Biuletyn Statystyczny 1992 Rok

126  Download (0)

Pełen tekst

(1)

WOJEWÓDZKI

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH

1918—1993

75 (H!) lat

200 lal Stańki PoWjej

3368 2328 7472 7750 3384 2358 7542 7800 3400 2388 7612 7850

3416

n A -1 o n e o n

7900

BIULETYN

STATYSTYCZNY 1992 ROK

3448 2478 7822 8000 3464 2508 7892 8100 3480 2538 7962 8200 3496 2568 8032 8300 3512 2598 8102 8400 3528 2628 __2V72_ 8500

MARZEC - 1993

(2)

Z N A K I U M O W N E

- z j a w i s k o n i e w y s t ę p u j e ,

- z j a w i s k o i s t n i e j e , j e d n a k ż e w i l o ś c i a c h m n i e j s z y c h o d l i c z b , k t ó r e m o g ł y b y b y ć w y r a ż o n e u w i d o c z n i o n y m i w t a b l i c y z n a k a m i c y f r o w y m i , n p . j e ż e l i p r o d u k c j a w y r a ż o n a j e s t w t y s i ą c a c h t o n / w l i c z b a c h c a ł k o w i t y c h / , z n a k : 0 - o z n a c z a , ż e p r o d u k c j a w d a n y m p r z y p a d k u n i e o s i ą g n ę ł a

9

0 , 5 t y s . t o n ,

- z u p e ł n y b r a k i n f o r m a c j i , a l b o b r a k i n f o r m a c j i w i a r y g o d n y c h ,

- w y p e ł n i e n i e r u b r y k i , z e w z g l ę d u n a u k ł a d t a b l i c y , j e s t n i e m o ż l i w e l u b n i e c e l o w e ,

- o z n a c z a , ż e n i e p o d a j e s i ę w s z y s t k i c h s k ł a d n i k ó w s u m y o g ó 1 n e j .

W A Ż N I E J S Z E S K R Ó T Y

z ł - z ł o t y m - m e t r

t y s . - t y s i ą c m2 / - m e t r k w a d r a t o w y

t y s . z ł - t y s i ą c z ł o t y c h k m - k i l o m e t r

m i n - m i l i o n k m 2 / - k i l o m e t r k w a d r a t o w y

m i n z ł - m i l i o n z ł o t y c h h a - h e k t a r

m 1 d - m i l i a r d 1 - l i t r

m l d z ł - m i l i a r d z ł o t y c h r . - r o k

s z t - s z t u k a c d . - c i ą g d a 1 s z y

k g - k i 1 o g r a m d o k . - d o k o ń c z e n i e

t - t o n a tj • - t o j e s t

d t d e c y t o n a m . i n . - m i ę d z y i n n y m i

U W a g a. N i e k t ó r e d a n e 1 i c z b o w e m a j ą c h a r a k t e r t y m c z a s o w ; m o g ą u l e c z m i a n o m w p ó ź n i e j s z y c h o p r a c o w a n i a c h W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u S t a t y s t y c z n e g o

K r e s k a / - / Z e r o / O /

K r o p k a / . /

Z n a k / x /

" W tyra"

(3)

P o d s t a w o w e ten de nc j e

1

I. P OD S TA W O WE W S K AŹ NI K I D O TY CZ Ą C E D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J W 1992 R.

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1992

w li cz ba c h

b e z w z g l ę d n y c h 19 91 = 10 0

P R O O U K C J A M A T E R I A L N A

P r z y c h o d y ze s p rz ed aż y p r o d u kc j i i usł u g w p r z e m y ś l e 0 ' w mld zł

w r z e c z y w i s t y m c z a s i e pra c y ... .

w p o r ó w n y w a l n y m c za s ie p r acy ...

w y d o b y w c z e g o ...

p r z e t w ó r c z e g o ...

w tym p rzemysł!

p a l i w o w o - e n e r g e t y c z n y ...

m e t a l u r g i c z n y ...

e l e k t r o m a s z y n o w y ...

c h e m i c z n y ...

m i n e r a l n y ...

drzevimo-papierniczy ...

lekki ...

s p o ż y w c z y ...

W s k a ź n i k i cen r e a li z ac j i p r o d u k c j i s p r z e d a n e j p r z e m y s ł u ...

W y d o b y c i e węgla k a m i e n n e g o w min t ...

P r o d u k c j a w tys. t

koks z w ęg l a k a m i e n n e g o ...

stali s u r o w ej ...

w y r o b ó w w a l c o w a n y c h ...

c ynku ... ...

o ło w i u ...

154009,7

50740.0

103349,7

71198.0

35229.3

18635.3

7938,5

4348.2

1661,5

2449.2

11891,0

x 127,0

7830,1 5862,7 4242,9 134,6 54,8

122.7 95.4 121.3 93.5 122.4

92,2 122,9 95,5

126.4 91.0 108.4

92, 3 113.4

95.1 135.7 110 , 0 131.4 109.2 137 .4 115.3 132.9 108.8 158.3 113.4 127.6 93,7

158.6 97,0 93,4 107,3 107.9

(4)

2

P o d s t a w o w e t e n d e n c j e

I. P O D S T A W O W E W S K A ŹN IK I D O T Y C Z Ą C E O Z I A L A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J W 1992 R. / c d ./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1992 w l i c z b a c h

b e z w z g l ę d n y c h 1 99 1= 1 0 0

P R O D U K C J A M A T E R I A L N A / d o k ./

P r z y c h o d y ze s p r z e d a ż y p r o d u k c j i o g ó ł e m w b u d o w n i c t w i e w mld zł (ceny b i e ż ą c e )

w r z e c z y w i s t y m cz a si e p r a c y ...

w p o r ó w n y w a l n y m c z a si e p r a c y ...

O d d a n e do użytku!

m i e s z k a n i a ...

p r z y c h o d n i e i o ś r od ki z dr o wi a ( g a b i n e t y ) ....

szktoły p o d s t a w o w e ( p o m i e s z c z e n i a do n a u k i ) ..

p r z e d s z k o l a ( m i ej sc a) ...

t P r z e w o z y ł a d u nk ó w w min t

ś lą s k ą 00KP ...

w tym w ę g i e l ...

t r a n s p o r t e m s a m o c h o d o w y m ...

P r z e w o z y p a s a ż e r ó w t r a n s p o r t e m s a m o c h o d o w y m w min o só b ...

S k u p :

żywca r z e ź n e g o o g ó ł e m w p r z e l i c z e n i u na wa gę m i ę s a w tys. t ...

m l e ka w min 1 ...

jaj w m i n szt ...

22163,3

7561

72

44

170

116,1

91,9

26,9

68,6

9,5

102,4

77,3

137,0

135,5

82,6

14 razy

15,3

25,8

89,4

89,1

71,9

83,8

66 ,1

84 ,4

117,9

(5)

P o d s t a w o w e t e nd e n cj e 3

P O D S T A W O W E W S K A ŹN I KI D O T Y C Z Ą C E D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J W 1992 R. / d o k. /

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1992 w l i c z ba c h

b e z w z g l ę d n y c h 1 9 9 1 =1 00

Z A T R U D N I E N I E I W Y N A G R O D Z E N I A

P r z e c i ę t n e z a tr u d n i e n i e „b/ w 6 d zi ał a ch gospodarki n a rodowej w t y s ...

w tym w:

p r ze my śl e ...

w y d ob y wc z y m .

p r ze t wó rc z y m

b ud o wn i c tw i e -■

t ra nsporcie

handlu

P r z e c i ę t n e w y n a g r o d z e n i e m i e s i ę c z n e netto b/c/

w 6 d z i a ł a c h gospodarki n a r od ow ej w tys. zł w tym w 5

p r ze m yś le ...

wy do by w cz y m .

p rz e t w ó rc z ym

b u d o w n i c t w i e . ..

tra ns po rc ie ...

handlu

O p ł a c e n i e p r z y r o s t u w y d a j n o ś c i p ra cy ' p r z y r o s t e m .d/.

p r z e c i ę t n e g o w y n a g r o d z e n i a m i e s i ę c z n e g o netto w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h

p r z e m y s ł o w y c h

b u d o w l a n y c h

962 ,1

646,9

330,8

316.1

137.1

53.4

76.5

3119

3347

4047

2617

2B16

2532

2277

97,0

94 ,0

95,9

93.7

103 ,5

89.7

104 ,6

134.6 134.2

132,0

135.7

132, l

141.3

125.3

0,99

a / Oane w l ic zb a ch b e z w z g l ę d n y c h w b i e ż ą c y c h c en ac h r e a li za c ji , d ynamikir w l i c z ­ niku w b i e ż ą c y c h c e n a c h r e al iz a c j i , w m i a n o w n i k u w c e n a c h s t a ł y c h - ś r e d n ic h z 1990 r. b/ Oez u c z n i ó w i w y k o n u j ą c y c h pr ac ę n a kł a dc z ą , w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h w l a n o - m o n t a ż o w y c h bez z a t r u d n i o n y c h za granicą, a w p r z e d s i ę b i o r s t w a c h h a nd lu wew- n e t r z n e g o bez z a t r u d n i o n y c h w j e d n o s t k a c h na n ar zu t ac h, c/ Ł ą c zn i e z wy p

z z y sku do p o d zi a łu i n a d w y ż k i b i l a n s o w e j w s p ó łd z i e l n i a c h , d/ W c en a c h b i eż ąc yc i.

(6)

n .

WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIgCY

A. D A N E W O JE W Ó D Z K IE

W YSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s i ą c e

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

PRACA I WYNAGRODZENIA

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie w 6 działach

gospodarki narodowej w tys. ... 1991

1992 954,0 912,9 948,4

910,7 953,9

913,4 941 ,7 910,2 926,7

900,6 928,1

900,0 918,8

097,7 904 ,7

893,5 890,0

891,8 900,5 892,0 093,2

891,5 889.7

8 9 1 . 8 991,3 962,1 poprzedni miesiąc = 100 ...

analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

1991 1992 1992

102,5 95,4

99,4 99,0 95,7

100,6 100,3 95,5

90,7 99,6 95,ó

90,4 99,1 96,8

100,1 99,9 96,7

99,0 99, 8 97,6

98.5 99.5 98,0

99.3 99,8 98.4

100,3 100,0 98,6

99,999,2

99,8

99,6 1 0 0 , 0 9 9 , 9

X X

X

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1992 95,4 95,9 96,2 94,8 96,1 96 ,6 97,0 97,3 96,8 9 6, B 97,2 97,0 97,0

w tym w:

przemyśle ... 1991

1992 698,8 655,7 695,2

652,0 697,8

651,1 6 B 9 ,7 649 ,1 670,7

643,2

667,3 642,7

667,5 641,9 656,1

637,7 649,8

634,0 647,3 634 ,5 643 ,9

635 ,5

m

646,9675,7 poprzedni miesiąc = 100 ... 1991

1992 99,1 101 ,5 99,5

99,4 100,4

99,9 90,8 99,7 98,4

99,2 9 9 , B 99,9 98,0

99,9 99,2

99,4 99,1

99,5 9 B , 2 100,0 99,5

100,2 XX

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992 91,1

93,0 91,0 92,9 91,0

92,5 91,6 93,2 92,0

93,9 91.0

94.1 91,1 95,4 90,3

95,7 09,9

9 5 ’, 9 90,3 96; 9 90,3

97,9 91.3

97,9 XX

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992 91,1

93,0 91,1

93,5 92,1

93,7 92,0 92,6 92.0

93.0 92,2

93,4 91,9 93,8 92,5

94,1 92,1

9 4 ’,1

11:1

94,992,1 92,0 94,ł8 92,0

95,7 budownictwie ... 1991

1992 124,2 124,1 123.4

131.5 126,0

133,1 124,6 133,5 123,5

132,9 126,2

131,8 127,0 130,4 125.8

130.8 123.5

131.5 123,6 131,0 121,9

129,’6 120,1

1 2 9 , 1 132,6 137,1 poprzedni miesiąc = 100 ... 1991

1992 94,1

108,6 99,3

101,1 102,2 101,2 98,9

100,3 99,1

99,5 102,2

99,2 100,9 98,9 98,7

100,3 98,3

ioo;5 98,7

98,9 98,9

9 9 , 6 XX analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992 03,1

104,9 84,0

106,7 8 6,S 1.05,7 85,9

107,2 07,1

107,7 90,5

104,8 94,5 103,3 95,0

104,3 i9o l;f 94,7 106,2 93,3

107,0 93.8

107,8 XX

analogiczny okres narastający

p o p rzedniego roku = 100 1991

1992 83,1

104,9 84,4

104,8 88,2

105,0 85,9 105,0 86,6

L06,l 89,9

105,7 91,3 106,2 92,6

107,0 94,5

105,1 94,8

105,3 96.4

103,5 96,4 103,5

Podstawowetendencje

(7)

IX.WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /=„./

A. DANE WOJEWÓDZKIE /cd./

WYSZC ZE GÓ L N IE NI E M i e s i ą c e

I II III IV V

VI

1

VII VIII IX X XI XII I-XII

PRACA I W YNAGRODZENIA/cd./

' '1 '

BEZROBOCIE

/stan w k.ońcu miesiąca/

Bezrobotni zarejestrowani

w t y s ... ... 1991 1992

64,0

119,9 67,0 121,9 68,9

124,4 70,0 127,8 72,9

128,7

79.7 133,9

89,2 14 3 , 0 146,695,3

103,8 150,6

109,2 150,5 114,7

149,0 116.3

148.3 116.3 148.3 w tym kobiety ... 1991

1992 41.6

80.7 46 , 2 81,8 45.8

03.8 47,0.

85,8 50,0

86,7 54,6

90,9 60,8

96 ,8 65,3 98,0

70,9

101,9 75,0 102,1 78,7

101,3 70.8

99.9 78.8 99.9 w 't cywilnej ludności czynnej

zawodowo 1992 7,2 7,2 7,3 7,5 7,6 7,9 8 , 4 0,6 B , 8 8,8 8 , 7 8,6 8,6

analogiczny miesiąc poorze dn ie g o

roku = 100 1991

1992 16 razy

187,4 21 razy 182,0 783,6

1 BO , 6 525,2 182,7 364,3

176,5 294,4 168,0

251,7

160,3 223,3 1 53 , B 196,5

145,2 189,1 137,B 182,5

129,9 183.4

127.5 XX

Zwolnieni gruoowo w -i b ez r o b ot ny ch .... 1991

1992 26,0

23,2 24 , 9 23,3

24,4 23,2

l 23.6 ! 24,0

22.7 i 22,9 22,2

22,4 23,4

22,2 23,2

21,5 22,1

21,4 23,6 21,4 23.5

21.6 23,6 21,9 23,6

21,9

Oferty oracy w t y s ... : ... 1991 1992

7.96.9 8,6

6,5 9,3

5,2 10,3

3,4 ! 11,2 : 3 >i

10,6

3,3 10,3

2 , 2

13,03,2 10,3

3,2 8,7

3,1 7,8

2,7 6,3

1,8 6,3

1,8

analogiczny miesiąc poprz ed ni e g o roku = 10 Ó

1991

1992 6 1 , B 07,3

177,9 75,3

196,1

55,5 206,6 33,3

240,4 27,5

219,8 31,6

184,5 29,9

105,8 24,6

133,5 31,1

99,935,1 109,4

34,6 80,-8

20,8 XX

Liczba b e z r o D o t n y c h n a 1 o f e r t ą p r a c y

1991

1992 a

17 8

19 7

24 7

37 7

42 8

40

Q7

52 7

46 10

47 4913 1555

8218 18 82

Podstawowetendencje

(8)

n.WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY **./

A. D A N E W O J E W Ó D Z K IE /c d ./

W YSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s i ą c e

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

PRACA I WYNAGRODZENIA /dok./

P R Z E C I Ę T N E W Y N A G R O D Z E N I A M I E S I Ę C Z N E Przeciętne wyn ag ro dz e ni a miesięczne

netto w 6 d zi ałach gospodarki

narodowej w tys. zł 1991

1992 2020

2775 2093 2697 2165

2750 2184

2917 2115 2689 2136

2758 2205 3133 .2240

3034 2305 3195

2441 3299 3138

4143 3214 4322 2332

3119 poprzedni miesiąc = 100 ... 1991

1992 86,2 103,6 97,2

103,4

102,0 101,3 106,1 96,8

92,2 101,0

102,6 106,7 113,6 97,9

96,8 102,9

105,3 106,2 103,3 128.5

125.6 102.3

104.3 X

X analogiczny miesiąc poprzedniego

roku s 100 1992 136,0 120,7 126,7 133,3 126,8 128,6 137,4 135,9 138,4 135,4 137,2 134,7 X

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku - 100 1992 136,8 129,7 129,0 131,0 129, 5 129,0 129,2 130,5 131,8* 132,8 133,0 134,6 134,6 w tym w:

przemyśle ... 1991

1992 2216

2996 2225 2879 2209

2093 2294

3081 2196 2790 2201

2848 2377 3305 2319

3209 2401

3383 2531 3498 3427

4584 f f l

IM]

poorzedni miesiąc = 100 ... 1991 1992

108,n 86,7

100,4 96,1 102,9

100,5 100,2

106,5 95,7 90,5 100,2

102,1 100,1 116,1 97,4

97,1 103,5

105,4 105,8 103,4 135,4

131,1 100,6 103,2 XX

analogiczny miesiąc poorzedniego

r c k u ’= 10 Ó 1991

1992

229,2 134,0

217,5 129,3 105,8

126,1 194,7

134,1 181,0 126,8 180,7

129,3 177,2 139,8 150,6

139,1 155,9

140,6 150,5 130,8 133,7

134,3 168,4 137,4 XX

analogiczny ckres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992 229,2 134,1’233,5

129,1 216,4

120,2 200,9

130,5 203 ,2 128,9 199,4

128,8 196,2 129,9 109,1

¡31,4 184,6

132,4 100,7 133,4 172,4

134,2 172,5 134,2 172,5

134,2 budownictwie ... 1991

1992 1621

2397 1075 2439 1907

2576 1994

2674 1924 2566 2051

2659 2192 3000 2134

2796 2194

2806 2336 2953 2672

3320 2847 3610 2131

2816 poorzscni miesiąc = 1C3 ... 1991 97,0

04', 1 115.7

101.7 L01, 7 105,7

i

,104,5

■103,8 96,5 95,9 106,6

103,6 105,9 112,0 97,4

93,2 102,7

103,2 106,7 102,3 114.4

112.4 106,5 1 0 8 17 XX

analcęiczny miesiąc oo orzecniogo

roku = 100 19°1

1992 224,C 147,0 232,1

130,0 190,2

135,0 .197,0

¡134,1 192,1 133,3 190,6

128,4 192,5 135,8 L 8 0 ,1

130,9 170,9

131,7 166,8 126,4 151,6

124,0 170,3 126,7 XX

analogiczny okres narastający poprzedniego roku = 100

1991

1 1992 224,8 1 147,2 237,4

i 134,3 !19 ,5

136,0 ;214,1 135,4 210,6

¡135,8 206 ,4 134 ,3 211,0

131,0 !04,7 130,9 198,4

133,2 193,8

133,7 168,2

132 11 184,7

132,1

Podstawowetendencje

(9)

i i

. WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /=*./

A. DANE WOJEWÓDZKIE /cd./

W Y S Z CZ EGÓLNIENIE Rok M i e s ą c e

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Przychody ze s przedaży wyrobów i usług w przemyśle (ceny stałe)

w r z e c z yw is t y m czasie pracy w mld zł 1991

1992 0137,3

6576,0 7303,9

6273,7 7727.0

6044.0 6903,0 6522,5

6787,1 5093,5

6390,3 6198,8

6441.1 6406.2 6240,5

6066,4 6477,9

6776,1 6616,1

6910,6 6165,0

6867,9 6242,4

6339,7 03190,2 79567,1 1991

.1992 103,9

105,6 90,7

95,4 104,7

109,1 90,4

93,0 95,6

91,3 94,2

103,7 100,4 101,3 96,2

94,7 105,0

110,2 101,3

101,2 93,0

99,2 101,1

92,4 XX

analogiczny miesiąc p oprzedniego

roku = 100 1991

1992 97,0

01,7 93.9

04.9 94,7

00,9 91,6

91,0 89,0

07,5 86,1

97,0 87,0 100,0 79,9

96,5 85,7

102,2 79,4

104,6 75,0

110,3 79,7

100,4 XX

analogiczny okres na ra stający

po pr ze d n ie go roku = 100 1991

1992 97,0

01,7 97,2

03,9 96,6

05,5 95,7 05,0

94,4 86,2

93,4

80,2 93.2 90.2 92,0

89,6 91,1

90,8 90.5

92.6 89.2

94.2 0R,4

95,4 88,A 95,A

w p o rów ny wa l n y m czasie pracy

p oprzedni miesiąc = 100 ... 1991 1992

06,6

101,0 103,7 104,5

99,9

99,6 90,4

90,1 100,2

95,6 94,2

99,0 88,0 92,9 106,0

103,3 105,0

105,4 92,9

101,2 111,6

108,6 91,0

84,4 XX

a na l ogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992 97,0

05,3 93.9

04.9 99.0

05.0 07,4

91,8 93,2

87,5 86,1

92,6 84,1 100,0 03.5

96.5 81,0

97,0 79,4

109,1 86,3

105,0 72,5

96,0 XX

analogiczny okres narastający

p op r ze dn ie go roku = 100 1991

1992 97,0

05,3 97,2

05,0 96,6 05,5

95.7

85.8 95,3

06,2 94,1

87,5 93,2 89,6 92,5

90,1 91,1

89,9 90,5

92,2 90.3

93.4 00,7

93,5 88,7 93,5

Wskaźniki cen realizacji produkcji przemysłowej

1991 1992

117,6 102,0

104,3

101,0 101,5

102,0 101,0 i 102,2 101,7j 101,5 105,7

102,3

102,6

100,3 101,1

10 3,7 102,2

102 a 103,3 103,2 101,9

103,8 101,3

1C1,4 XX

an al ogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

1991

1992 137,2

134,1 139,3

130,1 145,3

130,7 148,2

131,7 147,1

132,8 154,6

129,3 158,3 122,2 155,3

127,2 154,7

127,1 1?4,0 127,5 153,5

129,2 153,6

128,5 XX

analogiczny okres narastający

poprze dn i e go roku = 100 1991 1992

137,2 134,1

136,0 132,2

140,2 131,7

141.7 131.8

142,6

132,0 144.3

131.4 146.2 126.3 147,2

129,8 140,1

129,6 148.6

129.6 148,0

129,7 150,0

127,6 150,0 1 127,6

Podstawowetendencje

(10)

u.WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY mu

A. D A N E W O J E W Ó D Z K I E /c d ./

WYSZCZEGÓLNIENIE M i e s Ł ą c e

I n ! III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

3RZYCH0DY ZE SPRZEDAŻY /dok./

rzychody ze sprzedaży produkcji i usług w budownictwie (ceny bieżące)

w rzeczywistym czasie pracy w mld zł

1991

1992 900,8

1213,7 944,6 1299,0 1103,2

1504,9 1175.3

1473.4 1202,2

1507,1 1267,1

1576,5 1301,4 1590,9 1316,3

1600,0 1376,7

1797,5 1430,7

1935,6 1324,4

1785,9 1300.1

1971.1 16293,5 22163,3

poprzedni miesiąc

= 100 ... 1991

1992 90,0

00,5 96,3

107,1 116,0 115,8

106,5 97,9

102,3

103.1 105,4

104,6 102,7 100,9 100,9

106,2 m 104,3

107,7 92,6

92,3 tfo\’4Ć XX

analogiczny miesiąc p oprzedniego

roku = 100

19911992 159.0124.0 123,6

137,9 130.0

137.0 143,1

125,9 146.0

126.0 136.6

124.6 150,0 122,6 154,1

129,5 147,4

131,7 146,4

136,2 140,7

136,1 130,0

143,7 XX

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992 159.0

124.0 159,9

114,3 139,2

132,8 142.6

131.7 144,6

130,2 145,3

130,5 153,2 126,6 153,2

i32,0 154.0

131.0 155,9

135,6 155,9

137,5 153,9

137,0 153,9 137,0

w porównywalnym czasie pracy

poprzedni miesiąc * 100 ... 1991

1992 01.7

04.7 110,1

117,3 111,5

105,7 IW, 5 102,4 107,2

10(1,0 105,4

99,0 09,3 92,5 110,1

11519 104,6

101,0 95,6

107,7 111,1

101,1 95,1

100,8

XX

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992 159,0

129,4 123,6 137,9

i

! 136,7 i 131,0 i

136,6

125^9 153.0

126.0 136,6

118,9 151.4

122,6 m W o 146,4

142,1 161,0

129,6 m XX

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992 159,0 129,4

159.9 116.9

i 141,3

132,0 142.6

131.7 145,9

130.2 146.4

129.5 153,2 125,8 154,1

132,0 154,0

130,5 155,9

135,0 157,0

136 ,’4 B l ;l 154.5 135.5

f n 'l 4 i

CD

Podstawowetendencje

(11)

n. WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY/=*.,

A. D A N E W O J E W Ó D Z K IE / cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s ą c e

I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - X I I

WYBRANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI . GOSPODARCZEJ

P R ODUK C J A

Wydobycie węgla kamiennego w min t . . . 1991

1992 12,0

12,2 11,1 11,2

11,712,4 11,8 11,3 11,1

10,4 11,1 10,0 11,9

10,0 10,7 9,4 11,1

11,1 12,4

11,8 10,7

11,2 10,6 6,6 136,

127, Doprzedni miesiąc = 100 ... 1991

1992 120, 2

115, 6 92, 4 91,7 105,6

110,9 100,8 91,0 94,3

92,2 99,7

96,2 106,9

99,9 90,3 93,9 103,8

110,0 111,1

105,9 86.3

95.3 99,0 5 8 , 7

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992 04;,0 101',7 02,7

100,8 88,0

105,9 106,7 95,7 95.5

93.5 99,0

90,2 98,4

84,3 92 ,2 07,6 102,5

99,7 96,5

95,0 91,8 104 ,8 105,8

6 2 , 2

analogiczny okres narastający

p oprzedniego roku = 100 1991

1992 84 ,0 101 ,7 03,3

101,3 84,8

103,1 09,5 101,3 90,6

99,8 91,9

98,2 92.0

96.1 92,7 95,2 93.6

95.7 93,9

95,6 93,8

96,4 94.6 9 3 . 7 94,

93|

Produkcja energii elektrycznej w GW-h 1991 1992

3061 ,6 2942,2 2691.0

2774.0 2749,2

2D02,B 262V.O 2496,7 2570,9

2100,0 2116,4 2201,9 2168,2

2387,4 2281,4

2189,7

im

2662,12797,2 2581,42781,6 2843,42913,0 30769,30699,

poprzedni miesiąc = 100 ... . . 1991 1992

108,9 101,0

87,9 94,3 102,2

101,0

95,6 89,1 90,1

07,3 82,1

101,0

102,4

10B , 4 105,2

91,7 105,6 104 ,9 110,5

121,8 97,0

99,4 112,8 102,2

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992 100,3

96,1 106,0 103,1 100,4

102,0 101,6 95,0 103,6

84,5 84,0

104,0 88,1

110,1 93,2 96,0 92,5

95,3 98,2

105,1 92,7

107,0 103,7 9 7 , 6

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992

100,3 96,1

101,7 100,5

101 ,2 101 ,0

101,5 99,6 101,8

96,8 99,0

97,7 97,5

99,2 97,0 98,9 96.5

98.5 96,7

99,2 96,3

i o o ro 96,9 99 ,’ 8 96,

99,

Podstawowetendencje

(12)

n. WAŻNIEJ5ZE DANE WEDŁUG MIESIECY /cd./

A. DANE WOJEWÓDZKIE /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s i ą c e

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

WYBRANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /cd./

M I E S Z K A N I A

Mieszkania oddane do użytku ... 1991 1992

671

476 811

723 515

3203 646

312 470

233 541

281 090

169 795

414 757

152 795

246 580

463 1662

009 9149 7561 poprzedni miesiąc = 100 ... 1991

1992

40,3

20,2 120.9

151.9 63,5 443,0

125,4 9,7

74.0 74,7 113,2

120,6 164,5

60,1 09,3 245 ,0 95,2

36,7 105,0

161,8 74 ,0 100,2 282,7

192,0 XX

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 1 00 a' 1991

1992 130,8

70,9 135,8

89,1 64,7 621,9

128,3 48,3

42,9 40,7

77,2

51,9 06,3

19,0 153,0

52,1 133,6

20,1 91 ,0 30,9 74.6

78.7 126,3 53,5

X X

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992

130,8

70,9 133,7

00,9 104,8 220, 4 110,0

170,4 00,4

150,5 06,6 142 ,0 06,5

1 1 0 , 6

100,792,8 96.6

97.7 95,9 90,0 93.0

89.1 94,3

02,6 94,3 02,6

Mieszkania rozpoczęte*3^ ... 1991 1992

100

58 114

100 00

10

2328 254

- 32 179 67

74 50

69 108 105 63 1440

359

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992

23.2

32.2 28,4 87,7

14,0 20,5

64,1

3,4 107,2 12,6 40,1

X

110,4.47,5 22,9

X

X X

67,9

X

291,7

X

20,9

X

X X

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992

23.2

32.2 24,9

53,7 21,6 46,1 20,0

30,0 36,6 24 ,9 30,2

20,6 38,6

26,0 37,5 24 ,9 36,1

30,8 37,6

28,2 40,2

26,1 30,7

24,9 30,7

24,9

a/ Dla 1991 r. obliczono bez uwzględnienia mieszkań osób prywatnych, b/ Spółdzielcze, komunalne, zakładów pracy

