UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r.

Pełen tekst

(1)

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849), przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (M.P. z 2014r. poz. 895).

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton; od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton; od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; od autobusów - jak w Załączniku nr 1 do uchwały,

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - jak w Załączniku nr 2 do uchwały,

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - jak w Załączniku nr 3 do uchwały,

4) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - jak w Załączniku nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Podegrodzie.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Dariusz Kowalczyk

Id: 1BBB27B9-79E1-4AF4-B142-06874C1053B2. Podpisany Strona 1

(2)

L.p. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)

POJAZDU SAMOCHODOWEGO ROCZNE STAWKI PODATKU NA

TERENIE GMINY od 1 pojazdu w złotych

1 2 3

1.1 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 476

1.2 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 832

1.3 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 838

2.1 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1102

3.1 Przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton

848

4.1 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30 950

4.2 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30 1244

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Dariusz Kowalczyk

Id: 1BBB27B9-79E1-4AF4-B142-06874C1053B2. Podpisany Strona 1

(3)

ROCZNE STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu w złotych

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

Zawieszenie osi pneumatyczne

i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 3 4

1.Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 600 718

1.2 nie mniej niż 15 ton 832 1470

2.Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC:

2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 600 838

2.2 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 25 ton 1188 1868

2.3 nie mniej niż 25 ton 1290 1898

3.Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC:

3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1436 1696

3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 1924 1924

3.3 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 tony 2038 2708

3.4 nie mniej niż 31 ton 2104 2708

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Dariusz Kowalczyk

Id: 1BBB27B9-79E1-4AF4-B142-06874C1053B2. Podpisany Strona 1

(4)

ROCZNE STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu w

złotych

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu

Pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa Zawieszenie osi pneumatyczne

i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi

1 2 3 4

1.Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1358 1618

1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1584 2038

1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1696 2094

1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1868 2094

1.5 powyżej 36 ton 2038 2374

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa

2.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1868 2060

2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2128 2708

2.3 nie mniej niż 40 ton 2262 2493

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Dariusz Kowalczyk

Id: 1BBB27B9-79E1-4AF4-B142-06874C1053B2. Podpisany Strona 1

(5)

ROCZNE STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY od 1 pojazdu

w złotych

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy Zawieszenie osi pneumatyczne

i uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

1 2 3 4

1.Przyczepy i naczepy o 1 osi, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 600 656

1.2 nie mniej niż 25 ton 770 848

2.Przyczepy i naczepy o 2 osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 974 984

2.2 nie mniej niż 28 ton i do 36 ton włącznie 1086 1528

2.3 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1358 1980

2.4 nie mniej niż 38 ton 1470 2038

3.Przyczepy i naczepy o 3 osiach, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC:

3.1 nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1086 1188

3.2 powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1300 1506

3.3 nie mniej niż 38 ton 1358 1584

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie

mgr Dariusz Kowalczyk

Id: 1BBB27B9-79E1-4AF4-B142-06874C1053B2. Podpisany Strona 1

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :