Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich lub nieletniego znajdującego się pod moją opieką w celach związanych z organizacją konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ZAŁĄCZNIK

Wzór zgłoszenia konkursowego

Obowiązuje dla prac przesyłanych pocztą tradycyjną i elektroniczną

Pseudonim/y lub nick/i autora/autorów pracy ………

………

Imię/Imiona i nazwisko/nazwiska uczestnika/uczestników ……….

………

Klasa, szkoła, miejscowość ……….

Adres i mail do korespondencji ……….

Tytuł pracy ……….

………..

Oświadczam/y, że jestem/jesteśmy autorem/autorami pracy konkursowej

pt

……….

……….

Podpis/y autora/autorów pracy i data:

……….

……….

Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej na wolnej licencji: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-

NC) informacja o licencji:

https://creativecommons.org/licenses/by- nc/3.0/deed.pl

Podpis ucznia pełnoletniego, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego i data:

………...

………

… Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich

lub nieletniego znajdującego się pod moją opieką w celach związanych z organizacją konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam także, że poinformowano mnie o

Podpis ucznia pełnoletniego, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego i data:

………

………...

(2)

przysługujących uprawnieniach

dotyczących przetwarzania - moich lub nieletniego pod moją opieką - danych osobowych.

Figure

Updating...

References

Related subjects :