(13)

i i

. WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /c±/

A. D A N E W O J E W Ó D Z K IE /c d ./

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s

i

ą c e

I II III IV

« !

VI VII VIII IX X XI XII I-XII

WYBRANE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /dok./

PRZEWOZY ŁADUNKÓW

transportem kolejowym w min t ... 1991

1992 12,0

96,2 11,0

10,3 11,8

10,5 11,5 9,8 10,9

9,2 10,6 8,8 11,1

9,1

10,3 9,1

10,3

9,9 11,1

10,8 10,2

10,6 10,1 7,6 130,

1 1 6 , 81

poprzedni miesiąc = 100 ... 1991 1992

112,1 104,0

91,6 98,1 107,2

101,9 97,5 93,0 94,8

94,5 97.2 95.3 104.7

102.8 92,8 100,2 100,0

108,8 107,8

109,0 91.9

98.9 99,0

7 1 , 2 XX

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1991

1992

81,287,5 83,0 94,5 88,1

88,2 96.0 85.0 87,8

85,0 85.8 84.8 94,7

83,6 88,5

91,3 89,6

99,9 87,5

97,2 82,1

100,9 119,4 7 4 , ’ 9 XX

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1991

1992

81.287,5 82 ,1 90,0 84,0

89,7 86.7

88.7 86,9 88,1 86,7

87,6

87,887,0 87,9 87,5 88,0

98,1 88,0 89 ,6 87,4

90,6 89.3

8 9 . 4 89, 89,3

4

transportem samochodowym w min t .... 1991 1992

4.0 2.1

3,3 2,1

3.2

2.2 3,1

2,3 3.1

2.1

3,1-

2,2 3.1

2.2 3.1

2.1

3,12,3 3,2

2,6 2,9

2,4 2,5

2 , 1 38, 2 6 , 9 9

poprzedni miesiąc = 100 ... 1991

1992 84,0 85,0

96,9 96,2

105,6 97,5

104,7 98,6 93, 9 101,7

102,0 97,5

99,9 100,8 98, 2 100,4

109,9 102,5

110,0 91,6

91,1 96,5

9 0 , 8

X X

analogiczny miesiąc poprzedniego

roku = 100 1992 64,2 72,4 71,9 76,7 69,3 69,4 71,1 69,3 76,3 82,5 91,8 8 6 , 4 X

analogiczny okres narastający

poprzedniego roku = 100 1992 64,2 69,4 73,5 72,5 70,3 67,6 67,7 68,3 6o,6 70,0 70,5 7 1 , 9 71, 9

Podstawowetendencje

(14)

i i.

WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /cd./

A. D P N E W O J E W Ó D Z K IE /cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok M i e s i a c e

I I-II I-III I - IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII

WSKAŹNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

Wskaźnik poziomu kosztów w H: •

z całokształtu działalności 1 ^ .... 1991

1992 90,9

97,0 91,9

90,1 92,9

97,7 93.3

90.4 93,2

90,4 92,0 90,3 93.0

98.0 93,0

98,5 93,1

98,4 93.1 98.2 93,4

98,2 93,6

99,0 sprzedaży własnej produkcji i u sług2,/ 1991

1992 92,3

99,2 93,9 101,0

;

93,9

101 ,2 94,0 101 ,7 94,5

101,7 93,6 101 ,6 93,5

101,5 93,4

101,5 93,3

101,4 92,9 100,6 93,4

100,6 93,2

101,7

Wskaźnik rentowności brutto"5^ w H ... 1991

1992 10,2

2,2 8,5

1,2 7,2

1,6 6,7

0,8 6,7

1,0 7.0

1.1 6,7

0,7 6,6

0,8 6,4

0,8 6,1

1,1 5,6

1,1 4,9

-0,7

Zyskowność w zł na 1000 zł przychodu

o g ó ł e m 4' 1991

1992 17

-26 4

-38 -1

-33 -5

- 37 -5

-38 -1

-37 -1

-39 -2

-38 -4

-36 -7

-31 -11

-31 -IB

-48

Stopień obciażenia zysku podatkiem

dochodowym w h 1991

1992 36,8

34,0 38,2

36,0 37,9

36,1 38,3

37,1 37,9

37,0 38,2 37,4 38.1

37.1 35,2

37,6 38,1

37,7 38,9

37,6 39,0

37 ,’5 39,9 37 10

Stopień obciążenia wyniku finansowego, brutto obowiązkowymi zmniejs ze ni a m i “'

w H 1991

1992 01,7

218,0 94,8

406,0 101.5

315.6 108,3

579,5 108,1 470 , 3 102,0

441,8 101,3

689,9 104,1

587,9 107.1

546.1 112,4

385,0 121,1

396 ,1 139,4 -628,7 w tym d y w i d e n d ą ^ ... 1991

1992 27,8

96,2 24,2

182,5 36,0 140,8 39,3

259,6 38,8

206,2 37,0 188,7 37,6

286,5 37,4

?30,7 38,6

211,1 38,1 147,5 44,3

149,2 48,8

-230,7

Portstnwnwetendencje

(15)

i i

. WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /cd./

A. D P N E W O J E W Ó D Z K I E /dok./

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Rok M i e s i ą c e

I I-II I-III I-IV I-v I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII

WSKAŹNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

/dok./

Udział w o bowiązkowych zmniejszeniach wyniku finansowego brutto:

podatku dochodowego ... 1991 1992

4 8,4 39,5 52.6

37.7

50,1 38,7 47,0

38,6

45,0 40,9

47,4

43,1 46,0 43,8

46,244,5 45.6

46.6 44 ,9 49,2 44,0

49,3 44.2 48.3

dywidendy ... 1991 1992 i

44.137.0 33,4

45,0 35,5 44 ,6 36,4

44,8 35,9 4 3 , B

36,3

42,7 37,1 41,5

36,0 39,2 36,1

38,7 34,9

38,3 36,6 37! 7 35,0

36,7

podatku od wzrostu wynagrodzeń .... 1991

1992 14.6

14.6 12,9

15,5 13,9

15,6 16.3

15.3 16,8

14,2 15,4

13,3 15,8

13,5 17,0 15,3 17,0

13,8 17,0 11,6 18,0

12,2 19,5 14,0

Udział w przychodach ogółem sprzedaży

własnej produkcji i usług 1991

1992 02.4

77.5 80,5

75,7 76.6

72.7 76,5

71,2 75.6 70.6

; *

75,5

•70,5 71,0

70,3 70,6 70,5 71,0

70,8 71,1

71,0 70,9 71,2 70,9

70,7

Udział w kosztach uzyskania przychodów ogółem kosztów sprzedaży własnej

produkcji i usług 1991

1992 83,8

79,4 82,2

77,9 77,6 75,2 77,7

73,5 76,6

73,0 76,1

72,9 71.4

72.4 70,9

72,7 71,1

72,9 70,9 72,8 70,9

73,0 70,7 72,6

Relacja zobowiązań ogółem do należności

i roszczeń 1991

1992 83,2 104 ,7 80,6

104,1 83,0

105,8 8 8 , B 106,1 88,7

108,6 87,9

110,0 89,2

111,2 B 8 ,2 112,7 87,6

112,6 90,5 112,2 95,3

116,3 107,9 139,2

Wskaźnik bieżącej płynności R / ... 1992 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

1,0

1/ Udział kosztu uzyskania przychodu w przychodzie ogółem. 2/ Udział kosztu sprzedaży własnej produkcji i usłuq w przycho- dzie ze sprzedaży własnej produkcji i usług. 3/ Relacj'a sald^ wyniku finansowego brutto do kosztu uzyskania przychodu oqc5- łem. 4/ Relacja salda wyniku finansowego netto do przychodu ógółem. 5/ Udz|iał podatku dochodowego w zysku brutto:

6/ Udział obowiązkowych zmniejszeń (podatku dochodowego, dywidendy, podatku od wzrostu wynagrodzeń) w wyniku finansowym brutto. 7/ Udział dywidendy w wyniku finansowym brutto. 8/ Relacja aktywów bieżących do zobowiązań bieżących.

