• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216875-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Sąd Apelacyjny w Krakowie

ul. Przy Rondzie 3

Osoba do kontaktów: Zenon Dobosz 31-547 Kraków

POLSKA

Tel.: +48 124175466

E-mail: z_dobosz@krakow.sa.gov.pl Faks: +48 124175528

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krakow.sa.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: wymiar sprawiedliwości

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i wdrożenie licencji do wirtualizacji serwerów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kraków, ul. Przy Rondzie 3.

Kod NUTS PL

(2)

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i wdrożenie licencji do wirtualizacji serwerów.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 48000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

w dniach: 90 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 40.000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych ) III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

(3)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2)Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

5)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

6)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

2.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1)Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 2)Posiadania wiedzy i doświadczenia,

a)poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy aplikacji odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 800 000 złotych brutto każda.

3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

(4)

a)poprzez wykazanie, że dysponują co najmniej dwoma osobami dedykowanymi do zarządzania projektem (pełniącą funkcję „kierownika projektu”) posiadającymi:

- certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA level C lub równorzędny, - minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami informatycznymi.

b)poprzez wykazanie, że dysponują co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat VMware Certified Professional

c)poprzez wykazanie, że dysponują co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat inżyniera lub architekta producenta oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oferowanego w niniejszym postępowaniu lub obecnie użytkowanego w infrastrukturze Zamawiającego

d)poprzez wykazanie, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat inżyniera wdrożeniowego dla oferowanego oprogramowania do wirtualizacji przestrzeni dyskowej.

4)Sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez wykazanie, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą

niż 1.000 000 zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

3.Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz;

2)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r.

poz. 231/), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

3)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4.

5)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie przedmiotowych usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz.

4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

(5)

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy.

5.Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz.

6.Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

1)Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz (załącznik nr 1 do siwz);

2)Odpowiednie pełnomocnictwa (tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej – Rozdział III pkt 1 i 2 siwz),

3)Wypełniony załącznik nr 5 do siwz.

4)Dokument, o którym mowa w rozdz. XIX pkt 3 niniejszej siwz.

Wykonawcy zagraniczni

1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2,3,4,6 niniejszej siwz, składa:

1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a.nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5, 7 niniejszej siwz, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy PZP - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10, 11 ustawy PZP.

2.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zgodnie z pkt III.2.1) ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zgodnie z pkt III.2.1) ogłoszenia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

zgodnie z pkt III.2.1) ogłoszenia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

zgodnie z pkt III.2.1) ogłoszenia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

(6)

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP-272-12/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7.8.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 7.8.2014 - 10:15 Miejscowość:

Sądu Apelacyjnego w Krakowie ul. Przy Rondzie 3 sala 1C 05 (I p.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe

Umowa zostaje zawarta na czas określony -

a)Dostawa licencji: 21 dni od dnia podpisania umowy;

b)Prace wdrożeniowe określone w załączniku nr 5 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 90 dni od dnia podpisania umowy;

(7)

c)Szkolenie określone w załączniku nr 5 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) 90 dni od dnia podpisania umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23.6.2014

Cytaty

Powiązane dokumenty

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 21 (od udzielenia zamówienia). 5) Informacje dodatkowe na temat

Dostawa: część I – Rozszerzenia istniejącego środowiska VMware vSphere ESXi Standard o licencje dla kolejnych 11 procesorów wraz z rocznym wsparciem technicznym Część II

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1)Nazwa:.. Zakup e-usług wraz z usługami wdrożeniowymi w tym: Platforma, EDM, Wirtualizacja serwerów wraz z serwerami w ramach

11.2) o których mowa w ppkt 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust.. 4 powinny być wystawione nie wcześniej

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu świadczenia Usługi ZCD II przez Wykonawcę przy zachowaniu

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych.. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach.

Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -