Koszty i zapasy materiałowe w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa katowickiego w I kwartale 1980 r.

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

P O U F N E

Egi- n' _

IKOSZTY I ZAPASY MATERIAŁOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEMYSŁOWYCH

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W I KWARTALE 1980 r.

Dane wstępne mpgq ulec zmionie

' " ■ . - • . ' i«1

A*/

Katowice Czerwiec 1980

.

(2)

SPIS TREŚCI

ODCIiOO*J

~&Xres, i ź ró o ła p ub li/taę j i ... 1 J t e r ia ij.ie p o jęć sio«c.vai*..-oi . p u o li.; j . j i , . . . 1

«

IT-ASI A^-AI*I7¥2ZiTr.

K o s-ty m a te ria ln e * s t r u k t u rz e ro d z -jo w e j kosztów

o s i Łer...I ... 3

£os:;,< z a scritło ."-« * ... 6 Zapasy B ateria*».-.a... .... 8

" .s k a ia is zapasooaloanoaoi na 1000 zł sprzedaży n ..sk e źn ik r e t a c j i zapasów a a ę o rla lo w y c h 15

SPIS TABLIC

Eo^zt; w U iiiria z ic rodzajowym w przemySle w I kwar­

tale 19«ł0 roku... 16 Struktura kosztów naterialnych w układzie rodzajo-

wys według resortów za I kwartał 1980 roku • . . 18 Struktura kossló* niematerialnych w układzie rodzą 19 jowyti według resortów za I kwartał 1980 roku . . . 19 liateri&łoohłoanotć produkcji sprzedanej w I kwar -

ale 1960 roku... 20 Koszty aateriałowe w przeityAla w I kwartale I98O r. 21

Publikację opracowały«

2gr E. łiarkowiak Łgr 3. Ruszniak

(3)

UWAGI METODOLOGICZNE

Niniejsze opracowanie obejmują informacje dotyczące kosztów materialnych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów kosztów m - terialnych oraz gospodarkę zapasami materiałowymi w przedsiębior­

stwach przemysłu uspołecznionego» których działalność gospodar­

cza koncentratowała się na terenie województwa katowickiego.

Publikację opracowano na1 podstawie sprawozdawczości statys­

tycznej za okres I-III 1930 roku. Zanalizowano 10 podstawowych resortów z działu gospodarki narodowej przeicyału*Uaterialem źródło­

wym było sprawozdanie P-25 z kosztów i sprzedaży oraz sprawozdanie i-j1 ze stanu zapasów«

Pod pojęciem kosztów materialnych rozumie się częśó kosztów działalności eksploatacyjnej odpowiadającej wartości zużytych dóbr materialnych, pochodzących z proaukcji krajowej i z importu.

Koszty materialne obejmują wartość pieniężną:

a/ amortyzacji /budynków, maszyn, urządzeń, środków transporto­

wych itp./

b/ zużytych materiałów i przedmiotów nietrwałych, na które składają się przed« wszystkimi

- materiały podstawowe i pomocnicze

~ paliwo na cale energetyczne, technologiczne 1 gospodarcze - ozęści zapasowa maszyn i urządzeń

- przedmioty nietrwałe c/ »użytaj energii

d/ usług materialnych obajmującycht

<• koszty obróbki oboaj

- koszty usług transportu towarowego i oaobowago - koszty usług sprzętu

- koszty usług remontowych

- koszty pezestałyeh usług materialnych .

•koszty niematerialne obejmują«

— w j u&£ p*dz ani a pieniężna i w naturze pracowników działalności eksploatacyjnej oraz inne wypłaty objęta osobowym funduszem płac

(4)

2

- wydatki typ.«* transferów, koszty krajowych podróży służbowych, podatek od funduszu ¿Im q, składki, s tytułu ubezpieczeń apoiecz- nych, inne narzuty na wynagrodzenia, odpisy na fundusze specjal­

ne

- inne usługi niematerialne .

Materiałochłonność sprzedały obliczono jako stosunek" wielkości zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych do wielkości produk­

cji sprzedanej.

Koszty materiałowe obejmuję koszty zużycia materiałów, przedmio­

tów nietrwałych i energii, 1

Zapasy materiałowe obejmują wartościowy stan materiałów na ko­

niec okreBU sprawozdawczego«

Wskaźnik dynamiki obliczono jako relację pomiędzy wartością za-^

pasu na koniec okresu do stanu na początek roku.

Wskaźnik rotacji zapasów materiałów w dniach obliczono dzieląc zapasy materiałów przez zużycie i mnożąo przez liczbę dni w danya okresie«

Wskaźnik zapasochłonności na 1000 zł sprzedaży obliczono jako relację pomiędzy wartością zapasu na koniec danego okresu a wiel­

kością sprzedaży uzyskanej w tym okresie<>

Wskaźnik rotac.1l zapasów materiałów w razach obliozono Jako sto™

sunek wartości nakładów materiałowych poniesionych w ciągu danego okresu przez wartość przeciętnego stan^i zapasów.

\

(5)

UWAGI ANALITYCZNE

. KOSgTf MA T g ^ r,^ j V _ Sr a U K T y R ^ _ R O fi^ jq g E J_ K Q gZ T 6 l_ O G 6 ŁgIj

Analiza kcsztów zajmuje poważną pozycję, ponieważ zarówno poziom, struktura, jak i dynamika kosztów ozy procent wykonania planu ściśle zależą od poczynań w sakręsie techniki i organizacji produkcji oraz zbytu.

Koszty produkcji ogółem województwa w I kwartale br. wy­

niosły 120526,2 min zł, Z ogólnej sumy kosztów przypada nas - koszty materialne - 84398,9 min zł

w tym zużycie materiałów i przedmiotów nie­

trwałych - 66110,4 min zł - koszty niematerialna - 36127,3 min zł w tym koszty płac - 21536,6 min zł Struktura kosztów usystematyzowanych według rodzaju zależ­

na jest między innymi od charakteru produkcji danej gałęzi prze­

mysłu, od stopnia samowystarczalności przedsiębiorstwa czy wypo­

sażenia w środki trwałe.

Wartość kosztów materialnych poniesiona przez przedsiębior- Btwa przemysłowe wyniosła 84,4 mld zł, oo stanowi 70,0% wartości kosztów ogółem, natomiast pozostała część, a więc 30,0% przypada na koszty niematerialne.Najwyższe koszty materialne wystąpiły w przedsiębiorstwach Ministerstwa Hutnictwa /35»9 mld zł/ oraz w przedsiębiorstwach Ministerstwa Górnictwa /21,3 mld zł/.Koszty materialne poniesione przez wyżej wymienione resorty stanowiły prawie 68% kosztów materialnych całego województwa. Spośród przed­

siębiorstw wyż#j wymienionych resortów największe koszty material­

ne wykazały!

- Huta Metali nieżelaznych "Seopienioe" 3902,4 min zł /10,9%

kosztów materialnych całego resortu hut­

nictwa/

- Huta tatowie« " 5542,3 aln zł /15»4% kosztów materialnych całego hutnictwa/

- Huta Kościuszko" Chorzów 1598,8 min zł /4,4% kosztów materiał nych całego hutnictwa/

- Huta Tlorian“ Świętochłowice 1544,4 min zł /4,3% kosztów materialnych całego■

hutnictwa/

(6)

- Zakłady Mechaniczne "Łabudy’

Huta "Zawiercie"

1522,9 ¡ula zł / 4 t2% kosztów materialnych całego resortu hutnictwa/

1719*7 min zł /4,8?l kosztów materialnych całego resortu hutnictwa/, Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia 1538,2 min zł /4,3% kosztów

materialnych całego resortu hutnictwa/, - Kombinat Koksochemiczny

- Huta "Batory"

- Huta "Pokój*

1456.6 min zł /4,1% kosztów materialnych całego resortu hutnictwa/, 1440.6 min zł /4,0% kosztów

materialnych całego resortu hutnictwa/, 1303,5 min zł / 3,6% kosztów

materialnych całego resortu hutnictwa/,

Rozpatrując udział kosztów materialnych w kosztach ogółem należy stwierdzić,te jest on największy w resorcie przemysłu spo­

żywczego i skupu / 90,0%/ i w resorcie przemysłu chemicznego /86,6%/. Natomiast najniższy wskaźnik tego rodzaju występuje w resorcie góripictwa 49,2%.

Założone w planie rocznym koszty materialne zrealizowano w 24,8% przy kalendarzowym upływie czasu 24,9%* Wysokie średnie zaawansowanie rocznego planu kosztów materialnych uzyskały przed­

siębiorstwa resortu komunikacji 32,4% ora* resortu przemysłu che­

micznego 27,0%. Przykładem takich przedsiębiorstw sąt - Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego

Racioórz

- Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice - Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego •Wanda"

Sosnowiec

- Zakłady Meohaniozno-ChemioZne "Metalchem*

Gliwice

102,8% wykonani*

planu rocznego 49,9% wykonani*, planu rocznego 95,3% wykonania planu rocznego 32,7% wykonani*

planu rooznefco Do przedsiębiorstw o najniższym stopniu zaawansowania planu rocznęgo kosztów materialnych należąt

- Fabryka Obrabiarek Ciężkich "Eafamet" - 20,9% wykonania planu rocznego

t

- Fabryka Obrabiarek Ciężkioh Zakład - 19»4% wykonali* plam.

"Poręba“ Zawiercie planu rocznego

(7)

- Centrum Naukowo-Produkcyjne Systemów - 16,9% wykonania

¡¿tarowania Katowice planu rocznego

Podstawowym warunkiem utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego jest wykorzystanie wszystkich rezerw istniejących w gospodarce materiałowej. Lepsze wykorzystanie surowców i mate­

riałów jest ważne przede wszystkim ze względu na ograniczone za­

soby suro#ców i rosnące potrzeby materiałowe.

Rozpatrując koszty materialne w podziale na poszczególne rodzaje ko3ztów stwierdza się, że dominującą grupe^ kosztów jest zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych. Koszty poniesione xna tan cel wyniosły w 1 kwartale br. 66110,4 min zł, co stanowi 78,5/i wszystkich kosztów materialnych województwa. Plan roczny zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych wykonano w 25,7%.

Aby właściwie ocenić gospodarkę materiałami i przedmiotami nietrwałymi należy również omówić wartościowy miernik - przedstawia­

jący zużyoie materiałów i przedn.rifit .na 1 min zł sprzedanych wyro­

bów własnej produkcji i usług. Efektywność będzie wzrastać w mia­

rę zmniejszania się materiałochłonności i przeciwnie.

Wartość zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych na 1 min zł sprzedaży wyrobów robót i usług własnej produkcji dla województwa katowickiego wyniosła 5^9»3 tys.zł,wobec planowanej na rok 520,1 tys.zł. Większość podstawowych resortów posiada większe od ogól- nowojewódzkiego zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych na 1 min sprzedaży. Jedynie trzy resorty, a mianowicie j resort górnic­

twa, resort budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz resort leśnictwa i przemysłu drzewnego posiadają zużycie na l 1 min sprzedaży niższe od średniego dla województwa.

Niekorzystne zjawisko przekroczenia planowanej wartości zużycia materiałów i przodmiotów nie.trwałych na 1 min złotych sprzedąży wystąpiło _w następujących resortach:

(8)

6

RiSaOKTi

Wartość zużycia mate­

riałów i przedmiotów nietrwałych na 1 m.ln zł sprzedaży w tys.zł

Przekrocze­

nie planowa ne j wielko­

ści w tys.zł plan

roczny

wykonanie w I kwar­

tale 1980

na 1 min sprzedaży

Ministerstwo Przemysłu

Chemicznago 582,7 600,9 18,2

Ministerstwo Przemysłu

Spożywczego i Skupu , 752,1 771,1 19,0

/ Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

Budowlanych 458,9 489,5 30,6

a

Ministerstwo Komunikacji 476 »9 545*7 68,8 • Jak wynika z tabeli, najgorsza sytuacja miała mle ji-ce w resorcie komunikacji, gdzie na każdy 1 min sprzedaży koszty zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych, były większe od za­

planowanych o 6858 tysozł,

Do przedsiębiorstw, które wykazały wysoki poziom materia­

łochłonności wyrażający się w kilku przypadkaoh wyższym zużyoiem materiałów i przedmiotów nietrwałyoh od wartośoi sprzedaży należą między innymi8

- Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów

Elektrownianyoh 2210,0 tys.złfl min sprzedaży - Zakład Gazowniczy Świerklany 992»1 tys.zł/1 min sprzedaży

« Wytwórnia Sprzętu Górniczego “Dełiak" 805,4 tys.złA min sprariaiy - Zakłady Chemiczne "Azoty" 822,9 tya.zł/1 min sprzedaży

- Huta "Zawiercie" 981,7 tys.zł /1 min zł sprzedaży

- Huta im0Daierżyńskiego 838,2 tys.ał/1 min zł sprzedaży

» Zakłady Mięsne Rybnik 1382,9 tys*zł /1 min zł sprzedaży

« Zakłady Mięsne Gliwice 2185,6 tya.zł/1 mj.n zł sprzedaży - Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu

Zbożowego 1328,1 tys.zł/1 min zł sprzedaży

“ Raciborskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego «Bacutsil"

1278,0 tys»/1 min zł sprzedaży

Dla przedsiębiorstw pracujących na zasadach rozrachunku gospodarczego podstawowym źródłem oszczędności w kosztach całko­

witych jest obniżka kosztów materiałowych. W I kwartale br. kosz­

ty materiałowoponio3ione pi-zez przedsiębiorstwa przemysłowe wy­

(9)

niosły 69929,4 min zł, co stanowi 55,0% kosztów ogółem. W po­

równaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost kosztów materiałowych o 6446,3 min zł tj.o 10,2%,

Prawie wszystkie resorty za wyjątkiem trzech wykazały wzrost kosztów materiałowych. Obniżkę tego rodzaju kosztów uzyskały następujące resorty:

— Ministerstwo Przemysłu Maszyn

Ciężkich i Bolniczych o 514,8 min zł /tj.o 14,8%/

- Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlarpch 0 1 3 ,7 min zł /tj. o ok.1£/

Ministerstwo Przemysłu

Lekkiego 0 3 ,3 min zł /tj. o 0,3%/

Największy wzrost kosztów materiałowych w porównaniu z I kwartałem 1979r.miał miejsce w resorcie komunikacji o 54,8%,

■ resorcie energetyki i energii atomowej o 33,9% oraz w resorcie przemysłu chemicznego o 25,9%.

W przekroju podstawowych resortów najwyższe koszty ma­

teriałowe wystąpiły w przedsiębiorstwach podległych Mlnistarsowaa Hutni.ct.<a,Gómictwa i Przemysłu Chemicznego.Koszty materiałowe poniesione przez wymienione wyżej resorty stanowią 69,1% kosztów materiałowych województwa«

Wskaźniki obniżenia i przyrostu kosztów materiałowych w przemyśle uspołecznionym w I kwartale 1980 roku w stosunku do I kwartału 1979 roku przedstawia poniższa tabela:

RESORTY

Obniżką kosztów materiałowych

Przyrost kosztów materiałowych w min w % w min w %

5łem .. m 6446,3 10,1

,„aJU.sterstwo Energetyki i

Energii Atomowej m m 736,4 33,9

Ministerstwo Górnictwa - m 1216,2 11,2

Ministerstwo Hutnictwa «W m 2854,9 10,3

Ministerstwo Przemysłu

Maszynowego . m 169,3 5,0

Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego - m 1197,2 25,9

Ministerstwo Przemysłu Lekkiego

' * 3,3 0,3 - -

(10)

m. .

8

d o k .t a b l .

RSSOKTY

Obniżka kosztów materiałowych

Przyrost kosztów materiałowych

a min cł W % w min zł * %

Ministerstwo Przemysłu

Spożywczego i Skupu 198,4 4,4

Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rol­

niczych 514,8 14,8 «M _

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlanych 13,7 0*9 m mm

Ministerstwo Leśnictwa

i Przemysłu Drzewnego _ - 39,5 7,4

Ministerstwo Komunikacji m «• 257,5 54,8

Największy udział kosztów materiałowych w kosztach ogółem występuje w resorcie przemysłu spożywczego i akupu /80, 3%/, prze­

mysłu chemicznego /76,1»/ i resorcie hutnictwa /70,2Jl/. SpoAród przedsiębiorstw podległych wyiej wymienionym resortom największe udziały kosztów materiałowych w kosztach ogółem posiadają:

- Eaciborskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszo., ago "Bacutil"

- Śląskie Zakłady, Przemysłu Tłuszczowego - Raciborskie Zakłady Przemysłu Spirytu­

sowego "Polmos*

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu

Zbożowego 89(8%

- Zakłady Mięsne Racibórz 85,3%

|Ą|A§|_UAT|Ri4Łg||

Kształtowanie się zapasów materiałowych na koniec kolejnych miesięcy przedstawia się w ważniejszych resortach następująco«

iSZCZEtiilliNIHN 13

Zapaay materiałowe- stan na ko­

niec miesiąca

I | II | III

_ w milionach złotych 0ufii*3M

Svm;

a.ininfarstjso iiinorgjtyki i Snurgii Atoraov;aj

49224,2

2973,1

50001,5

3089,6

50240;6

3078,9 93,05»

86,7»

83,7%

(11)

9

d o k .ta b l.

\ WYSZCZSGÓLNIKNH3

Zapasy materiałowe - stan na koniec miesiąca

-\

1 II III

w milionach złotych

Ministerstwo Górnictwa 8215,2 8328,1 8254,9 Ministerstwo Hutnictwa 18642,0 18882,9 19092,3 Ministerstwo Przemysłu

Maszynowego 3967,3 3986,4 4054,4

Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego 3143,7 3299,6 3445,6

Ministerstwo Przemysłu

Lekkiego 1299,1 1285,8 1253,5

Ministerstwo Przemysłu Spo­

żywczego i Skupu 1606,9 1614,4 1634,2

Ministerstwo Przemysłu Ma­

szyn Cięlkich i Halnie ąy ch 3275,2 3324,9 3265,7 Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów Bu­

dowlanych 1803,8 1839,9 1857,2

Ministerstwo Leśnictwa i

Przemysłu Drzewnago 441,6 446,5 449,6

Ministerstwo Komunikacji 729,5 790,5 759,4 Kształtowania się zapasów aateriałowyoh w I kw. 198O roku charakteryzuje tendencja skokowa. Największe zapasy materiałowe wystąpiły w resorcie hutnictwa i stanowiły około 38% ogółu zapasów materiałowych.

Ha wysoki* zapasy materiałowe w Ministerstwie Hutnictwa miały decydujący wpływi

min zł

stan na 31 III 19o0r Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali 7841,6

w tym« Huta "Batory" 1095,7 Huta "Zawiercie" I0b7,':’

Huta "Baildon" 885,9

Huto "Katowice" 688,9

Huta "Bobrek" 615,2

(12)

3191,2 S3? *9 625,3 450,5 1723,1 770,1 Zakłady Mechaniczne "Zamęt" 507,7 Kombinat "Huta Katowic®" - 5411,9

, . . , \

Przyrost?'obniżkę/zapasów materiałowych na koniec poszcxe- gólnych miesięcy w stosunku do stanu na początek roku ilustruje poniższe zestawienie!

rfYSZCZaGflLNIKNIB

Przyrost /+/,obniżka /-/ zapasów materiałów w okresie

I I-II I-III

w %

0GÓŁ3M + 0,3 4-1,8 + 2,1

w tym:

Ministerstwo Energetyki

i Energii Atomowej - 1,7 ♦ 2,1 + 1,6 Ministerstwo Górnictwa + 2,5 + 3,9 + 3,0 Ministerstwo Hutnictwa + 0,6 + 1,9 ♦ 3,0 Ministerstwo Przemyślu

Maszynowego - 0,3 + 0,2 + 1*5

Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego - 0,8 + 4,2 + 8,8

Ministerstwo Przemysłu

Lekkiego + 4,8 * 3,7 + 0,5

Ministerstwo Przemysłu

Spożywczego i Skupu - 9,0 - 8,6 - 7,4

Ministerstwo Przemysłu

Maszyn Ciężkich i Rolniczyc h + 2,6 + 4,1 + 1,4 Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

Budowlanych 1 0 o-* ♦ 1,5 + 2,3

Ministerstwo Leśnictwa

i Przemysłu Drzewnego + 0,7 + 1,8 + 2,5 Ministerstwo Komunikacji - 3,0 ♦ 5,1 + 1 ,0 Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze

Metali "ieżelaznyoh

w tym* Huta li u tali Nieżelaznych

‘Szopienice*

Huta Cynka'Miasteczko śląskie*

Walcownia Hetali'Łabędy*

Zjednoozenie Maszyn Hutniczych w tymi Huta "Zygmunt"

10

(13)

Przyrost »«pasów aateriałowyoh ogółen w ciąga I ¡cwartała cechował* tendencja rosnąca.Hajwiękasy przyrost zapasó« *atrriałó*y«fc wéréd ważniejszych resortów zanotowano w Kiniatarstale PrzscyBłu Chemicznego i wyniósł on 8,8vi. Wpłynęły na niego przyroaty • naa- tępojących przedsiębiorstwach i zjednoczeniach]

w %

ataa aa 31 III 19dQr - PPH Polskie Odczynniki Chemiczne 45,7

- Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchem" 21,7 - Zakłady Tworzyw Sztucznych ■'Erg" 18,5 - Gliwickie Zakłady Chemiczne "Carbocham" 16,3

- Zakłady Chemiczna 15,8

Wysoką obniżkę zapasów materiałowych * resorcie przo=vsłu spożywczego i skupu spowodowały»

w * stan na - Raciborskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego

"Polmos" . 39»3

- Cukrownie Opolski» 33>5

- Zakłady Mięsne Chorzów 28,3

- Zakłady llięsne Rybnik ?2,0

- Zakłady Mięsna Dąbrowa Górnicza ii, 8

Wskaźnik zapasochłonności na 1000 złotych sprzedaży

Wskaźnik zapasochłonności wyrażający zależność wartości zapasów od sprzedaży w danym okresie na koniec trzech miesięcy I kwartału według ważniejszych resortów kształtował się nastę­

pująco»

WYSZCZBGftuttBHIE

• ■ Waka na 1000

k

żnik zapasocł sprzedaży - oniec okresu

iłonności stan na

I I-II I-III

w iłotych

OGCłSM 1985 985 623

(14)

12

d o k .t a b l .

iRSZCfflBftliKISKlS

-skażnik zapaeocłiionnpści ruj 1000 zł sprzedaży - stan na ko­

niec okresu

I ,1-11 I-III

/ w złotych

Łiinistersswo Snergetyki i

jmergii Atomowej 2332 1155 755

Ministerstwo Górnictwa 1151 568 362

Ministerstwo Hutnictwa 2161 1079 674

iiinisterstwo Przemysłu Maszy­

no .’.ago 3178 1633 1048

ŁLinisterstwo Przemysłu Che­

micznego • 1529 758 484

Ministerstwo Przemysłu Lek­

kiego 2578 1232 781

Ministerstwo Przemysłu Spo-

żywezego i Skupu 1922 954 598

lLixlstvrstwo Pizenysłu Ma­

szyn Clężitich i Bolnici-ych 3106 1532 994 Kinist'. rst:wo Bucownictwa i

Przeay-łu Materiałów Budowla­

nych 2899 1407 913

ik_Uiist*rsi,wo leśnictwa i Prze­

mysłu Erzownego 1496 735 490

Łlinisterscwo Komunikacji 3331 1639 715

lłajwyższą zapaBochłonaość wśród reaortów zanotowano w Mini*

stcretrwie Przemysłu Uaszyno.-ego - 1048 zł. Na wysokie wskaźniki z,p'^ochioiinoBsi w powyższym resorcie zaważyły zapasochłonności w następujących zjednoczeniach i przedsiębiorstwach«

w złotych stan na 31 III 1980r Zjeur~czt>ni# Przemysłu Maszyn Budowlanych 974

■ tym SOii Kombinat nrząazeń Mechanicznych

"Bua- r* 3505

Zjednoczeni* Przemysłu Obrabia.ek 2016

■ tym* fabryka Obrabiarek Ciężkich

Zakłbd ar 3 3681

Fabryka Obr&biarek Ciężkich

Zakład ar 1 2371

SOrfl przy Kombinacie "Ponar" w Zawierciu 1557

(15)

Zjeautłoaefiie r.zwmysłu Maazya 1 Aparatów

Elektrycznych 677

w - 'fe^m Zakład Specjalistyczny Maszyn Elektrycznych i Urządzeń T-i-hno-

logicznych 1527

Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego 795 w ty m Zabrzańskie Z a k ł a d y Metalowe^Domgos“ ) 1575

Zapasochłonność ogćłais dla przacysłu,jak i ula ■ poa;clegal­

nych resortów w I kwartale 1980 roKu wjkazała tendencję aaiejącą, co należy uznać za zjawisko iorzyctne 6wiadcżące o pra»i'ilo*cj relacji między zapasami a sprzedażą.

7Jskaźnik rotac.li zarwać*r.arovijlo -yjh w dniach

Wskaźnik rotacji zapauów materiałów a dniach określi liczbę dni, na które dany zapas zapewnia ciągłość produkcji» iskasnik ten w ważniejszych resortach kształtował się na koniec I kwartału 1980 roku następującot

stan na 31 III TJeOr.

ilość dni

OGÓŁEM 1 1 9 ,7

Ministerstwo Górnictwa 62,3

Ministerstwo Hutnictwa 57,1

Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 10 3,6 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 53,8 Ministerstwo Prcemyału Lekkiego 86,1 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu 31,2 Ministerstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich

i Rolniczych 100,4

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu

Materiałów Budowlanych 121,0

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego 71,5

Ministerstwo Komunikacji 127,9

V WskaŹDik rotacji zapasów materiałów w dniach wykazuje w ważniejszych resortach znaczne wahania dochodząca do 100 dni*

Zjawiskiem niekoiwystnym jest występowanie zbyt wysokiego wakai- nika w Ministerstwie Komunikacji.

(16)

14

Wskaźnik rotacji zapasów materiałów/w razach/okreila ile obrotów dokonują zapasy w danym okresie.

Wskaźnik ten w wybranych przedsiębiorstwach kształtował się następująco:

Stan na 31 III 1980r, ilość obrotów

OGÓŁEŁ! 1,39

Ministerstwo Górnictwa

Kopalnia Węgla Kamiennego "Komina Paryska 2,90 Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" 3,30 Kopalnia Węgla Kamiennego "Jankowice" 2,83

Zakłady Odzieżowe Górnictwa 3»55

Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego 2,83 Ministerstwo Hutnictwa

Huta "Łabęay" 2,97

Huta "tm.K.Cedlera" 4,99

Zakłady koksownicze Zabrze 3*49

Huta "Florian" 3,21

Zakłady Metalurgiczne Trzebinia 8,14 Zakłady Cynkowe "Silesia" 5,45

Huta "Będzin" 3»72

Huta Metali Nieżelaznych "S*opi»nioe" 4,44 Tialc.'wnia Metali"Dzieazice" 4,68 Ministerstwo Przemysłu Maszynowego

Cląska Fabryka Kabli 4,27

Zakład Elektrochemiczny w Raciborzu 1,47 Ministerstwo Przemysłu Chemicznego

Rafineria Hafty im.L.Waryńskie go 2,87 Zakłady Koksochemiczne "Hajduki" " 2,39 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Krywałd-Brg" 2,10 PPH Polakie Odczynniki Chemiczne 4,21 Zakład Specjalizowanego Transportu

Saaochodoasęgo "Polgaz" 2,45

(17)

15 Ministerstwo Przemysłu Lekkiego

Zawierciańskie Zakłady Przaaytiiu Bawełnianego 1,39 Zakłady Konfekcji Technicznej 'Gumownia” 1*96 Zakłady Materiałów Opatrunkowych 2,69 Zakład Garbarski Jaworzno-Szczakowa 2,69 Zakład Garbarski Racibórz - Brzozie 1,96 Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu..

Zakłady Mięsna Chorzów 28„96

Zakłady Mięsna Zawii rcie 8,80

Zakłady Mięsne Rybnik 11,74

Zakłady Mięsne Racibórz 11,05

Śląskie Zakłady Drobiarskie 8,55

4inisterstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut*

Olkuska fabryka JNaczyń Emaliowanych

Zakłady Wyrobów z Drutu w Dąbrowie Górniczej Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach Fabryka Przewodów Energetycznych

¿linisterstwo Budownictwa i P-^emysłu Materiałów Ęudowlanjch

Zakłady Wyrobów Azbestowo *3jnentowych “Izolacja Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej

"Izolacja" l Huta Szkła Budowlanego Jaroszoniec

"SzkJomonf Zakład Remontowo-Montaiowy Huta Szkła Okiennego Jaroszoniec

gakłady Elementów Wyposaż-» xia'Budownictwa

"Metalplaat"

"Zremb" Zakład Badawczo~R "iwojowy , yaisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego

t

atowiekie Fabryki Mebli

luczewakie Zakłaay Papiernicze taratł.0 Komunikacji

lejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego

"Racibórz" 1»78

Gliwickie Zakłady Kaprawy Samoohodów 3 ¡>44

Wysoki poziom wskaźnika rotacji zapasów w razach świadczy dobrej gospodarce zapasamio

1 1,95 2,36 2,21 1,66

2.52 2,87 2,02 1*30

1,12

1,53 1,03 2*50 1,91 3«63

(18)

T alii.

1

KOSZTY .. UrJJlj/.i K K0l)Z.<JO.«YM .V PhZSMY.jLi;

V

I KWARTAL3 1980 HGK0

Koszty piaterinlne « r.ln zł ' Koszty nie- s.ateria

»iSZCSB^PL- JłlSMS

F.onity

OtftiinB i udzinł w tym

n sUn r.io- t; ch

rnzes nu ni a planu rocz­

nego

kOBztó«

materit lnych w kosz tach ogółem

amor­

tyza­

cja

zużycie materia łów i przacfcio- tów nie trwałyoh

usłu­

gi trans por­

towe

usłu­

giremon towe

inne uału- iinaterial ne

ne w min zło­

tych

og3leh 120$26,2 84396,'J 24,8 70,0 6962,5 66110,4 2793,4 2476,9 5355,2 36127,3 Miniutoratwo

Górnict* a 43159,0 21252,8 24,2 49,2 3618,7 12062,2 960,3 1108,7 2246,0 21906,2 Ministerstwo

Hutnictwa 43366,7 35958,1 24,8 82,9 2219,3 30447,1 913,5 958,7 453,6 74*8,6 Ministerstwo

Pr*osynłu ¡¿a-

ssynowego 5432,5 4122,2 23,3 75,9 227,2 3560,5 67,6 50,5 141,2 1310,3 Ministerstwo

Przeaygłu Che

■ictnego 7655,9 6626,3 27,0 86,6 231,4 5824,5 272,9 78,0 56,9 1029,6 Ministerstwo

Preecyalu

Lekkie; o 1995,2 1515,3 26,7 75*9 76,1 1324,7 16,5 12,3 26,9 479,9 MinlBtsratwo

Przemysłu Spożywczego

1 Skupu i/

5928,6 5336,3 24,7 90,0 133,4 4758,9 208,0 71,6 102,4 592,3

(19)

Tabl. 1 KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM W PRZ5MY§LE W I KWARTALE 1980 ROKU /dok./

Kos«ty ogółem W Olu

*io- tych

i ■ ■ - ■ ■ t r — - . --- ■■ ■ — ■■ .. ...

Koszty materialna w min zł

Kosaty WińZCZKłto-

HIHHIŹ •

- % «0*0 udaiał w tym nia­nia tariał-

rasea na ni a pla­

nu rocz- nago

kosztów materia lnych w kosz tach ogó­

łem

amorty­

zacja

zużycie materia

łów i przed­

miotów niatrwa łych

UflłU- t^ans- porto­

we

usługi reaon- towe

inne usłu­

gimater­

ialne ne w «ln złotych

Ministerstwo Przwajsłu Mu­

szyn Ciężkich

i Rolniczych 4585,2 3480,0 24,1

\ '

79,4 198,4 2959,6 95,3 27,5 92,3 905,2 Ministerstwr

Budownictwa i Przeayału Materiałów

Budowlanych 2765,2 1983,0 24,6 71,7 v 118,6 1397,0 116,9 98,0 140,2 782,2 Ministerstwo

Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego 923,3 719,6 25,0 77,9

48,5 572,6 41,9 16,6 16,2 203,7 Ministerstwo

Komunikacji 867,1 646,7 32,4 74,* 22,6 5*0,1 17,7 11,2 9,7 220,4

(20)

Tabl. 2 STRUKTURA KOSZT0» MATERIALNYCH W UKŁADZIE RODZAJOWYM WEDŁUG RESORTÓW ZA I KWARTAŁ 1980 R.

H i óZCZSGfiLNrS- Z tego

a- koszty w min zł b- udział » ko­

sztach ogó­

łem

Razem i

amor­

tyza­

cja

zużycie materia łóv i przednio tów nie trwałych

usłu­

gitrans porto

»a

usłu­

giremon towe

pozosta łe kosz materiaty lne

»0.TEii0DZT#0 a

OGfcLEK b 84398,9

70,0^6962,5 5,8

66110,4 54,8

2793,4 2,3

2476,9 2,1

'6055,8 5,0 Uinisterstoo a

Górnictwa to 21252,8 49,2

3618,7 9,4

12062,2 27,9

960,3 2,2\

1108,7

2,6 3502,9 8,1 iiiniBterstwo a

Hutnictwa b

35958,1 82,9

2219,3 5,1

30447,1

70,2 913,5 2,1

-958,7

2,2 1419,5 5,3 kinisterstw©

Przeaysłu a

He&zync«eg* fe 4122,275,8

y

227,2

4,2 3560,5 65,5

67,6 1,2

50,5 0,9

216,4 4,0 liinistfcr.it;w® .

Praemysłu a

Chemicznego b 6626, 5 86,6^

231,4

3,0 5824,5

76,1 272,9 3,6

78,0

1,0 219,5 2,9 lŁinisttrs'.«o

Przexys?ui a

Lekkiego b 1515,3 75,9/

76,1 5,8

1324,7

66,4 16,5

0,8 12,3

0,6 86,3 4,3

»iŁisterótwo Przemysłu tipo-

¿yACzego i a tJhipu b •

W

kiniste:6t*e PiUCŁiŁłu ł!a-

tivr. Ciężkica a i holciczych b

5336,3

}480,0 79,3

133.4 2,3

198.4 4,5

4758,9 80,3

2959,6 67,5

208,0 5,5

95,32,2

71,6 1,2

27,50,6

164,7 2,8

199,2 4,5 fciniater:. «»o

Łu-o^t.cti-k i Pr^tayołu IU»~

teriałó* B»- a do«l*>&ycb b

/

1983,0

-?17«r 118,6 4|3v/

1397*0 50, W

116,9 4*2^

v|,U 98,0 - &

252,5 9’ 1 v V *

(21)

'-Vol. 3 STRUKTURA KO&Z^d* HIBMATBRIALHYCB W UKŁADZIE RODZAJOWYM WEDŁUG RESORTÓW ZA I KWARTAŁ I960 R.

-v urcazczEGdŁMi&ris a— wartoać a ala zł b— uo-.ial w kosz­

tach ogółem

Z tego Razem wyna­

grodze­

nia z fundu szu płac

krajo­

we podró­

że służ - bowe

podatek od fun dusz u płac

ubez­

piecza ni a s po łecine i inne narzu- fcy i w;

nagro­

dzenia

odpisy na fun dusze dla sało- .gi

inne odpi­

sy na fundu - sza specjał ne

poda­

tki

usłu- Si ban­

kowe

pozos­

tałe kosz­

ty nie­

ma terial na

*OJ/#0DZTWO OGÓŁEM a b

36127,3

30,0 21536,617,9 44,7

0,0 1911,41,6 4344,83,6 2137,31,8 1966,2

1,6 296,10,2 2993,02,5 897,2

o,e Ministerstwo Gór- a

nictwa b

21906,2

50,8 13780,8 31 e9

15,7

9,0 1240,3 2*9

2748,3 6,4

1317,7 3,1

1239,7 2,9

78,70,2 935,02,2 550,0 Ministerstwo Hut- a

nictwa 1»

7428,6 17,1 j

3944.1 9».1

7,30,0 360,0

0,8 803,8

1 ,8 441,31,0 316,90,7

114,7 0,3

1328,0 3,1

112,4 0,3 Ministerstwo Prze- a

myału Maszynowego b 1310,3 24,2/

669,1 12,3

3 >7

0,1 60,31 51 133,72,5

76,8 1,4

147,6 2,7

8,90,2 174,73,2 35,6

0,7 Ministerstwo Prza- a

mysłu Chemicznego h 1029,6

1394v 502,56„6 2o2

0,0 «5,50,6 101,31,3

58,60 109,41,4

18,30,2 141,51 ,8 50,3

0,7 Ministerstwo Prze- a

»yoiu Leikieg« b 479,9

24,1 292,2 14*6 1 ,0

' 0,1

20,4 1*0

93,2

*,7

28,7 1,4

5,5 0,3

9,1 0,5

18,5 0*9 11,2

0,6 Ministarstwo Prze­

mysłu. Spożywczego a

i Skupu, b 592,3 _310,9

ST* 2.1

0,0 ¿1,40,4 61,21 .0

31,0 0,5

19,4 0,3

12,?

0,2 W115,5 1U,6 - 0,3 Ministerstwo Prze­

mysłu Maszyn Oifż- a i Rolniczych b Ministe totwo Budowy i Przem. Mut »Budów,.)}

i 905.2 iOŁ 2» ^

782.2 28,4

497,3 11*3 432,8 15,7

2»20,1 4,2.

0,2

" 4 38,7

1.4

99 ;2 2,3

«6,3 3.1

5*,5 1,2 45,3 1,6

54,8 1,2 37,1 1.3

15,4 0,4 H ,0

0,5

110,r, 2,5 94,1 3,4

26,4 0,6 30,8 1,1

(22)

T a b U 4 KATKRJAŁOT.lŁCNNOSi IBODOKCJI SFFtZSl/AWKJ W X K/iAHTALi, 1 ^ 6 0 RCBCU

*TbZCS£GÓLNI2!JI2

Sprzedaż robót i włar.ne j w win zł

wyrobów U3> ') . produkcji

Z\iżyois materiałów i przed­

miotów nietrwałych w *lu złotych

ifertość zużycia ma­

teriałów i przedmio­

tów nietrwałych na 1 min zł apfłodaiy w tya*zł

plan roazny

wykona­

nia I-III

plan

roozny wykona­

nie I-III

% wykona­

nia pla­

nu rocz­

nego

plan roczny

wykonani«

I-III oo6łsm - ^95105,9 127297,9 257519,3 66110,4 25,7 520,1 . 519,3 Minia torst-wo Górnictwa 16?C66,e 42729,8 47469,5 12062,2 25,4 28^,1 282,3 Ministerstwo Hutnictwa 172316,1 44891,7 119141,1 30447,1 25,6 691,4 67b,2 Ministerstwo Przemysłu

Maszynowog® 27784,1 6600,5 15213,6 3560,5 23,4 547,6 5*9,4

Ministerstwo Przemysłu

Chemioanego 35865,3 9692,8 20898,0 5824,5 27,9 582,7 660,9

Ministerstwo Pi*emysłu

Lskkisgw 7712,1 2156,1 4895,8 1324,7 27,1 634,8 620,1

Ministerstwo Przemysłu "

Spoiywozego i Skupu 24891P 6171,6 18721,0 4756*9 25,4 752,1 771,1 Ministerstwo Przemysłu

Maszyn Cifikich i Rol­

niczych 21460,8 5306,0 12115,6 2959.6 24,4 564,5

/ 557,8 Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

Budowlanych 11954,6 2854,a 5486,0 1397,0 25,5 458,9 ■ 489,5

Ministerstwo Leinicttfa

i Przemysłu Drzewnego 3423,1 1185,6 2246,7 572,6 25,5 656,3 482,9 Ministerstwo Komunikacji 3339*5 989,7 1592,6 540,1 33,9 , 476,9 545,7

(23)

*

Tabl.5 KOSZTY MATKkIAŁOwE PaZBKYŚLć W I K«»AH'i‘AL3

21

wiazc zsGfiLwisaiui Kosz óy materiałowo agółes a- koszty ¿aWriałowa

v> min ¿1

b— uaział kos<stow ma­

teriałowych w ko­

sztach ogółem

i iyto

1

|

I-II 1980 _i-III 1^60 *-111197

OGÓŁEM a

b Ministerstwo Jijer^tjki a i Snergii Atomowej b

22290,5 58,1 1075,- 65,7

44660,9

• 56,1 1976.4 61,6

69929,4 5^,0 2911,1 ,

57,1

S34Łs5,1 54,5 2174,7

55,5 Ministerstwo Górnictwa a

b

3736,6 29,4

784^,6 26,5

12062,2 27,9

10846,0 28,4 Ministerstwo Hutnictwa a

b

9519,6 72,7

19230,7 72,1

30466,8 70,2

2761-1,9 67,1 Ministerstwo Przemysłu a

Maszynowego b

1013,0

66,1 2246,767,8 3560,565,5

3390,7 65,3 ministerstwo Przemysłu a

Chemicznego b

1

1770,6 75,9

3569,6

76,8 5824,576,1

4627,3 73,2 Ministerstwo Przemysłu a

Lekkiego b

443,4 69,3

873,0

67,4 1300,0 65,2

1303,3 68,6 Ministerstwo Przemysłu &

Spożywczego i Skupu b

1540,5 80,7

3140,7 80,7

4758,9 80,3

4560,5 80,4 Ministerstwo Przemysłu

Maszyn Ciężkich i Hol- a

niczych o

1985,3 75,7

1857,6 68,7

2955,6

67,8 3470,4 67,8 . Ministerstwo Budownictwa

i Przemysłu Materiałów a

Budowlanych b

486,0 55,8

1044,3 55,2

1502,8 50,8

1516,5 53,0 Ministerstwo Leśnictwa a

i Przemysłu Drzewnego b

193,4 63,3

383,4 63,7

572,6 62,0

53:,1 61,5

Ministerstwo Komunika- a

cji t

187,2 64,8

353,2 62,9

727,7 62,7

470,2

•JÓ,4

Or»t> W llS K«ł#»le», m» f i g NO ¿ / * 5

(24)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :