SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

EPC S.A. z siedzibą w Warszawie

00-033 Warszawa ul. Wojciecha Górskiego 9 tel. +48 22 321 31 01 fax +48 22 828 40 03 NIP 526-10-27-348 REGON 010953590 KRS 0000092539

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na

wykonanie pomiarów geodezyjnych dla linii 220 kV relacji Kozienice – Mory - Piaseczno.

Warszawa, marzec 2013 r.

(2)

Spis treści

1. ZAMAWIAJACY ... 3

2. TRYB ZAMÓWIENIA ... 3

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... 3

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ... 4

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH4 6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH ... 4

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ... 4

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ... 4

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU6 10. ZASADY KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ... 7

11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ... 7

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ... 8

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ... 8

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ... 8

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA KOPERT ... 9

16. OFERTA CENOWA ... 9

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 10 WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT ... 10

18. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ... 11

19. MOŻLIWOŚC ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA ... 11

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ... 12

21. WZÓR UMOWY ... 12

22. ZAŁĄCZNIKI... 12

(3)

1. ZAMAWIAJACY

EPC S.A.

- ul. Wojciecha Górskiego 9 , 00-033 Warszawa (zwany dalej Zamawiającym)

fax: 22 828 40 03 / tel. 22 321 31 01 NIP : 526-10-27-348

Regon : 010953590 Konto bankowe : Konto: PKO Bank Polski

Nr rachunku : 18-1020-1026-0000-1102-0178-6037

2. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień w EPC S.A. z dnia 22.07.2011 r.

Treść Regulaminu jest udostępniony na stronie Internetowej www.epc.pl. w zakładce przetargi.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu i Kodeksu cywilnego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla modernizowanej linii 220 kV relacji Kozienice – Mory – Piaseczno”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie pomiarów geodezyjnych w trzech etapach na następujących odcinkach linii:

a) Etap I – tor Mory – Piaseczno od słupa 37A do bramki SE Mory – dł. ok. 16 km,

b) Etap II - tor Kozienice – Piaseczno od słupa 37A do bramki Kozienice – dł. ok. 75,5 km, c) Etap III – tor Mory – Piaseczno i Kozinice – Piaseczno od słupa 37A do bramki Piaseczno

(odcinek 2-torowy) – dł. ok. 13 km.

Przęsła linii, w stosunku do których należy wykonać pomiary geodezyjne zostaną wskazane przez Zamawiającego.

3.2. Pomiary geodezyjne zostaną wykonane dla 15 przęseł długości ok. 200 do 400 m (należy skalkulować cenę dla jednego przęsła) modernizowanej linii 220 kV relacji Kozienice – Mory – Piaseczno,

Etap I – 4 przęsła, Etap II – 7 przęseł, Etap III – 4 przęsła, w następującym zakresie:

a) rozmieszczenia tłumików drgań (łącznie 180 szt.), Etap I – 48 tłumików,

Etap II – 84 tłumiki,

(4)

Etap III – 48 tłumików.

b) zwisów przewodów fazowych, odległości przewodów fazowych do ziemi i obiektów krzyżowanych (45 przewodów dla 15 przęseł/3 przewody na przęsło),

Etap I – 12 przewodów Etap II – 21 przewodów Etap III –12 przewodów

c) odległości do konstrukcji mostków na przewodach fazowych (45 szt. mostków dla 15 przęseł)

Etap I – 12 mostków Etap II – 21 mostków Etap III – 12 mostków

3.3. Dokumenty stanowiące wyniki przeprowadzonych pomiarów należy dostarczyć do Biura Zamawiającego w Warszawie, ul. W. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej (*pdf oraz edytowalnej (w formacie *dwg, *dxf, *doc,

*xls)), na płycie CD lub DVD.

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.1 Pomiary geodezyjne należy wykonać po zakończeniu wymiany przewodów fazowych dla każdego etapu i przed załączeniem linii pod napięcie.

7.2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów geodezyjnych w terminie 48 godzin dla każdego etapu od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

7.3 Planowane terminy wykonania pomiarów geodezyjnych to:

− czwarty tydzień marca 2013 roku – dla I etapu,

− drugi tydzień kwietnia 2013 roku – dla II etapu,

− drugi tydzień maja 2013 roku – dla III etapu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

8.1 Opis warunków:

(5)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, spełniający warunki określone w Regulaminie oraz SIWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

(i) w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali pomiary geodezyjne linii o napięciu 110 kV lub wyższym,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

(i) dysponują kadrą posiadającą uprawnienia geodezyjne;

(ii) dysponują odpowiednim sprzętem do wykonywania pomiarów wskazanych w p. 3.,

(iii) dysponują odpowiednim samochodem umożliwiającym dojazd do miejsca pomiaru,

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia:

(i) posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych warunków:

a) Ocena spełnienia wymaganych warunków, opisanych w pkt. 8.1 będzie dokonywana na podstawie treści złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 9, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.

b) Warunki określone w pkt 8.1 a), b) i c) Wykonawca może spełniać łącznie z podmiotami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (podwykonawcy).

(6)

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU

9.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

9.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności obejmującej przedmiot zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, składa następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do zrealizowania zamówienia, składa:

a) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pomiarów geodezyjnych dla linii energetycznych wraz ze wskazaniem zleceniodawców, zgodnie z pkt. 8.1 b) (i) powyżej.

b) wykaz osób które będą realizowały zamówienie lub będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt. 8.1 c) (i) powyżej.

c) dokument potwierdzający uprawnienia geodezyjne osób.

d) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem umożliwiającego realizację przedmiotu zamówienia.

e) oświadczenie, że dysponuje odpowiednim samochodem umożliwiającym dojazd do miejsca pomiaru.

9.4 W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia, składa:

a) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamówienia 9.5 Dla potwierdzenia wpisania podmiotu do odpowiedniego rejestru w Krajowym Rejestrze

Sądowym dopuszcza się złożenie informacji pobranej samodzielnie w formie wydruku komputerowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej cechy umożliwiające jej weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze.

(7)

9.6 Dla potwierdzenia wpisania podmiotu do CEIDG dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wpisie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, mającego formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

9.7 Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10. ZASADY KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

10.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną uznaje się, że zostały one dostarczone w terminie pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie.

10.2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni kierować wszelką korespondencję na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ.

W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do Biura Zamawiającego w Warszawie, należy składać ją w sekretariacie Spółki w godzinach: 8:00 – 16:00

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacją” lub „SIWZ”).

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 1 dzień przed terminem składania ofert. Wskazane jest, aby pytania były kierowane za pomocą poczty elektronicznej w formie edytowalnej (np.

w formacie MS Word) na adresy mailowe podane w pkt.11 lub faxem na adres podany w pkt. 1 powyżej oraz potwierdzone na piśmie. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.epc.pl w zakładce przetargi.

10.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na stronie www.epc.pl w zakładce przetargi.

10.5. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia przeznaczone są wyłącznie dla celów przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób.

11. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Wacław Marciniak

Tel. 665 652 270 mail w.marciniak@epc.pl

(8)

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wymagany termin związania ofertą wynosi 60 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

14.1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.2. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

14.4. Oferta powinna być sporządzona trwałą techniką pisarską. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

14.5. Ofertę należy złożyć w trzech egzemplarzach (oryginał plus dwie kopie). Zamawiający oczekuje, że jeden egzemplarz Wykonawca dodatkowo dostarczy w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formacie PDF (skan oferty). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy, za rozstrzygającą uznana będzie treść egzemplarza oznaczonego jako ORYGINAŁ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.6. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań.

Opakowanie wewnętrzne powinno zawierać adres Wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty bez otwierania, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób: „Oferta na /przedmiot zamówienia/”

oraz winna zawierać dopisek „Nie otwierać przed dniem /termin otwarcia ofert/ godz.

/godzina otwarcia ofert/".

14.7. Wymaga się, aby Formularz oferty był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

(9)

14.8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

14.9. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY - nazwa postępowania”.

14.10. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w taki sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE – nazwa postępowania”.

