Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1937.06.03, R. 19[!], nr 62

Pełen tekst

(1)

Cena numeru 10 grozy Opłacono gołówkg z góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW Wąbndna9VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z w a rte k d n ia 3 c z e rw c a 1 9 3 7 r.

Hola i znaczenie Opieki Szkolnej

P a ń s tw o u tr z y m u je n a u c z y c ie li. S a­ m o rz ą d d o s ta rc z a lo k a li i o b s łu g i te c h n i­

c z n e j. A k to k u p i g lo b u s y , m a p y , a k w a ­ r ia , o k a z y m in e ra łó w , ro ś lin , ta b lic e p o ­ g lą d o w e i tp .?

P rz e c ie ż n ie d o p o m y śle n ia je s t le k ­ c ja g e o g ra fii b e z m a p , p rz y ro d y b e z o k a ­ z ó w , fiz y k i i c h e m ii b e z d o ś w ia d c z e ń w s p e c ja ln e j p ra c o w n i.

J e s z c z e w r o k u 1 9 1 7 w y s z ło z a rz ą d z e ­ n ie , ż e p rz y k a ż d e j s z k o le p o w s z e c h n e j w in n a is tn ie ć t. z w . O p ie k a S z k o ln a . P rz e z w ie le la t n ie d o c e n ia n o z n a c z e n ia te g o z a ­ rz ą d z e n ia , O p ie k i S z k o ln e je d n a k is tn ia ły , p ra c o w a ły w c ic h o ś c i i s to p n io w o s ią ro z ­ r a s ta ły , z y s k u ją c c o ra z b a r d z ie j n a z n a ­ c z e n iu . K ry z y s s p ra w ił ż e r o la O p ie k i S z k o ln e j z n a c z n ie s ię ro z s z e rz y ła , ż e z a ­ c z ę ły o n e te ra z p o w s ta w a ć ja k g rz y b y p o d e s z c z u .

O p ie k a S z k o ln a to z e s p ó ł ro d z ic ó w , k tó r y w s p ó łp ra c u je z n a u c z y c ie lstw e m , p o m o g a ją c m u w a k c ji w y c h o w a w c z e j i s tw a rz a ją c im m o ż liw e n a jd o g o d n ie js z e w a ru n k i d la n a u c z a n ia . D o o p ie k i s z k o l­

n e j z w y k le g a rn ie s ię s p o ś ró d ro d z ic ó w e le m e n t n a jw a rto śc io w s z y , n a jb a r d z ie j u - s p o łe c z n io n y . D la te g o s to w a rz y sz e n ia te m im o p rz e w a ż n ie n ie w ie lk ie j ilo ś c i c z ło n ­ k ó w w y k a z u ją d u ż ą b a rd z o a k ty w n o ś ć . Z w ła s z c z a s z k o ły , g d z ie je s t k o o rd y n o w a ­ n y w y s iłe k n a u c z y c ie lstw a i ro d z ic ó w , o - s ią g a ją p ię k n e r e z u lta ty .

G łó w n y m z a d a n ie m O p ie k i S z k o ln e j je s t z a p e w n ie n ie s z k o le w s z e lk ie j p o m o c y , k o n ie c z n y c h d o n a u c z a n ia . S ą s z k o ły w P o lsc e , k tó r e , n ic m ó w ią c ju ż o ró ż n y c h m a p a c h , ta b lic a c h itp ., z a w d z ię c z a ją o p ie ­ k o m S z k o ln y m k o m p le tn ie u rz ą d z o n e w a r­

s z ta ty s to la r s k ie , to k a r n ie , ś lu s a rs k ie itp . S z e re g O p ie k z d o b y ło s ię n a z n a c z n y w y ­ d a te k 1 .2 0 0 z ł, k u p u ją c d la s z k o ły e p id ia ­ s k o p , je d n ą z n a jd ro ż sz y c h , le c z i n a jp o ­ trz e b n ie js z y c h p o m o c y s z k o ln y c h .

O p ie k i S z k o ln e w s w e j p r a c y n a w ią z u ­ b e z p o śre d n i k o n ta k t z u c z n ia m i d a n e j s z k o ły . W ty m c e lu z a rz ą d w y b ie ra z p o ­ ś ró d ro d z ic ó w o p ie k u n ó w , k tó r y c h z a d a ­

n ie m je s t s p e c ja ln e z a jm o w a n ie s ię je d n ą i s ta w ic ie le e p isk o p a tu o ra z a k c je k a to li- k la s ą . O p ie k u n k la so w y s ta r a s ię p o z n a ć ' c k ie . L ic z n e d e p e s z e z ż y c z e n ia m i n a d e - i

Krwawy odwet Niemców

za bombardowanie pancernika

W A L E N C J A . M in is te rstw o O b ro n y N a - ;p e d o w c e n ie m ie c k ie z b liż a ją s ię d o A lm e - ro d o w e j k o m u n ik u je , ż e w e d łu g u r z ę d o - ; rii o d s tro n y K a rla g e n y . O g o d z in ie 5 ,4 5 w y c h w ia d o m o śc i, o trz y m a n y c h z A lm ę - o k r ę ty te z n a jd o w a ły s ię w o d le g ło ś c i 2 0 ria , d z iś ra n o o k o ło g o d z in y 5 ,3 0 n a d e s z ła ' k im ., a z b liż y w s z y s ię n a o d le g ło ść 1 2 k im . ta m w ia d o m o ś ć , ż e p a n c e r n ik i 4 k o n trto r-1 o tw o rz y ły o g ie ń , b e z ż a d n e g o u p rz e d z ę -

W

S traszne nieszczęście

wskutek obsunięcia się góry

TORUŃ. Dzisiejszej nocy w miejscowości Kozielec powiecie świeckim nastąpiło katastrofalne obsunięcie się góry, położonej w pobliżu Wisły, na przestrzeni 110 m Stojący u podnoża dom mieszkalny Zarządu Dróg Wod­

nych w Tczewie uległ zupełnemu zasypaniu i komplet­

nemu zniszczeniu. W domu tym mieszkała rodzina straż­

nika rzecznego Adama Bojanowskiego, składająca się z pięciu osób. Wszyscy ponieśli śmierć.

Katastrofa zastała domowników we śnie, tak że nikt nie zdołał się uratować.

Z pod zwałów ziemi wydobyto dotychczas zwłoki 4 osób. Piąta ofiara katastrofy jest w dalszym ciągu po­

szukiwana.

S3

Obchód 80-lecia Ojca św

C A S T E L G A N D O L F O . Z o k a z ji u - r o d z in P a p ie ż a , k tó r y u k o ń c z y ł 8 0 la t, z ło ­ ż y li O jc u ś w . ż y c z e n ia K o le g iu m K a r d y ­ n a ls k ie , K o r p u s D y p lo m a ty c z n y , p rz e d -

n ia . O s trz e liw a n e b y ło c a łe m ia sto . L ic z ­ b a w y s trz e lo n y c h p o c is k ó w w y n o s iła o k o ­ ło 2 0 0 . B a te rie n a d b rz eż n e o d p o w ie d z ia­

ły 6 0 w y strz a łam i, tra fiają c — ja k się z d a- je — je d e n z o k rę tó w . O g o d z in ie 6 ,5 0 e sk ad ra n ie m ie c k a p rz e rw a ła o g ie ń , u k ry ­ w a ją c się p o z a z asło n ą d y m u . W ie le b u d y n ­ k ó w w m ie śc ie u le g ło z n iszc z en iu , lic z b a z a b ity ch i ra n n y c h n ie je st d o ty c h cz a s u - sta ło n a .

W A L E N C JA . G u b e rn a to r c y w iln y A l- m e rii z a w ia d o m ił M in istra O b ro n y N a ro ­ d o w e j, ż e o fia ra m i d z isie jsz e g o b o m b a r­

d o w a n ia p a d ło 1 9 z a b ity ch i 5 5 ra n n y c h . O g ieri a rty le rii z n iszc z y ł c a łk o w ic ie 3 9 d o ­ m ó w P o z a

d z o n y c h . M ia sto o k a lib rz e a n g ielsk i,

ty m o d c in k u w y b rze ż a, o b serw o w ał b o m ­ b a rd o w a n ie m ia sta p rz e z e sk a d rę n ie m ie c­

k ą .

ty m w ie le d o m ó w je st u sz k o -

o strze liw a n e p o c isk a m i m m . K o n trto rp ed o w iec b y ło

2 0 5

p e łn ią c y słu ż b ę k o n tro ln ą n a

A L M E R IA 1 6. D ziś ra n o o d b y ł się p o ­ g rz e b c z ę śc i o fia r w c z o ra jsz e g o b o m b a rd o ­ w a n ia. W śró d b u d y n k ó w n a jb a rd z ie j u sz k o ­ d z o n y c h z n a jd u je się k a te d ra , k o śc ió ł św . S e b a stia n a , k lin ik a , p o g o to w ia ra tu n k o w e , k o n su la t m e k sy k a ń sk i, g m a c h h isz sz p a ń sk ie - g o b a n k u k re d y to w e g o , sz k o ła sz tu k i sto so ­ w a n e j i rz e m io sł, o ra z w ie lk i h o te l S im o n a z n a jd u ją c y się w sa m y m c e n tru m m ia sta .

M iasto , c h o ć u ie 'p o w ró c iło je sz c z e d o n o rm ln e g o try b u ż y c ia , o trz ą sa się p o w o li z.

p a n ik i.

s ła li sz e fo w ie p a ń s tw . P a ła c C a ste l G a n - d o lfo i W a ty k a n u d e k o ro w a n e są fla g a m i p a p ie sk im i. P o p o łu d n iu w k o śc ie le p a ra ­ fia ln y m w C a ste l G a n d o lfo o d p ra w io n o u ro c z y s te T e D e u m .

d z iec i, ic h z a m iło w a n ia , ic h ra d o śc i i sm u­

tk i. W m ia rę m o ż n o ści o p ie k u je się n im i i u d z ie la p o trz e b u ją c y m p o m o c y m a te ­ ria ln e j.

N ie z a m o żn i ro d zic e n ie m o g ą d z iec k u k u p ić k sią ż e k , u b ra n ia, b ie liz n y , o b u w ia itp . D o w ia d u je się o ty m o p ie k u n . Id z ie d o m ie sz k a n ia d z ie ck a . P o z n a je b liż e j w a ­ ru n k i je g o ż y c ia i, w m ia rę m o ż n o ści, O - p ie k a u z u p e łn ia b ra k i u c z n ia . N ie je d n o ­ k ro tn ie się z d a rza , ż e ro d z ice o trz y m u ją n a w e t p e w n e z a siłk i p ie n ię ż n e d la p rz - trw a n ia c ię ż sz y c h o k re só w ż y c io w y c h .

W b a rd z o w ie lu sz k o ła c h O p ie k i S z k o l- p ro w a d z ą a k c ję d o ż y w ia n ia. D z ie c i, k tó - n ie jed n o k ro tn ie p a trz y ły z z a z d ro śc ią sw y c h k o le g ó w , z a p e ty tem z a ja d a ją ­ c y c h p rz y n ie sio n e z d o m u d ru g ie śn ia­

d a n ie , d z ię k i d z ia łaln o śc i O p ie k i S z k o ln e j n ie o d c zu w a ją ju ż w ię c e j g ło d u .

Je śli d z iec i są c h o re lu b w y c z e rp a n e , a ro d z ic e n ie m a ją p ie n ię d z y n a w y sła n ie ich n a w ie ś, z a jm ie się ty m ró w n ież O p ie ­ k a S z k o ln a .

F u n d u sz e k o n ie c z n e d la sw ej a k c ji O p ie k i S z k o ln e c z e rp ią z n a jro z m a itsz y c h ź ró d eł. P o d sta w ą istn ien ia są sk ła d k i c z ło n k o w sk ie, p ła c o n e p rz ez z a m o ż n ie j­

sz y ch ro d z icó w .D a lej d o p ie ro id ą n a jró ż ­ n o ro d n iejsze im p rez y , z k tó ry ch d o c h ó d w p o w a ż n y sp o só b z a sila k a sę sto w a rz y ­ sz en ia . D o n a jcz ę śc ie j u rz ą d z a n y ch p rz ez

O p ie k i S z k o ln e im p re z n a le ż ą: p rz ed sta - i b a , b y p rz y c z y n ić się d o u p rz y stę p n ie n ia

Otwarcie wystawy w Listowie

I K U L T U R A W S I“ .

śc ie le , p rz e m ó w ie n ie k s. p ra ła ta B liziń sk ie- g o tw ó rcy w si w z o ro w e j w L isk o w ie, o raz p rz e m ó w ie n ie p . p re m ie ra .

P o lsk ie R ad io b ę d z ie tran sm ito w a ło n ro -

n e re n a

WYSTAWA „PRACA W d n iu 8 -y m b. n i. n a stą p i o tw a rc ie w y ­ staw y „ P ra c a i K u ltu ra w si“ w L isk o w ie w o j.

łó d z k ie g o . W y sta w a b ę d z ie trw ała o d d n . 8 b m . d o d n . 4 lip c a i b ę d z ie w ie lk im p o ­

k azem d o ro b k u sp o łe c zn e g o g o sp o d a rc z e g o i i czy sto ść o tw a rcia , k o n c e rt n a te re n ie szk o ły k u ltu ra ln o o św iato w eg o p o lsk ie j w si. | z a w o d o w e j o ra z sp ra w o z d a n ie z w y sta w y .

U ro czy steg o o tw a rcia d o k o n a w im ien iu P a n a P re z y d e n ta R z e c zy p o sp o lite j p rezes R ad y M in istró w i m in iste r sp raw w e w n ę trz ­ n y c h g e n . S ła w o j S k ła d k o w sk i.

W p ro g ra m ie o tw a rc ia w y staw y p rz e w i­

d z ian e je st n a b o ż eń stw o w m ie jsc o w y m k o -[

M in iste rstw o k o m u n ik a c ji u d z ieliło n a z ja z d d o L isk o w a w y d a tn y c h z n iże k k o le jo ­ w y ch .

R e p o rtaż o L isk o w ie z a m ie sz c za m y w d z isie jsz y m n u m e rz e n a stro n ie 3 i 4 .

N A JW Y Ż S Z E O D Z N A C Z E N IE D L A K S IĘ C IA M IC H A Ł A . W A R S Z A W A . P a n P re zy d e n t o d z n a c z y ł ru m u ń sk ie g o n a stę p c ę k sięc ia M ic h a ła w ie lk ą w stę g ą O rła g o .

R . P . tro n u B ia łe -

B U K A R E S Z T . D z ie n n ik „ A d v e ru l4’

d o n o si P re z y d e n t R . P . p ro f. M o śc ic k i w e ź m ie u d z ia ł w d n iu 8 c z erw c a w w ie l­

k ie j re w ii w o jsk o w e j w B u k a re szc ie, n a k tó rą p rz y b ę d z ie ró w n ież b a ta lio n h o n o ­ ro w y 1 6 -g o p u łk u p ie c h o ty Im ie n ia M a r­

sz alk a P iłsu d sk ie g o .

NAJWIĘKSZY MOST WISZĄCY ŚWIATA.

S A N F R A N C IS C O . 27 5 D z iś w e c z w arte k 'd o k o n a n o tu u ro c z y steg o o tw a rc ia ru c h u p ie sz e g o n a n a jw ię k ­ szy m m o ście w is/zący m św ia ta , p rz e ­ rz u c o n y m p rz e z z ło tą B ram ę w S an F ra n c isc o . N o w y m o st z o sta n ie o tw a r

■ ty d la ru c h u sam o ch o d o w eg o w w to rek .

w ie n ia k in o w e , te a tra ln e , k o n c e rty , ż a b a - o św ia ty d z ie siątk o m d z iec iak ó w , b y siw o - w y , o d c z y ty itp .

A k c ja p rz y b ra łab y je szc z e n a s ile ,.

w y d a ła b y p ię k n ie jsze o w o c e , g d y b y ....

S z e ro k ie m a sy sp o łe c ze ń stw u n ie o rie n ­ tu ją się w d z iała ln o śc i O p ie k i S z k o ln e j.

T a p ię k n a a k c ja je s t d la n ic h z u p e łn ie o - b o jętn a . A p rz e c ie ż ta k n ie w ie le p o trze -

trz e b n y c h rz ec zy z n a jd z ie k a żd y z n a s u sieb ie w d o m u .

W d o m u w stary c h k u fra c h , n a s try ­ c h u je s t z w y k le m a sa sta ry c h b e z u ż y te c z ­ n y c h u b ra ń — o d e ślijm y je k o m isji o d z ie ­ ż o w e j w O p ie c e S z k o ln e j, a m a le ń k ie m u _ _ 7 __ _ _ _ _ , o b d a rtu so w i, k tó ry n ieś m a w c zy m w y jść

J a k a ś O p ie k a S z k o ln a o rg a n izu je lo - n a u lic ę , u m o ż liw im y w te n sp o só b u c z est- te rię fa n to w ą — ty le d ro b n y c h i n ie p o - n ic z e n ie d o sz k o ły .

: rz y ć im m o ż liw e w a ru n k i n a u k i.

K o lo k in a w isi n a p is, g ło szą cy , że d o ­ c h ó d je st p rz ez n a cz o n y n a sz k o łę id ą c n a te n o b ra z d a je sz g ło d n e m u d z ie ck u d o rą k śn ia d an ie , k tó re n ie m o g li m u d a ć w d o ­ m u , łą c z y sz p rz y jem n e z p o ż y te c z n y m .

(2)

Str. 2 „ G Ł O S “ Nr 62

Ziaz?. ?aR dy . stiillfl Imj w Mirtim

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T O R I Ń . W n i e d z i e l ę d n i a 3 0 m a j a b r . o d b y ł s i ę w P e l p l i n i e z j a z d R a d y O s a d n i ­ c z e j P o m o r s k i e g o T o w a r z y s t w a R o l n i ­ c z e g o , p o p r z e d z o n y w y s ł u c h a n i e m m s z y ś w . o d p r a w i o n e j w k a t e d r z e n a i n t e n c j ę o s a d n i c t w a p o m o r s k i e g o .

O g o d z i n i e 1 0 , 4 5 o b r a d y z a g a i ł p r z e ­ w o d n i c z ą c y s e k c j i o s a d n i c z e j P T R . p , R z ą s a . N a w s t ę p i e p r z e w o d n i c z ą c y w p r z e ­ m ó w i e n i u s w y m z a n a l i z o w a ł p r a c ę s e k c j i n a p r z e s t r z e n i t r z e c h l a t . p o c z y m z e b r a ­ n i p r z y s t ą p i l i d o w y b o r u z a r z ą d u . W g ł o ­ s o w a n i u w y b r a n o p o n o w n i e p . R z ą s ę o r a z p . K a z i m i e r s k i e g o p r e z e s a s e k c j i o s a d n i ­ c z e j T P R . w G r u d z i ą d z u i p . M i e r z w ę p r e z e s a s e k c j i o s a d n i c z e j T R P . w T c z e w i e

< ło R a d y s e k c j i o s a d n i c z e j P o m o r s k i e g o T o w a r z y s t w a R o l n i c z e g o .

P o w y b o r a c h w y g ł o s i ł r e f e r a t p . m g r . W o j n o w s k i n a t e m a t z n a c z e n i a o s a d n i c ­

P O M O C D L A D O T K N I Ę T Y C H K L Ę S K Ą Ż Y W I O Ł O W Ą

1 O R U Ń . P a n W o j e w o d a W ł a d y ­ s ł a w R a c z k i e w i c z , w c z a s i e s w o j e g o p o b y t u w W a r s z a w i e p r z e d s t a w i ! o s o b i ś c i e P a n u P r e z e s o w i R a d y M i n . g e n e r ał o w i S ł a w o j - S k ł a d k o w s k i e m u r o z m i a r y k l ę s k i s p o w o d o w a n e j g r a ­ d o b i c i e m i n a w a ł n i c ą d e s z c z o w ą , k t ó­ r e n a w i e d z i ł y c z ę ś ć p o w i a t u l u b a w - k i e g o . m o r s k i e g o i k a r t u s k i e g o o r a z G d y n i ę w d n i a c h 1 6 i 1 7 m a j a b r . R ó­ w n o c z e ś n i e w z w i ą z k u z t y m p . w o ­ j e w o d a w y s t ą p i ł d o p a n a p r e m i e r a i w ł a ś c i w y c h m i n i s t r ó w z w n i o s k a m i

t w a n a P o m o r z u n a t l e d z i e j ó w k o l o n i z a ­ c j i n i e m i e c k i e j n a P o m o r z u . P o r e f e r a c i e t y m r o z w i n ę ł a s i ę d y s k u s j a n a d s p r a w o z ­ d a n i a m i Z a r z ą d u . W d y s k u s j i z a b i e r a l i g ł o s l i c z n i c z ł o n k o w i e R a d y n a ś w i e t l a j ą c p o ł o ­ ż e n i e i p o s t u l a t y o s a d n i k ó w . O d p o w i e d z i u d z i e l a l i n a p o r u s z o n e z a g a d n i e n i a n a c z e l ­ n i k w y d z i a ł u r o l n i c z e g o i r e f . r o l n y p . S z t e k i e l i d y r . N a r b u t w k i e r u n k u u p o ­ r z ą d k o w a n i a z a g a d n i e ń o s a d n i c z y c h n a P o ­ m o r z u .

W z a k o ń c z e n i u o b r a d k s . b i s k u p 0 - k o n i e w s k i w y g ł o s i ł p r z e m ó w i e n i e , w k t ó ­ r y m s t w i e r d z i ł w i e l k ą r o l ę o s a d n i c t w a n a z a c h o d n i c h r u b i e ż a c h R z e c z y p o s p o l i t e j p o t y m u d z i e l i ł w s z y s t k i m o b e c n y m b ł o ­ g o s ł a w i e ń s t w a .

P o 5 - g o d z i n n y c h o b r a d a c h z a m k n i ę t o o b r a d y z j a z d u .

| o w y z n a c z e n i e o d p o w i e d n i c h k r e d y ­ t ó w z a r ó w n o n a n a p r a w ę z n i s z c z o ­ n y c h o b s z a r ó w r o l n y c h .

W g o d z i n a c h r a n n y c h d n i a 2 6 m a j a b r . p . w o j e w o d a w z w i ą z k u z u c h w a ł ą R a d y M i n i s t r ó w o u t w o r z e n i u K u r a ­ t o r i u m S z k o l n e g o O k r ę g u P o m o r s k i e ­ g o w T o r u n i u o r a z w z w i ą z k u z o d b y ­ t ą k o n f e r e n c j ą z p . m i n i s t r e m w y z n a ń r e i . i o ś w . p u i b l . u d a ł s i ę d o R a t u s z a g a d z i e z p . p r e z y d e n t e m m i a s t a L e o­ n e m R a s z e j ą o m ó w i ł s p r a w ę w y b o r u o d p o w i e d n i e g o g m a c h u n a s i e d z i b ę K u r a t o r i u m i r o z p o c z ę c i e s z e r e g u p r a c g o s p o d a r c z y c h .

—e—

L U B A W A . O s t a t n i o n a d p o w i a t e m l u ­ b a w s k i m p r z e s z ł a g w a ł t o w n a b u r z a z p i o ­ r u n a m i . k t ó r a s p o w o d o w a ł a l i c z n e p o ż a r y . S t r a t y s i ę g a j ą k i l k u d z i e s i ę c i u t y s i ę c y z ł o ­ t y c h .

M . i n . s p a l i ł a s i ę s t o d o ł a z m a r t w y m i n w e n t a r z e m n a s z k o d ę r o l n i k a D i e t h e l - m a H e l m u t a w B r z o z i u .

W O t r ę b i u n a s z k o d ę A n t o n i e g o W i t ­ k o w s k i e g o s p a l i ł s i ę d o m i z a b u d o w a n i a

; g o s p o d a r c z e .

W T y l i c a c h s p a l i ł a s i ę s t o d o ł a , w o z o ­ w n i a o r a z m a r t w y i n w e n t a r z n a s z k o d ę

F r a n c i s z k a M a j k i .

W K r z e m i e n i e w i e s p a l i ł a s i ę s t o d o ł a

Za co sądy niemieckie karzą Polaków

S w e g o c z a s u d o n o s i l i ś m y o w y c z y n a c h g e r m a n i z a t o r s k i c h k s . M e h r s m a n n a z Z a ­ k r z e w a , w Z i e m i Z ł o t o w s k i e j .

J a k w i a d o m o w c z a s i e n i e o b e c n o ś c i p r o b o s z c z a , k s . d r D o m a ń s k i e g o , — - w i ­ k a r y k s . M e h r s m a n n p o m s z y z a m ó w i o ­ n e j p r z e z P o l a k ó w , z a c z ą ł o d m a w i a ć m o ­ d l i t w y w j ę z y k u n i e m i e c k i m . W i e r n i j e d ­ n a k o d p o w i a d a l i p o p o l s k u . P i e r w s z e g o d n i a n a t y m s i ę s k o ń c z y ł o , n a s t ę p n y m j e d ­ n a k r a z e m k s . w i k a r y , k t ó r e m u „ b a b s k i e g ł o s y i p o l s k i e b e c z e n i e 4 4 ( d o s ł o w n e w y ­ r a ż e n i e k s . M e h r s m a n n a ) p r z e s z k a d z a ł o , o d w r ó c i ł s i ę z ż ą d a n i e m , b y z a n i e c h a n o m o d ł ó w w j ę z y k u p o l s k i m .

W o d p o w i e d z i n a t o z g r o m a d z e n i w i e r n i z a i n t o n o w a l i p i e ś ń k o ś c i e l n ą „ J e ­ z u n i e o p u s z c z a j n a s . 4 4

C a ł a t a s p r a w a z n a l a z ł a s w ó j e p i l o g w S ą d z i e , w r P i l e , k t ó r y s k a z a ł P o l a k a Ł a n - i g o w s k i e g o z a z w r ó c e n i e u w a g i k s . M e h r s - m a n n o w i w c z a s i e n a b o ż e ń s t w a w d n i u 8 l i s t o p a d a 1 9 3 6 r o k u w s ł o w a c h : „ H e u -

| t e w i r d p o l n i s c h g e b e t e t , m o r g e n i s t d e u t - s c h e r G o t t e s d i e n s t 4 4 ( D z i s i a j m o d l i m y s i ę 1 p o p o l s k u , j u t r o j e s t n a b o ż e ń s t w o n i e m i e c ­

k i e4 4 ) n a 6 t y g o d n i w i ę z i e n i a , a P o l k ę , k t ó ­ r a z a i n t o n o w a ł a „ J e z u n i e o p u s z c z a j n a s 44 s k a z a n o n a 4 t y g o d n i e w i ę z i e n i a . N a d t o d w o j e d z i e w c z ą t z a u d z i a ł w ś p i e w i e o - t r z y m a ł o p o 3 0 m k n . k a r y .

P o l a c y c i z o s t a l i u k a r a n i z a o b r o n ę s w o i c h u p r a w n i e ń w k o ś c i e l e a n i e z a w y -

i s t a j n i a w r a z z i n w e n t a r z e m m a r t w y m n a s z k o d ę M a k s y m i l a n a M ó w i ń s k i e g o .

W k a ż d y m z p o w y ż s z y c h w y p a d k ó w s t r a t y s p o w o d o w a n e p o ż a r e m w y n o s z ą o k o ł o 6 , 0 0 0 z ł o t y c h .

T C Z E W . W t u t e j s z y c h o k o l i c a c h r o z ­ s z a l a ł a s i ę w d n i u 2 9 h m . w i c h u r a o n i e ­ b y w a ł y m n a s i l e n i u , k t ó r a w y r z ą d z i ł a n i e ­ o b l i c z a l n e s t r a t y w o g r o d n i c t w i e , o t r z ą ­ s a j ą c z n a c z n a c z ę ś ć w y r a s t a j ą c y c h o w o c ó w . W s M j t e k p a n u j ą c e j w i c h u r y p o w s t a ł p o ż a r o t . i s k r y l o k o m o t y w y w p a r o w o ­ z o w n i n a s t a c j i w T c z e w i e , k t ó r y j e d n a k s t r a ż k o l e j o w a z d o ł a ł a z l o k a l i z o w a ć .

s t ą p i e n i e p r z e c i w o b o w i ą z u j ą c e m u p o r z ą ­ d k o w i p r a w n e m u .

T e g o r o d z a j u o r z e c z n i c t w o j e s t z r o ­ z u m i a ł e w ś w i e t l e n u r t u j ą c y c h N i e m ­ c y n o w y c h p r ą d ó w , p r z e n i k a j ą c y c h u - s t a w o d a w s t w o i o r z e c z n i c t w o s ą d o w e . I - s t o t ą j a k i c e l e m j e s t s ł u ż b a d l a n a r o d u n i e m i e c k i e g o , a k r y t e r i u m o c e n y d z i a ł a ń o b y w a t e l i „ w y c z u c i e p r a w n e” . J e ś l i b y p o d o b n ą m i a r k ę z a s t o s o w a ć d o t y c h N i e m ­ c ó w w P o l s c e , k t ó r z y s a b o t u j ą u s t a w ę z d n i a 2 7 l i s t o p a d a 1 9 3 0 r o k u o u s t r o j u k o ­ ś c i o ł a e w a n g i e l i c k o - a u g s b u r s k i e g o w P o l ­ s c e i p r o w a d z ą n i e p r z y t o m n ą w a l k ę p r z e c i ­ w k o g ł o w i e t e g o k o ś c i o ł a , m a j ą c n a o k u s w o j e n i e m i e c k i e i n t e r e s y , — w ó w c z a s w s z y s c y m u s i e l i b y z n a l e ź ć s i ę w w i ę z i e n i u i w N i e m c z e c h z n a l e ź l i b y s i ę n a p e w n o .

ZAGINIĘCIE UWIĘZIONEGO SOCJA­

LISTY W GDAŃSKU.

G D A N S K . A r e s z t o w a n y w ś r o d ę d n i a 2 6 b m . p r z e z p o l i c j e p o l i t y c z n ą p o s e ł s o c j a l i s t y c z n y W i c h m a n n z a g i n ą ł b e z ś l a ­ d u . P o l i c j a t w i e r d z i , ż e n a z a j u t r z p o p r z e ­ s ł u c h a n i u z w o l n i ł a g o z a r e s z t u . R o d z i n a n i e m o g ą c n i g d z i e g o z n a l e ź ć z g ł o s i ł a f a k t z a g i n i ę c i a p o s ł a W i c h m a n n a u o d n o ś n y c h w ł a d z s e n a c k i c h .

u / n i e w o l i

jn

NAPbAk nenjjKagórsfei

powieść z lat 192124 na Polesiu.

C i ą g d a l s z y .

— Zresztą powtarzam, że n i e w i e ­ r z ę w t ę p o g r ó ż k ę . M u s i s i ę t u n a j ­ p i e r w d o s t a ć . P r z e c i e ż n i e w y s k o c z y z e ś c i a n y , n i e p o m o r d u j e n a s i n i e z n i k i r e j a k d u c h . J e ż e l i w s z y s c y , j a k t u w t e j c h w i l i j e s t e ś m y , n i e o p u s z c z a ­ j ą c k l u b u , z a c z e k a m y n a m i e g o — m a m w r a ż e n i e , ż e n a w e t O r l i k n i e d a n a m r a d y .

- S ł u s z n a r a c j a p o t w i e r d z i ł k o ­ m e n d a n t a m u s z ę z d r a d z i ć p a n o m , ż e w s ą s i e d n i e j b r a m i e m a m s z e ś c i u u / ! r o j o n y c h m o i c h l u d z i , k t ó r z y o b ­ s t ą p i ą d o m n a m ó j s y g n a ł , n a o d g ł o s p e r w s z e g o s t r z a ł u .

A w i ę c z a p r a s z a jm y p a n a O r l i k a d i> n a s z e g o g r o n a . J e ś l i s i e d z i w t e j c h w i l i u k r y t y g d z i e ś w k o m i n i e j a k c z a r o w n i k , m o ż e w y j ś ć — ż a r t o w a ł G a b l e r .

G d z ie n i e g d z i e r o z l e g ł s i ę ś m i e c h . G r a c z e z a c z ę l i u s p a k a j a ć s i ę W s z y s t­ k i m w y d a ł o s i ę w p r o s t n i e p r a w d o p o ­ d o b i e ń s t w e m , a b y O r l i k m ó g ł r z e c z y ­ w i ś c i e w y k o n a ć s w o j ą p o g r ó ż k ę . P r z e r w a n a g r a r o z p o c z ę ł a s i ę n a n o w o .

G a b l e r o w i j a k p o p r z e d n i o n i e w i o­ d ł o s i ę

W p r o s t w i e r z y ć s i ę n i e c h c i a ł o , ż e n a t y s i ą c e m o ż l i w y c h u k ł a d ó w k a r t , w r ę c e G a b l e r a d o s t a w a ł y s i ę t y l k o t a k i e u k ł a d y , z a k t ó r e m u s i a ł p ł a c i ć .

N i e p r z e j m o w a ł s i ę j e d n a k z b y t n i o , a n a w e t o d c z a s u d o c z a s u w y k ł a d a ­

j ą ! n a s t ó ł n o w e p l i k i p i e n i ę d z y , r z u­ c a ł j a k i ś ż a r t .

W r e s z c i e p o ł o ż y ł n a s t ó ł o s t a t n i b a n k n o t .

P r z e g r a ł !

M a m w r a ż e n i e , ż e j u t r o d o s t a n ę r e w a n ż , p a n i e W ó j c i k . D z i ś z m u s z o n y j e s t e m n a t e r a g r ę z a k o ń c z y ć , g d y ż n d e z a o p a t r z y ł e m s i ę w g o t ó w k ę , a j a k p a n w i e , n i e g r a m a a ż a d n e w e k s le .

T y m c z a s e m g r u p k a g a p i ó w , k t ó r a a s y s t o w a ł a p r z y „ z ł o t y m s t o l e 4 4 , w i d z ą c ż e g r a s t a j e s i ę j e d n o s t r o n n a i n i e c i e ­ k a w a , i ż e G a b l e r u s t a w i c z n i e p r z e g r y ­ w a , p r z e n i o s ł a s i ę d o i n n y c h s t o l i k ó w .

G a b l e r i W ó j c i k z o s t a l i s a m i . W c h w i l i , g d y W ó j c i k z ż ą d z ą i u p o ­ j e n i e m z g a r n i a ł i l i c z y ł b a n k n o t y , G a - b h r s p o k o j n i e z a p a l i ł c y g a r o i p r z y g l ą ­ d a ł s i ę W ó j c i k o w i z l e k k o d o s t r z e g a l ­ n y m c y n i c z n y m u ś m i e c h e m .

