• Nie Znaleziono Wyników

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Solcogyn, (537,0 mg + 20,4 mg + 58,6 mg + 6,0 mg)/ml roztwór do stosowania na szyjkę macicy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Solcogyn, (537,0 mg + 20,4 mg + 58,6 mg + 6,0 mg)/ml roztwór do stosowania na szyjkę macicy"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Solcogyn, (537,0 mg + 20,4 mg + 58,6 mg + 6,0 mg)/ml roztwór do stosowania na szyjkę macicy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera:

Kwas azotowy (Acidum nitricum) 70% (w/w) 537,0 mg

Kwas octowy (Acidum aceticum) 99% (w/w) 20,4 mg Kwas szczawiowy dwuwodny (Acidum oxalicum dihydratum) 58,6 mg Cynku azotan sześciowodny (Zincum nitricum hexahydratum) 6,0 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do stosowania na szyjkę macicy.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Łagodne i powierzchowne zmiany szyjki macicy, takie jak ektopia (erytroplazja, ektropion, nadżerka rzekoma), strefy przekształceń, polipy szyjki macicy, pooperacyjne ziarniniaki (np. po całkowitym usunięciu macicy).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Solcogyn przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na powierzchnię szyjki macicy przez lekarza.

Dawkowanie Dorośli

Jednorazowe zastosowanie produktu leczniczego Solcogyn: zaleca się delikatnie przetrzeć zmianę wacikiem nasączonym produktem leczniczym Solcogyn, nawiniętym na drewniany patyczek.

Czynność należy powtórzyć po upływie 1do 2 minut.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Solcogyn jest przeznaczony do miejscowego stosowania, poprzez podanie na szyjkę macicy.

1. Usunąć wydzielinę z szyjki macicy używając wacika. Aby zmiana w obrębie szyjki macicy stała się wyraźnie widoczna należy nanieść na szyjkę macicy 3% roztwór kwasu octowego.

(2)

2. Nanieść na zmianę produkt leczniczy Solcogyn używając nasączonego nim wacika nawiniętego na drewniany patyczek.

3. Po upływie 1-2 minut ponownie nanieść produkt nowym wacikiem nasączonym produktem leczniczym Solcogyn. Dowiedziono, że dwukrotna aplikacja jest wystarczająca.

4. Po podaniu produktu pacjentka może udać się do domu bez żadnych specjalnych zaleceń dotyczących kąpieli, pływania i kontaktów seksualnych.

5. W przypadku rozległych, głębokich zmian ektopowych ze szczelinami w obrębie błony śluzowej, do których produkt może nie wnikać wystarczająco głęboko, w okresie 4-6 dni po pierwszej kuracji wskazana jest wizyta kontrolna i powtórne wykonanie zabiegu.

Zwykle pacjentka zgłasza się na wizytę kontrolną 4 tygodnie po zabiegu. Jeśli badanie w trakcie tej wizyty wykaże, że zmiana nie jest całkowicie wyleczona, produkt leczniczy Solcogynpowinien być podany jeszcze raz, a po kolejnych 4 tygodniach pacjentka powinna ponownie zgłosić się na wizytę kontrolną.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt leczniczy Solcogyn jest przeciwwskazany do stosowania w przypadku: złośliwe zmiany szyjki macicy, dysplazje komórkowe, leukoplakia, podejrzenie zmian o charakterze złośliwym.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego Solcogyn zawsze należy wykluczyć zmiany o charakterze złośliwym.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać kontaktu produktu z zewnętrznymi narządami płciowymi oraz z nabłonkiem pochwy.

Produktu nie należy nanosić na obszary, w obrębie których obecny jest stan zapalny. W razie wystąpienia bólu, stosowanie produktu należy przerwać.

Uwaga: Nieostrożne leczenie produktem Solcogyn (np. podanie zbyt dużej dawki) może prowadzić do uszkodzenia błony śluzowej dróg rodnych i tkanek leżących pod nią (patrz punkt 4.9).

Produkt leczniczy Solcogyn jest roztworem o odczynie kwaśnym. Należy unikać kontaktu produktu z ubraniem, skórą, a szczególnie z oczami. W przypadku, gdy jednak produkt wejdzie w kontakt ze skórą, należy natychmiast przemyć obszar skóry, który wszedł w kontakt z produktem, używając zwilżonego wodą wacika. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody lub roztworu o słabym odczynie alkalicznym (np. roztworem kwaśnego węglanu sodu).

Po przypadkowym spożyciu należy rozpocząć terapię, która odpowiada ogólnym zasadom w leczeniu zatrucia kwasami: natychmiast wypić dużą ilość wody i zgłosić się do szpitala.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono badań interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma danych dotyczących wpływu produktu leczniczego Solcogyn na płodność u kobiet.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Solcogyn u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka, płodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Produktu leczniczego Solcogyn nie należy stosować w okresie ciąży.

Nie należy się spodziewać wpływu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na Solcogyn u kobiet karmiących piersią jest minimalna. Produkt leczniczy Solcogyn może być stosowany podczas karmienia piersią.

(3)

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na produkt jest minimalna, Solcogyn nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób:

Bardzo często (≥1/10) Często (≥1/100 do <1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana:

W przypadku niewłaściwego stosowania produktu, na przykład niezamierzonego dotknięcia wacikiem nasączonym produktem zewnętrznych narządów płciowych lub błony śluzowej pochwy, mogą

wystąpić działania niepożądane w miejscu podania, takie jak pieczenie, ból lub swędzenie.

Jeśli produkt zostanie nieprawidłowo podany (na przykład w zbyt dużej ilości), może dojść do uszkodzenia tkanek znajdujących się pod błoną śluzową w miejscu podania, co może prowadzić, np.

do podrażnienia skóry i owrzodzenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

W razie podania zbyt dużej dawki produktu może wystąpić ból, pieczenie lub swędzenie.

Jeśli wystąpi silna reakcja w okolicach leczonego obszaru lub w przypadku świądu, może być stosowany krem zawierający steryd lub środek miejscowo znieczulający (w kremie lub maści) Stosowanie nadmiernej ilości produktu leczniczego może powodować owrzodzenia (patrz punkt 4.4).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ moczowo-płciowy i hormony płciowe, inne leki stosowane w ginekologii.

Kod ATC: G02CX

Dzięki swojemu specjalnemu składowi, Solcogyn działa na różne typy nabłonka szyjki macicy.

Po podaniu na nadżerkę rzekomą i obszary transformacji, ektopowy nabłonek cylindryczny,

(4)

a w przypadku nadżerek szyjki macicy również podnabłonkowy zrąb, ulega martwicy in vivo.

Natomiast wielowarstwowy i bardziej odporny nabłonek płaski części szyjkowej macicy oraz pochwy praktycznie nie ulega zmianie. Do martwicy dochodzi w przeciągu kilku minut od podania i objawia się ona wystąpieniem blado-żółtego lub szarego zabarwienia tkanki. Nie jest to efekt kaustyczny działania kwasów w normalnym tego słowa znaczeniu, gdyż martwicza tkanka w początkowej fazie pozostaje na swoim miejscu i stanowi warstwę ochronną, która po kilku dniach zostaje zastąpiona nowym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie badano właściwości farmakokinetycznych produktu leczniczego Solcogyn.

Produkt działa miejscowo. Jony kwasowe oraz produkty redukcji azotanu zawartego w produkcie powodują szybką martwicę tkanki zmienionej patologicznie oraz zatrzymanie jej w miejscu działania produktu. W trakcie tego procesu prawdopodobnie tylko nieznaczna ilość produktu ulega

wchłonięciu, dlatego, biorąc pod uwagę niewielką dawkę produktu jaka jest stosowana, należy sądzić, że nie wywiera on działania ogólnoustrojowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność po podaniu pojedynczej dawki

U królików, u których produkt podawano na błonę śluzową pochwy jeden raz na dobę nie

obserwowano objawów działania toksycznego. Poza oczekiwanym, niewielkim do umiarkowanego, miejscowym podrażnieniem i działaniem żrącym nie obserwowano miejscowych objawów w obrębie sromu.

Toksyczność po podaniu dawki wielokrotnej

U królików, u których produkt podawano na błonę śluzową pochwy trzykrotnie w odstępach

dziesięciodniowych nie obserwowano żadnych objawów ogólnoustrojowych. Stwierdzono obecność łagodnych do umiarkowanych podrażnień (np. zaczerwienienia, obrzęku, uszkodzenia błony

śluzowej) w obrębie sklepienia pochwy. Wielokrotne podawanie produktu na błonę śluzową pochwy powodowało wystąpienie wyraźnej, miejscowej reakcji zapalnej, prowadzącej nawet do powstania owrzodzenia z bliznowaceniem a następnie procesu zwężenia jej światła.

W przypadku prawidłowego stosowania produktu leczniczego Solcogyn, jest on bezpieczny.

Co więcej, podczas stosowania miejscowego, ilości substancji jakie ulegają wchłonięciu są minimalne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Woda oczyszczona.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w pozycji pionowej.

(5)

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml roztworu w fiolce z bezbarwnego szkła zaopatrzonej w gumowy korek i aluminiowy kapsel.

2 fiolki w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Aby podać produkt należy otworzyć fiolkę i zanurzyć wacik w roztworze. Po zastosowaniu, należy wacik włożyć ponownie do fiolki, na głębokość około 1 cm, a następnie złamać patyczek.

Pustą fiolkę, przed wyrzuceniem do śmieci, należy dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

W przypadku, gdy w fiolce pozostał niewykorzystany roztwór, nie należy wylewać go bezpośrednio do zlewu - należy powoli dodawać go do wody płynącej z kranu tak, by dopiero po znacznym rozcieńczeniu trafiał do kanalizacji.

Krystalizację, która może wystąpić w trakcie transportu produktu można usunąć podgrzewając fiolkę do temperatury 40°C przez okres 1 do 2 minut.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr R/6885.

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.11.1996 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20.03.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 15 ml/min, oraz pacjentów poddawanych dializie prawdopodobnie konieczne jest dalsze zmniejszenie wielkości

U pacjentów, u których wystąpi ostre zaburzenie czucia w gardle i krtani (patrz punkt 4.8) podczas infuzji lub w ciągu pierwszych kilku godzin po 2-godzinnej infuzji, następną

Opierając się na danych dla innych substancji hamujących CYP3A4, spodziewane stężenie w osoczu midazolamu może być znacząco większe, gdy midazolam jest podawany doustnie..

Istnieją tylko niewystarczające dane z badań na zwierzętach dotyczących wpływu tego produktu leczniczego na przebieg ciąży oraz rozwój zarodka, płodu i noworodka.. Możliwe

Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez cytochrom P450 (CYP) 3A4, takich jak cyzapryd,

Wskutek działania hamującego agregację płytek krwi, które utrzymuje się przez kilka dni po podaniu leku, kwas acetylosalicylowy może zwiększać skłonność do krwawień w

W oparciu o dane dotyczące stosowania doustnej erytromycyny przypuszcza się, że erytromycyna może powodować wady wrodzone, takie jak wady układu sercowo- naczyniowego i

Konieczność zwiększania dawki produktów leczniczych zawierających substancje z grupy beta 2 - agonistów (takich jak produkt leczniczy Berodual) powyżej zalecanych i stosowania

W badaniach programu MEDAL przez okres do 3,5 roku, w krótkoterminowych badaniach ostrego bólu przez okres do 7 dni lub w badaniach po wprowadzeniu etorykoksybu do obrotu, wśród

Chlorowodorek lidokainy jednowodny – objawy przedawkowania występują, jeśli stężenie w osoczu jest większe niż 5 g/ml.. Dotyczą one głównie ośrodkowego układu nerwowego

Przed pierwszym użyciem leku Septolete ultra należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem kilka razy aż do uzyskania jednolitej mgiełki.. Jeśli lek nie był używany

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: W celu uzyskania pojedynczej dawki należy nacisnąć pompkę rozpylającą z aerozolem jeden do dwóch razy.. Dawkę można powtarzać co 2 godziny,

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek cetylopirydyniowy, chlorowodorek lidokainy jednowodny, cynku glukonian (substancje czynne leku), inne leki miejscowo znieczulające z

Działanie uspokajające morfiny (także innych opioidowych leków przeciwbólowych) nasilają substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak alkohol, leki

W celu oceny bezpieczeństwa i tolerancji większych szybkości infuzji stosowanych przy podawaniu manualnym i z zastosowaniem pompy, 49 pacjentów z PID w wieku od 2

- Ciąża powikłana nadciśnieniem (gestoza EPH), począwszy od gestozy EPH jednoobjawowej, przez wieloobjawową, zagrożenie rzucawką, aż do rzucawki. - Stany ostrego niedoboru

 jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Enalapril + Lercanidipine Accord z lekami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem

W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznych (np. zapalenia spojówek i podrażnienia powiek) należy rozważyć zaprzestanie leczenia. U pacjentów otrzymujących doustne

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz

• Należy pobrać odpowiednią objętość leku z fiolki i rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy w stosunku nie większym niż jeden do dziesięciu

Clindamycin Kabi należy stosować tylko w leczeniu ciężkich zakażeń. Rozważając zastosowanie produktu leczniczego Clindamycin Kabi, lekarz powinien wziąć pod uwagę

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u innych pacjentów, zaliczanych do grupy dużego ryzyka (pacjenci z zaburzeniem czynności nerek albo skłonnością do

hydrochlorotiazydem znacząco nasila działanie przeciwnadciśnieniowe produktu. Nagłe odstawienie walsartanu nie było związane z występowaniem tzw. nadciśnienia z odbicia ani