• Nie Znaleziono Wyników

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Słupsk, 23 marca 2011r.

Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk

Nr sprawy: VII BA 234/6/11

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Usługę ochrony osób i mienia obiektu Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, monitorowania systemu sygnalizacji o poŜarze w PO i PR w Słupsku, monitorowanie systemów elektronicznego

dozoru sygnalizacji o włamaniu i poŜarze w PR w Bytowie oraz

monitorowanie systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu w PR w Miastku

Specyfikację zatwierdzam:

Z-ca Prokuratora Okręgowego Marek Buchwald

(2)

Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego

Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10

76-200 Słupsk tel. 0-59 84 45 300

strona internetowa: www.slupsk.po.gov.pl

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.

Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi ochrony osób i mienia obiektu Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, monitorowania systemu sygnalizacji o poŜarze w PO i PR w Słupsku, monitorowanie systemów elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu i poŜarze w PR w Bytowie oraz monitorowanie systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu w PR w Miastku

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie słuŜby ochrony fizycznej w sposób ciągły:

W dni robocze 3 zmiany:

I zmiana - dwóch pracowników ochrony, jeden w godzinach 8.00-16.00 – słuŜba wewnątrz obiektu przy drzwiach wejściowych do obiektu ochranianego, drugi w godzinach 8.00-15.00 słuŜba obchodowa wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

II zmiana - jeden pracownik ochrony w godzinach 15.00-20.00, słuŜba obchodowa wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

(3)

III zmiana - jeden pracownik ochrony w godzinach 20.00-8.00, słuŜba obchodowa wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

W dni wolne od zajęć 2 zmiany:

I zmiana – jeden pracownik ochrony w godzinach 8.00-20.00, słuŜba obchodowa wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

II zmiana – jeden pracownik ochrony w godzinach 20.00-8.00, słuŜba obchodowa wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Monitorowanie systemów elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie i w Miastku i w przypadku zagroŜenia

natychmiastowego wysłania patrolu, który podejmie czynne działania ochronne.

Rejestrowanie sygnałów i udostępnianie wyciągów z rejestru na Ŝądanie

zamawiającego. Monitorowanie elektronicznego systemu sygnalizacji o poŜarze w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie i w wypadku odebrania takiego sygnału

natychmiastowe reagowanie i powiadomienie straŜy poŜarnej.

Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Kod CPV: 79710000 - 4 Usługi ochroniarskie

79711000-1 Usługi nadzoru przy uŜyciu alarmu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 01.05.2011r. do 30.04.2014r.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

(4)

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wymagane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Wymagane jest naleŜyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niŜ 300 000 zł brutto (trzysta tysięcy złotych).

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi licencje pracownika ochrony fizycznej I stopnia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

1.1 W przypadku oferty wspólnej warunek dotyczący uprawnień ( ppkt 1) musi spełniać kaŜdy z wykonawców, pozostałe warunki ( ppkt 2-4) wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunek niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.1 W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek musi spełnić kaŜdy z wykonawców.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, naleŜy przedłoŜyć:

(5)

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

2) koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

3) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 4 SIWZ

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.1 W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty wymienione w pkt 1:

- w ppkt 1 winni przedłoŜyć wszyscy wykonawcy lub pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

- w ppkt 2 winni przedłoŜyć wszyscy wykonawcy

- w ppkt 3 – 5 winni przedłoŜyć wykonawcy odpowiedzialni za spełnienie poszczególnych warunków

1.2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

(6)

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, naleŜy przedłoŜyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do SIWZ

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wystarczające jest złoŜenie przez osobę fizyczną oświadczenia wg załącznika nr 5 do SIWZ

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.1. JeŜeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to dokumenty wymienione w pkt 2 przedkłada kaŜdy z wykonawców.

3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

(7)

1) ppkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) ppkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

4. Forma dokumentów.

Dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których potencjale polega wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

(8)

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie ,faksem lub drogą elektroniczną.

Adres:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku 76-200 Słupsk

ul. Leszczyńskiego 10 z dopiskiem na kopercie:

Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr VII BA 234/6/11 na:

„Usługę ochrony osób i mienia obiektu Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, monitorowania systemu sygnalizacji o poŜarze w PO i PR w Słupsku, monitorowanie systemów elektronicznego dozoru

sygnalizacji o włamaniu i poŜarze w PR w Bytowie oraz monitorowanie systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu

w PR w Miastku"

Nr faksu zamawiającego: 0-59 844-54-18

Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@slupsk.po.gov.pl

2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

a) Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

b) Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być przekazywane przez wykonawcę pisemnie lub faksem.

c) Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

(9)

4. Zmiana SIWZ: zamawiający moŜe zmienić treść SIWZ przed terminem składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

5. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

• w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury postępowania:

Pan Wojciech Rakowski – Dyrektor Finansowo-Administracyjny tel. 059-84-45-310

Pan Przemysław Witek – Inspektor tel. 059-84-45-379, 059-84-45-396

Godziny pracy w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium Nie wymaga się wniesienia wadium.

Rozdział IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ.

2. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.

3. Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca moŜe sporządzić ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, Ŝe ich treść będzie odpowiadać treści SIWZ.

5. Do oferty (wypełniony formularz ofertowy) naleŜy dołączyć:

(10)

- oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ,

-pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,

- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/wykonawców. KaŜda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

7. Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami ponumerować i zabezpieczyć tak, by nie mogła ulec dekompletacji (trwale spięte, zszyte).

8. W przypadku zastrzeŜenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zaleca się, aby informacje te zostały oddzielnie spięte i opisane:„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”

9. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowanej na zamawiającego w następujący sposób:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. Leszczyńskiego 10 76-200 Słupsk

Oferta w przetargu nieograniczonym Nr VII BA 234/6/11 na:

„Usługę ochrony osób i mienia obiektu Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 10, monitorowania systemu sygnalizacji

o poŜarze w PO i PR w Słupsku, monitorowanie systemów elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu i poŜarze w PR w Bytowie oraz

monitorowanie systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu w PR w Miastku"

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.04.2011r. godz. 10.30

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.

11. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty przed terminem składania ofert.

(11)

według takich samych wymagań, jak składana oferta (pkt 9) z dopiskiem na opakowaniu „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem

„ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert i zostaną dołączone do złoŜonych ofert.

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia według takich samych wymagań jak składana oferta (pkt 9) z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY”.

13. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złoŜona po terminie składania ofert.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Miejsce i termin składania ofert:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku 76-200 Słupsk

ul. Leszczyńskiego 10 Biuro podawcze 06.04.2011 r. godzina 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Prokuratura Okręgowa w Słupsku 76-200 Słupsk

ul. Leszczyńskiego 10 Sala konferencyjna - parter 06.04.2011 r. godzina 10.30 Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Cenę oferty naleŜy skalkulować wypełniając tabelę w formularzu ofertowym 2. Cena oferty powinna być określona w złotych polskich, wyraŜona w cyfrach

i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cenę naleŜy rozumieć jako wartość wyraŜoną w jednostkach pienięŜnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŜeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŜ towaru

(12)

(usługi) podlega obciąŜeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.).

4. Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

Rozdział XIII. Informacje dotyczące walut obcych Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena oferty

- znaczenie kryterium: 100%

Sposób oceny ofert - ocena punktowa:

1) Sposób liczenia punktów:

a) cena ryczałtowa za jeden miesiąc ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Słupsku:

Cena najniŜsza

x 65 % = Cena badanego Wykonawcy

b) cena za jeden miesiąc monitorowania systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o poŜarze w Prokuraturze Okręgowej i Rejonowej w Słupsku:

Cena najniŜsza

x 5 % = Cena badanego Wykonawcy

c) cena za jeden miesiąc monitorowania systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie:

(13)

Cena najniŜsza

x 10 % = Cena badanego Wykonawcy

d) cena za jeden miesiąc monitorowania systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o poŜarze w Prokuraturze Rejonowej w Bytowie:

Cena najniŜsza

x 10% = Cena badanego Wykonawcy

e) cena za jeden miesiąc monitorowania systemu elektronicznego dozoru sygnalizacji o włamaniu w Prokuraturze Rejonowej w Miastku:

Cena najniŜsza

x 10% = Cena badanego Wykonawcy

2) Liczba punktów Wykonawcy będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne elementy cenowe znajdujące się w formularzu ofertowym.

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta z największą ilością punktów, wynikającą z sumy punktów przyznanych w kryterium .

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi ich uprawnienia.

2. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający Ŝąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

(14)

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział XVIII. Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:

wynagrodzenia wykonawcy - w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT.

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, tj. wobec:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki:

(15)

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 3) Wykaz usług

4) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 6) Wzór umowy

Cytaty

Powiązane dokumenty

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

II. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem

II. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem

1. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z art. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną

2) ppkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

4. 1 prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji

VIII. Termin związania ofertą. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z