(16)

u.WAŻNIEJSZE DANE WEDŁUG MIESIĘCY /dok./

B. D A N E O G Ó L N O K R A J O W E

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok M e s i ą c e

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII

Wskaźniki cen /poprzedni m i e s i ą c = 1 0 0 / : produkcji przemysłowej ... 1991

1992 109,8

103,2 105,4

101,9 1C1.4

103,3 101,0 103,1 101,6

102,0 103,1

102,5 102,1 101,5 101,6

102,0 101,6

102,0 102,3 102,8 101,1

101,8 100,3 101,5 148,1

128,5 robót budowlano-montażowych ... 1991

1992 108,3

100,8 105,5

101,2 105.0

102.1 101,4 103,6 101,9

101,0 101,8

101,1 100,7 100,5 101,7

100,9 101,1

100,8 100.5 101.5 101,6

100, 7 100,8 102,1

146,3 117,6 detalicznych towarów i usług

konsumpcyjnych 1991

1992 112,7

107,5 106,7

101,0 104,5

102,0 102.7 103.7 102,7

104,0 104,9

101,6 100,1 101,4 100,6

102,7 104.3

105.3 103,2 103)0 103.2

102.3 103.1 102.2 170,3

143,0 w t y m :

żywności ... 1991

1992 110,5

103,9 103,0

101,9 103,0

101,2 100,5 103,4 99,2

104,7 101,9

101,2 95,5 100,9 96,8

102,8 106,4

109,9

ł8!;i łsy

102,3105,0 146,1136,3

napojów alkoholowych ... 1991

1992 126,6

115,1 115,0

103,7 100,0

100,7 107.0 101.0 113,5

100,9 101,6

101,2 103,2 101,1 102,7

101,5 101,6

101,0 100,4

l o o l a

MM

i% 0;# 107,6 136 J 5

towarów nieżywnościowych .... 1991

1992 112,0

104,1 106,5

101,7 104,5

102,0 103,4 102,6 103.5

102.6 103.4

102.4 102,6 101,0 102,9

102,5 103.0

103.1 103,3 103,6 103.1

103.2 102,8 102,8 175,8

136J5 usług ... 1991

1992 116,2

117,3 112,3

101,5 110,1

102,0 105,4 106,2 105,9

105,7 115.6

101.6 104,4 101,7 103,6

103,2 103.5

101.6 102,4 102 ’ 8 101,1

101,5

m

231,5167|6

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 6 działach gospodarki narodowej,

bez wypłat z zysku /brutto/ w tys.zł 1992 2404,0 2430,5 2544,5 262B,4 2629,2 2718,5 2096,8 2943,9 3110,1 3305,6 3547,4 3854, 5 2928,2 poprzedni miesigc=100 ... 1992 92,1 98,1 104,6 103,3 100,0 103,4 106,6 101,6 105,6 106,3 107,3 108,6 X

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 5 działach gospodarki narodowej, bez wypłat z zysku /brutto/

poprzedni miesiąc=100 ... 1992 91,9 98,1 104,7 103,3 99,9 103,4 106,6 101,6 105,7 106,3 107,4 108,8 X

Podstawowetendencje

(17)

L u d n o ś ć . I n f r a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a 15 Tabl. 1. ST A N , R U C H N A T U R A L N Y I W Ę D R Ó W K O W Y L U D N O Ś C I W 1 9 9 2 R.

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E O g ó ł e m M i a s t a W i e ś

a

/

L u d n o ś ć ( s t a n w dn iu

31 XII) ... 4 0 1 3 0 6 8 3 4 9 9 3 9 5 5 1 3 6 7 3

0 / 1 9 8 2 4 5 6 1 7 2 5 2 0 2 2 5 7 2 5 4

r\

/ 2 0 3 0 6 1 2 1 7 7 4 1 9 3 2 5 6 4 1 9

1 9 3 9 6 16B71 2 5 2 5

U r o d z e n i a żyw e ... 4 4 1 1 9 3 9 1 1 4 50 05

3 9 5 4 3 3 4 0 9 7

. . .

• : \

j. j

•. 4 6 4 6

w t y m n i e m o w l ą t b// ... 727 675 52

P r z y r o s t n a t u r a l n y ... 4 5 7 6 ' <

4217 359

3 4 1 2 6 2 9 2 2 0 4906

.

• !r-} ^

32 201 2 7 8 6 5

• o

4 336

.

.a/

S a l d o m i g r a c j i s t a ł e j .... 1925 1355 570

U w a g a . D a n e s z a c u n k o w e .

a/ Bez m i g r a c j i s t a ł e j w IV k w a r t a l e 19 92 r. b/ D z i e c i w w i e k u p o ­ n i ż e j 1 roku. c/ Z a m e l d o w a n i a na p o b y t s t a ł y , d/ W y m e l d o w a n i a z po­

b y t u s t a ł e g o .

(18)

16 Ludność. I n f r a s t r u k t u r a s p oł ec zn a

T a b l . 2. W Y CH OW A NI E PRZEDSZ KO LN E Stan w dniu 20 IX

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1991 1992

w l ic z b a c h b e z w z g l ę d n y c h 1991=100 Pl ac ów k i w y c h o w a ni a p r z e d s z k ol ne g o ... 1513 1301 86,0

3 / 1176 1140 96,9

o dd z i ał y p r ze d s z k o l n e przy s zk oł ac h p o d s t a ­

w ow y ch ... 337 161 47,8

Dzieci k o r z y s t a j ą c e z p la c ów ek w y ch ow an i a

p r z e d s z k o l n e g o ... 109662 103679 94 , 5 z p r z e d s z k o l i 3 ^ ... 96542 98674 102,2 o d d z i a ł ó w p r z e d s z k o l n y c h przy sz kołach

13120 5005 38,1

M ie js ca w p r z e d s z k o l a c h ... 99626 98278 98,6 O d d z i a ły w p l a c ó w ka c h w yc h o w an i a p r z e d s z k o l ­

nego ... 4636 4434 95,6

w tym w p r z e d s z ko l a c h 3 / ... 4034 4179 103,6 N a uc z y c i e l e w p l a c ó w k a c h w y ch ow an i a przed-

7284 7020 96,4

w tym w p r z e d s z k o l a c h 3 ^ ... 6757 6792 100 ,5 a/ P rz e ds z k o l a typu mi ej skiego, w i ej s k ie go , prywatne.

Tabl. 3. S Z K OŁ Y P OD ST A W OW E I Ś R E O N I E ' O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E Stan w dniu 20 IX

•' • - I 1 *

W YS Z CZ E G Ó L N I E N I E

1991 1992

w l i czbach b e z w z g l ę d n y c h 1991=100

1022 1034 101 ,2

19444 19653 101,1

p o m i e s z c z e n i a do n a ucz an ia ... 16473 16903 102,6

izby lekcyjne ... 12113 12335 101,8

sale s p e c j a l n e ... 4 360 4568 104,8

497372 496540 99,8

646B2 62051 95,9

a bs o lwenci ... 54752 56304 102,8

liczba u c z n i ó w na 1 izbę lekcyjną ... 41 40 97,6

S zk oł y p o d s t a w o w e dla p r a cu j ą c y ch ... 14 13 92,9

50 44 88,0

u c z n i o w i e ... 1403 1026 73,1

679 921 135,6

64 64 100,0

754 758 100,5

9620 9630 100, 1

12B5 1264 98,4

124 132 106,4

1527 1703 111,5

44278 49384 111,5

8171 8718 106,7

Licea o g ó l n o k s z t a ł c ą c e dla p r a cu ją c yc h ... 18 18 100,0

3561 3561 100,0

licea w ie c zo r o w e ... 3052 2955 96,8

licea zaoc zn e ... 509 606 119,0

a b so lw en ci ... 1030 975 94,7

licea w ie c zo r o w e ... 879 922 104,9

151 53 35,1

a/ Ł ą c zn ie z ek st ernami.

U w a g a . A bs o l we nc i z p op r ze d n i e go roku szkolnego.

(19)

? R

dzł 23

24 24 24 25 21 16 25 25 24 25 24 25 24 23 20 23 21 22 26 25 2 2 26 21 24 21 24 23 25 22 22 21 24 24 24 20 Ludność. I n fr a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a

\CÓWKI W Y C H O W A N I A P R Z E D S Z K O L N E G O a / WE DŁUG M IAST I GMIN in w dniu 20 IX

P la cówki Miejsca*3^ Od dz i ał y Nauczyciele -

1301 98278 4434 7020

Dzie o g ó ł em 103679 GMINY M I E J S KI E

978 85426 3810 6133 90289

108 8899 408 674 9762

21 1888 68 117 1647

3 425 25 33 628

5 509 23 38 496

3 130 6 8 98

62 5612 227 387 5675

38 3129 125 192 3131

12 1171 47 86 1152

16 831 43 77 1067

10 943 40 75 966

10 1042 39 64 974

31 3234 130 227 3101

53 4995 230 386 5530

28 2602 139 226 2826

24 2*46 107 165 2437

11 1349 56 87 1174

2 175 ? 8 13 177

7 108 16 21 410

4 460 21 33 534

7 631 2B 41 613

3 154 0 12 211

15 943 43 59 915

32 2803 121 213 2942

2 195 7 12 146

10 1170 54 B7 1301

10 561 20 31 466

17 1604 74 117 1855

3 175 8 12 179

14 945 48 72 1069

5 480 22 30 456

21 1827 76 123 1814

45 3954 169 261 4055

49 3617 170 274 4000

9 587 28 45 564

17 1001 78 112 1830

1 120 6 9 120

2 220 9 16 187

59 6193 243 433 6405

(20)

18 L udność. I n f r a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a

T a b l . 4. PL AC Ó WK I W Y C H O W A N I A P R Z E D S Z K O L N E G O 3/W ED L UG M IAST I GMIN W 1992 R. (cd.) S ta n w d ni u 2 0 IX

M IA S T A

Pl ac ów k i Mie j s c a ^ Oddzi ały Nauczyciele D zieci GMI NY

og ó łe m na o d d z i a ł

G MI NY M I E J S K I E (dok.

Ś w i ę t o c h ł o w i c e ... 12 1405 50 59 1452 25

T a r n o w s k i e Góry .. 26 2470 95 159 2269 24

T os z e k ... 1 120 5 6 131 26

T r z e b i n i a ... 10 441 25 42 507 23

Ty c h y ... 31 3179 163 274 3801 24

W o d z i s ł a w Śląski 29 2174 111 194 2255 20

W o j k o w i c e ... 3 190 12 19 252 21

W o l b r o m ... 2 227 11 10 266 24

Z a br z e ... 50 4739 189 281 4954 26

Z a w i e r c i e ... 24 1253 09 98 1390 16

Żory ... 21 1300 7* 115 1755 24

GMI NY W IE J S K I E

R A Z E M ... 323 12852 624 007 13390 21

B a b i c e ... 5 225 10 15 212 21

B e s t w i n a ... 5 312 10 14 236 24

B o b r o w n i k i ... 6 225 12 16 233 1 9

B o j s z o w y ... 4 46 8 9 140 17

B r z e s z c z e ... 4 269 9 15 225 25

B o l e s ł a w ... 4 245 11 10 212 19

C h r z a n ó w ... 5 229 10 17 239 24

C z e c h o w i c e -

D z i e d z i c e ... 5

4 A

173 11 16 242 22

C z e r w i o n k a -

L e s z c z y n y ... 6 143 0 13 212 26

G a s z o w i c e ... 7 154 12 IB 272 23

G i e r a ł t o w i c e ... 5 340 13 21 297 23

G o c z a ł k o w i c e - Z dr ój 2 138 7 12 160 23

G o d ó w ... 6 191 9 12 247 27

G o r z y c e ... B 385 .}20 27 466 23

K l u c z e ... 10 568 22 30 497 23

K o b i ó r ... 1 90 4 6 105 26

K r u p s k i M ł y n ... 3 185 5 10 137 27

K r z a n o w i c e ... 5 292 10 15 202 20

K r z y ż a n o w i c e ... 10 473 19 25 431 23

K u ź n i a R a c i b o rs k a 6 257 11 14 205 19

L i b i ą ż ... 1 75 3 4 79 26

L u b o m i a ... 4 229 9 11 213 24

Lys ki ... 14 509 21 33 399 19

Lazy ... 6 210 10 16 230 24

M i e d ź n a ... 6 593 30 42 733 24

M i e r z ę c i c e •... 6 260 11 14 220 21

M s z a n a ... 5 25 7 8 143 20

(21)

L u d n o ś ć . I n f r a s t r u k t u r a s p o łe cz na 19

Tabl. 4. P L A C Ó WK I W Y C H O W A N I A P R Z E D S Z K O L N E G O 3/WE D LU G MIAST i G MI N W 1992 R.(dok.) Stan w dniu 20 IX

G M I N Y P l a c ów ki Mie j s c a b|/ O d d z i a ł y Nauczyciele Dzieci

o g ó ł e m na oddział

G M I N Y W IE J S K I E (dok.)

6 223 11 14 190 17

O g r o d z i e n i e c ... 3 40 7 8 103 15

11 205 13 24 231 18

1 120 6 9 147 24

P a w ł o w i c e ... 7 557 23 34 589 26

P i e t r o w i c e W i e l k i e 8 362 12 19 221 18

6 372 15 21 284 19

7 270 15 20 304 20

a 195 12 15 245 20

8 393 17 25 397 23

7 180 8 9 151 19

10 204 11 12 192 17

5 124 9 11 194 21

S o ś n i c o w i c e ... 9 210 9 11 207 23

7 195 12 17 307 25

Ś w i e r k l a n i e c ... 4 231 12 17 280 23

Ś w i e r k l a n y ... 4 250 14 18 271 19

4 62 5 7 119 24

4 70 5 4 103 21

9 244 15 26 340 23

6 248 10 16 206 21

5 110 7 6 116 16

13 108 17 21 238 14

2 280 11 16 261 24

Z b r o s ł a w i c e ... 8 342 13 19 304 23

Z e b r z y d o w i c e ... 4 390 13 19 287 22

8 36 10 10 100 10

a/ P r z e d s z k o l a typu m ie j sk i e g o , w i e js ki e go , przy s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h , b/ Bez m ie j s c w p o d s t aw o wy c h .

Tabl. 5. S ZK O ŁY P O D S T A WO W E DLA M Ł 0 0 Z I E Ź Y WE D ŁU G MIAST I GMIN W 1992 R.

Stan w dniu 20 IX

p r y w a t n e g o oraz o d d z i a ł y p r z e d s z k o l n e o d d z i a ł a c h p r z e d s z k o l n y c h przy s z k o ł a c h N I E P R A C U J Ą C E J (bez s p e c j a l n y c h )

M I A S T A S zkoły O d d z i a ł y U c z n i o wie

N a u c z y ­ cie le p e ł n o- z at ru d- nieni

A b s o l - / wenci

L i c z b a u c z n i ó w na

oddział

n a u c z y c i e ­ la p eł no - z a t r u d- n i o n e g o W O J E W Ó D Z T W O ... 1034 19720 4 96 54 0 25092 56304 25 20

G MI NY M I E JS KI E

RAZ EM ... 743 16764 4 3 2 8 42 21384 491 95 26 20

63 1554 39418 1986 4261 25 20

(22)

19

ów zy eł ud leg

19 2 2 20 18 21 22 20 20 21 23 19 21 20 20 21 19 2 2 19 23 17 20 21 14 18 20 23 21 20 24 18 22 21 22 21 19 2 2 19 23 19 20 20 I n f r a s t r u k t u r a s p o ł ec z na

TAWOWE DLA M Ł O D Z I E Ż Y N I E P R A C U J Ą C E J W E D Ł U G MIAS T I GM 20 IX

S zk oł y O d d z i a ły U c z n i o wie

Nauczy- c iele p eł no - zatrud- nieni

A b s o l- , wenci

L i c z ba

oddział

G M INY M I E J S K I E (cd.)

14 295 7828

3 126 3273

3 108 2490

2 48 1306

44 953 2 4559

26 495 12128

9 230 6114

9 199 5074

6 169 4686

8 156 4187

35 730 19504

40 988 2 6572

21 511 13396

23 520 1 3459

10 245 6399

2 34 782

4 79 1999

5 105 2696

6 123 3124

2 41 1047

10 185 4913

23 475 12277

2 26 658

8 216 5959

10 102 2215

15 304 799B

3 43 106B

11 214 5170

92 2441

14 319 7833

34 779 19980

35 796 207 00

5 109 2775

17 369 918B

1 32 784

1 36 976

45 1203 31565

11 268 6653

17 368 9328

2 34 815

6 98 2368

405 964 27

150 306 27

126 295 23

72 133 27

1153 2651 26

560 1455 25

311 757 27

257 610 25

227 535 28

180 364 27

1050 2300 28

1263 2893 27

666 1675 26

682 1341 26

308 739 26

41 89 23

92 202 25

142 346 26

136 281 25

62 96 26

247 591 27

593 1255 26

46 B3 25

334 832 28

112 256 22

355 853 26

50 143 25

255 527 24

101 253 27

437 951 25

921 2116 26

982 2189 26

127 334 25

438 1068 25

42 100 25

44 122 27

1703 4106 26

285 74B 25

495 1069 25

4 1 105 24

117 263 24

(23)

Ludność. I n fr a s t r u k t u r a s po łe cz n a 21

Tabl. 5. S Z KO Ł Y P O D S T A W O W E DLA M Ł O D Z I E Ż Y N I E P R A C U J Ą C E J WEDŁUG MIAST I GMIN W 1992 R.(cd.) Stan w dniu 20 IX

M I A S T A

GMI NY S z k o ły O d d z ia ły U c z n i o wie

N a u c z y ­ ciele p e ł n o- zat ru d- nieni

A bsol- , wenci

L ic zb a u c z n i ó w na

oddział

n a u c z y c i e la pe łn o- z a t r u d - n i o n e g o

GMINY M I E J S K I E (dok.)

28 818 21639 1053 2529 26 21

W o d z i s ł a w Ś l ą sk i .. 27 473 11498 622 1282 24 18

3 45 1214 51 104 27 24

2 56 1498 77 210 27 19

43 877 22127 1043 2252 25 21

14 268 6939 384 93B 26 18

17 450 12222 560 1623 27 22

GMINY WIEJ SK IE

R AZ E M ... 291 2956 6 3 6 9 8 3708 7109 22 16

5 45 1050 58 128 23 18

4 49 1191 63 123 24 19

5 48 1108 45 139 23 25

4 39 797 49 88 21 17

4 44 864 62 103 20 14

B o l e s ł a w ... 5 49 1172 71 155 24 17

C h r z a n ó w ... 4 49 1129 60 137 23 19

C z e c h o w i c e -

D z i e dz i ce ... 5 49 1193 58 140 24 21

C z erwi o n k a -

L e s z c z y n y ... 6 63 1460 83 156 23 18

G a s z o w i c e ... 5 61 1497 82 164 25 18

G i e r a ł t o w i c e ... 5 64 1465 80 194 23 18

G o c z a ł k o w i c e - Z d r ó j 1 25 682 32 101 27 21

6 64 1560 80 176 24 20

a

101 2359 120 278 23 20

K l u c z e ... 7 94 2031 139 243 22 15

K ob i ór ... 1 22 560 27 68 25 21

K r z a n o w i c e ... 4 33 687 46 91 21 15

K r u p s k i M ł yn ... 2 23 476 2B 64 21 17

K r z y ż a n o w i c e ...

8

65 1404 81 155 22 18

Ku ź ni a R a c i b o r s k a 6 37 663

44

64 18 15

L i b i ą ż ...

2

25 613 33 74 25 19

3

45 1068 52 97 24

21

Lyski ... 11 86 1713 112 192 20 15

Lazy ... 6 52 999 69 150 19 14

M ie d ź n a ... 5 100 2438 126 170 24 19

M i e r z ę c i c e ... 6 49 940 65 115 20 15

4 40 778 49 74 19 16

Nędza ... 4 35 711

43

80 20 17

O g r o d z i e n i e c ...

3

28 601 44 69

21

14

(24)

22 Ludność. I n f r a s t r u k t u r a s p oł e cz n a

T a b l . 5. S ZK O Ł Y P O D S T A WO W E DLA M Ł O D Z I E Ż Y N I E P R A C U J Ą C E J WEDŁUG MIAST I GMIN W 1992 R.(dok.) Stan w dniu 20 IX

N a u c z y ­ ciele pełno- zatrud- nieni

L i c z b a u c z n i ó w na GMI NY S zkoły O d d zi a ły UcznicK

wie A b s o l - /

wenci

oddział

n a u c z y c i e la p e ł n o - z at ru d- n i o n e g o

G MI NY W IE J S KI E (dok.)

O lk u s z ... 11 76 1412 100 160 19 14

O r n o n t o w i c e ... 1 22 608 26 58 2B 23

P a w ł o w i c e ... 6 119 3071 139 211 26 22

P i e t r o w i c e W i e l ki e .. 6 38 767 51 92 20 15

P i l c h o w i c e ... 6 62 1342 69 142 22 19

Pi li ca ... 7 68 1205 88 147 18 14

Psary ... 8 61 1221 80 168 20 15

P s z c z y n a ... 7 .87 2100 105 260 24 20

Rudnik ... 5 38 550 47 55 15 12

R u d z i n i e c ... . 8 71 1157 80 121 17 15

S i e w i e r z ... 5 44 869 57 95 21 16

S o ś n i c o w i c e ... 8 54 920 59 90 17 16

Su s ze c ... 6 62 1 362 79 148 22 17

Ś w i e r k l a n i e c ... 4 54 1255 69 143 23 l n

Ś w i e r k l a n y ... 3 60 1468 70 179 24 21

T ą p k o w i c e ... A 33 665 43 74 20 15

T os z ek ... 4 30 483 32 4 B 17 16

T r z e b i n i a ... 9 106 2456 135 264 23 18

T wo r óg ... 4 42 826 49 78 21 18

W i e l o w i e ś ... 5 32 715 37 77 22 19

W o l b r o m ... 13 96 1481 126 187 16 12

W yr y ... 2 32 748 33 78 23 23

Z b r o s ł a w i c e ... 9 77 1561 93 160 20 17

Z e b r z y d o w i c e ... A 63 1504 82 202 24 18

Ż a r n o w i e c ... 7 45 743 58 84 17 1 3

a/ Z p o p r z e d n i e g o roku s z k o ln eg o.

Tabl. 6. L I C E A O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E DLA N I E P R A C U J Ą C Y C H W E D Ł U G MIAST I GMIN W 1992 R.

St an w dniu 20 IX

U c z ­

n i o w i e A b s o l ­ wenci

P o m i e s z c z e n i a

do n a u c z a n i a L i c z b a u c z n i ó w na

M IA S TA Sz ko ły Oddziały

o g ó ł e m

w tym i zby l e k ­ cyj ne

o d ­ dział

p o m i e ­ s z c z e n i e do n au cz a nia

W O J E W Ó D Z T W O ... 132 1703 49384 8718 2183 1 190 29 23

G M INY M I E J S KI E

R A Z E M ... 131 1696 49176 8668 2171 1183 29 23

K a t o w i c e ... 13 174 5081 1099 241 156 29 21

B ę d z i n ... 4 46 1270 199 72 38 28 18

(25)

L u d ność. I n f r a s t ru k t ur a s po ł e c z na 23

Tabl. 6. L IC EA O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E DLA N I E P R A C U J Ą C Y C H W ED Ł UG M IAST I GMIN W 1992 R.(dok.)

Stan w dniu 20 IX /

M I A S T A GMINY

U c z ­

niowie Absol- , wenci

P o m i e s z c z e n i a

do n a u c z a n i a Liczba

nau c z n i ó w Sz k oł y Oddziały

o gó ł e m

w tym izby l e k ­ cyj ne

o d ­ dział

p o m i e ­ s z c z e n i e do n au c za nia

B i e r u ń ...

B y t o m ...

C h o r z ó w ...

C h r z a n ó w ...

C z e c h o w i c e - D z i e d z i c e C z e l a d ź ...

D ą b r o w a G ór n i c z a ...

G l i w i c e ...

J a s t r z ę b i e - Z d r ó j ...

J a w o r z n o ...

K n u r ó w ...

L e s z c z y n y ...

Ł a z is k a Gó rn e ...

L i b i ą ż ...

M i k o ł ó w ...

M y s ł o w i c e ...

O l k u s z : ...

P i e k a r y Ś lą s ki e ....

P s z c z y n a ...

P y s k o w i c e ...

R a c i b ó r z ...

Ruda ś lą s ka ...

R y b n i k ...

R y d u ł t o w y ...

S i e m i a n o w i c e ś l ąs ki e S i e w i e r z ...

S o s n o w i e c ...

Ś w i ę t o c h ł o w i c e ...

T a r n o w s k i e Góry ....

T r z e b i n i a ...

Tyc hy ...

W o d z i s ł a w Ś ląski ...

W o j k o w i c e ...

W o l b r o m ...

Z a b r z e ...

Z a w i e r c i e ...

Żory ...

P i l i c a ...

G MINY M I E JS KI E ( d o k . )

1 16 441 69 21 5 28 21

8 88 2412 447 131 65 27 18

6 69 1924 362 97 40 29 20

2 39 1136 163 40 26 29 2B

1 20 607 B9 16 10 30 38

1 16 462 72 15 5 29 31

8 83 2390 449 132 74 29 10

9 125 3762 672 161 96 30 23

2 54 1508 327 54 35 30 30

3 38 1005 179 44 18 26 23

1 17 514 100 IB 8 30 28

1 6 183 - 3 3 30 61

1 B 206 - 6 3 26 34

1 4 55 - 7 5 14 8

1 23 731 149 24 14 32 30

33 895 119 52 21 27 1 7

4 60 1755 287 47 22 29 37

1 20 553 114 27 16 28 20

2 22 670 142 36 25 30 19

1 10 284 46 15 1 28 19

4 43 1203 236 49 22 28 24

4 50 1413 257 64 28 28 22

5 75 2394 408 82 41 32 29

1 16 506 107 17 6 32 30

2 24 728 128 30 17 30 24

1 8 203 46 14 - 25 14

10 126 3595 583 187 1 20 28 19

23 579 86 29 14 25 20

3 40 1281 239 43 30 32 30

1 13 398 84 12 6 31 33

69 2003 277 79 47 29 25

4 38 1200 209 65 18 32 18

1 9 279 62 15 9 31 19

1 15 432 64 25 18 29 17

75 2236 3B8 114 66 30 20

3 47 1485 261 47 25 32 32

4 54 1397 149 40 30 26 35

I 1 I

G MI N Y WI EJ SK IE

7 | 208 | 50 I 12 | 30 17

a/ A b s o l w en c i z p o p r z e d n i e g o roku s zk ol n e go .

(26)

24 Ludność. I n f r a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a

Tabl. 7. S ZK OŁ Y Z A W O DO W E Stan w dniu 1 X

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1991 1992

w l i c z b a c h b e z w z g l ę d n y c h 1991 = 100

O G Ó Ł E M ... 1029 1041 101 2 o d d z i a ł y ... 6669 6707 100 6

183112 187544 102 4

w tym w k l a s i e I ... 63163 65491 103 7 a b s o l w e n c i ... 49310 50576 102 6

18 18 100 0

4108 4016 97 8

1038 1028 99 0

510 496 97 3

376 345 91 8

3106 2923 94 1

78703 75961 96 5

27101 27252 100 6

27957 27926 99 9

540 565 104 6

3174 3373 106 3

88823 96004 108 1

28964 31127 107 5

16488 17025 103 3

95 113 118 9

389 411 105 7

u c z n i o w i e ... 11470 11563 100 7 w tym w k l as ie I ... 6060 6084 100 4 a b s o l w e n c i ... 4355 5129 117 8 Z O G Ó Ł E M P R Z Y P A D A NA S Z K O Ł Y DLA N I E P R A C U J Ą C Y C H 871 890 102 2 o d d z i a ł y ... 5930 5976 100 8 u c z n i o w i e ... 162922 166610 102 3

53653 55649 103 7

43771 45049 102 9

A r t y s t y c z n e I sto p n ia ... 18 IB 100 0

4108 4016 97 8

1038 1028 99 0

510 496 97 3

371 342 92 2

3095 2917 94 2

78452 75823 96 6

w tym w kl a s i e I ... 26944 27211 101 0

27725 2 7B34 100 4

400 429 107 3

2527 2737 108 0

71365 77966 109 2

20980 23029 109 8

11952 12757 106 7

P o l i c e a l n e ... 82 101 123 2

308 322 104 5

u c z n i o w i e ... B997 8805 97 9 w tym w k la si e I ... 4691 43B1 93 4

3584 3962 110 5

U w a g a . A b so l we n c i z p o p r z e d n i e g o roku s z k o l n e g o łąc zn i e z e k s t e r n a m i .

(27)

L udność. I n f r a s t ru k tu r a s p o łe c zn a 25

Tabl. 0. S ZK O Ł Y Z AW O D OW E W E D Ł U G MIAST I GMIN W 1992 R.

Stan w dniu 1 X

M I A S T A S z k o ły

U c z n i o w i e

P o m i e s z c z e " a/

A b s o l w en ci o g ó ł e m w tym

w k l a s i e I

nia do n a u c z a n i a

W O J E W Ó D Z T W O ... 1041 18 7544 65491 5861 50576

GM INY M I E JS KI E

R A Z EM ... 1011 104427 64434 5728 4 9890

K a t o w i c e ... 125 21666 8043 741 6002

13 2415 885 78 49B

6 400 306 14 152

B r z e sz c z e ... 5 013 327 20 273

6 544 191 17 149

75 13700 5163 461 3603

C h o r zó w ... 54 9209 4021 319 2092

9 2348 753 65 522

C z e c h o w i c e - D z l e d z i c e .... 13 2509 836 72 675

C z e l a d ź ... 11 1491 475 47 398

C z e r w i o n k a - L e s z c z y n y .... 1 243 76 11 121

O ą b r o w a G ó r n i c z a ... 36 6796 2501 202 1B54

G l i w i c e ... 83 14978 4601 517 4008

J a s t r z ę b i e - Z d r ó j ... 24 4713 1785 127 1399

J a w o r z n o ... 33 5364 1910 177 1282

K n u r ó w ... 6 795 332 28 246

Ku ź ni a R a c i b o r s k a ... 5 398 184 7 99

L ęd z i n y ... 5 706 343 19 200

L ib i ąż ... 0

j 900 349 20 358

Ł a z i s k a G ór ne ... 5 701 264 33 185

Łazy ... 2 429 102 15 102

M i k o ł ó w ... 6 1731 535 35 492

M y s ł o w i c e ... 21 2634 940 81 818

O l k u s z ... 24 4856 1544 119 1466

P i e k a r y ś l ą sk i e ... 13 1489 496 41 330

P o r ę b a ... 3 417 170 11 51

P s z c z y n a ... 14 2516 877 114 593

P y s k o w i c e ... 2 200 57 4 41

R a c i b ó r z ... 32 6185 2070 213 1681

(28)

26 Ludność. I n f r a s t r u k t u r a s p oł ec zn a

T a b l . 8. S Z K O Ł Y Z A W O DO W E WE DŁ UG

S t a n w dniu 1 X MIA ST I GMIN W 1992 R. (dok.)

M I A S T A

GMINY S zk oł y

U c z n io wi e

P o m i e s z c z e ­ nia do

n a u c z a n i a A b s o l w e n c i o g ó ł e m w tym

w k l a s i e I

GMI NY M I E J S K I E (dok.)

Ruda Ś l ąs k a ... 32 5861 2012 210 1936

R y bn i k ... 45 10 872 3763 271 2622

R y d u ł t o w y ... 2 350 135 12 127

S i e m i a n o w i c e Ś l ą s k i e ... 14 1426 361 59 544

S o s n o w i e c ... 72 12816 4098 377 3407

Ś w i ę t o c h ł o w i c e ... 12 1556 461 57 377

T a r n o w s k i e Góry ... 29 6725 2124 206 1991

T r z e b i n i a ... 4 848 346 29 268

T ychy ... 37 8744 3003 226 2553

W o d z i s ł a w ś ląski ... 30 6663 2175 162 1781

W o j k o w i c e ... 2 167 56 e 44

W o l b r o m ... 5 473 133 1 126

Zab r z e ... 50 9149 3237 333 2532

Z a w i e r c i e ... 25 4691 1482 109 1184

Żory ... 12 2764 912 68 708

G MI NY W I E J S K I E

R A Z E M ... 30 3117 1057 133 686

B r z e s z c z e ... 2 237 106 4 71

K l u c z e ... 5 495 129 13 49

K u ź n i a R a c i b o r s k a ... 1 133 50 5 25

M i e d ź n a ... 1 149 56 5 83

O r n o n t o w i c e ... 5 405 134 23 69

P i l i c a ... 2 123 64 0 14

Ś w i e r k l a n i e c ... 4 585 172 21 103

T r z e b i n i a ... 4 471 234 38 126

T w o r óg ... 5 470 91 20 122

Ż a r n o w i e c ... 1 49 21 4 24

a/ A bs o lw e n c i z p o p r z e d n i e g o roku s z k o l n e g o ł ą cz ni e z e k s t e r na m i.

(29)

Ludność. I n f r a s t r u k t u r a s p o ł e c z n a 27

T a b l . 10. NI EK TÓ RE DANE Z Z A K R E S U K U L T U R Y

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

1991 1992

w l i cz b ac h b e z w z g l ę d n y c h 1 9 9 1 = 10 0

B i b l i o te k i p u b l i c z n e łączniep /

6 81 685 100,6

211 217 102,8

K s i ę g o z b i ó r 3 ^ w w o l u m i n a c h

1 1920 12123 101 ,7

2975 3021 101,5

19 18 94,7

*' i.

644 662 102,8

W y p o ż y c z e n i a ■ L;

14368 16276 113,3

22 25 113,6

' t i \

. \ > fi

27 -/ •. -•

24 88,9

Te a tr y i i n s t y t u c j e m u z y c z n e a/ ... 10 10 100,0

4227 4206 99,5

w i d z o w i e i s ł u c h a c z e w t y s ... 741 613 82,7 l ic z ba l u d n oś c i na 1 m i e j s c e ... 948 954 100,6

54 51 94,4

a / 22177 17407 78,5

29828 20235 67,8

1423 782 55,0

48 39 81,3

a/ S t a n w dniu 31 XII.

(30)

20 L u d ność. I n f r a s t r u k t u r a sp oł e c z n a

T a b l . 11. O B I E K T Y N O C L E G O W E TUR YS T Y K I

M i e j s c a n o c l e g o w ec / K o r z y s t a ­ jący z n o c l e ­ g ó w 3 '

U d z i e l o ­ LATA

ROD ZA J E O B I EK TÓ W

Obie- k t y a / b /

o gó ł e m w tym c a ł o ­

ne n o c ­ l e g i 3 ' r oczne

w t y s i ą c a c h

O G Ó Ł E M ... 1 9 91 d/ 123 16072 8286 271 ,B 610,7

1992 149 11035 7935 291 ,4 690,6

H ot e l e ... 57 5401 5401 215,3 301,3

M ot e l e ... 2 175 175 7,0 18,8

Domy w y c i e c z k o w e ... 5 329 329 11,0 25,5

P e n s j o n a t y ... 2 30 30 1,2 1,4

S c h r o n i s k a m ł o d z i e ż o w e ... 10 457 235 9,2 16,8 Ośrodki w c z a s o w e (bez k w a t e r

p r y w a t ny c h ) ... 16 1104 28 6,3 55,9

O śr o dk i s z k o l e n i o w o - w y p o c z y n k o w e 3 246 140 5 , A 14,4 Z es p o ł y o g ó l n o d o s t ę p n y c h d o m k ó w

t u r y s t y c z n y c h ... 12 711 112 7,1 40,0

C a m p i n g i ... 10 683 - 5,1 29,6

O bi e k t y n o c l e g o w e w o ś r o d k a c h w y ­ p o c z y n k u s o b o t n i o - n i e d z i e l n e g o

i ś w i ą t e c z n e g o ... 9 402 2 2,1 15,1

P o k o j e g o ś c i n n e ( kw a t er y p r y w a tn e ) 4 528 528 2,9 40,0 Inne o b i e k t y w y k o r z y s t a n e dla

t u r y s ty k i ... 19 969 955 18,8 42,2

a/ Dane w o k r e s i e I-IX. b/ W y o d r ę b n i o n e o r g a n i z a c y j n i e jedn os tk i s p r a w o z d a w c z e g o s p o ­ dar ki t u r y s t y c z n e j p r o w a d z ą c e d z i a ł a l n o ś ć n oc le g o w ą, t ra k to w a n e u m ow n ie j a k o " 0 b i e k t y ".

c/ Stan w dniu 31 VII. d/ W 1991 r. łącz n i e z o b i e k t a m i n o c l e g o wy m i M i n i s t e r s t w a Spraw W e w n ę t r z n y c h .

Tabl. 12. C U D Z O Z I E M C Y K O R Z Y S T A J Ą C Y Z O B I E K T Ó W N O C L E G O W Y C H T UR YS TY K I W OKRE SI E I-IX 1992 R.

ROD ZA JE O B I E K T Ó W C u d z o z i e m c y k o r z y s t a j ą c y

N oc le g i u d z i e ­ lone c u d z o z i e m ­ com

O G Ó Ł E M ... 82B03 193826

68816 151223

755 1277

3474 13276

89 115

1003 2004

O środki w c z a so w e (bez k w a t e r p r y w a t n y ch ) ... 2 52 O ś ro d ki s z k o l e n i o w o - w y p o c z y n k o w e ... 955 5204 Z e s p o ł y o g ó l n o d o s t ę p n y c h d o m k ó w t u r y s t y c z n y c h 31 64

1261 3141

158 568

Inne o b i e k t y w y k o r z y s t y w a n e dla t u rystyki ... 6259 16902

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :