UCHWAŁA NR LIX/430/2014 RADY GMINY LUBIN. z dnia 30 października 2014 r.

12  Download (0)

Full text

(1)

UCHWAŁA NR LIX/430/2014 RADY GMINY LUBIN z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/141/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849) Rada Gminy Lubin uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXIV/141/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2005r. Nr 247, poz. 3944) wprowadza się następujące zmiany"

paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„1) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości „Dane o nieruchomościach”

(DN - 1/A), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (DN - 1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Chełpa

1]

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 1

(2)

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 2

(3)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

*

**

1)

Z ąc zn ik N r 1 d o U ch w y N r L IX/ 4 30 / 2 01 4 R ad y G m in y L u b in z d n ia 3 0 p aźd zi er n ik a 20 14 r o ku

16. Województwo

23. Kod pocztowy 24. Poczta

DN - 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚĆI

WÓJT GMINY LUBIN, URZĄD GMINY W LUBINIE UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 6, 59-300 LUBIN B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

18. Gmina

17. Powiat 10. Identyfikator REGON

9. Nazwa skrócona * / Imię **

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

11. Nr PKD

15.Kraj

1. Deklaracja roczna

dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną D. DANE PODATNIKA

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

2. Współwłaściciel, współużytkownik

Numer PESELwpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

19. Ulica 20. Nr domu 21.Nr lokalu

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienie przyczyn korekty - art. 81 ustawy z dnia 28.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 2. Korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

lub współposiadacz

2. Nr dokumentu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)

Do dnia 31 styczniakażdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 3. Rok

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849)

Formularz przeznaczony jest dlaosób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnejbędących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lubobiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dlaosób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnyminieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową

12. Data urodzenia (DD - MM - RRRR) ** 14. Imię matki **

1. Właściciel, użytkownik lub posiadacz

22. Miejscowość

7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Osoba prawna 3. Osoba fizyczna

13. Imię ojca **

2. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

DN - 1 (3) [1/3]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 3

(4)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

m2 ha

m2

m2 m2 m2

m2

m2 m2 m2 m2 m2

m2

m2

m2

2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

33. Kod pocztowy 34. Poczta

25. Kraj 26. Województwo

31.Nr lokalu

32. Miejscowość

od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 50.

powierzchni) Mieszkalnych - ogółem (suma poz. 50 i 51)

Związanych z prowadzeniem działalności52.

gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem (suma poz. 55 i 56)

55.

powyżej 2,20 m (zaliczyć 100% 51.

powierzchni)

56.

od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 60.

powierzchni)

Związanych z prowadzeniem działalności57.

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem (suma poz. 60 i 61)

47.

4. 63. 64.

w tym kondygnacji o

wysokości w

świetle: 61.

w tym kondygnacji o

wysokości w

świetle: 66.

od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% 65.

powierzchni) powyżej 2,20 m (zaliczyć 100%

powierzchni)

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w62.

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem (suma poz. 65 i 66)

powyżej 2,20 m (zaliczyć 100%

powierzchni)

59.

w tym kondygnacji o

wysokości w świetle:

2.

w tym kondygnacji o

wysokości w świetle:

53. 54

3. 58.

powyżej 2,20 m (zaliczyć 100%

powierzchni) od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%

powierzchni)

48. 49.

1.

2.

Stawka podatku Kwota podatku (bez zaokrągleń) zł, gr zł, gr 1.

Podstawa opodatkowania w m2 Związana w prowadzeniem działalności gospodarczej, bez

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

41.

Pod jeziorami,zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych2)

3. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 45.

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

38.

E.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

42. 43.

44. 46.

(bez zaokrągleń) Stawka podatku

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU:

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW:

Kwota podatku

zł, gr zł, gr

Podstawa opodatkowania w m2 (ha), z dokładnością do

1m2 35. Telefon

39. 40.

37. E - mail 36. Faks

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI

27. Powiat Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż w części D.2

D.4. KONTAKT

(wypełnienie poz. 35, 36, 37 nie jest obowiązkowe)

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu

DN - 1 (3) [2/3]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 4

(5)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

m2

m2 m2

TAK NIE

84. Data (DD - MM - RRRR)

3) Niepotrzebna skreślić.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowipodstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

83. Uwagi organu podatkowego

81. Data wypełnienia deklaracji (DD - MM - RRRR) 82. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika3) 80. Nazwa podatnika (pieczęć podatnika)

85. Podpis przyjmującego formularz

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

3)

79. Imię i nazwisko podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3)

77. Liczba załączników DN-1/A 78. Załącznik DN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Podatek należny po zaokrągleniu do pełnych złotych

76.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

75.

zł, gr

Kwota podatku (suma poz. 40, 43, 46, 49, 54, 59, 64, 69, 74) - bez zaokrągleń

72.

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

1. Budowle

73. 74.

%

E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁANOŚCI

Podstawa opodatkowania w zł, z dokładnością do 1zł

Stawka podatku

Kwota podatku (bez zaokrągleń)

zł, gr

GOSPODARCZEJ

w tym kondygnacji o

wysokości w świetle:

od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50%

powierzchni)

70.

powyżej 2,20 m (zaliczyć 100%

powierzchni)

71.

68. 69.

4. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacjepożytku publicznego - ogółem (suma poz. 70 i 71)

67.

DN - 1 (3) [3/3]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 5

(6)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

** dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

*** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

10. Imię matki ***

Lp. Identyfikator

budynku3)

Powierzchnia użytkowa budynku5)

Identyfikator lokalu 3)

Powierzchnia użytkowa lokalu

5)

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

Za łą c zni k Nr 2 d o Uch w a ły Nr LI X/ 4 3 0 / 2 0 1 4 Rad y Gmi ny L ub in z d ni a 3 0 p a źdz ie rnik a 2 0 1 4 rok u

Powierzchnia działki Adres nieruchomości 4)

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

1)

DN - 1/A

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

9. Imię ojca ***

7. Nr PKD 8. Data urodzenia (DD - MM - RRRR) ***

6. Identyfikator REGON

2. Nr załącznika

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

4. Nazwa pełna ** / Nazwisko ***

A. DANE PODATNIKA

5. Nazwa skrócona ** / Imię ***

Tytuł prawny2)

Nr księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

Identyfikator działki 3)

1. Osoba prawna 2. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, 3. Osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej

B. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU B.1. GRUNTY, BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

DN - 1/A (4) [1/4]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 6

(7)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

Lp. Identyfikator

budynku3)

Powierzchnia użytkowa budynku5)

Identyfikator lokalu 3)

Powierzchnia użytkowa lokalu

5)

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

Powierzchnia działki Tytuł prawny2) 4)

Nr księgi wieczystej lub zbioru dokumentów

Identyfikator działki 3) Adres nieruchomości

DN - 1/A (4) [2/4]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 7

(8)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

B.2

(bez zaokrągleń)

Lp. Rodzaj budowli

BUDOWLE

Lp. wartość [zł, gr] wartość [zł, gr]

(bez zaokrągleń) Rodzaj budowli

DN - 1/A (4) [3/4]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 8

(9)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

1)

2) Należy wpisać jeden z symboli: WS,

WŁ właściciel, PZ PS

WS WPZ WPS

3) Identyfikatory wskazuje się, jeżeli zostały nadane.

4) Powierzchnię gruntów z wyłączeniem gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych podaje się w m

2

z dokładnością do 1m

2

.

Powierzchnię gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych podaje się w ha z dokładnością do 1m

2

.

5)

* niepotrzebne skreślić

Należy wykazać 50% powierzchni kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m oraz 100% powierzchni kondygnacji o wysokości w świetle powyżej 2,20 m.

