SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Gimnazjum Nr 12 w Sosnowcu. rok szkolny 2016/2017

Pełen tekst

(1)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 Gimnazjum Nr 12 w Sosnowcu

rok szkolny 2016/2017

(2)

Podstawa prawna

1)Konstytucja RP,

2)Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 z późniejszymi zmianami(Dz.U.z 2015r.poz.2156 oraz z2016r.poz.35 i 64)

3)Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013., poz. 532),

4)Rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

5)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

6)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226),

7)Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U.

z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.),

8)Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), 9)Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r.

poz. 124),

10)Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).

Cele programu profilaktyki

- zapobieganie wszelkim zagrożeniom niesprzyjającym prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, fizycznemu i społecznemu ucznia - reagowanie na pojawiające się zagrożenia

- kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz rozwiązywania problemów - wspieranie ucznia w rozwiązywaniu problemów, w tym w walce z wszelkimi uzależnieniami,

- rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i pielęgnacji zdrowia oraz wspierania innych ludzi w tych zachowaniach - kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów oraz problemów grupowych

- wyrabianie postaw odpowiedzialności za swoje postępowanie i umiejętności przewidywania skutków tych zachowań,

- współpraca z rodzicami przy realizacji programu profilaktyki.

(3)

Zachowania ryzykowne

Zachowania ryzykowne to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.

Wyróżniamy następujące zachowania ryzykowne:

- patologie rodzinne, brak zainteresowania dziećmi ze strony rodziców - wagary, ucieczki z domu

- trudności szkolne

- palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie leków i innych środków psychoaktywnych ( dopalaczy..)

- nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telefonu, portali społecznościowych - zachowania agresywne, przemoc

- wczesna inicjacja seksualna

Profilaktyka kierowana jest do trzech grup zachowań ryzykownych:

- profilaktyka uniwersalna- kierowana do grup niskiego ryzyka- czyli do szerokiej populacji, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych.

- profilaktyka selektywna – podwyższonego ryzyka, należą do tej grupy osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych.

- profilaktyka wskazująca- wysokiego ryzyka, należą osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych.

(4)

Zadania profilaktyki szkolnej

- dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru, - pomoc w opanowaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych,

- rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną, - reagowanie w sytuacjach pierwszych prób podejmowania zachowań poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy, - pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu z rodzicami

- motywowanie do podjęcia leczenia, terapii,

- ścisła współpraca z rodzicami przy realizowaniu programu profilaktyki.

Wykorzystanie czynników chroniących w profilaktyce szkolnej

Czynniki chroniące:

- optymalne poczucie własnej wartości i samooceny - pozytywne i konstruktywne relacje w rodzinie - dobre relacje w grupie rówieśniczej

- posiadanie i rozwijanie zainteresowań i pasji

- konstruktywne spędzanie wolnego czasu

- poczucie bezpieczeństwa w szkole i w domu

- efektywna współpraca szkoły z rodzicami

- odpowiednie kompetencje wychowawcze

- poczucie sukcesu szkolnego

(5)

Program powstał w oparciu o:

- rozmowy indywidualne, wywiady – prowadzone z rodzicami przez dyrekcję, nauczycieli, wychowawców i pedagoga szkolnego,

- obserwacje zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć świetlicowych oraz pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych prowadzona na bieżąco przez wychowawców i nauczycieli,

- analizę dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej: dokumentacji pedagoga szkolnego, psychologa, dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag.

-ewaluację programu

(6)

I. Obszar działania – Promocja zdrowia

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI

Zadanie: 1. Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.

Utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu w czytelni szkolnej (literatura, broszury, referaty, czasopisma, filmy i inne materiały multimedialne

Bibliotekarz szkolny, Nauczyciel biologii, Opiekun SK PCK, Dyrektor szkoły Projekcja filmów wideo o tematyce zdrowotnej (właściwe odżywianie, profilaktyka

chorób, pierwsza pomoc, nałogi itd.)

Nauczyciele różnych przedmiotów

Organizowanie wśród uczniów konkursów wiedzy i konkursów plastycznych o tej tematyce

Opiekun SK PCK, Nauczyciel plastyki

Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych zaproponowanych przez odpowiednie instytucje, Stowarzyszenia, grupy aktorskie itp.

Dyrektor szkoły, Pedagog, Psycholog

Samodzielne wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznych związanych ze zdrowiem wykorzystywanych na zajęciach lekcyjnych

Nauczyciele

Uświadamianie rodziców na zebraniach, spotkaniach, w ramach „Szkoły dla Rodziców” o ważności dbania o zdrowie fizyczne (odpowiednią higienę, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną itp.) oraz zdrowie psychiczne (poczucie wartości, samoocenę, konstruktywne więzi itp.)

Nauczyciele, Pedagog, Psycholog

Zadanie: 2. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą.

Zajęcia lekcyjne oraz rozmowy indywidualne poświęcone tematyce dbania o higienę osobistą Wychowawcy, Pielęgniarka, Nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie i biologii Informowanie rodziców o stanie higieny uczniów oraz wdrażanie ich do dbania o higienę osobistą

swoich dzieci (w czasie zebrań i indywidualnych rozmów)

Dyrektor szkoły, Wychowawcy, Pedagog, Psycholog

Nawiązanie współpracy z przedstawicielami firm kosmetycznych celem pozyskania materiałów reklamowych przeznaczonych dla młodzieży – broszur, próbek kosmetyków,

podpasek, wkładek, filmów itp.

Dyrektor szkoły, Nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie

Zadanie: 3. Zapobieganie chorobom zakaźnym.

Organizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną lub innymi specjalistami w celu informowania uczniów o istocie i konsekwencjach chorób zakaźnych

Pielęgniarka, Specjaliści, Wychowawcy

Przygotowanie przez uczniów referatów i plansz poświęconych tematyce chorób Nauczyciel biologii, opiekun PCK,

(7)

zakaźnych, Projekcja filmów wideo o tej tematyce Wychowawcy Analiza artykułów poświęconych chorobom „brudnych rąk” i chorobom przenoszonym

drogą płciową

Pielęgniarka, Wychowawcy, Nauczyciele Wychowania do życia w rodzinie , biologii Przygotowanie przez uczniów gazetek ściennych w klasach poświęconych profilaktyce

chorób zakaźnych

Nauczyciel biologii, Wychowawcy, Pielęgniarka szkolna

Zadanie: 4. Promowanie wśród uczniów racjonalnego odżywiania.

Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków w stołówce Dyrektor szkoły

Pozyskanie środków na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych Dyrektor szkoły, Wychowawcy, Pedagog Liczenie kalorii, analiza piramidy pokarmowej oraz układanie jadłospisu podczas lekcji

biologii/lekcji wychowawczych

Nauczyciel biologii, Wychowawcy

Zorganizowanie spotkania z dietetykiem Dyrektor szkoły

Zorganizowanie pokazu żywieniowego podczas lekcji techniki oraz festynu szkolnego

„surówki i sałatki w roli głównej na naszym stole”

Nauczyciel zajęć technicznych, Wychowawcy, Organizatorzy festynu Zorganizowanie konkursów dotyczących właściwego odżywiania Nauczyciel biologii, techniki, plastyki

Zadanie: 5.Działania mające na celu dbałość o właściwy rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ucznia.

Organizowanie szkolnych imprez sportowych(Dzień Sportu, Dzień Dziecka) i zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu zawodach na różnych

szczeblach

Nauczyciele wychowania fizycznego

Zorganizowanie wycieczek pieszych, autokarowych, rajdów, wyjazdów śródrocznych, lekcji w terenie

Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotów

Podnoszenie świadomości uczniów na temat znaczenia aktywnego trybu życia (przede wszystkim ćwiczeń fizycznych) oraz wypoczynku na świeżym powietrzu ( w czasie zajęć wychowawczych, na lekcjach w-f)

Pielęgniarka, Nauczyciele wychowania fizycznego

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, sportowych oraz dyskotek Nauczyciele wychowania fizycznego, Wychowawcy, Opiekunowie SU Zadanie 6. Profilaktyka zdrowia psychicznego

Zajęcia i warsztaty (indywidualne, grupowe) uświadamiające uczniom wpływ samooceny i poczucia wartości na ich stan psychiczny. Budowanie pozytywnego poczucia własnej wartości.

Wychowawcy, Psycholog, Pedagog

(8)

Zajęcia i prelekcje ukazujące symptomy, przyczyny i konsekwencje złego samopoczucia psychicznego (obniżonego nastroju, lęków, przewlekłego stresu) oraz form pomocy.

Wychowawcy, Psycholog, Pedagog „Szkoła dla rodziców”, zebrania z rodzicami Depresja – „co to takiego? Jak się przed nią chronić i gdzie szukać pomocy?” (zajęcia podnoszące

świadomość ważności wczesnego identyfikowania i przeciwdziałania zaburzeniom depresyjnym)

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog „Szkoła dla rodziców”, zebrania z rodzicami

II. Obszar działania - Profilaktyka uzależnień

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI

Zadanie 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie Organizacja zajęć dot. specyfiki różnych substancji uzależniających (narkotyków, dopalaczy,

alkoholu, nikotyny, leków)

Pedagog, Psycholog, Wychowawcy

Realizacja programu „Smak życia-czyli debata o dopalaczach” Psycholog, Pedagog

Zadanie: 2. Zapoznanie uczniów ze skutkami wszelkich uzależnień od substancji psychoaktywnych i omówienie sposobów ich zapobiegania Zajęcia prowadzone w ramach godzin wychowawczych dot. konsekwencji uzależnień Wychowawcy, Pedagog, Psycholog

Organizacja zajęć dla uczniów i rodziców odnośnie skutków zażywania substancji

psychoaktywnych prowadzonych przez różnych specjalistów (KMP, Organizacje zajmujące się profilaktyką uzależnień, Ośrodki profilaktyki uzależnień)

Dyrektor, specjaliści

Przygotowanie przez uczniów referatów i plakatów dotyczących zapobieganiu Uzależnieniom

Nauczyciel biologii, plastyki, Pedagog, Psycholog, Wychowawcy Zadanie 3. Uświadomienie problemu uzależnienia od Internetu (w szczególności portali społeczościowych) Zajęcia prowadzone podczas godzin wychowawczych dot. konsekwencji nadużywania Internetu i

jego wpływu na uczniów i ich relacji rówieśnicze (gry komputerowe, portale społecznościowe- cyberprzemoc)

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog, Nauczyciel informatyki

(9)

Zadanie: 4.Nabywanie podstawowych umiejętności społecznych, rozwijanie u uczniów asertywności Prowadzenie treningów umiejętności społecznych (postawy asertywnej, asertywnej komunikacji,

konstruktywnego nawiązywania relacji i rozwiązywania konfliktów oraz odpowiedniej autoprezentacji) – na godzinach wychowawczych i ramach „Golden 5”

Zajęcia i warsztatyuświadamiające uczniom konieczności kształtowania w sobie postaw asertywnych, prezentowanie postaw asertywnych poprzez ćwiczenia, scenki sytuacji Realizacja programu”Bliżej”

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog, Doradca zawodowy

Wychowawca, pracownicy SWPS Profilaktyka palenia tytoniu- i e-papierosów-Udział w programie profilaktycznym "Znajdź

właściwe rozwiązanie"

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog, Nauczyciele

Zadanie 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i frustracją Zajęcia warsztatowe dotyczące: mechanizmu działania stresu na organizm ludzki, faz obrony

organizmu przed stresem

Psycholog Zajęcia warsztatowe pokazujące różne techniki relaksacji oraz inne metody radzenia sobie z

napięciem

Psycholog

Zadanie: 6. Zapoznanie rodziców z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień grożących ich dzieciom.

Popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień zagrażających ich dzieciom (sygnały ostrzegawcze, powody sięgania po substancje uzależniające, konsekwencje uzależnień, regulacje prawne, punkty, gdzie można szukać pomocy)

- spotkania z rodzicami w czasie zebrań z wychowawcą

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog Szkoła dla Rodziców, prelekcje podczas

zebrań Prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych, których celem jest ulepszenie kontaktu i

relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicam

Psycholog, Pedagog Szkoła dla Rodziców, prelekcje podczas

zebrań Zadanie: 7. Zapoznanie nauczycieli z pierwszymi sygnałami wpływu narkotyków na młodego człowieka.

Zwrócenie uwagi na pierwsze sygnały ostrzegawcze (zmiany w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym)

Organizowanie prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom Omówienie aspektów prawnych związanych z uzależnieniami

Dyrektor szkoły, Pedagog, Psycholog

Zadanie: 8. Otoczenie opieką uczniów, u których występują zachowania ryzykowne.

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

Pogadanki nt problemu wagarów-Bilans „korzyści i strat”

Indywidualne rozmowy z uczniami

Współpraca z rodzicami uczniów mających problemy. Kierowanie do innych placówek służących fachową pomocą w uzależnieniach

Dyrektor szkoły, Pedagog, Psycholog, Zespół Wychowawczy

(10)

III. Obszar działania: Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji oraz objęcie opieką uczniów potrzebujących

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI

-Zdiagnozowanie sytuacji uczniów poprzez ankiety diagnostyczne

Wychowawcy, Pedagog ,Psycholog

-Wizyty w domach dysfunkcyjnych celem rozpoznania sytuacji i podjęcia właściwych działań

Wychowawcy

Dyrektor szkoły, Pedagog, Psycholog,

-Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

-Współpraca szkoły z ośrodkiem pomocy społecznej w celu objęcia pomocą materialną uczniów z rodzin najuboższych

Dyrektor szkoły, Pedagog -Współpraca szkoły z

ośrodkiem pomocy społecznej w celu objęcia pomocą materialną uczniów z rodzin najuboższych

-Konsultacje z rodzicami mającymi trudności wychowawcze z dziećmi

Wychowawcy, Pedagog, Psycholog

- Zajęcie dot. istoty zachowań agresywnych, przyczyn i ich konsekwencji.

Spotkania z przedstawicielami Policji, Strażą Miejską w celu podniesienia świadomości konsekwencji destruktywnych zachowań

Dyrektor szkoły, Pedagog Współpraca z Dzielnicowym,

Wydziałem ds. Nieletnich

-Zajęcia obejmujące konstruktywne rozwiązywanie konfliktów przy pomocy negocjacji

Wychowawcy, , Wychowawcy świetlicy, Psycholog, Pedagog, Nauczyciele, pracownicy szkoły

-Zajęcia kształtujące umiejętność radzenia sobie ze złością i frustracją (możliwości konstruktywnego rozładowania złości)

Psycholog, Pedagog

-Zajęcia warsztatowe dot. sposobów radzenia sobie ze stresem i lękiem (poznanie

niektórych technik relaksacyjnych)

Psycholog, Pedagog, Pracownicy Poradni Psycholog.-Pedagog.

-Zajęcia dot. przyczyn powstawania

złości/wrogości i sposobów jej wyrażania (ze szczególnym uwzględnieniem złości

kierowanej na siebie) i konsekwencjach różnych sposobów wyrażania złości

Psycholog, Pedagog, Pracownicy Poradni Psych-Pedag.

Zajęcia / rozmowy dot. form autoagresji (w tym samookaleczeń, prób samobójczych) oraz alternatywnych form radzenia sobie z

sytuacjami trudnymi (w przypadku uczniów z

Psycholog, Pedagog, Pracownicy Poradni Psych-Pedag

(11)

grupy ryzyka)

Zajęcia poświęcone rodzajom przemocy rówieśniczej (fizycznej i psychicznej), ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy oraz konsekwencji stosowania przemocy w Internecie

Psycholog, Pedagog, Pracownicy Poradni Psych-Pedag

REALIZATORZY:

Dyrektor Szkoły

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Wychowawcy klas I – III

Pedagog Psycholog Bibliotekarz

Pielęgniarka szkolna.

Specjaliści ( m.in. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej)

TERMINY REALIZACJI:

Cykl trzyletni gimnazjum.

Zgodnie z planem pracy nauczycieli dostosowanym do potrzeb zespołu klasowego

METODY OCENY SKUTECZNOŚCI PROGRAMU W KLASACH : Wyniki konkursów

Sprawozdania wychowawców z realizacji programu profilaktyki kierowane do pedagoga Ewaluacja (ankiety, obserwacja, wywiad)

autorzy: mgr Adriana Jakóbczyk, mgr Magdalena Sobczyk, mgr Małgorzata Kaczmarska

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :