• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOŁOMINIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOŁOMINIE"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

z dnia 20.09.2005 r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOŁOMINIE

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Rozdział I Definicje

§1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie (PUP),

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 3. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Filii lub danego Działu, 4. Naborze – należy przez to rozumieć otwarty nabór na stanowisko urzędnicze, 5. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną,

6. Biuletynie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej.

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze.

§2

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor, w oparciu o informacje przekazane przez Kierownika o wakującym stanowisku (wniosek o przyjęcie

nowego pracownika i opis stanowiska pracy zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu ).

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, powinna być przekazana z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu działu.

3. W sytuacji konieczności nieprzerwalnego wykonywania obowiązków, Kierownik wskazuje osobę pełniącą obowiązki do momentu wyłonienia osoby na wakujące stanowisko w otwartym naborze.

(2)

Rozdział III

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§3

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

2. W skład Komisji wchodzą:

a) dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, b) kierownik wnioskujący o zatrudnienie,

c) pracownik działu DOA, będący jednocześnie sekretarzem komisji, d) Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego.

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział IV Etapy naboru

§4

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów-analiza dokumentów aplikacyjnych.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Selekcja końcowa kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna.

6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§5

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, e) wskazanie wymaganych dokumentów,

f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3. Ogłoszenie będzie znajdowało się w Biuletynie oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni kalendarzowych.

(3)

z dnia 20.09.2005 r.

Rozdział VI

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§6

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w Biuletynie i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w PUP.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a) List motywacyjny, b) CV ,

c) kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

d) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r.

Dz. U. Nr.133, poz. 883).

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.1

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VII

Wstępna selekcja kandydatów-analiza dokumentów aplikacyjnych

§7

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

(4)

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

§8

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w Biuletynie listę kandydatów, którzy spełniają

wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w Biuletynie do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział IX

Selekcja końcowa - Rozmowa kwalifikacyjna

§ 9

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b) posiadaną wiedzę na temat charakteru pracy w PUP, ewentualną znajomość wymagań dodatkowych stawianych kandydatom.

c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

d) cele zawodowe kandydata.

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej po rozmowie kwalifikacyjnej przydziela kandydatowi punkty (ustala ranking 5 kandydatów, którzy jego zdaniem najlepiej spełniają kryteria podane w ogłoszeniu oraz przeszli pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną).

Wzór indywidualnej oceny członka komisji w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Poszczególni kandydaci otrzymują odpowiednio za:

1 miejsce 5pkt 2 miejsce 4pkt 3 miejsce 3pkt 4 miejsce 2pkt 5 miejsce 1pkt

5. W przypadku identycznej liczby punktów otrzymanej przez kandydatów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

(5)

z dnia 20.09.2005 r.

Rozdział X Ogłoszenie wyników

§10

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Rozdział XI

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§11

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

3. Wzór protokołu przeprowadzonego naboru kandydatów stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu

Rozdział XII

Informacja o wynikach naboru

§12

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,

b) określenie stanowiska urzędniczego,

c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.2

(6)

Rozdział XIII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§13

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.3

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum Urzędu.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą komisyjnie zniszczone.

3 Kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest przedstawić oryginały załączonych dokumentów do wglądu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

13) Monitorowanie przygotowania rocznego planu urlopów WUP i nadzorowanie jego przestrzegania. 14) Rozliczanie urlopów wypoczynkowych. 15) Prowadzenie elektronicznej ewidencji

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kodeks pracy [KP] oraz

o pracownikach samorządowych (Dz .U. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną przeprowadzającą nabór, 4. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kodeks pracy [KP] oraz

3) osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad stanowiskiem, na które prowadzony jest nabór lub osoba wskazana przez kierownika komórki organizacyjnej. Obsługę organizacyjną

4) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy;.. 5) nadzór merytoryczny i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem

1.Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co

13. Rozstrzygnięcie postępowania w wyniku przeprowadzenia wszystkich etapów naboru, jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu... Komisję rekrutacyjną w składzie co najmniej

3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

i) Elektroniczny Urząd Podawczy – należy przez to rozumieć usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego prowadzoną na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kodeks pracy [KP] oraz

1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza komisja rekrutacyjna... Kierownik urzędu może określić katalog stanowisk urzędniczych niebędących stanowiskami

wątpliwości klienta, wprowadzanie oferty pracy do systemu Syriusz Std, upowszechnianie ofert pracy w CBOP oraz w inny sposób przewidziany przepisami, organizowanie

d) zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kodeks pracy [KP] oraz

 skład Komisji przeprowadzającej nabór. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi (pomoc administracyjna, kierowca, sprzątaczka, konserwator i inne) odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy. Decyzję o

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Dyrektor, w oparciu o informacje przekazane przez Kierownika komórki organizacyjnej lub z-cy dyrektora o wolnym

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje – Wójt Gminy. kadr będący jednocześnie sekretarzem Komisji lub inne osoby wskazane przez Wójta. W skład Komisji nie może być powołana

Kandydaci do zatrudnienia w Urzędzie wyłaniani są w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez Dyrektora Generalnego Urzędu. zm.), zwanej dalej

Kandydaci do zatrudnienia w Urzędzie wyłaniani są w drodze naboru na wolne stanowiska pracy, organizowanego przez Dyrektora Generalnego Urzędu. zm.), zwanej dalej