WŁ, WS, UW, PZ lub PS . Oznaczające odpowiednio:

Objaśnienia

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

posiadacz samoistny współposiadacz samoistny współwłaściciel,

UW

WUW

posiadacz zależny, współposiadacz zależny, użytkownik wieczysty,

współużytkownik wieczysty,

DN - 1/A (4) [4/4]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 9

(10)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

DN - 1/B

**

***

2. Jednostka organizacyjna, w tym spółka, 3. Osoba fizyczna nieposiadająca osobowości prawnej

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

A. DANE PODATNIKA dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

1)

1. Osoba prawna

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat)

21.

19.

20.

7. Data urodzenia (DD - MM - RRRR) *** 89. Imię ojca *** 9. Imię matki ***

Art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub

b)są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego,który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm

Tytuł prawny do zwolnienia

Art. 7 ust. 1 pkt. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

1a) grunty, budynki i budowlepozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ichwłasności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - zwyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym

Art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

budynki, budowle izajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

Art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

14. 15.

B. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY LUBIN

Budowle wartość w zł (bez zaokrągleń) Budynki lub ich

części powierzchnia

użytkowa

3) Grunty powierzchnia2)

3. Nazwa pełna ** / Nazwisko ***

4. Nazwa skrócona **/ Imię ***

5. Identyfikator REGON 6. Nr PKD

16.

17. 18.

10.

11. 12.

13.

Z ałą cz n ik Nr 3 do Uchw ały Nr LIX/ 43 0 / 20 14 Rady G min y Lu b in z dn ia 30 paź d zier n ika 20 14 r o ku

DN - 1/B (3) [1/3]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 10

(11)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

Art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

Art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

uczelnie, zwolnienie nie dotyczyprzedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

Art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową

Art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu donieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

55.

56. 57.

52.

53. 54.

Art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowejdziałalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

Art. 7 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochroniezabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

25.

22.

23. 24.

31.

Art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych

Art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

gruntypołożone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwalezwiązane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody

Art. 7 ust. 1 pkt. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne

32. 33.

28.

29. 30.

26. 27.

Art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

budowlewałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe

Art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Art. 7 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

gruntystanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy(14),

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d)są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

Art. 7 ust. 1 pkt. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty i budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych oraz budynkistanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

budynki i budowlezajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywanewyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim

37.

38. 39.

59.

50. 51.

46.

47. 48.

36.

43.

44. 45.

40.

41. 42.

34.

35.

61.

62. 63.

58.

59. 60.

DN - 1/B (3) [2/3]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 11

(12)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD GMINY W LUBINIE

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

m

2

/ ha*

Nr z dnia

m

2

/ ha*

Nr z dnia

m

2

/ ha*

Nr z dnia

m

2

/ ha*

Nr z dnia

m

2

/ ha*

3)

* niepotrzebne skreślić

Należy wykazać 50% powierzchni kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m oraz 100% powierzchni kondygnacji o wysokości w świetle powyżej 2,20 m.

podstawa zwolnienia:

Objaśnienia

73.

74. 75.

Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Powierzchnię gruntów z wyłączeniem gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych podaje się w m

2

z dokładnością do 1m

2

.

Powierzchnię gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych podaje się w ha z dokładnością do 1m

2

.

1)

2)

Inne na podstawie uchwał Rady Gminy Lubin:

76.

77. 78.

82.

83. 84.

Art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust.

1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzonedecyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

Art. 7 ust. 2 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

Art. 7 ust. 2 pkt. 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu doprzedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

Inne zwolnienia na podstatwie Ustaw (z podaniem szczegółowej podstawy prawnej):

70.

71. 72.

67.

68. 69.

64.

65. 66.

91.

92. 93.

79.

80. 81.

podstawa zwolnienia:

94.

95. 96.

88.

89. 90.

85.

86. 87.

podstawa zwolnienia:

podstawa zwolnienia:

DN - 1/B (3) [3/3]

Id: DDD52854-4338-4560-AE4A-B121983022DD. Podpisany Strona 12

Figure

Updating...

References

Related subjects :