14.11. Oferty będą podlegały analizie i ocenie pod względem spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji. Oferty zostaną porównane i ocenione wg kryteriów podanych w pkt. 16 niniejszej części SIWZ.

14.12. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wzór Umowy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

14.13. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór zawiera Załącznik nr 2, b) Oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienione w pkt. 9

SIWZ,

c) Oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w SIWZ i umowie

d) Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika ze złożonych dokumentów

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA KOPERT 15.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2013 r., godz. 16:00.

15.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

15.3. Otwarcie ofert odbędzie się po upływie terminu do składania ofert.

15.4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

15.5. Miejscem składania ofert jest zgodne z podanym w pkt. 1 SIWZ.

16. OFERTA CENOWA

(10)

16.1. Walutą oferty jest złoty polski.

16.2. Oferowana cena jest ceną stałą (nie podlega indeksacji), ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

16.3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, kwotę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz cenę brutto wyznaczoną w złotych za jeden kilometr linii.

16.4. Zamawiający wymaga aby cena ofertowa była skalkulowana na zakres prac dla jednego przęsła pomiarowego. Ostateczna wartość zamówienia zostanie wyznaczona w dniu podpisania umowy i określona jako iloczyn podanej ceny i dokładnej ilości sprawdzanych przęseł. Na potrzeby postępowania do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć, że całkowita długość linii wynosi ok. 106 km.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Zamawiający dokona oceny ofert

 złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

 które nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt. 17.6 SIWZ oraz Regulaminu udzielania zamówień w EPC S.A.

17.2. Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

Oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena.

Do porównania i oceny ofert zostanie przyjęta cena netto wykonania pomiarów geodezyjnych dla jednego przęsła..

17.3. Jeżeli oferta zawiera oczywiste pomyłki pisarskie w tekście lub/i oczywiste pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty. Zamawiający poprawia je i zawiadamia o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

17.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyjaśnienie dotyczące treści złożonej oferty oraz o uzupełnienie w wyznaczonym terminie brakujących certyfikatów lub świadectw jakości, potwierdzających jakość lub parametry przedmiotu zamówienia.

17.5. O wynikach postępowania zamawiający informuje wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.

17.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli : a) treść oferty nie odpowiada SIWZ,

b) oferta zawiera rażąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez Wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach, c) oferta została złożona przez Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert

(nie dotyczy przetargu nieograniczonego),

(11)

d) oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,

e) wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do zmiany oferty lub ceny,

f) oferta jest nieważna na podstawie przepisów ustaw.

17.7. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zaistniała jedna z poniższych okoliczności:

a) w postępowaniu nie złożono żadnych ofert lub ofert niepodlegających odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na

sfinansowanie zamówienia,

c) postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie, d) udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie

leży w interesie Spółki.

17.8. Zamawiający może unieważnić postępowanie z innych przyczyn niż wskazane w ppkt. 16.7. Zamawiający nie jest zobowiązany do podania Wykonawcy przyczyny unieważnienia postępowania.

17.9. Z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

17.10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

18. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

18.1. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę.

18.2. Przed poinformowaniem Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wystąpi do PSE S.A. o uzyskanie zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Po uzyskaniu takiej zgody Zamawiający poinformuje Wykonawcę który złożył ofertę najkorzystniejszą o wyborze jego oferty oraz o miejscu i terminie podpisania umowy, natomiast pozostałych uczestników postępowania o niewybraniu ich oferty.

18.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy, jeśli PSE S.A.

nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.

18.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Zamawiający będzie zobowiązany ponownie zwrócić się do PSE S.A. o wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

19. MOŻLIWOŚC ZASTRZEŻENIA DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest, żeby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieści w dodatkowej kopercie z dopiskiem

(12)

„tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

20.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ mają zastosowanie odpowiednie postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień w EPC S.A.” i przepisy Kodeksu cywilnego.

20.3. Wewnętrzne procedury Zamawiającego nie przewidują rozpatrywania odwołań na żadnym etapie postępowania.

21. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

22. ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 – Wzór umowy, Zał. nr 2 – Formularz ofertowy

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :