Łódź: Dostawa sprzętu sieciowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zp.p.lodz.pl

Łódź: Dostawa sprzętu sieciowego

Numer ogłoszenia: 198670 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe , ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, woj.

łódzkie, tel. 42 6383500, faks 42 6312839.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.man.lodz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sieciowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.

Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych (dalej Załącznik nr 1). 2.

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały co najmniej podstawowe parametry techniczne opisane w Załączniku nr 1. 3. Tam, gdzie w Załączniku nr 1 zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2, 32.41.50.00-5, 32.42.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(2)

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium w zakresie Zadań nr: 1-3 oraz 5-6. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 1.1. Zadanie 1 - Dostawa przełączników serwerowych 1/10/40 GE - 3 500,00 zł, 1.2. Zadanie 2 - Dostawa punktów dostępowych wi-fi - 200,00 zł, 1.3. Zadanie 3 - Dostawa transceiverów QSFP+ - 800,00 zł, 1.4. Zadanie 5 - Dostawa przełączników MPLS - 8 500,00 zł, 1.5.

Zadanie 6 - Dostawa przełączników 1GE PoE - 400,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3.

gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, wykonawca do oferty załączy 2 egzemplarze gwarancji, tj.: kserokopię gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Kserokopia gwarancji będzie częścią oferty, trwale z ofertą połączoną, natomiast oryginał gwarancji stanowić będzie odrębny dokument, który zostanie niezwłocznie przez Zamawiającego zwrócony Gwarantowi, z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Politechniki Łódzkiej: PEKAO S.A. II O/ ŁÓDŹ, NR RACH.: 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 z zaznaczeniem: Wadium w przetargu nieograniczonym - Dostawa sprzętu

sieciowego, Zadanie nr ... (nr spr CK 5/2015). Kwota wadium musi być wniesiona na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

(3)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wprowadza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

(4)

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Celem potwierdzenia spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, wykonawca dołączy do oferty: 1) wypełniony Załącznik nr 4 pn. Warunki gwarancji i usług serwisowych świadczonych w ramach gwarancji; 2) specyfikacje (opisy) techniczne określające parametry urządzenia - wyłącznie w przypadku, gdy dane urządzenie nie posiada oznaczenia Part number. Specyfikacje (opisy) techniczne muszą być sporządzone w języku polskim. Zamawiający dopuszcza składanie powyższych dokumentów w języku angielskim w sytuacji, gdy producent sprzętu nie udostępnia ich w języku polskim. Należy opisać w prawym górnym rogu, którego zadania i której pozycji dotyczy dana specyfikacja.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt III.4.3.1 dotyczące terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. 2) Pełnomocnictwo - w przypadkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(5)

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - Termin płatności - 1 IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa może ulec zmianie w zakresie: a. zmiany danych teleadresowych Wykonawcy; b. zmiany stawki podatku VAT; c. zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy; d. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku okoliczności, których nie można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania; e. zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku sprzętu wskazanego w ofercie. W sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić model będący technicznym następcą sprzętu pierwotnie zaoferowanego. W przypadku, gdy model będący następcą będzie posiadał gorsze parametry lub nie będzie posiadał wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć inny, tożsamy model o identycznych lub lepszych parametrach. 3. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w pkt 2, Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości dostarczenia wskazanego w ofercie sprzętu wraz z uzasadnieniem

powstałej sytuacji, wskazaniem modelu i typu sprzętu proponowanego oraz oświadczeniem, iż sprzęt tożsamy spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w okresie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy, uznaje się za zgodę na zmianę sprzętu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, p. 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2015 godzina 13:00, miejsce: Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe,90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

(6)

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa przełączników serwerowych 1/10/40 GE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przełączników

serwerowych 1/10/40 GE w ilości 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis

podstawowych parametrów technicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa punktów dostępowych wi-fi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa punktów dostępowych wi-fi w ilości 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa transceiverów QSFP+.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa transceiverów QSFP+ w ilości 16 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.50.00-5, 32.42.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

(7)

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa przełącznika dostępowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przełącznika dostępowego w ilości 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa przełączników MPLS.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przełączników MPLS w ilości 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa przełączników 1GE PoE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa przełączników 1GE PoE w ilości 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Specyfikacja zamawianego sprzętu - opis podstawowych parametrów technicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. Termin płatności - 1

(8)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :