Otóż można Sartre’a potępiać w czambuł lub starać się go bronić

Download (0)

Full text

(1)

1999, R. VIII, Nr 1 (29), ISSN 1230-1493

Hanna Puszko

Filozof i polityka — przypadek Sartre’a

Jean-Paul Sartrejestczęsto przedstawiany jako „rycerz podmiotowości”, jako filozof owładnięty7 obsesją wolności i gwałtownie reagującyna wszelkie niebez­ pieczeństwa, jakie mogą jej zagrażać. Zdrugiej strony wiadomo, że Sartre’owizda­

rzało się popierać ruchy polityczne, które brutalnie niszczyły ludzką wolność.

Czy Sartre-filozof i Sartre-polityk todwaj różni ludzie? Być może mamy tu do czynieniaz człowiekiem o dwóch twarzach i jedna sfera jegodziałalności nie ma nic wspólnego z drugą? Czy też raczej istnieje związek między Sartrowskąfilo­ zofią i politycznym zaangażowaniem?

Sartrebył i bywa do dziś atakowany za swą politycznąaktywność. Powstał nawet swoisty mit Sartrea „demonicznego intelektualisty, któryw polityce nigdy nie miał racji, w przeciwieństwie do mądrego i wyważonego w swych­ dach Raymonda Arona. Możnasiędo tych atakówprzyłączyć iszperając w bio­ grafiiSartre’a do spisu jego politycznych„występków”dorzucić jakiś jeszcze mniej znany, a wstydliwyepizod. Możnateż starać się zakwestionować ówmit wiecznie błądzącego filozofa i dążyć do bardziej wyważonych ocen, eliminując niektóre nierzetelności faktograficzne, unikając błędów ahistoryzmuczy też wy­ strzegając sięnadmiernego rygoryzmu etycznego.

Moim celem nie jestjednak refleksja nad zasadnością takich czy innych ocen politycznego zaangażowania Sartre’a. Ich przypomnieniejestjedynie okazjądo zasygnalizowania problemu o zupełnieinnym charakterze. Otóż można Sartre’a potępiać w czambuł lub starać się go bronić. Pojawiasię jednak pytanie, czy oce­ ny te w jakikolwiek sposób dotyczą Sartre’a-filozofa. Czy ocenianie filozofaprzez pryzmat jego działań politycznych, a także postawy moralnej czy życiowychpe­ rypetii, nie jest przypadkiem jakąś nową wersją „kamerdynerstwa”, o którym pi­ sał Hegel, mając na myśli ocenianie „bohaterów historycznych z takiej właśnie przyziemnej, życiowej perspektywy? Obie możliwe tu odpowiedzi znalazłyby wsparcieweuropejskiej tradycji filozoficznej.

Z jednejstrony często i na różne sposoby wyrażano przekonanie, że życie fi­ lozoficzne,bios theoretikos, sprzeczne jest z bios politikos, z działalnością poli­

tyczną. Można tu przypomnieć marynistyczne porównanie Lukrecjusza, który

(2)

maluje obraz filozofana wzór tego, kto wczas burzy morskiej stojącna wysokiej skalena brzegu spokojnie patrzy na trudy wichremgnanegożeglarza. Innyprzy­ kład, ilustrującypodobne spojrzenie na filozofię, towypowiedź Kalliklesa, który w Platońskim Gorgiaszustara sięprzekonaćSokratesa, że filozofowanie jest rze­ cządobrą za młodu,natomiast nieprzystoi mężom dojrzałym, gdyż teoretyzowa­ nie to jedno, ażycie praktyczneto drugie; między tymi sferami nie ma żadnego związku — filozofianic nie znaczy na publicznych placach, tam działa się wedle innych zasad.

Dyrektywa,jaką można by z tych przykładów wyprowadzić, nakazywałaby traktowaćaktywność filozofa jako czyste, bezinteresowneposzukiwanie prawdy, i badać rezultat tej aktywnościteorięfilozoficzną, abstrahującod faktycznego uwikłania myśliciela wpozateoretycznąrzeczywistość: „Co innego ja, co innego me pisma” jak to wEcce homo powiedział Nietzsche1. Gdybyśmytenpostulat

koncentrowania się na analiziedzieła, a nie napoczynaniach jego twórcy zastosowali do analizyprzypadku Sartre’a, moglibyśmy powiedzieć, że nic nas nie obchodząjego polityczne ekscesy, interesują nas tylkojego dzieła,prawdy bądźnieprawdyfilozoficzne w nich zawarte. Do takiego podejścia namawia zresztąsamSartre. Odpowiadającw 1944roku na zarzuty francuskich komunis­ tów,wypominających mu, że czerpie inspiracjez Heideggera,niemieckiego „filo- zofa-faszysty, stwierdzał: „Heidegger był filozofem, zanimstał się faszystą. Je­ go przyłączenie się do faszyzmu możnawytłumaczyćstrachem, być może karie- rowiczostwem czykonformizmem.Heidegger niema charakteru, zgoda. Ale czy można wysnuć z tego wniosek, że jego filozofia jestfaszystowska lub że jego fi­ lozofia jest apologią tchórzostwa?Czyż nie wiecie, że czasemludzieniedorów­ nują swym dziełom? Czy zamierzacie wykląć Umowę społeczną tylko dlatego, że J.-J. Rousseau porzucił swojedzieci?2

1 F. Nietzsche, Ecce homo. Jak się staje — kim się jest, przeł L. Staff, Warszawa 1910—

-1911, s. 49.

2 J.-P. Sartre, A propos de l'existentialisme: mise au point, w: M. Contât, M. Rybalka, Les Écrits de Sartre. Chronologie, bibliographie commentée, Paris 1970, s. 654.

Tak więc zarówno tradycjafilozoficzna, jak i współczesne antypsychologis- tyczne tendencje w metodologii i wreszcie nawet wypowiedzi samego badanego przez nas myśliciela, skłaniają dotego, byśmy jako historycy filozofii wyrzekli się

„kamerdynerstwa”, przestali się zajmować pomyłkami politycznymi Sartre’ai sku­

pili swą uwagę wyłącznie na jegotekstach. Sądzę jednak, że w tym przypadku niemożna tym namowom ulegać. Właśnie wtym przypadku, gdyż wprawdzie fi­

lozoficzna działalność jest zawszejedynie fragmentem całego życia myśliciela, lecz często owe związki zcałościąnatyle nieistotne, że możnaśmiałoje pomi­

nąć. Niesądzę naprzykład, by informacje na tematniechlubnej kariery politycz­ nej Franciszka Bacona miały jakieś większe znaczenie dla zrozumienia istoty jego filozoficznych idei. Inaczej jednakmająsię sprawy z filozofią Sartre’a. Na­

(3)

leży ona bowiem dotych koncepcji, w których związek z szerokopojętąpraktyką życiową jestnie tylko zwykłym oczywistym faktem, niezależnym nawet od wie­ dzy i woli myśliciela, lecz fundamentalnym założeniem, podstawą przyjętego projektu filozoficznego. Takiepodejście doproblemuzwiązków między filozofią a polityką równieżma swekorzenie w antyku. Jeśli jak głosili na przykład sto­

icy czyepikurejczycy— filozofianie tyle jest teorią, zobiektywizowanymw tekś­ cie rezultatem badań, co sztuką życia, aktem filozofowania, żywym działaniem, sposobem ludzkiegoistnienia w świecie, to abstrahować od życia, od całokształtu aktywności filozofującego podmiotu oznaczałoby właśniezapoznawać samąisto­ filozofii. Sokratesjestdlanas filozofem, choć jak wiadomonigdy przecieżni­ czego nie napisał. Gdy mamy doczynienia z projektem filozofii, który do takiej tradycji nawiązuje, wówczas jak sądzę „kamerdynerskie” podejście daje większe szanse zrozumienia, niż analiza trzymającasię samego tekstu.

Sartre, od samego początku swej drogifilozoficznej, świadomie i wprost na­

wiązywał do owej stoicko-epikurejskiej tradycji. Wyznaczał filozofii cele praktycz- nomoralne i terapeutyczne. Miała onabyćtzw. „refleksją oczyszczającą, a więc czymś więcej niż beznamiętnie przedstawionym zbioreminformacjio rzeczywis­

tości obiektywnej. „Filozofia — pisał — to pewien sposób życia”, aktywność tożsama z „poszukiwaniem ocalenia, z „dążeniem do absolutu”3. Tych ostatnich określeń nie należy oczywiściepojmować w duchu filozofii chrześcijańskiej. Po­

jęcie „ocaleniaSartre —jak sam to przyznawał — zaczerpnął odSpinozy. Szu­

kać ocalenia i dążyć doabsolutu to kształtować świadomie sweżycie, poddawać je bezustannej i radykalnej transformacji, stale przezwyciężając samego siebie.

Tak pojęta filozofia czyni związek teorii i praktyki jednym ze swych głównych założeń i zarazempostulatów, działanie praktyczne jest tu traktowane nie tyle ja­

ko konsekwencja, coprzedłużenie filozoficznej koncepcji.

3 Por. J.-P. Sartre, Zrozumienie Heideggera. (Fragment „Les Camets de la dróle de guerre ”), przeł. H. Puszko, „Sztuka i Filozofia” 5, 1992, s. 119.

Pytamywięc bo pytanie takie wtym przypadku jest zasadne, a problem jest filozoficzny: jakwychodzącod tekstów Sartre’a możnastarać się zrozumieć jego polityczne zaangażowanie? Wyprzedzając tok wywodów powiem od razu, iż nie należy sięspodziewać takiej odpowiedzi, że każdy krokSartre’a napolu poli­

tyki znajdzieswewytłumaczenie w odpowiednim cytacie zjego prac filozoficz­ nych.Związek międzyfilozofią Sartre’a a uprawianą przezeń polityką nie na tym polega. Zanim przedstawię w tej sprawie pewne sugestie, chcialabym wprowa­ dzić niezbędne informacje historyczne,tak aby problem Sartrowskiego zaangażo­

wania mógł zostać przedstawionywbardziej konkretnej formie.

Otóż można wyróżnić cztery etapy politycznejdrogiSartre’a.

Do 1939roku Sartrebył całkowicie apolityczny, nawet programowo niegło­ sował. Istniejące burżuazyjne społeczeństwo i kapitalistycznysystemwzbudzały w nimodrazę, ale równieodpychającewydawały mu się próby ustanowienia spo­

(4)

łeczeństwasocjalistycznego. ZSRR był wówczas dla Sartrea symbolem „cywili­ zacji inżynierów”, zaś inżynier to w Sartrowskiej nomenklaturze obraźliwe wyz­ wisko, symboli uosobienie człowieka owładniętego „duchem powagi”. Za równie

„poważnych” uważał wówczas Sartre takżewszelkich rewolucjonistówi samego Marksa. Wszyscy ci ludzie czynu, którzy chcą zmieniaćświat, zaczynają go trak­

tować „poważnie”: szukają w nim obiektywnychpraw, regułi wartości, przyzna­ mu moc determinowanialudzkich działań, gdyżzapominająo własnej wolnoś­ ci. Zaprzeczeniem takiej postawy był „człowiek samotny”, który wprawdzie przeciwstawia się społeczeństwu, ale czyni to wyłącznie w sferze refleksji i nie wikłając się w żadne prozaiczne walki czy konflikty — poszukuje własnej prawdy i osobistego ocalenia. Właśnie z „człowiekiem samotnym” Sartre wów­ czas się utożsamiał. Gdy w 1936 roku wybuchła wojna w Hiszpaniii przyjaciel Sartrea, hiszpański malarz mieszkający we Francji, Fernando Gerassi, opuścił rodzinę, byczynnie wesprzeć walczących republikanów, Sartre nawet przezchwilę nie myślał o tym, bymu towarzyszyć. Gerrasi 18 lipca 1936 roku wyjechał do Hiszpanii, zaś Sartre kilka dnipóźniej wyruszył w turystyczną podróż po Italii ina­

pisał nowelęDepaysement {Wygnanie), której opublikowany fragment traktuje nie o wojnie, lecz ojedzeniu. Jak widać, ówczesna postawa Sartreaniczym nie przypominapóźniejszegofilozofa zaangażowanego.

Etap drugi to lata 1940-1952. W tym okresie Sartre starał się zerwać z mi­

tem „człowieka samotnego”. W czasie okupacji próbowałchoć bez powodze­

nia uczestniczyć w rodzącym się ruchu oporu, zakładając wraz z Mauricem Merleau-Pontym grupę o nazwie„Socjalizm i wolność. Całe to przedsięwzięcie szybko skończyło się porażką, grupa nie odegrała żadnej roli i wkrótce się roz- padła. Pierwszy krok w stronę działania i polityki został jednak dokonany. Po nim następują dalsze. W 1945 roku Sartre od „czystej” filozofii przechodzi do blisko już związanej z politykądziałalności publicystyczno-dziennikarskiej. Zo- staje redaktoremnaczelnym „Les Temps Modernes, pisma otwartego naproble­

my epoki i usiłującegokształtować opinię publiczną. W 1948 rokuSartre wkra­

cza jeszcze bardziej zdecydowaniew sferę polityki, godząc się wejśćdo kierow­ nictwa„Le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire”, ugrupowania, które za swój celstawiało zbudowanieEuropy wolnej,demokratycznej oraz niezależnej zarówno od Stanów Zjednoczonych, jak iod ZSRR. Szybko, bo już w 1949 ro­

ku, Sartre zrozumiał jednak, że byłyto naiwnemrzonki i zrezygnował z udziału w stowarzyszeniu. W tym czasie filozof, choć jest już „zaangażowany”, nie prze- stajejednakbyć krytyczny, zresztą wstosunkudo wszystkich sił politycznych, na przykład wobec ruchu komunistycznego i wobec ZSRR pełenjest niechęci i nie­ ufności.

Etap trzeci to lata 1952-1968. Następuje wówczas kolejne przeobrażeniepo­ stawy Sartre’a. Staje sięon politykiem, choć wartopamiętać, żenie brał nigdyu- działu w żadnych strukturachwładzy: była to raczej — jakto określiłMerleau- -Pontypolityka perprocura, postawa polityczna manifestowanapublicznie,

(5)

pisanie listów, polemik, interwencji, uczestniczenie w różnego rodzaju kongre­

sach, konferencjach, dyskusjach i manifestacjach, nie zaś faktyczne działanie i bez­

pośredni udział w kształtowaniu relacji społecznych. Począwszy od 1952 roku Sartre całkowicierezygnujezneutralnościwobeckonfliktu dwóchbloków.Ostro krytykujedawnych towarzyszy z RDR, uznaje ZSRRza jedynego prawdziwego obrońcępokoju,a partię komunistyczną — choć nigdy nie zdecydował się do niej wstąpićuważa za reprezentanta interesów całego proletariatu. Stanowisko ta­

kiereprezentujeSartre— z grubsza biorąc przezblisko piętnaście lat. Dopie­

ro wydarzenia majowe we Francji w 1968 roku katalizatoremnowej przemia­

ny. Przy tej okazji Sartre spostrzega, że „komuniści boją się rewolucjii przy­ czyniają się do zdławienia spontanicznegobuntu młodzieży. Dopiero wtedy na­

stępuje całkowite zerwanie Sartre’az FPK,która zostaje przez niego uznana za najbardziejzachowawcząpartię we Francji.

Od tego momentu rozpoczyna się czwarty etap politycznej drogi Sartre’a, określony przez zwrot ku ugrupowaniom lewackim. Rezygnujętu z jego opisu, bowiem w dalszych rozważaniach koncentruję się na analizie przejścia między etapem pierwszym a drugim oraz drugim a trzecim. Chcębowiem zbadać, jak to się stało, że „człowiek samotnyprzeobraził się w filozofa „zaangażowanego”, oraz co sprawiło, że zaangażowanie to przybrało postać lewicowych i prora­

dzieckichsympatii.

W oczach samego Sartre’a wszystkie wspomniane wyżej przeobrażenia przy­ bierająpostać raptownych zwrotów, nagłej i niespodziewanej decyzji, podjętej pod wpływem takich czy' innych wydarzeń historycznych. Pierwszy zwrot spo­

wodowaławojna, pobyt wobozie jenieckim, doświadczenia okupacji. Natomiast zwrot w stronę komunizmu dokonany został, wedle opisów Sartre’a, pod wpły­ wemwydarzeń związanych z manifestacją, zorganizowaną przezFPK przeciwko wizycie w Paryżu amerykańskiegogenerałaRidgweya. Można by odnieść wraże­

nie,że to określona sytuacja historycznawymuszałana filozofietakie anie inne decyzje. Sartre niejednokrotnie przecież stwierdzał, że nie był „stworzony” do polityki,że niejako został zmuszony do tego, by uprawiać.

Zauważmy, że takie stwierdzenia kłócą się z całościąSartrowskiej koncepcji filozoficznej i mamy prawo potraktować je jako formę fałszywej świa­ domości, która szuka obiektywnych uzasadnieńdla własnychdecyzji,wpada­

jącw ten sposób w złą wiarę. Ponadto wyjaśnienie odwołujące się dotego, co czysto przypadkowe, nie pozwoliłoby na żadne generalizacje. Sugerowałoby, że związek pomiędzy filozofiąa polityką jest również czysto przypadkowy, a po­ lityka jest czymś w rodzaju odkurzacza, wciągającego w siebie z równą siłą wszyst­

kie napotkane na drodzeobiekty. Jestto skądinąd wyobrażenie pociągające; na­ wettak zwykle przenikliwa Hannah Arendtw podobnym duchu opisujewkrocze­

niefrancuskich intelektualistów w świat polityki; „Upadek Francji, którydlanich był wydarzeniem zupełnie nieoczekiwanym, w jednymdniu wymiótł polityczną arenę ich ojczyzny opróżniając dla marionetkowej błazenady łotrów lub głup­

(6)

ców, a pisarze, którzy normalnie nigdy nie uczestniczyli w politycznym życiu Trzeciej Republiki, wciągnięci zostali wpolitykę jak gdybysiłą jakiejśgigantycz­ nej pompy ssącej. Tak więc bez ostrzeżenia i prawdopodobnie wbrew swym oczywistym inklinacjom weszli w sferę sprawpolitycznych”4.

4 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przel. M. Godyń i W. Madej, wstępem poprzedził P. Śpiewak, Warszawa 1994, s. 15.

5 J.-P. Sartre, Intencjonalność jako kategoria egzystencjalna, przel. A. Milecki, w: Fi­

lozofia egzystencjalna, wyboru dokonali i wstępami opatrzyli L. Kołakowski i K. Pomian, Warszawa 1965, s. 317.

Jednak i odkurzacz nie wciąga wszystkich przedmiotów,na przykład takich, które zbyt dużelub zbyt ciężkie. Dlategowbrew Sartre’owi powiemy, że już jako „człowieksamotny” był on właśnie niejako „stworzony” do tego, byuwikłać sięwpolitykę. Jeśli nawet zmienił swe poglądy iswą postawę, reagując naokreś­

lone wydarzenia historyczne, to nie odciskały sięone na nim przecież jak naka­

wałku wosku, lecz taka a nie inna reakcja była poprzedzana i współokreślana przez pracę filozoficznej refleksji.

Jakie są zatemfilozoficzne przesłanki pierwszej metamorfozy Sartre’a? Cóż takiego było w jego koncepcjifilozoficznej z okresu przedwojennego, co jeśli na­ wetsamonie spowodowało, touczyniłomożliwymzwrot ku aktywności politycz­ nej? Jak wspominałam, filozofię pojmował wówczas Sartre jako drogę umożli­

wiającą indywidualne„ocaleniei osiągnięcie „autentycznej egzystencji”. Filozof pozostałwprawdzie dla niegomiłośnikiem prawdy, ale owa prawda „człowieka samotnego” nie powinna przypominać uniwersalnych i „abstrakcyjnych” twier­

dzeń „fałszywychfilozofów, jestto bowiem prawda „konkretna iindywidualna”. Jednak gdzieijak jej szukać? Wielcy poprzednicy Sartre’a radzili w tymce­ lu zwrócić się ku samemu sobie i szukać prawdy we własnym wnętrzu. Cóż, kie­ dy Sartrewłaśniew latachtrzydziestych dzięki fenomenologicznym lekturomdo­ szedłdo wniosku, żeświadomośćniemażadnego„wnętrza, wktórym zamiesz­

kiwałybytakie czy innetreści. Jest ona czystym ruchem, strumieniem aktów in­ tencjonalnych. Tak więc Narcyz, poszukujący prawdyo sobie, nie odnajdziejej wpatrując się w siebie jak w lustro. Dlatego Sartrowski „człowiek samotny”

szybko sobieuświadamia, że jego cel podstawowy — tzn. metafizyczne ocalenie i zdobycie samowiedzy jest nierealizowalnybez udziałuinnych jednostek. W By­

cie i nicości Sartre stwierdza, że samowiedza każdej jednostki musi być zapo- średniczona przez inną świadomość,żeindywidualne ocalenie uzależnione jest od charakteru relacji, wjakich jednostka pozostaje z innymi ludźmi. Postulat zaan­ gażowania,otwarcia się na innych ludzi, to jedynie rozwinięcie odkrycia o wiele wcześniejszego, odnotowanego między innymi wpochodzącym z 1934 roku szki­ cu o Husserlu: „wszystko łącznie znami jest w świecie, pośród innych. Odnaleźć siebie możemy niewniewiedzieć jakimodosobnieniu, lecz na drodze,wmieście, w tłumie rzecz pośródinnychrzeczy, człowiek pośród ludzi”5. Tak więc „bru­

(7)

talnie uspołeczniająca wojna” pomogła Sartre’owi określićkierunek dalszychpo­ szukiwań, ale podsunęła mu onajedynie odpowiedzi napytania, które zrodziły się na obszarze wcześniejszejrefleksji filozoficznej.

Podobnie sprawysię mają wprzypadkuowegodrugiego przełomu. Otonagle od roku 1952 — filozofnienawidzący wszelkiego typu rewolucjonistów owład­

niętych „duchem powagi”,stajesię sojusznikiempartii i to partiikomunistycznej, filozof wolności opiewanej na różne sposoby, zaczyna gloryfikować kraj brutal­ nie tę wolność depczący. Sartre doskonalewiedział, na przykład, o istnieniu obo­

zów koncentracyjnych w ZSRR iw 1950 roku wrazzMerleau-Pontym piętnował ichistnienie na łamach „Les Temps Modemes”. Nie przeszkadzało mu to jednocześ­

nienapisać popodróży do ZSRR w roku 1954, że jestto kraj, w którym panuje całkowita wolność i który wskazuje drogę wszystkim innym państwom, w tym także Francji. Czy istnieje jakaś zależność między sposobem, wjaki Sartre uspra­

wiedliwia komunizm i swą proradziecką postawę, ajego najbardziej fundamen­ talnymiprzekonaniamifilozoficznymi, wyrażonymi wByciei nicości!

Zgodnie z proponowanąprzezemniehipotezą interpretacyjną, na powyższe pytanie należałoby odpowiedzieć twierdząco. Rzetelne wykazanie, na czym ów związek polegał, wymagałoby drobiazgowejanalizy. Tu wskażę jedynie kierunek możliwych poszukiwań.

Otóż Sartrowska postawa politycznamoże być łączona zarówno z określo­

nymiuznawanymi przez filozofa ideaminegatywnymi, jak i pozytywnymi. Wedle Sartre’a istniejący porządek burżuazyjnyto świat, wktórymhumanizm jest czys­ iluzją, wszechwładniepanuje alienacja i rządzi przemoc wtakiej czy innej po­

staci. Trzeba więc działaćkonsekwentnie i radykalnie, abyowo zło unicestwić.

Takie przekonania mniej czy bardziej wyraźnie przez Sartre’a głoszone mogły być negatywnym punktem wyjścia sojuszu filozofa z komunistami: cho­ dziłoby o przyłączenie się do politycznej siły,mającej na celu zniszczenie kapita­ lizmu i burżuazji.Jednak taka anarchistyczna postawa zostaje uzupełniona o po­ zytywną ideę historiozoficznego optymizmu, którego składnikiem było przekona­

nie o istnieniutzw. „postępowejprzemocy”, czyli inaczejmówiąc przemo­

cy w słusznej sprawie.

Przemoc króluje wszędzie, co do tego Sartre nie ma żadnychwątpliwości. W tym samymmomencie, gdy Rosjanie wysyłają swoje czołgi na Węgry, Francuzi i An­ glicy rozpoczynają walkę o kanałSueski. Abstrakcyjny moralizm pięknoduchów, wedle opinii Sartre’a, wyklucza możliwośćwszelkiegopolitycznego działania i wos­ tatecznym rozrachunku podtrzymuje istniejącą nędzę, wyzysk i alienację. Tak więc trzeba uznać,żeakty przemocy nie równoważne: istnieje przemoc, która pro­

wadzi do wzmocnienia swego panowania na świecie (na przykład faszyzm), ale też istnieje „przemoc «postępowa»”, która zmierza do tego, by ostatecznieuni­

cestwićwszystkiesweformy i przejawy. Abyte rodzaje przemocy móc odróżnić i ocenić,trzeba mieć jakiśabsolutnypunkt odniesienia. DlaSartre’a staje się nim komunizm, pojęty jako model „prawdziwie ludzkiej” wspólnoty. Uznąje on jed­

(8)

nocześnie— i jest to niczym nie uzasadniony akt wiaryże ZSRR i partie ko­ munistyczne, mimo chwilowych błędówi wypaczeń, mają na celu właśnie urze­ czywistnienie tego ideału; jeśli odwołują się do przemocy, to jedynie po to, by wszelką przemoc ostatecznie wyeliminować.

Rozumowanietakiepojawiające się zawsze wtedy,gdy ktośpróbuje reali­

zowaćjakąś społeczną utopię — nie zostało po 1952 roku wymyśloneprzez Sar- tre’a ad hoc. Sama idea przemocyjako podstawy stosunkówmiędzyludzkich jest niewątpliwie istotnym składnikiemfenomenologicznej ontologii rozwijanej w By­

cie i nicości. Pojawia się natomiastwątpliwość, czy w ontologii tej jest miejsce na ów historiozoficzny optymizm, zawierający w sobie ideę postępu oraz hipo­

tezę, że możliwe jest zbudowanie wspólnoty społecznej wolnej od walki, alienacji iprzemocy. „Człowiek jest męką nadaremną, „piekło toinni” oto najczęściej cytowane słowa napisane przezSartre’a.

Jednak moim zdaniem wymowa Bytu i nicościniejest wcale tak jednoznacz­ na ioczywista. Istnieją przesłanki do innego, „optymistycznego” odczytania tego dzieła. Zawarta wnim koncepcja „zlejwiary” dopełniona jest przecieżideą „re­ fleksji oczyszczającej. Projekt psychoanalizy egzystencjalnej — oparty na zało­ żeniu, że dzięki rozumieniuadekwatneuchwycenie podmiotowości jest możliwe

— każę inaczej spojrzeć na wypowiedzi o nieuchronności uprzedmiotowienia w re­ lacjach międzyludzkich. Obok perwersyjnej „miłości piekielnej”,któradąży dou- nicestwieniacudzej wolności, istniejetakżew Sartrowskich opisach „pascalow- ska miłość-szacunek”, oparta na wzajemnymuznaniu świadomości,na wspólno­ ciei komunikacji.

Tak więc, w filozoficznychdziełachSartre’a odnajdujemymyśli,na których wspierało sięjego późniejsze polityczne zaangażowanie. Inaczej mówiąc: to filo­

zofia doprowadziła Sartre’a do polityki. Nieznaczy to oczywiście, żetaki sposób uprawiania refleksji filozoficznej musiał skończyćsię dokładnie takim zaangażo­ waniem w politykę. Rozwijając sprawę bardziej konkretnie i szczegółowo, nale­ żałoby choćby zwrócić uwagę z jednej strony na czas, w którym tworzył i działał Sartre („epoka intelektualistów,kiedy to panowało przekonanie, iż uczeni, pisa­

rze, twórcy powinni troszczyć się o sprawy„miasta”, civitas), z drugiej zaś być może po prostu uwzględnić jednak osobowość Sartre’a, cechy jego charakte­ ru (wedle Raymonda Arona Sartre był „sumieniem powszechnym” i „wściekłym huraganemjednocześnie). Wszystkie te filozoficzne, historycznei osobisteuwa­

runkowania niejednak — trzeba to mocno podkreślić przyczynami, od­

działującymi na biernie im się poddającąjednostkę; tworzą one raczej zespół okoliczności, sytuację, w ramach której Sartre dokonał wyboru swej politycznej drogi.

W każdymrazie Sartre tojeszczejeden przypadek filozofa, który chciałby zostać jeśli nie królem, to jegonauczycielem i sędzią. Przyczym wyprowadzane z filozofii Sartrowskiewizje polityczne były dalekosiężne i radykalne. Sartrechciał nie tyle poprawić losczłowieka — co da się zrobić jedynie metodą małych kro­

(9)

ków, jak dowodził Popper ile myślał o jego „zbawieniu”, całkowitym spełnie­

niu ludzkiegopowołania. Kiedy ktoś taki włącza sięwżycie polityczne, nigdynie jest reformatorem,lecz domagasię rewolucji, zmianradykalnych, natychmiasto­ wychi całkowitych. Wtedy zaś narażony jest na pokusęgwałtu i przemocy, albo przynajmniej ma skłonność do usprawiedliwiania takiej czy innej niegodziwości, popełnianej po drodze do szczytnegocelu. I nie ma to nic wspólnego z lewico­ wym czyprawicowym kierunkiemowego politycznegozaangażowania — sądzę, że gdyby Sartre żył w niegdysiejszymZSRR, byłby radykalnieprawicowy, a za zbawienie dla całegoświata uważałbypolitykę Stanów Zjednoczonych.

Przypadek Sartre’amożna skwitować mówiąc o fanatyzmie, zadufaniu, śle­

pocie czy wręcz głupocie politycznej. Może tobyćjednak również okazjado uświa­

domienia sobie pewnejważnejprawdy. Oto nikt na ogół nie chce, by rządyspra­

wował tyrandziałający według rad Machiavellego,tzn. zamiastsiłyargumentów

filozoficznychw swej ostatecznej podstawie uznającyjedynie argument siły.

Wszyscy zgodni, że polityka powinna opierać się na wartościach. Rzeczw tym, że muszą one być traktowane,jak pisał Popper, z „intelektualnąpokorą”, tzn.

trzebazakładać, żenietowartości absolutne, że częstojedne wykluczają dru­

gie, że ich realizacja możeprowadzić do ichunicestwieniaitd. „Polityczny gnos- tycyzm”, czyli przekonanie, żerozwiązało się zagadkę historii i poznało sposób na zbudowanie społeczeństwa naprawdę racjonalnego i absolutnie doskonałego, jestbowiem niebezpieczny dla wszystkich, w tym także dla gnostyka. Sartre był właśnie takimgnostykiem; opieranie się na takiej koncepcji popychało go do poli­ tycznego radykalizmu,tzn. do podejmowaniakroków bardzo ryzykownych, by nie powiedzieć rozpaczliwych. Takie postępowaniezawsze kończy się porażką i roz­

czarowaniem, naraża na kpiny i potępienie. Sartre sam w pewnym momencie uświadomił sobie, że „ocalenie jestułudą: nie możnazostać ocalonym aniprzez literaturę(na co długo miał nadzieję), ani przez politykę, a „poszukiwanie abso­ lutu” (na przykład doskonałej wspólnoty) Jestprzejawemneurozy”. Jest to cho­ roba często spotykanaprzemyślenie przypadkuSartre’abyć może pomogłoby się na nią uodpornić.

A philosopher-politician.The case ofJ. P. Sartre

The author raises the question, if a philosopher can be evaluated on the groundsof his biography, andespecially on thebasis of his political activity. She claims that it is quite appropriate to do so in the case of J. P. Sartre. His pub­

lished works and hisbiographymade one piece, as philosophy had brought him to politics and hisactivitieswere an implementationof his ideas.

Figure

Updating...

References

Related subjects :