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie

oraz dwie instytucje kultury :

• Gminy Dom Kultury w Rogowie,

• Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie.

(10)

10

III. INFORMACJE FINANSOWE

1.BUDŻET

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg. planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł) Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach

(w %)

Dochody 49 181 959,03 51 453 795,16 48 763 486,06 94,77%

Wydatki 51 604 265,15 53 487 442,06 48 560 352,57 90,79%

Wynik -2 422 306,12 -2 033 646,90 203 133,49 -

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Rogowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

(11)

11

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 763 486,06 zł, a ich realizacja stanowiła 94,77% planu wynoszącego 51 453 795,16 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Rogowo

Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dochody bieżące 36 804 374,65 41 364 854,74 40 771 013,35 98,56% 83,61%

Dochody majątkowe 12 377 584,38 10 088 940,42 7 992 472,71 79,22% 16,39%

RAZEM DOCHODY

OGÓŁEM 49 181 959,03 51 453 795,16 48 763 486,06 94,77% 100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach

(w %)

Udział (w %)

758 Różne rozliczenia 14 123 835,83 15 606 091,06 16 180 084,02 103,68% 33,18%

855 Rodzina 9 352 840,00 11 260 649,73 11 205 288,35 99,51% 22,98%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 391 508,00 8 527 977,54 8 804 141,08 103,24% 18,05%

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 3 581 277,65 3 368 919,06 3 590 714,71 106,58% 7,36%

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 223 466,73 2 227 252,48 2 066 025,15 92,76% 4,24%

010 Rolnictwo i łowiectwo 672 619,00 1 631 102,60 1 591 836,00 97,59% 3,26%

926 Kultura fizyczna 2 454 612,00 1 471 926,00 1 184 884,07 80,50% 2,43%

801 Oświata i wychowanie 2 448 418,99 2 549 377,72 1 065 166,53 41,78% 2,18%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 1 046 380,40 1 046 380,40 1 040 161,12 99,41% 2,13%

630 Turystyka 2 346 468,00 2 346 468,00 741 966,13 31,62% 1,52%

852 Pomoc społeczna 469 536,28 611 789,93 579 969,71 94,80% 1,19%

600 Transport i łączność 1 895 239,15 459 082,23 459 910,16 100,18% 0,94%

750 Administracja publiczna 83 600,00 131 124,67 125 886,93 96,01% 0,26%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 557,00 147 117,00 70 022,00 47,60% 0,14%

851 Ochrona zdrowia 0,00 44 500,00 35 708,00 80,24% 0,07%

020 Leśnictwo 0,00 9 431,19 9 431,19 100,00% 0,02%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 11 225,00 11 230,55 8 915,91 79,39% 0,02%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 375,00 2 375,00 2 375,00 100,00% < 0,01%

(12)

12

Dział Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach

(w %)

Udział (w %)

710 Działalność usługowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% < 0,01%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 - 0,00%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 49 181 959,03 51 453 795,16 48 763 486,06 94,77% 100,00%

Dochody ogółem Gminy Rogowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

2.1.DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 40 771 013,35 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu wynoszącego 41 364 854,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Rogowo

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dotacje i dochody celowe 10 241 180,82 13 656 837,54 13 439 495,63 98,41% 32,96%

Subwencja ogólna 13 379 022,00 13 944 663,00 13 982 638,00 100,27% 34,30%

Udziały w PIT i CIT 4 118 871,00 4 118 871,00 4 455 244,90 108,17% 10,93%

Wpływy z podatków i opłat 6 653 690,71 7 048 324,89 6 453 864,67 91,57% 15,83%

Pozostałe dochody 2 411 610,12 2 596 158,31 2 439 770,15 93,98% 5,98%

(13)

13

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

RAZEM 36 804 374,65 41 364 854,74 40 771 013,35 98,56% 100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Rogowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

2.2.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rogowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 992 472,71 zł, tj. w 79,22% w stosunku do planu wynoszącego 10 088 940,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Rogowo

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach

(w %)

Udział (w %)

Dochody z majątku 1 822 800,00 1 823 220,00 1 692 062,55 92,81% 21,17%

Dotacje i środki na inwestycje 10 554 784,38 8 265 720,42 6 300 410,16 76,22% 78,83%

Pozostałe dochody 0,00 0,00 0,00 - 0,00%

(14)

14

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach

(w %)

Udział (w %)

RAZEM DOCHODY

MAJĄTKOWE 12 377 584,38 10 088 940,42 7 992 472,71 79,22% 100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

Struktura dochodów majątkowych Gminy Rogowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

(15)

15

3. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 560 352,57 zł, a ich realizacja wyniosła 90,79% planu wynoszącego 53 487 442,06 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Rogowo

Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Wydatki bieżące 36 486 370,15 40 919 129,91 38 864 035,06 94,98% 80,03%

Wydatki majątkowe 15 117 895,00 12 568 312,15 9 696 317,51 77,15% 19,97%

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 51 604 265,15 53 487 442,06 48 560 352,57 90,79% 100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

801 Oświata i wychowanie 14 856 849,33 15 652 322,47 14 489 665,75 92,57% 29,84%

855 Rodzina 9 497 550,00 11 405 484,73 11 382 013,36 99,79% 23,44%

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 5 356 689,89 5 276 481,00 4 861 978,16 92,14% 10,01%

750 Administracja publiczna 3 946 768,44 4 163 592,07 4 097 305,75 98,41% 8,44%

926 Kultura fizyczna 4 874 340,95 4 136 302,51 2 780 564,45 67,22% 5,73%

600 Transport i łączność 4 705 599,06 2 811 482,62 2 658 299,66 94,55% 5,47%

630 Turystyka 3 219 150,00 3 318 968,40 2 128 927,90 64,14% 4,38%

852 Pomoc społeczna 1 937 971,28 2 081 024,93 2 032 414,55 97,66% 4,19%

010 Rolnictwo i łowiectwo 48 500,00 1 211 776,41 1 066 406,51 88,00% 2,20%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 896 953,48 1 029 309,82 974 929,81 94,72% 2,01%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 892 249,40 886 159,18 852 881,58 96,24% 1,76%

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 385 968,76 423 287,00 407 703,03 96,32% 0,84%

700 Gospodarka mieszkaniowa 264 751,00 288 765,60 266 707,31 92,36% 0,55%

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 255 363,38 283 681,90 261 361,49 92,13% 0,54%

851 Ochrona zdrowia 154 300,00 214 449,82 194 438,02 90,67% 0,40%

710 Działalność usługowa 67 100,00 62 451,00 59 791,60 95,74% 0,12%

757 Obsługa długu publicznego 45 483,00 44 954,42 34 595,29 76,96% 0,07%

050 Rybołówstwo i rybactwo 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00% < 0,01%

853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% < 0,01%

751 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i 2 375,00 2 375,00 2 375,00 100,00% < 0,01%

(16)

16

Dział Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

ochrony prawa oraz sądownictwa

020 Leśnictwo 2 587,00 858,00 858,00 100,00% < 0,01%

720 Informatyka 700,00 700,00 635,35 90,76% < 0,01%

758 Różne rozliczenia 186 515,18 186 515,18 0,00 0,00% 0,00%

RAZEM WYDATKI

OGÓŁEM 51 604 265,15 53 487 442,06 48 560 352,57 90,79% 100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Rogowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

3.1.WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 864 035,06 zł, tj. w 94,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 919 129,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

(17)

17

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Rogowo według działów klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł))

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

801 Oświata i wychowanie 12 701 023,93 13 026 544,00 11 885 091,19 91,24% 30,58%

855 Rodzina 9 497 550,00 11 405 484,73 11 382 013,36 99,79% 29,29%

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 4 357 989,00 4 848 940,53 4 536 573,45 93,56% 11,67%

750 Administracja publiczna 3 946 768,44 4 138 064,52 4 072 928,20 98,43% 10,48%

852 Pomoc społeczna 1 937 971,28 2 081 024,93 2 032 414,55 97,66% 5,23%

010 Rolnictwo i łowiectwo 38 500,00 975 654,95 972 364,64 99,66% 2,50%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 842 249,40 886 159,18 852 881,58 96,24% 2,19%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 805 727,20 897 396,19 844 316,18 94,09% 2,17%

600 Transport i łączność 583 744,64 748 688,75 698 135,29 93,25% 1,80%

926 Kultura fizyczna 443 202,94 458 694,21 414 411,53 90,35% 1,07%

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 385 968,76 423 287,00 407 703,03 96,32% 1,05%

700 Gospodarka mieszkaniowa 264 751,00 288 765,60 266 707,31 92,36% 0,69%

851 Ochrona zdrowia 154 300,00 214 449,82 194 438,02 90,67% 0,50%

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 215 363,38 215 681,90 193 361,49 89,65% 0,50%

710 Działalność usługowa 67 100,00 62 451,00 59 791,60 95,74% 0,15%

757 Obsługa długu publicznego 45 483,00 44 954,42 34 595,29 76,96% 0,09%

630 Turystyka 0,00 5 940,00 5 940,00 100,00% 0,02%

050 Rybołówstwo i rybactwo 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00% < 0,01%

853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00% < 0,01%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 375,00 2 375,00 2 375,00 100,00% < 0,01%

020 Leśnictwo 2 587,00 858,00 858,00 100,00% < 0,01%

720 Informatyka 700,00 700,00 635,35 90,76% < 0,01%

758 Różne rozliczenia 186 515,18 186 515,18 0,00 0,00% 0,00%

RAZEM WYDATKI

BIEŻĄCE 36 486 370,15 40 919 129,91 38 864 035,06 94,98% 100,00%

(18)

18

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rogowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020

(19)

19

Struktura wydatków bieżących Gminy Rogowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

3.2.WYDATKIMAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rogowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 696 317,51 zł, tj. w 77,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 568 312,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Rogowo wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział Wyszczególnienie

Plan na 1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach

(w %)

Udział (w %)

801 Oświata i wychowanie 2 155 825,40 2 625 778,47 2 604 574,56 99,19% 26,86%

926 Kultura fizyczna 4 431 138,01 3 677 608,30 2 366 152,92 64,34% 24,40%

630 Turystyka 3 219 150,00 3 313 028,40 2 122 987,90 64,08% 21,89%

600 Transport i łączność 4 121 854,42 2 062 793,87 1 960 164,37 95,02% 20,22%

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 998 700,89 427 540,47 325 404,71 76,11% 3,36%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 226,28 131 913,63 130 613,63 99,01% 1,35%

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 236 121,46 94 041,87 39,83% 0,97%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 40 000,00 68 000,00 68 000,00 100,00% 0,70%

750 Administracja publiczna 0,00 25 527,55 24 377,55 95,50% 0,25%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 50 000,00 0,00 0,00 - 0,00%

Razem wydatki majątkowe 15 117 895,00 12 568 312,15 9 696 317,51 77,15% 100,00%

(20)

20

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rogowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020

Budżet Gminy w roku 2021 odnotował nadwyżkę w wysokości 203.133,49 zł.

W gospodarce finansowej Gminy Rogowo wskazuje się na dwa zasadnicze czynniki, które charakteryzują jej możliwości rozwojowe. Są to:

- dochody własne gminy – świadczą o zapobiegliwości Wójta oraz aktywności gospodarczej mieszkańców i ich stanu posiadania ( poziom podatków i opłat lokalnych);

- wydatki inwestycyjne – świadczą o dążności Gminy do powiększenia swojego stanu posiadania, przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz do ogólnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

(21)

21

4. POZIOM ZADŁUŻENIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.743.038,27 zł, co stanowi 7,68 % wykonanych w roku budżetowym dochodów.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w kwocie 1.172.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach 2022 -2029 przedstawiają się następująco:

LATA KREDYTY POŻYCZKI

1 2 3

2022 790 418,00 48 443,65

2023 790 392,63 94 697,87

2024 375 712,00 57 000,00

2025 375 712,00 57 000,00

2026 375 712,00 57 000,00

2027 375 700,12 52 250,00

2028 146 500,00 0,00

2029 146 000,00 0,00

RAZEM 3 376 646,75 366 391,52

Rozwój samorządu wymaga posiadania środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Najważniejszym wyzwaniem dla finansów Gminy na najbliższe lata będzie przede wszystkim konieczność zapewnienia środków własnych niezbędnych do dalszego pozyskiwania środków z UE na inwestycje. Nie bez znaczenia będzie przy tym rozsądna polityka zadłużania się Gminy uwzględniająca nowy sposób kalkulacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia, w którym nie uwzględnia się już dochodów ze sprzedaży majątku, a także wydłużono z 3 do 7 lat okres, z którego uwzględnia się dane do wyliczenia średniej arytmetycznej na potrzeby indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

(22)

22

5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO IWESTYCJI ZA 2021 ROK

Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne Planowana

dotacja na 2021 r.

Dotacja po zmianach

Nakłady poniesione do

31.12.2021 r.

Źródła finansowania inwestycji (środki przekazane do 31.12.2021 r.)

Środki własne Dotacja z budżetu państwa

WFOŚ (dotacje,

pożyczki) KREDYT Inne (wymienić

jakie) Uwagi

010

10 000,00 236 121,46 94 041,87 94 041,87 0,00 0,00 0,00 0,00

01010

10 000,00 236 121,46 94 041,87 94 041,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Szkółki

10 000,00 8 500,00 8 316,10 8 316,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie robót geologicznych otworu rozpoznawczo- eksplatacyjnego (studziennego) w m. Budzisław (dz. nr 98/7) na budowę nowego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody

0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa sieci wodociągowej DN 110 PCV wraz z przyłączami wodociagowymi w m.

Wiewiórczyn gm. Rogowo

0,00 87 621,46 85 725,77 85 725,77 0,00 0,00 0,00 0,00

400 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja ogrodzenia SUW Skórki i

SUW Rogowo 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 4 121 854,42 2 062 793,87 1 960 164,37 1 251 125,06 0,00 0,00 0,00 249 600,00

60014 196 500,00 204 014,73 203 514,73 203 514,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327C Skórki- Recz ( odcinek Skórki-

Niedźwiady) od km 0+000 do km 2+840 o dł. 2,840 km

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

23

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2333C Rogówko- Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska

36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2350C Rudunek- Niestronno - Dąbrowa w miejscowości Ryszewo

20 000,00 20 000,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa chodnika w miejscowości

Grochowiska Szlacheckie 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz- Trzemeszno

w miejscowości Lubcz 0,00 47 514,73 47 514,73 47 514,73 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 3 925 354,42 1 858 779,14 1 756 649,64 1 047 610,33 0,00 0,00 0,00 249 600,00 FDS

256 018,31 RFIL

Modernizacja - Remont drogi gminnej Nr

130535C Skórki od km 0+000 do km 2+788 2 462 871,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 130532c relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap I ( działki nr 45, 44 i 54/2 arkusz 1 Obręb 0001 Bożacin) oraz przebudowa drogi gminnej nr 130532C relacji Bożacin- Olendry Gmina Rogowo - etap 2 ( działka nr 70 Obręb Bożacin i działki nr 188/4 i 188/5 obręb 0013 Mięcierzyn)

505 596,86 507 398,86 506 819,36 1 201,05 0,00 0,00 0,00

249 600,00 FDS

256 018,31 RFIL

Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi gminnej Nr 130560C ul.Spokojna w Rogowie wraz z przebudową

120 000,00 120 000,00 18 450,00 18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg gminnych Nr 130517C Gościeszynek- Gościeszyn i Nr 130521C Mięcierzyn - Gościeszynek w miejscowości Gościeszynek i Gościeszyn

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja - Remont drogi gminnej nr

130524C Rogowo-Gostomka 0,00 362 295,14 362 295,14 218 874,14 0,00 0,00 0,00 143 421,00 FDS

Przebudowa drogi gminnej Nr 130510C

Gałęzewko- Turka o długości 2,002 km 0,00 333 948,05 333 948,05 333 948,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 130527C Izdebno-wieś i nr 130525C Izdebno – Grochowiska Księże Gmina Rogowo

0,00 57 144,50 57 144,50 57 144,50 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

24

Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 130533C i nr 130534C Hubki i

Mięcierzyn Gmina Rogowo 0,00 62 391,21 62 391,21 62 391,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Powierzchniowe utrwalenie drogi wewnętrznej w Niedźwiadach działki nr 144 i 147 obręb Niedźwiady Gmina Rogowo

0,00 72 772,95 72 772,95 72 772,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja drogi gminnej nr 130564C

Lubcz -Gostomka 816 886,30 293 628,43 293 628,43 233 628,43 0,00 0,00 0,00 60 000,00 FOGR

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej 130538C Grochowiska Księże – Złotniki oraz dróg wewnętrznych znajdujących się na dz.o nr. ewid. 143, 25, 141,131 ob.

Złotniki w msc. Złotniki wraz z kanalizacją deszczową

0,00 49 200,00 49 200,00 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 3 219 150,00 3 313 028,40 2 122 987,90 639 339,77 0,00 0,00 741 682,00 741 966,13

63095 3 219 150,00 3 313 028,40 2 122 987,90 639 339,77 0,00 0,00 741 682,00 741 966,13

Zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo-rowerowych

3 179 150,00 3 112 658,40 1 945 987,90 462 339,77 0,00 0,00 741 682,00 741 966,13 RPO

Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie plaży wraz z pomostem w miejscowości Lubcz

40 000,00 23 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup działki nr 1031 w Rogowie

0,00 177 000,00 177 000,00 177 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 0,00 25 527,55 24 377,55 20 230,05 0,00 0,00 0,00 4 147,50

75023 0,00 25 527,55 24 377,55 20 230,05 0,00 0,00 0,00 4 147,50

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

0,00 12 527,55 12 527,55 12 527,55

0,00 0,00 0,00 0,00

Dostawa, zakup, montaż transportera

schodowego (schodowłazu kroczącego) 0,00 13 000,00 11 850,00 7 702,50 0,00 0,00 0,00 4 147,50 PFRON

754 40 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

25

75405 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa siedziby Komisariatu Policji

w Janowcu Wielkopolskim 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75411

0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup samochodu średniego gaśniczego z

funkcją ratownictwa technicznego 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75478

0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pomoc dla Gminy Nowy Targ

(miejscowość Nowa Biała) 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 2 155 825,40 2 625 778,47 2 604 574,56 596 343,79 0,00 0,00 430 318,00 1 577 912,77

80101 782 298,35 1 107 233,25 1 103 869,98 284 364,39 0,00 0,00 430 318,00 389 187,59

Termomodernizacja obiektów szkolnych w

Gościeszynie 782 298,35 954 233,25 954 233,25 134 727,66 0,00 0,00 430 318,00 389 187,59 RPO

Modernizacja dachu i komina na budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie

0,00 153 000,00 149 636,73 149 636,73 0,00 0,00 0,00 0,00

80104

1 373 527,05 1 518 545,22 1 500 704,58 311 979,40 0,00 0,00 0,00 1 188 725,18

Rozbudowa budynku Gminnego

Przedszkola w Rogowie 1 264 188,00 1 518 545,22 1 500 704,58 311 979,40 0,00 0,00 0,00 1 188 725,18 RPO

Podnoszenie jakości nauczania

przedszkolnego w Gminie Rogowo 109 339,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

998 700,89 427 540,47 325 404,71 325 404,71 0,00 0,00 0,00 0,00

90001

879 975,93 367 126,46 264 990,70 264 990,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozbudowa mechaniczno- biologicznej

oczyszczalni ścieków w Rogowie 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

26

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul.Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie

879 975,93 189 729,55 189 729,55 189 729,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Modernizacja szafy sterowniczej na

oczyszczalni scieków w Rogowie 0,00 50 000,00 48 121,12 48 121,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup pompy XFP 80C VX.3 PE22/4 wraz z zespołem wsporników do przepompowni osadu

0,00 11 873,19 11 616,31 11 616,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup pompy MSV-R-72 do

przepompowni w Złotnikach 0,00 15 523,72 15 523,72 15 523,72 0,00 0,00 0,00 0,00

90004 104 550,00 5 658,00 5 658,00 5 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Budowa fontanny z piaskowca w

miejscowości Rogowo 104 550,00 5 658,00 5 658,00 5 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015

14 174,96 0,00 0,00

Montaż słupa wraz z lampą oświetleniową w Szkółkach między posesjami 6 i 9 (Fundusz Sołecki Skórki)

14 174,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90095

0,00 54 756,01 54 756,01 54 756,01

Zakup pieca co. wraz z montażem ul.

Kolejowa 4 w Rogowie

0,00

54 756,01

54 756,01

54 756,01

0,00

0,00 0,00

0,00

921 91 226,28 131 913,63 130 613,63 130 613,63 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 91 226,28 131 913,63 130 613,63 130 613,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :