Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 4

121  Download (0)

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

A

INFORMATION AND STATISTICAL

PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, maj 1999

___

May

___ 4

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

zł = złoty

zl = zloty

tys. = tysiąc thous. = thousani

m2 = metr kwadratowy square metre m3 = metr sześcienny

cubic metre min = milion

million

1

= le

SS

= miliard = milliard (billion)

= mililitr millilitre

kpl

= sztuka

= komplet = hektolitr (sto litrów)

hectolitre

=%S

= ciąg dalszy

= continued kg = kilogram

kilogram

dc*

= dokończenie

= continued

= decytona (kwintal) deciton

tabl. = tablica

1

"Ion3 lKAOE

= Europejska Klasyfikacja Działalne

= Nomenclature des ActMtees de Communaute Europeenne

m = egzemplarz

km = kilometr kilometre

VKI UMOWNE SYMBOLS

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

Znak x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

"W tym"

"Of which"

- oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

indicates that not all elements of the sum are given.

A

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100

corresponding period of previous year = 100

B - okres poprzedni = 100 previous period = 100

C

- grudzień roku poprzedniego = 100 December of previous year = 100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK

MONTHLY KRAKÓW, MAJ 1999

KRAKÓW, MAY 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podorski Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowronek Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY COMPUTER COMPOSITION AND CHARTS

Ewa Kopacka Aneta Ryszka

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

Drak: Urząd Statystyczny w Katowicach - Wydział Poligrafii zam. 56/99, nakł. 150 egz. A4

(5)

SPIS TREŚCI

Tablica

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne...

x Ogólna charakterystyka sytuacji społecz­

no-gospodarczej w województwie...

x Pracujący i przeciętne zatrudnienie...

x Bezrobocie...

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Działalność gospodarcza w sektorze przedsiębiorstw...

x Przemysł...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Podmioty gospodarcze...

x Finanse przedsiębiorstw...

1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności...

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności...

4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw ....

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... ...

6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

8. Aktywność ekonomiczna ludności w wie­

ku 15 lat i więcej według BAEL...

WYNAGRODZENIA 9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne

brutto w sektorze przedsiębiorstw...

CONTENTS

General notes... 5

Methodological notes... 11

General description of the social and economic situation in a voivodship... 19

Workers and average employment... 19

Unemployment... 20

Salaries... 21

Prices... , 22

Agriculture... 23

Dwelling construction... 23

Economic activity in enterprise sector... 24

Industry... 24

Construction ...„... 25

Transport... 25

Economic units... 25

Finances of enterprises... 26

Selected data on voivodship... 27

Selected data by ownership sector... 30

POPULATION Population and vital statistics... 32

LABOUR Employment in enterprise sector... 33

Average paid employment in enterprise sector... 37

Registered unemployed people and job offers... 42

Registered unemployed people by educational level, age duration of unemployment and work seniority... 43

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 44

WAGES AND SALARIES Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 45

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES Wyniki finansowe przedsiębiorstw... Wyniki finansowe przedsiębiorstw we­ dług sekcji i działów... I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... II. Wynik finansowy brutto i netto... Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... Financial results of enterprises... 50

Financial results of enterprises by section and division... 51

I. Revenues, costs, financial result from II. Gross and net financial result... 56

Economic relations and composition of enterprises by obtained financial result... 59

(6)

4 Spis treści Contents

Tablica

sp

13. Majątek obrotowy i zobowiązania przedsiębiorstw...

14. Majątek obrotowy i zobowiązania przed­

siębiorstw według sekcji i działów...

Current assets and liabilities of enterprises... 71 Current assets and liabilities of enterpri­

ses by section and division... 72

CENY PRICES

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...

Average market-places prices received by farmers... 80 Price relations in agriculture... 80 Average retail prices of selected consu­

mer goods and services... 81

INWESTYCJE INVESTMENTS

18. Mieszkania... Dwellings... 86

PODMIOTY GOSPODARCZE ECONOMIC UNITS

19. Podmioty gospodarcze według sektorów

20. Podmioty gospodarcze według formy prawnej...

Economic units by sectors and sections... 87 Economic units by legal

ROLNICTWO AGRICULTURE

21. Skup ważniejszych produktów

rolnych... Procurement of major agicultural products... 90

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO INDUSTRY AND CONSTRUCTION

22. Produkcja sprzedana przemysłu...

23. Produkcja sprzedana budownictwa...

Sold production of industry... 91 Sold production of construction... 95

HANDEL TRADE

24. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według specjalizacji branżowej...

Indices of retail sale by branch specialization... 96

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE PUBLIC SECURITY

25. Przestępstwa stwierdzone i wskaźnik wykrywalności przestępstw...

26. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach .

Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 97 Road traffic accidents with casualties 97

XXXXX XXXXX

27. Wybrane dane o powiatach... Selected data on poviats... 98 28. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie... Selected indicators for Poland... 101

XXXXX XXXXX

x Wykaz publikacji wydanych przez GUS x Wykaz publikacji będących w sprzedaży

The list of the CSO publications... 105 The list of publications being in sale... 107

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

1. Dane w Biuletynie Stał]

tuje się w układzie Europejski Działalności (EKD), opracowanej na

a Biura Staty:

vites di I". El

Z. rrezeiuuwcllie uanc uutji gospodarki narodowej bez charakter własności, tj. zaliczał publicznego i prywatnego.

rozumie , samodzielni

1. Data in Statistical Bulletin are presented according to NACE

he basis of the pub

of the European Community EUROST, the basis of the publication of Statistical Offici

inautś Europeenne - wprowadzona została z dniem 1 I 1991 r. zarzadze

according to NACE classification, compiled on

ropeenne - NACE, rev. I NACE has been iented since 1 I 1991 by Regulation imenclature des Activites de Comm

Office

;tat,

lane statystyczne prezentowane są w ukła­

dzie EKD według sekcji, działów i - w niektó­

rych przypadkach - grup.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty względu na :ane do sektora publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowiące własność państwową, samorządową oraz mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zalicza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące Iziałalność gospodarczą, organizacje spo

Office, dated 31 XII 1990 (OSO Official Journal No. 30, item 151).

Statistical data are presented follow

(m.in. przedsiębiorstwa zagraniczne drobi wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz mieszaną z prze­

wagą kapitału podmiotów sektora prywatnego.

3. Dane opracowano zgodnie z każdo­

razowym stanem organizacyjnym gospodarki narodowej. Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących i przeciętnego zatrudnienia obliczono w warunkach porównywalnych.

iz podmioty gospodarki narodowej się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

5. Pod pojęciem podmiotów gospo­

darczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usłu­

gową w celach zarobkowych i na własny rachu­

nek podmiotu prowadzącego tę działalność.

implemented since 1 I 1991 by Regul No. 83 of the President of the Central Stati;

lata are presented following 1 NACE scheme - by sections, divisions and - some cases - by groups.

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the

public sector ini

communal ownership and mixed ownership with a public sector unit capital majority. The private sector includes unit of private domestic ownership (among others: cooperatives, natural persons carrying out economic activities, social organisations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small- scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and mixed ownership with a private sector unit capital majority.

3. Data are compiled according to the respective organizational status of units of the national economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable conditions.

4. The term entities of the national economy is understood as a legal entities, i.e.:

legal persons, independent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

Uwagi ogólne General notes

6. W zależności od częstotliwości i zakresu pozyskiwanego materiału źródłowego (spra­

wozdania, wyniki badań i inne), dane pre­

zentowane w Biuletynie Statystycznym różnią się zakresem podmiotowym i czasowym, i tak:

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagro­

dzeniach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 5 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w go­

spodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych oraz zatrudnionych w orga­

nizacjach społecznych, politycznych, związ­

kach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsię­

biorstw - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do spo­

rządzania co kwartał sprawozdania o przy­

chodach, kosztach i wyniku finansowym F-01 (z wyjątkiem podmiotów, których pod­

stawowym rodzajem działalności jest dzia­

łalność zaklasyfikowana według EKD do sekcji "Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo",

"Rybołówstwo i rybactwo"), przy czym dane

istawcy. W danych reględnia się korekty v

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and other). Data concerning:

1) data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number

more, data excludes persons employed

ments of budgetary units and engaged in

unions and other;

organizations, trade

- pozostałych rodzajów działalności doty­

czą podmiotów, w których liczba pracują­

cych przekracza 20 osób;

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospo­

darki narodowej, z tym że dane w zakresie:

- górnictwa i kopalnictwa oraz działalności produkcyjnej dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 50

- pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu miesięcznym - dotyczą danych meldun­

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa, a prowadzą w ramach działalności gospo- j skup produktów rolnych bezpo-

ional ect

nployees exceeds 5 persons, further- i, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establish-

budgeti

2) data on financial results of enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare monthly reports on income, costs and the financial result F-01 (with the exception of units in which the principal activity is classified to "Agriculture, hunting and forestry", and "Fishing"), furthermore data concerning:

- mining and c

to those units, in which the number D persons,

; refer to 1 units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

started investments refer to units of the national economy, but data concerning:

- mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number

units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

4) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-

(9)

Uwagi ogólne General notes

nych, obejmującej również skup, przekraczającej 10 tys. zł, i przez osoby fizyczne, jak i zakres spra wozdawczości, która obejmuje tylko produ centów z terenu województwa.

o wartości realizowany

v z terenu wojev Wskaźniki dynamiki lir rywalnym na vych, a za oki dnieniu korekt wynikających

dynamiki liczone są w za porównywalnym na bazie danych mel­

dunkowych, a za okresy półroczne uwzględn

sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazy ności oraz s

rtu, gospodarki magazynowej i łącz- raz sprzedaży detalicznej i hurtowej v - dotyczą podmiotów gospo- towarów - dotyczą podmiotów gospo­

darczych, w których liczba pracujących przekracza 5 osób;

i dane o przewozach ładunków i pasażerów - w ujęciu miesięcznym - obejmują przewozy dokonane przez przedsiębiorstwa transpor­

towe, w których liczba pracujących

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10thous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in Dmparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the półroczne - po reported; for semi-annual per znikających ze correction from reporting systi

5)data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

include transport services rent transport enterprises, in which the number of employees exceeds 5 persons.

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów pro\

dzących działalność gospodarczą w zakre:

dzących działalność gospodarczą leśnictwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych działalności usługowych; rybołówstwa w wo­

dach morskich; górnictwa i kopalnictwa; działa­

lności produkcyjnej; zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów prze­

znaczenia osobistego i użytku domowego;

hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nierucho­

mości, wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczania artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, info ■ 1 ‘ ' -- --- --- --- resów; odprowai--- ---, śmieci, usług sanitarnych i pokrewnych;

Iności związanej z rekreacją, kulturą i : oraz pozostałej działalności usługowej.

wywozu i; działa- sportem

irodukcyjna" oraz "Zao-

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarrying; manufacturing;

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemy- y to sekcji EKD: "Górnictwo nictwo", "Działalność proc

patrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

9. W Biuletynie - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących, a wskaź­

niki dynamiki na podstawie wartości w cenach łych. Jako ceny stałe od 1996 r. przyję-

ny stałe 1995

Bulletin, refers to the NACE (rev. 1) sections:

"Mining and quarrying", "Manufacturing" and

"Electricity, gas and water supply".

9. In the Bulletin - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of value at constant prices. As constant prices since 1996 - 1995 constant prices (1995 average current prices).

(10)

Uwagi ogólne General notes

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD opracowano metodą przedsiębiorstw.

oznaczone s;;ąV\

czną technikę w niektórych przypad- przetwarzania danych,

kach sumy danych z niższych poziomöv klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogi się różnić od podanych wielkości "ogółem" m wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) ibliczono z reguły na podstawie danych

>ezwzględnych wyrażonych z większą dokład­

nością niż podano w tablicach.

11. Data by the NAGE section, division and group are compiled following the enterprise method.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NAGE classification level, due to number roundings, may differ from the figure

"total" at higher NAGE classification level.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

15. In tables presenting monthly data on the when such data is not available, quarterly is shown in the line of the month ending a given quarter.

16. W stosunku do obowiązującej Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tab­

licach znakiem „A”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign

„A". The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

handel i naprawy

obsługa nieruchomości

administracja

narodowa

sekcje EKD handel hurtowy i detaliczny;

naprawy pojazdów mecha­

nicznych, motocykli oraz arty­

kułów przeznaczenia osobi­

stego i użytku domowego obsługa nieruchomości, wy­

najem i działalność związana z prowadzeniem interesów administracja publiczna i obrona narodowa; gwa­

rantowana prawnie opieka socjalna

sections NACE )air wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and house­

hold goods nd real estate, renting and ivi- business activities

administration and defence

public administration and defence; compulsory so­

cial security

(11)

Uwagi ogólne General notes 9

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

działy EKD produkcja produkcja odzieży; wypra- odzieży oraz wianie i barwienie skór futrzarstwo futerkowych obróbka skóry i produkcja wy­

robów ze skóry

garbowanie i wyprawianie skór; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcz­

nych, wyrobów rymars­

kich, uprzęży i obuwia produkcja drew- produkcja drewna i wyro- na i wyrobów bów z drewna i korka, z drewna oraz ze z wyjątkiem mebli; pro- słomy i wikliny dukcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania produkcja

celulozowo- papiernicza działalność wydawnicza i poligraficzna

produkcja masy celulo­

zowej, papieru oraz wyro­

bów z papieru działalność wydawnicza;

poligrafia i reprodukcja za­

pisanych nośników infor-

wytwarzanie produktów koksowania węgla, produ­

któw rafinacji ropy nafto­

wej i paliw jądrowych produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych naftowej i poch

produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych produkcja wyro bów z metali (bez maszyn i urządzeń)

produkcja ma- produkcja maszyn i urzą- szyn i urządzeń dzeń, gdzie indziej nie

sklasyfikowana produkcja ma­

szyn i aparatury elektrycznej

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasy-

produkcja mebli;

pozostała dzia­

łalność produk-

produkcja mebli; działal­

ność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

sprzedaż i na- sprzedaż, obsługa i napra- prawy pojazdów wy pojazdów mechanicz- mechanicznych; nych i motocykli; sprzedaż sprzedaż dęta- detaliczna paliw do pojaz- liczna paliw dów samochodowych

divisions NAGE manufacture of manufacture of wearing wearing apparel apparel; dressing and and furriery dyeing of fur processing of tanning and dressing of leather and leather; manufacture of manufacture of luggage, handbags, sad- leather products dlery, harness and foot-

manufacture of manufacture of wood and wood and wood, of products of wood and straw and wicker cork, except furniture;

products manufacture of articles of straw and plaiting ma-

publishing and printing

manufacture of pulp, paper and paper products

publishing; printing and reproduction of recorded media

manufacture of coke, refined pe­

troleum products and derivatives manufacture of chemicals and chemical pro­

manufacture of metal products (except machi­

nery and equip-

manufacture of machinery and equipment manufacture of electrical machi­

nery and appara-

manufacture of furniture; other manufacturing

retail sale of

»motive fuel)

manufacture of coke oven products, refined petro­

leum products and nuclear

manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres

manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

manufacture of machinery and equipment not else­

where classified manufacture of electrical machinery and apparatus not elsewhere classified

manufacture of furniture;

other manufacture not elsewhere classified

sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail trade of automotive fuel

(12)

10 Uwagi ogólne General notes

ny; naprawy tykułów przez

skrót pełna nazwa

działy EKD handel hurtowy handel hurtowy i komiso- I komisowy wy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami handel detalicz- handel detaliczny, z wyjąt-

ar- kiem sprzedaży pojazdów izna- mechanicznych i motocyk-

mowego i użytku domowego transport lądowy transport lądowy; transport i rurociągowy rurociągami działalność działalność wspierająca pomocnicza i pomocnicza dla trans- dla transportu; POdu; działalność agencji organizowanie turystycznych turystyki

grupy EKD wznoszenie bu- wznoszenie kompletnych dowli; inżynieria budowli lub ich części;

lądowa i wodna inżynieria lądowa i wodna przeładunek, przeładunek, magazyno- magazynowanie

towarów

wanie, składo\

i przechowywanie towai

organizowanie działalność agencji turys- turystyki tycznych, pilotów i prze­

wodników wycieczek; pozo­

stała działalność zwią;

sklasyfi!

abbreviation complete name divisions NAGE wholesale and wholesale and commis- commission tra- sion trade, except of motor de vehicles and motorcycles

cycles; repair of persor and household goods

land and pipeline land transport; transport transport via pipelines auxiliary trans- supporting and auxiliary port activities; transport activities; activi- tourism organi- ties of travel agencies

NACE groups building building of complete constructions; constructions or parts of civil engineering them; civil engineering

activities of travel agen­

cies and tour operators;

tourist assistance activities not elsewhere classified

17. Od 1999 r. badanie cen towarów

DICOP/HICP (klasyfikacja koi

; Urzędowy!

i

z 21 listopada 1996 r.

syfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsum­

pcji indywidualnej według celów - wersja larmonizowanych :yjnych). Klasyfi- ia w krajach UE ii Europejskiej i opublikowanym w Dzienniku Wspólnot Europejskich Nr L 296 lualnej

stosowana w obliczeniach zl wskaźników cen konsumpcyjnych). Klas) kacja ta została wprowadzona w krajach l Rozporządzeniem Komisji Europejek Ir 2214/96 opublikowanym w Dzienni

according to COICOP/HICP classification mended by EUROSTAT (individual

i classifi

17. Since 1999 consumer goods and services prices survey has been kept

:OICOP/HICP i I EUROSTAT consumption classification according to aims - version used in computations of harmonised consumer prices index). This classification was introduced in UE countries with Regulation of European Commisioi N° 2214/96 published in <

November 1996.

pean Commision Official Journal of 1° L 296 of 21 th

18. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opraco­

waniach branżowych GUS.

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o:

METHODOLOGICAL NOTES 1. Data concerning:

metodą bilansową 3 1988 oraz bieżące sgo (urodzenia i zgo­

ny), migracji na pobyt stały (wewnętrznych i zagranicznych) i czasowy (powyżej 2 mie­

sięcy), a także wykorzystując dane doty­

czące zmian administracyjnych,

2) urodzeniach i zgonach (w niemowląt) opracou riami nowej definicji

tym zgonach o zgodnie z kryte- urodzenia i zgonu rekomendowanej przez noworodka - reKomenaowanej p Światową Organizację Zdrowia (WHO).

National Population Census and actual data on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

2) births and deaths (including infant deaths) - fis calculated according to the new definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

! o pracujących obejmują osoby pc me i niepełnozatrudnione w głów zatrudnioi

miejscu pracy.

Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku

wadzących działalność g cami ich rodzin;

nie z pomagającym iby wykonujące 3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez

5) członków rolniczych spółdzielni produk- Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują rolnictwa indywidualnego.

! o przeciętnyn

by zatrudnione n )sunku

pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełno-

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym doty­

czą osób zarejestrowanych w urzędach pracy.

Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób otrzymujących świadczenia lub zasiłki przedemerytalne oraz osób odbywających szkolenie lub staż u praco­

dawców.

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

2. Data on employment includes those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employment includes:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production coope-

Data presented in the Bulletin does not include individual agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data of registered unemployment cover

who re«

tirected

are the persons registered in employment offices, searching for work, who either lost did not acquire the right to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the econo­

persons registered in labour office Since 1 Jam

i not incl ision bene )ractice at

; unemployed without to the right t persons registered in em lanuary 1997 registered unemployed included persons

pension benefit and p or practice at employe id perso

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

mieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze cza-

f szkole w s innej pracy zarobkowej, zdolną i '

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rc wykonuj Mową su pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) urzędzie pracy, jeżeli:

- ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia­

nych absolwentów),

- kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna - nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo po usta­

niu zatrudnienia nie pobierała świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadać:

(samoistnym lu

rolnej o powierzchni użytków rolnych moistnym lub zależnym) nieruchomości nie jest właścicielem lub posiadaczem

) nierucł tytków

•acy jakc wnik w gospodarstwie rolnym o powi<

użytków rolnych przekraczającej 2 ha iwyżej 2 ha przeliczeniowych,

ałej prac wnik w gospodarstwie rolnym o powierzchni nie podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo-

przeliczeniowe,

nie podjęła pozarolniczej działalności $ podarczej lub nie podlega - na podsta\

odrębnych przepisów - obowiązkowi ubez­

pieczenia społecznego, lub zaopatrzenia

idrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia ajmniej w połowie wymiaru czasu p lerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudniei co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub

5. An unemployed person means a person having no employment and not attending any full-time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding adolescent graduates);

- is aged less than 60 (for women), or less than 65 (for men);

- did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

- did not undertake non-agricultural economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

- is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given occupation or service;

is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence.

6. Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podsta­

wie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzo­

nego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospo­

darstw domowych. Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

- wykonywały pracę przynoszącą dochód lub zarobek albo pomagały w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej, - nie wykonywały pracy (np. z powodu choro­

by, urlopu, strajku), ale formalnie miały

Bezrobotni to osoby, które w okresie ba­

danego tygodnia nie były osobami pracują­

cymi, aktywnie poszukiwały pracy i były go­

towe ją podjąć.

6. Data on the economic activity of the population, aged 15 and older, are compiled from the representative Labor Force Survey (LFS), which is conducted quarterly. The survey includes the members of randomely selected households. The LFS counts as employed, persons who within the surveyed week:

- worked earning income or wages or helped in the family economic activity,

- did not work (for example, because of illness, vacation, strike), but formally had An unemployed person, is a person who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and was prepared to accept work.

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

Współczynnik aktywności zawodowej obli­

czono jako udział aktywnych zawodowo w licz­

bie ludności w wieku 15 lat i więcej.

The coefficient of professional activity is calculated as a percentage of the professionally active, aged 15 and older.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako pracujących w liczbie ludności w wieku i więcej.

ment index is calculated as of the employed, aged 15 and

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawo­

dowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

The unemployment rate is calculated as a percentage of the unemployed in the number of the professionally active, aged 15 and older.

7. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

dzenia osobow

8. Składnikami wynagrodzeń są: wynagro-

>we, wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe

dzenia bezosobowe, wynagrt

•aria. Dane za okresy kwar-

prowizyj- )wych, wynagrod;

rch i honorariów.

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczr nominalne przypadające na 1 zatrudnione*

obliczono przyji vynagrodzenia isób wykonująi

osobowe bez wynagrodzeń i wykonujących pracę nakładczą oraz

i podziału i z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia wypłacane z funduszu ho-

iwnikom własnym na podsta- iowy-zlecenia lub umowy o dzi mające charakter wynagrodzenia pracow-

ry-zlecenia lub umowy o dzieło larakter

_____ wynagrc

nych wynagrodzeniach miesięcznych prezen­

tuje się w ujęciu brutto.

11. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ).

niczego.

10. Dane o wynagrodzeniach oraz przecięt-

ciu brutto.

12. Przychody z całokształtu działalności obejmują:

1) przychody ze sprzedaży produktów, tj.

kwoty uzyskane lub należne z tytułu sprze­

daży wyrobów gotowych i usług w podmio­

tach prowadzących działalność gospo-

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives, additional annual wages and salaries for er

impresonal v

personal wage:

lyment:

agent payments, fees. Quartery d:

and salaries do not include impel and salaries, agent and commission pa;

and fees.

9. Average monthly nominal wage and salary per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to own - employees on the basis of contract of tasks in the capacity of wages and salaries for employees.

10. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

11. Data on financial results of enterprises is presented in conformity with the law of September 29, 1994 on book-keeping (Official Gazette No 121, entry 591).

12. Income from activity as a whole includes:

1) income from the sale of products, i.e., sums owned from the sale of finished goods and services in entities conducting economic activity;

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

2) przychody ze sprzedaży towarów i mate­

riałów, łącznie z sprzedaży opake

Przychody ze sprzedaży produktów, towa­

rów i materiałów, wpływają<

stała sią

sprzedaży towarów i mate- i kwotami należnymi z tytułu

;owań wielokrotnego użytku.

edażyp nansowy ustala się w wartości wyrażonej

z podatku od towarów i usług (VAT);

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przy­

chody nie związane bezpośrednio z działal­

nością podmiotu, do których zalicza się:

przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwi­

dacji środków trwałych i inwestycji rozpo­

czętych, odpisane przedawnione zobowią­

zania, otrzymane odszkodowania, wyegze­

kwowane kary i grzywny, otrzymane przez jednostkę nieodpłatnie składniki majątku, otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty (znaczną część pozostałych przychodów operacyjnych stanowią tytuły zaliczane dotychczas do zysków nadzwyczajnych);

ychody finansowe, które obejmują wpły- lub kwoty należne z tytułu dokom

podmiot operacji iendy z tytułu jednostka«

sprzedaż;

rt

ii finansowych, udziałów w innych

warto- y 26

krótkoterminowych), o od środków pieniężnych <

ich, kwoty należne i wpływy : :y papierów wartościowych (długo- rych i krótkoterminowych), odsetk pieniężnych (lokat) bankowych, odsetki od : jednostkę pożyczek i kre­

acje rat), dyskont«

i prowizje c na rachunl udzielonych prze;

dytów (zwłoki v

potrącone przez jednostkę przy zakupie weksli i czeków obcych, dodatnie różnice kursowe ustalone przy spłacie należności i zobowiązań oraz różnice przy wycenie środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych.

13. Koszty uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności obejmują:

warów i materiałów, do którego zalicza się:

koszt wytworzenia sprzedanych produk­

tów, koszty sprzedaży (z podatkiem akcy­

zowym), koszty ogólnego zarządu (lub koszty ogółem pomniejszone o koszt wy­

tworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów;

2) income from the sale of commodities and materials, including sums owed from the sale of re-useable containers.

Income from sale of products, commodities and materials, affecting the financial result, is established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value-added tax (VAT);

3) other operational income, i.e„ income not connected directly with the basic activity of a unit, which includes: income from sales or receipts from the liquidation of fixed assets and investments started, deducted stale lia­

bilities, received indemnities, exacted fines and penalties, received components of as­

sets against payments, received subsidies, subventions and surcharges (the majority of other operational income is formed by items included till now in excess profits);

4) financial income which includes receipts or owed Sums from financial operations of a unit, that is dividends from shares in other units, owed Sums and receipts from the sale of securities (long-term and short-term), interest and commissions from funds (investments) in bank accounts, interest of loans and credits granted by an unit (installment in arrears), discount, deducted by an unit, when purchasing foreign bills and cheques, positive differences in exchange rates agreed when repaying charges and liabilities and differences in re-pricing of financial means, shares and securities.

13. Cost of income acquisition from activity as a whole includes:

1) prime cost of sold products, commodities which inc

of sold pro cost (including excise tax), cost of general

ment (or total cost decreased by and materials, which includes:

manufacturing cost of sold products, si eluding

which includes: the ist of sold products, sales

management ( the cost of mam

and corrected by change in product stocks) and value of sold commodities and materials;

(17)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 15

koszty operacyjne obejmujące izane ze sprzedażą składników

?go, inwestycji oraz (uprz<

do strat nadzwyczajny;

:i przedawnić eściągalne, £ koszty związane ze sprzedażą sk majątku trwałego, inwestycji oraz

alizacji wartości zasobów rzeczowych skła­

dników majątku obrotowmajątku obrotowego, zapłać;

ry, grzywny i odszkodowania oraz daro­

wizny na rzecz osób fizycznych i prawnych;

potrącone przez nabywcę przy sprzedaży dla niego weksli i czeków obcych, straty na sprzedaży papierów wartościowych, odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, a także utworzenie rezerw na pewne lub prawdopodobne straty dotyczące operacji finansowych.

14. Wyniki finansowe:

osiągniętymi ze sprzedaży produktów, to­

warów i materiałów a kosztami poniesio­

nymi na ich uzyskanie (koszt własny sprze­

danych produktów, towarów i materiałów);

2) wynik finansowy na działalności gospo­

darczej jest to suma wyniku finan:

sprzedaży produktów, towarów i materia­

łów, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz wyniku na operacjach finansowych;

3) saldo zysków i strat nadzwyczajnych (wynik na operacjach nadzwyczajnych) stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi, a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Straty i zyski nadzwyczaj­

ne dotyczą skutków finansowych zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki. Są to zwłaszcza skutki zdarzeń losowych, zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju działalności, istotnej zmiany metod produkcji lub sprze­

daży zorganizowanej części jednostki, po­

stępowania ugodowego lub naprawczego zarówno u wierzyciela (straty), jak i dłużnika

4) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej, skorygowany o saldo zysków i strat nadzwyczajnych;

legal and

3) koszty finansowe obejmujące odsetki i pro­

wizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ujemne różnice kursowe, dyskonto

2) other operational costs include cost related to sale of components of fixed assets, investments and the following items, till now included into excess losses, deducted stale charges, charges, remissed and not- collectable charges, results of up-dating of value of material means of current assets components, paid fines, penalties and indemnities and donations for I natural persons;

3) financial costs include interest and commissions from contracted credits and loans and negative differences in exchange rates, discount, deducted by a buyer when selling to him foreign bille and cheques, losses on sale of securities, deductions up­

dating value of financial fixed assets and short-term securities, and also creating reserves for certain or probably losses concerning financial operations.

14. Financial results:

1) financial results from sale of products, commodities and materials constitute a difference between income gained from the sale of products, commodities and materials and costs born for their acquisition (prime cost of sold products, commodities and materials);

2) the financial result from economic activity is the sum of the financial result from the sales of products, commodities and materials, of the result from other operational activity and the result from financial operations;

3) the balance of excess profits and losses (the result of excess operations) constitutes the difference between excess profits gained and excess losses born. Excess profits and losses concern financial results of events occurring once, apart from the usual activity of an entity. In particular, these include the effects of random events, a forbearance or stoppage of a certain kind of activity, a substantial change in the production method or the sale of an organized part of an entity, and conciliatory or composition proceedings both by the obligee (losses), and by the debtor (profits);

result (profit or loss) utes a result from economic activity, corrected by the excess profits and losses balance;

4) gross fir constitute;

(18)

16 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5) obowiązkowe obciążenia wyniku finanso­

wego brutto obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz płatno­

ści z nimi związane na podstawie odręb­

nych przepisów (np. dywidenda od fundu­

szu założycielskiego);

6) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

15. Majątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe.

16. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności do przychodów z cało­

kształtu działalności.

17. Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

18. Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.

19. Wskaźnik płynności I stopnia jest to relacja środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

20. Wskaźnik płynni

relacja należności i roszczeń, środków pienię- lych oraz papierów wartościom

I stopni

czonych terminowych.

21. Wskaźnik płynności III stopnia jest to re­

lacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (do 31 XII 1994 r. łącznie z kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi).

produkcji sprzedanej i usług od 1996 r. wykazywana jest leżących lub stałych cenach bazowych, a bazowa definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymana przez producenta za jed­

nostkę produktu, pomniejszona o podatki opła­

cone od danego produktu (podatek od towarów akcyzom:owy) względnie o dotacje otrzy-

5) obligatory encumbrances on gross financial result include: income tax from legal and natural persons as well as payments related on the basis of separate regulations (for example: dividend from a founder's fund);

6) net financial result (profit and loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross financial

15. Current assets include: stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and active inter-period settlements of accounts.

16. The cost level index constitutes the relation of the costs of income acquisition from activity as a whole to income from activity as a whole;

17. The profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to income from activity as a whole.

18. The profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to income from activity as a whole.

19. The first degree liquidity index constitutes the relation of monetary funds and securities designed for turnover to short-term liabilities.

20, The second degree liquidity index constitutes the relation of charges and claims, monetary funds and securities designated for turnover to short-term liabilities.

21. The third degree liquidity index constitutes the relation of current assets (stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and inter-period settlements of accounts) to short­

term liabilities; till December 31, 1994 including short-term credits and loans.

22. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in current or constant base prices. The base price is defined as the amount of money obtained by a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 17

23. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu opracowano na podstawie miesię­

cznego badania cen wyrobów i usług fakty­

cznie uzyskiwanych przez dobrane do próby w sposób celowy, podmioty gospodarcze, zaklasyfikowane do sekcji: „Górnictwo i kopal­

nictwo”, „Działalność produkcyjna", „Zaopatry­

wanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

24. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych notowane są przez ankieterów. Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesię­

czne ceny dla poszczególnych reprezentantów jako średnie arytmetyczne z uwzględnieniem liczby notowań.

dotyczą cen przeciętnych (obliczonych jako iloraz wartości i ilości poszczególnych pro­

duktów) płaconych w danym okresie przez jednostki skupujące produkty rolne bez­

pośrednio od producentów rolnych.

26. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targo­

wiskach są miesięczne informacje korespon­

dentów rolnych GUS (notowania w połowie miesiąca). Przecii

jako średnie £ 3 wszystkich noto- w połow :eciętne ceny w miesiącu obliczo- o jako średnie arytmetyczne wsz;

-ań w skali całego województwa.

27. Zasady podziału nakładów inwestycyjnych zostały dostosowane do zasad wdrażanego systemu rachunków narodowych, zgodnych z zaleceniami „SNA 1993”. Nakłady inwesty­

cyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to nakłady na:

- budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacja pro- jektowo-kosztorysowa,

maszyny, urządzenia techniczr icznie z pn łażeniem),

maszyny, urządzenia techniczne i narzę­

dzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażę

środki transportowe,

inne środki, tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz odseteł od kredytów i pożyczek inwestycyjnych z£

dnia się wyłącznie w cenach bieżących).

wsze wyposażenie inwestycji i Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pier-

wyposażenie inwestycji i zakup oprogra inia komputerów, w przypadku ich kom

inwestycji, i środków iszty związar

- te nie zwi<

Nakłady te nie zwiększają wartości trwałych.

23. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: “Mining and quarrying", “Manufac­

turing”, “Electricity, gas and water supply".

24. Prices consumer good and services are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calcula­

ted on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

25. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (com­

puted as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

26. Monthly reporting of agricultural correspondents of the Central Statistical Office (mid-month quotations) constitutes the source of information on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide

27. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

- buildings and structures, of which among others for construction and assembly works, design and cost estimate documentation, - machinery, technical equipment and tools

(including instruments, movables and fittings),

- means of transport,

- other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed

(20)

18 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

28. Dane o produkcji sprzedanej przemysłu dotyczą działalności przemysłowej i nieprzemy­

słowej podmiotów gospodarczych zaliczanych do sekcji: "Górnictwo i kopalnictwo", "Działal­

ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywanie rgię elektryczn

leżnie od tego, czy otrzymi należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczor mej produkcji / otrzymano

przemysłowych, jak odpłatnie, tj. z.

i nieprzemysłowych;

zryczałtowaną odpłatność agenta v padku zawarcia umowy na war zlecenia lub pełne przychody agen w przypadku zawarcia umowy agencyjnej.

29. Dane o sprzedaży produkcji budowlano- montażowej dotyczą robót zrealizowanych na terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji „Budownictwo”.

30. Dane o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywaną przez punkty sprzedaży detalicznej oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach cych na zakupy dla potrzeb

28. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section:

"Mining and quarrying", "Manufacturing" and

"Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

29. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction”.

30. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

31. Przestępstwo stwierdzone jest to zbrodnia lub występek, których charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

32. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek procentowy liczby przestępstw wykrytych do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych.

31. A recorded crime is a crime or offence, the nature of which has been recorded in the course of preparatory proceedings.

32. The rate of detectability of delinquents is the proportion between the number of detected crimes to the total number of recorded crimes.

(21)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogólnie bioi małopolskiego wsk<

zachodzą

rąc, dane statystyczne za miesiąc kv

;azują na tendencję do stabilizacji sń br. dotyczące województwa

;esów społeczno-gospodarczych zących w tym rejonie kraju.

W przedsiębiorstwach przemysłowych (o liczbie pracujących powyżej 5 osób) przychody ze iży wyrobów i usług (w bieżących cenach bazowych) wyniosły w kwietniu br. 2279,0 min zł lorównaniu z poprzednim miesiącem. Przychód ze sprzedaży na

3u 10,9 tys. zł).

kwotę 405,5 min zł (w cenach sprzedaży wyroi

i były o 1,8 % niższe w porównaniu z popr 1 zatrudnionego ukształtował się na poziomie 10,77 tys. zł (w i

Przedsiębiorstwa budowlane sprzedały wyroby i usługi bieżących), co oznacza wzrost o 6,1 % w porównaniu z marcem

tował się na pc a budowlane wzrost o 6,1 % w pi lolskim w okresie

ijewództwie małopolskim w okresie styczeń-kwiecień br. oddano do użytku 1951 miei :nej powierzchni użytkowej 217,7 tys. m2, tj. o 23,2 % mniej niż w analogicznym okresie ub.

Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe osiągnęły przychód ze sprz<

detalicznej w wysoko:

w ubiegłym miesiącu.

osób i w

e przedsiębi iści 1107,6 min zł (w cenach

liehandlowe osiągnęły przychód ze sprzedaży bieżących), tj. zaledwie o 1,4 % więcej niż Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poz

porównaniu z marcem br. było niższe o 0,2 %. W przedsiębiorstwach prywat igólnej liczby zatrudnionych.

W miesiącu kwietniu zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy 9417 o:

mniej niż w marcu br. Z miesiąca na miesiąc w br. rejestrowało się coraz mni<

Tendencja wzrostowa liczby bezrobotnych w naszym województwie została zahamow koniec kwietnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 135,9 tys. osót niższa niż w ubiegłym miesiącu. Stopa bezrobocia w województwie małopolskim wyniosła w kwii br. 8,8 % (w Polsce - 11,8 %). W powiatowych urzędach pracy na 1 ofertę pracy przypadało zarejestrowanych bezrobotnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło pozi<

D zł i zwiększyło się w porównaniu z marcem br. o 6,4 %. W pierwszych czterech miesiąca osób, tj. o 28,0 % iiej bezrobotnych, została zahamowana. Ogółem na liosła 135,9 tys. osób i była o '

kwietni

(bez PKP oraz bez "Poczty Polskiej" i Telekomunikacji Polskiej -

małopolskim wyniosło 1460,41 zł. Najwyższą kwotę w/w wynagrodzeń odnotowano mazowieckim 2036,46 zł, a najniższą w województwie podkarpackim 1343,84 zł.

Od początku roku ogółem w województwie małopolskim stwierdzono ok. 21 w tym 94,0 % o charakterze kryminalnym. W okresie styczeń-kwi województwa miało miejsce ponad 1,5 tys. wypadków, w których 93 osoby poniosły śmierć na miejscu.

W rejestrze KRUPGN-REGON na gospodarcze.

ierdzono ok. 21 tys. przestępstw, /iecień br. na drogach naszego było ok. 2,2 tys. ofiar, w tym koniec kwietnia br. zarejestrowane były 233224 jednostki

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw według

wyniosła 411,9 tys. osób i nieznacznie zmniejszyła się tak w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 1,1 %), jak i w stosunku do marca br. (o 0,1 %).

W porównaniu z poprzednim miesiącem niewielki wzrost liczby pracujących odnotowano w sektorze prywatnym (° 0,5 %). Na sektor publiczny przypadało w kwietniu br. 92,6 tys. osób (22,5 %), a na sektor prywatny 319,2 tys. osób (77,5 %).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przei

osób i uległo obniżeniu w stosunku do marca br. o 0,; kwietniu br. wyniosło 395,9 tys.

(22)

Bezrobocie Unemployment

Biorąc pod uwagę podział ze względu na formę własności w przedsiębiorstwach sektora ób niż w przedsiębiorstwach sek

ogólnej liczby

w przedsiębiorstwach prowadzących: działalność produkcyjną - 49,6 %, działalność w zakresie hurtowego i detalicznego -18,1 % oraz zajmujący się budownictwem -12,3 %.

prywatnego zatrudnionych było znacznie więcej osób niż w przedsiębiorstwach sektora publicznego, co stanowiło odpowiednio 77,0 % i 23,0 % ogółu.

Największy udział w kształtowaniu ogólnej liczby zatrudnionych 9,6 %, działalność w odpowiednio 77,0 % i 23,0 % ogółu.

Iział w kształtowaniu Dwadzących: działalność |

rego i detalicznego -18,1 % oraz zajmujący się budownictwem -12,3 W okresie styczeń-kwiecień br. przeciętne zatrudnienie w sektorze tys. osób. Na sektor prywatny przypadało 77,1 % zatrudnionych.

STRUKTURA PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W KWIETNIU 1999 R.

pracujący ssie handlu

:e przedsiębiorstw wyniosło

Przemysł

2. BEZROBOCIE

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu kwietnia br.

wyniosła 135947 osób (w tym 76810 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca o 2420 osób, tj. o 1,7 %.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano prawie we wszystkich powiatach.

Stopa bezrobocia w kwietniu br. wynosiła 8,8 %, co uplasowało województwo na trzecim miejscu w kraju za śląskim (8,5 %) i mazowieckim (8,7 %).

Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 30 IV br.:

- 79,6 % to bezrobotni bez prawa do zasiłku,

- 23,3 % to osoby dotychczas nie ppracujące (w tym 34,2 % to absolwenci szkół

W kwietniu br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 9417 osób, tj. o 28,0 % mniej niż w marcu br., w tym po raz pierwszy 2771 osób. Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 54,4 %

li mężczyźni.

(23)

Wynagrodzenia Salaries

podjęły pracę publiczne).

wyniosła 4175, tj. o 25,2 % więcej niż w marcu br., przy czym 2398 stanowiły oferty dotyczące pracy stałej. W końcu kwietnia powiatowe urzędy pracy dysponowały 854 ofertami, w tym 490 pracy stałej. Na jedną ofertę pracy przypadało 159 osób (w marcu 201).

Na koniec kwietnia br. 101 zakładów pracy zgłosiło zwolnienia 6040 osób (w sektorze prywatnym 57 zakładów - 3408 osób).

W omawianym miesiącu Powiatowe Urzędy Pracy poniosły wydatki z Funduszu Praq w kwocie 20081,9 tys. zł, z czego zasiłki dla bezrobotnych stanowiły 58,6 % ogółu wydatków. Na

induszu Prac\

aktywne formy pomocy bezrobotnym przeznaczono 21,1 % wydatków z Funduszu Pracy, w tym 39,7 % stanowiły wydatki na aktywizację zawodową absolwentów, 22,5 % związane były z pracami interwencyjnymi, a 10,3 % przeznaczone na szkolenia.

& Ogółem Bw tym kobiety □ z ogółem zamieszkali na wsi

3. WYNAGRODZENIA

W kwietniu br. w województwie małopolskim w sektorze przedsiębiorstw wypłaty wynagrodzeń brutto powiększonych o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne wyniosły 663,2 min zł.

Kwota ta w porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa o 6,2%. W sektorze prywatnym wypłacono 71,5% ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br.

wyniosło 1675,40 zł i w stosunku do marca (1575,13 zł) zwiększyło się o 6,4%; w sektorze publicznym ukształtowało się na poziomie 2082,14 zł, a w sektorze prywatnym na poziomie 1554,15 zł.

W odniesieniu do ub. miesiąca przeciętne wynagrodzenie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym uległo wzrostowi odpowiednio o: 13,6 % i 3,9 %.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :