• Nie Znaleziono Wyników

Mariologia na przełomie wieków

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mariologia na przełomie wieków"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Marian Kowalczyk

Mariologia na przełomie wieków

Salvatoris Mater 3/2, 347-351

(2)

W

„Bibliotece Mariologicznej” ukazała się trzecia z kolei pozy­ cja Polskiego Towarzystwa M ariologicznego pod tytułem: „Mariologia na przełomie wieków”. Tytuł książki pokrywa się z ha­ słem sympozjum mariologicznego, które obyło się w dniach 27-28 paź­ dziernika Roku Wielkiego Jubileuszu w Niepokalanowie . Wzięło w nim udział blisko 100 osób, duchownych i świeckich z całej Polski.

Materiały z sympozjum zostały opublikowane pod redakcją na­ ukową ks. prof. Lucjana Baltera SAC i o. dr. Piotra Marii Lenarta OFM Conv, którzy dopracowali i przekazali do rąk czytelników in­ teresujący i niezwykle aktualny zapis refleksji mariologicznej u pro­ gu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Całość publikacji została po­ przedzona słowem wprowadzającym ks. dr. Teofila Siudego, Prze­ wodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz tekstem przemówienia powitalnego, które wygłosił ojciec prowincjał dr Grze­ gorz Bartosik OFM Conv w imieniu całej wspólnoty franciszkańskiej, a zwłaszcza franciszkanów z N iepokalanow a (miejsca obrad III Ogólnopolskiego Kongresu Mariologicznego w roku 1972, poświę­ conego mariologii O jca Maksymi­

liana Marii Kolbego).

W związku z uwrażliwieniem organizatorów i uczestników niepo- kalanowskiego sympozjum na wszystko, czym żyje Kośdół, publikacja uwzględnia trzy różne, a zarazem uzupełniające się tematy dotyczące mariologii na prze­ łomie wieków.

Ponieważ kilkunastu uczestników wspomnianego sympozjum aktywnie uczestniczyło w X X Międzynarodowym Kongresie Mario- logiczno-Maryjnym, pozostali zaś byli nim żywo zainteresowani, pierwsza część opublikowanej refleksji dotyczy zagadnień Jubileuszo­ wego Kongresu M ariologiczno-Maryjnego, który odbył się w Rzy­ mie. Najpierw zamieszczono w niej „Spostrzeżenia po X X Między­ narodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym”, które zaprezen­ tował na sympozjum ks. dr Kazimierz Рек M IC z Lublina, a uzupeł­ nił ks. Lucjan Balter, zwracając uwagę na miejsce obrad, jakim było Sanktuarium Matki Bożej M iłości w Rzymie. Ks. Рек przypomniał historię międzynarodowych kongresów mariologicznych, która za­ częła się w Roku Jubileuszowym 1950 (natomiast I

Międzynarodo-* Mariologia na przełomie wieków (M ateriały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystw o M ariologiczne, N iepokalanów , 27-28 X 2 0 0 0 r.), red. L. Baker SAC, P.M. Lenart O F M C o n v (Biblioteka M ariologiczn a, 3), Wyd. Polskie Towarzystwo M ariologiczne, Częstochow a-N iepokalanów 20 0 1 , ss. 204.

M arian Kowalczyk SAC

Mariologia na

przełomie wieków

SALVATORIS MATER

(3)

wy Kongres Maryjny odbył się już w roku 1900). Następnie zwró­ cił uwagę na fakt, że X X Międzynarodowy Kongres Mariologicz- no-Maryjny był wyjątkowy ze względu na metodę pracy oraz głę­ boką tematykę, nawiązującą bezpośrednio do tematyki Roku Jubi­ leuszowego: „Misterium Trójcy a M aryja”. Na podkreślenie zasłu­ guje wydobycie na światło dzienne dorobku mariologicznego kra­ jów pozaeuropejskich: obrady toczyły się przed południem na sesjach plenarnych, a po południu w 11 grupach językowych (afrykańska, angloamerykańska, azjatycka, chorwacka, francuska, włoska, latyno­ amerykańska, portugalska, hiszpańska, niemiecka i polska, którą kierował ks. T. Siudy). Wygłoszono łącznie 18 wykładów na sesjach plenarnych oraz 146 w grupach. Prelegent zauważa, że Kongres analizował temat w sposób akademicki, zwracając uwagę na obec­ ność wybranego tematu w różnych źródłach, preferując jednak - zalecane przez Sobór Watykański II - dane Biblii, patrystyki i litur­ gii, które ujmują mariologię w perspektywie historiozbawczej oraz nie stanowią przeszkody w podejmowaniu dalszych inicjatyw eku­ menicznych, co powinno skłonić do ożywienia i zdynamizowania działań teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Jako teologicz­ ne podsumowanie Kongresu ks. Рек przyjął testament René Lauren­

tina: Bóg jest miłością (wszystko od Niego pochodzi i do Niego zmie­

rza; buduje jedność, wspólnotę); Bóg jest relacją (absolutną); Maryja jest „relacją Boga” (relacja Matki, relacja miłości); Maryja jest zatem

ikoną relacji z Bogiem (w konsekwencji także z człowiekiem)\

Mariologię pozaeuropejską prezentował referat dr. Romana M a­ zurkiewicza z Krakowa zatytułowany: „Misterium Trójcy Świętej a Maryja w pracach Sekcji Afrykańskiej i Azjatyckiej”. Autor refera­ tu wielokrotnie nawiązuje do Synodów biskupów, zorganizowanych specjalnie dla tych kontynentów, oraz do treści posynodalnych ad-

hortacji apostolskich - Ecclesia in Africa (1995 r.) oraz Ecclesia in Asia

(1998 r.), zwracając szczególną uwagę na problem związku dzieła ewangelizacji z zagadnieniem inkulturacji wiary. Interpretując zwią­ zek Trójcy Świętej i Maryi, Roman Mazurkiewicz podkreśla wagę afrykańskiej teologii emmanuelickiej, odwołującej się do centralne­ go w dziejach świata faktu historiozbawczego, jakim było Wcielenie Słowa-Emmanuela. Gdy chodzi o Sekcję Azjatycką, to godne pod­ kreślenia jest zauważenie faktu, że właśnie w Azji rozpoczęła się historia chrześcijaństwa, tutaj bowiem, w Palestynie, narodził się z Dziewicy Maryi Syn Boży, tutaj żył, umarł na krzyżu i zmartwych­ wstał. Autor artykułu zauważa, że dzięki zrozumieniu zbawczego

1 Cały tekst zob. R. LAURENTIN, Maryja a Trójca Święta w aspekcie ponadkulturowym,

(4)

działania Trójcy Świętej, jawiącego się również w misterium Maryi, postrzegany jest problem praw człowieka i przemocy wobec kobiet. Zwraca też uwagę na potrzebę ukształtowania kultu maryjnego i pobożności Ludu Bożego, opartych na solidnych podstawach teo­ logicznych. Dla ludów Azji (ale nie tylko Azji), których codzienne życie upływa wśród bólu i udręk, niezmiernie ważny jest fakt, że Najświętsza Dziewica okazuje troskę dla praw człowieka - poczynając od brzemiennej w skutki odpowiedzi na wezwanie do Boskiego macierzyństwa, poprzez nawiedzenie Elżbiety, interwencję w czasie godów w Kanie Galilejskiej, aż po świadectwo spod Krzyża.

Dzięki oryginalnemu ujęciu i aktualności orędzia miłosierdzia Bożego w Kościele i w świecie, na szczególną uwagę zasługuje arty­ kuł ks. prof. Lucjana Baltera „Trójca Święta a M aryja w świetle «Dzienniczka» św. Faustyny Kowalskiej ( f l9 3 8 ) ”, który prezentował treść referatu wygłoszonego w Rzymie na plenarnej sesji w pierw­ szym dniu Kongresu. Autor wskazał w nim na osobiste zaintereso­ wanie tematyką i wyjątkową znajomość szczegółów życia św. Fau­ styny, która przejawiała niezwykłą głębię spojrzenia na tajemnicę Trójcy Świętej w Jej relacji do Maryi.

Druga część publikacji nawiązuje do pięćdziesiątej rocznicy ogło­ szenia przez Piusa X II dogmatu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który zamieszcza w całości w łacińskiej (oryginalnej) i pol­ skiej wersji językowej. Pierwszy artykuł jest zapisem referatu o. prof. Stanisław a Celestyna N apiórkow skiego i nosi tytuł: „D ogm at 0 Wniebowzięciu w 50. rocznicę ogłoszenia”. Ojciec profesor, jako wybitny mariolog i ekumenista, ukazuje rozwój świadomości wiary co do wniebowzięcia Maryi, począwszy od czasów patrystycznych aż do momentu ogłoszenia dogmatu, następnie prezentuje samą treść dogmatu oraz jego uzasadnienie, które nie przekonuje w żadnym stopniu protestantów. M otywując znaczenie ogłoszenia dogmatu, o. Napiórkowski stwierdza, że rozjaśnia on tajemnicę Kościoła oraz rzuca światło na chrześcijańskie rozumienie człowieka, który ma udział w tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Takie ujęcie pozwa­ lało tradycji Kościoła uczyć o śmierci Maryi i Jej zmartwychwstaniu, które - jak mocno podkreślił ks. prof. Lucjan Baker, nawiązując do 1 Kor 15 - jest po prostu zmartwychwstaniem. Podobne myśli i uza­ sadnienia biblijne, w nawiązaniu do współczesnej eschatologii, znaj­ dujemy w referacie ks. prof. Wojciecha Życińskiego SDB z Krako­ wa, który zaprezentow ał ekum eniczne w ątpliw ości i nadzieje w 5 0 lat od ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Pojawiły się one również w żywej i twórczej dyskusji po referatach.

3 4 9 M ar io lo g ia na p rz eło m ie w ie k ó w

(5)

W związku ze znaczeniem objawień fatimskich dla współczesne­ go świata i Kościoła trzeciego tysiąclecia, w Roku Jubileuszowym ogłoszono tzw. trzecią tajemnicę fatimską, dokonano beatyfikacji „dzieci fatimskich”, a figurę Matki Bożej sprowadzono z Fatimy do Rzymu na Jubileusz Biskupów. Nie dziwi więc, że trzecia część pu­ blikacji jest wydobyciem na światło dzienne swoistego świadectwa polskich mariologów: ks. Józefa Krasa, ks. Lucjana Baltera i o. Sta­ nisława Celestyna Napiórkowskiego, którzy na sympozjum w Nie­ pokalanowie przekazali własne doświadczenie pielgrzymowania do Fatimy oraz wpływu M atki Bożej Fatimskiej na upadek systemu komunistycznego w Rosji i nawrócenie całego świata. Ks. dr Józef Kras z Lublina z wielką kompetencją zaprezentował temat „Fatima dzisiaj”, podkreślając zwłaszcza, że Fatima jest niewątpliwym znakiem czasu danym nam na przełom wieków i tysiącleci.

Zgodnie z ogólnym przekonaniem uczestników sympozjum ma­ riologicznego w Niepokalanowie, orędzie fatimskie nie odnosi się jedynie do przeszłości, ale dotyczy w całej pełni odradzającej się dzi­ siaj masonerii z jej jawnym i ukrytym programem niszczenia Kościo­ ła, przestrzega przed nowoczesnym racjonalizmem z programem absolutyzacji człowieka oraz stanowi antidotum na wskrzeszoną gnozę (New Age), która neguje Kościół jako wspólnotę Ludu Boże­ go, redukując chrześcijaństwo do bliżej nieokreślonych przeżyć we­ wnętrznych i kładzie nacisk na świadomość indywidualną. Myśli te potwierdzają niezwykle malownicze refleksje ks. prof. Baltera o jego trzech pielgrzymkach do Fatimy oraz doświadczenie o. prof. Napiór­ kowskiego z Fatimy, Petersburga i Irkucka. Całość wywodów o ta­ jemnicy Fatimy uzupełnia tłumaczenie trzeciej części „Tajemnicy” fatimskiej wraz z oświadczeniem Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano oraz komentarzem teologicznym Prefekta Kongregacji Na­ uki Wiary, kard. Josepha Ratzingera.

Nie trzeba dodawać, że prezentowana publikacja zasługuje na zgłębienie poruszanych w niej zagadnień i uczynienie z nich zarów­ no materiału do dalszych refleksji, jak i pokarmu życia duchowego, którego Maryja doświadczyła jako doskonały wzór relacji człowie­ ka z Trójcą Przenajświętszą. Jan Paweł II widzi w tej relacji najgłęb­ szą podstawę odnowy pobożności maryjnej w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa. Dlatego w homilii na zakończenie Kongresu Maryj- no-Mariologicznego oraz Światowego Jubileuszu Sanktuariów M a­

ryjnych Papież z całą stanowczością przypominał, że kult Maryi, aby

(6)

- musi mieć mocne oparcie w Piśmie świętym i w Tradycji, podkre­ ślać wartość liturgii i z niej czerpać niezawodne wskazania dla bar­ dziej spontanicznych form przejawów pobożności ludowej;

- winien się wyrażać przez wysiłek naśladowania Tej, która jest cała święta, na drodze do osobistej doskonałości;

- winien wystrzegać się wszelkich przesądów i płytkiej łatwowierno­ ści, należycie interpretując, zgodnie z rozeznaniem Kościoła, nadzwy­ czajne wydarzenia, przez które Najświętsza Panna nierzadko się ob­ jaw ia dla dobra Ludu Bożego;

- musi prowadzić zawsze do źródła wielkości Maryi, stając się nie­ ustannym Magnificat, hymnem uwielbienia Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Słowa papieskiej homilii do głębi poruszyły nie tylko obecnych na Placu św. Piotra, lecz także wszystkich uczestników sympozjum. W sposób szczególny doceniono słowa, które Jan Paweł II wypowie­ dział na końcu homilii od siebie (nie znaleziono ich bowiem w ofi­ cjalnej wersji przekazanej dla prasy). Do wielokrotnie powtarzanych słów „Ad Jesum per Mariam”, Jan Paweł II dodał: „... ale także ad Mariam per Jesum!” . Te słowa Papieża trzeba przyjąć z najwyższym uznaniem i wdzięcznością i - jak zauważył o. prof. Napiórkowski - wykorzystać je dla „zdrowia mariologii” , poświęcając temu zagadnie­ niu najbliższe sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

351 M ar io lo g ia na p rz eło m ie w ie k ó w

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tak. Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia wpływu środków Dodatkowego Limitu Kredytu na rachunek wskazany przez Klienta. Spłata kredytu przed

Zamawiający oceniał będzie niezależnie oferty na każdy z bloków tematycznych – tematów szkoleniowych. Wybrany Trener zobowiązany będzie do przeprowadzenia danego

A nie jest to łatwe, jeśli zaobserwujemy już u zamkniętego zwierzęcia „ru- chowy amokˮ, kiedy myszochomik wykonuje liczne salta (odbijając się od wieka terrarium),

T his dissertation is motivated by challenges in developing data­based approaches to improve the dynamic condition assessment of catenary using condition moni­ toring data of the

42 Opracowanie papieskiej teologii Fatimy jest o tyle trudne, że fatimska inspiracja spotyka się u Jana Pawia II z wieloma naczelnymi wątkami jego nauczania, takimi

Na tle powyższej prezentacji oraz stara­ jąc się ująć w ramy ekologii człowieka to, co nie jest przedmiotem specjalnego zaintere­ sowania innych istniejących dziedzin wie­

Rijnland wilde vooral zijn boezem veiligstellen, want daar zou door het verlies van de Meer maar een fractie van overblijven - terwijl op die kleinere boezem alle

Artur Piszek, Krzysztof Stachura Evernote: zastosowanie notatnika internetowego do badań jakościowych.. zbierają bardzo wiele różnego rodzaju danych (np. przy

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska wy- kazu nieruchomości własności Gminy ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3266/3 o powierzchni 6 m 2

Dyskutuje się mniej o metodaoh modli­ twy, nie analizuje się jej podziałów, systemów, uwarunkowań - ale docieka się samej racji jej bytu"".. Mając przed

To investigate the potential benefits of the stakeholder visualization tool, four design experts applied the new analysis framework, which was based on the Multilevel Design

This report describes how an order point of a stock control system is computed by simulation.. The stock control system is of the type (s,S), which means that there will be a

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright

Detection of moving targets with wideband radar faces range migration phe- nomenon which is used to resolve velocity ambiguities in low pulse repetition frequency mode..

The Grenvillian (1.1–0.9 Ga) Santa Marta–Nova Brasilân- dia belt is exposed mainly in Precambrian uplifts in the Andes and in the Nova Brasilândia belt in the extreme southwest of the

P rzyjąć też m ożna, że ew en tu aln e dalsze ubytki, do których nie zdołano dotrzeć, rów nież nie pow inny w płynąć w sposób zasadniczy na dotychczasow e

(...) Miłość nastolatka jest w znacznym stopniu próbą określania własnej tożsamości za pomocą projektowania rozproszonego obrazu wła- snego ‘ego’ na ‘ego’ kogoś

A Avignon où retournèrent les adversaires et rivaux des papes de Rome, on continua, il est vrai, à tenir ces beaux et soigneux registres, caractéristiques de

** uzupełnić jedynie w przypadku wniosków po procedurze odwoławczej, w przypadku braku możliwości podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku kiedy projekt skierowany jest

Oferta publicznych usług opiekuńczych może być postrzegana jako ingerencja w rodzinną autonomię i obowiązki. Z drugiej strony brak takich usług może być postrzegany

Te rzekome myśli średniowiecznego serbskiego władcy Stefana Nemanji, dotyczące języka, wielu przyjęło jako hasła, które m ożna urzeczywistnić, a utwór spotkał

Natomiast rzadko widać poczucie misyjności u dziennikarzy, w znaczeniu możliwości wpływania na świadomość, nastroje i opinie ludzi, ale także możliwo- ści przekazywania

Biblioteka Cyfrowa UJK http://dlibra.ujk.edu.pl.. lon; niby radosny strój błogosławionych, jeszcze przysłonięty cieniem ziemskiego smutku. Między mniszkami siedzi kilka