- D u ż o m i p a n d z i ś z a b r a ł ? W ó j c i k n i e p r z e s t a j ą c l ic z y ć , o d ­ b u r k n ą ł c o ś n a p o t w i e r d z e n i e , w r e s z ­ c i e o d k ł a d a j ą c n a b o k p l i k o d l i c z o n y c h b a n k n o t ó w o d e z w a ł s i ę :

T o b y ł y m o j e ! — A t e r a z z o b a ­ c z y m y i l e w y g r a ł e m .

A n i e c h p a n t y l k o d o b r z e z l i c z y

r z e k ł G a b l e r w s t a j ą c z m i e j s c a i p r z e c h o d z ą c s i ę p o p o k o j u .

W ó j c i k n i e z w r ó c i ł u w a g i n a t o s ł o ­ w a

- D o k ł a d n i e l i c z ! — p o w t ó r z y ł p o c h w i l i z m i e n i o n y m g ł o s e m G a b l e r ,

p o d c h o d z ą c d o W ó j c i k a i k ł a d ą c m u n a r a m i e n i u r ę k ę . W o k ó ł n i e b y ł o n i ­ k o g o . „ Z ł o t y s t ó ł 44 s t a ł w ' n i e w i e l k i e j n i s z y W ó j c i k b y ł t a k p r z e r a ż o n y t y m g ł o s e m , k t ó r y p o z n a ł , ż e n i e m i a ł n a ­ w e t s i ł y o d e z w a ć s i ę . A G a b l e r m ó w ił d a i e j :

A n i n i e d r g n i j t e r a z , k a n a l i o ! I n i e o k a z u j t e g o p o s o b i e , ż e m n i e p o z n a ł e ś P i ś n i e s z s ł ó w k o , a z a s t r z e l ę j a k p s a N i e l i c z n a p o m o c ! N i e d r ż y j t a k o s w 'e p o d ł e ż y c i e . J e ś l i z a s t o s u j e s z s 1‘ę d o t e g o , c o c i k a ż ę , n i e s p a d m i e c i t y m r a z e m a n i w ł o s z g ł o w y . T e r a z d a _ w ’a j p i e n i ą d z e ! N o , t a k ! A t e r a z w s t a ń ! A l e n i e t r z ę ś s i ę t a k s t r a s z n i e . P ó j ­ d z i e s z z e m n ą ! P o d r ę k ę p r z e j d z i e m y p r z e z s a l ę n a g a n e k . T a m z o s t a w i ę c i ę w ? s p o k o j u . . . A l e p a m i ę t a j , g d y b y ś n a s a l i c o ś p i s n ą ł i z d r a d z i ł m n i e , w p i e r ­ w s z y m r z ę d z i e w y p a k u j ę w c i e b i e k i l k a k u l . n i m w o g ó le z a c z n ę s i ę b r o n i ć !

W z i ą w s z y W ó j c i k a p o d r ę k ę , O r l i k p o w o l i w s z e d ł z n i m d o s ą s i e d n i e g o p o ­ k o j u . k i e r u j ą c s i ę w s t r o n ę k o r y t a r z a . W ó j c i k w p r a w d z i e b y ł s z a r y , a l e l u d z i e r a c z e j p r z y p i s y w a l i t o z d e n e r w o w a n i u z p o w o d u w i e l k i e j w y g r a n e j . Z u ś m i e ­ c h e m s p o g l ą d a n o n a d w ó c h z a w z i ę t y c h d o t y ( h z a s w r o g ó w , k t ó r z y w t a k i e j s e r ­ d e c z n e j k o m i t y w i e o p u s z c z a l i k l u b .

Z a o d c h o d z ą c y m i „ p r z y j a c i ó ł m i4’

p a d ł o k i l k a u w a g , w k r ó t c e j e d n a k z a ­ p o m n i a n o o W ó j c i k u i G a b l e r z e i g r a p o t o c z y ł a s i ę n a c a ł e g o .

P ó ź n o w i e c z o r e m k o m e n d a n t , p o - z ł w w s z y s i ę p o s i a d a n e j g o t ó w k i , w y ­ c h o d z ą c d o d o m u , p r z y p o m n i a ł s o b i e o n a g r o d z i o , j a k ą w y z n a c z y ł G a b l e r z a u j ę c i e O r l i k a .

- 2 e b y s i ę t y l k o n i e c o f ą ł m y - ś l a ł n a k ł a d a j ą c p ł a s z c z , g d y p o r t i e r w r ę c z y ł m u n i e w i e l k i l i ś c i k .

K o m e n d a n t p r z e r a z i ł s i ę , p o z n a j ą c c - d r a z u p i s m o .

— O b i e t n i c y d o t r z y m a ł e m ! Z j a w i -

e m s i ę ! Z a m i łe s p ę d z e n i e c z a s u w

k l u b i e d z i ę k u j ę i n a g r o d y w y z n a c z o n e j z a s c h w y t a n i e m n i e n i e z a w a h a m s i ę

w y p ł a c i e n a w e t p a n u . — O r l i k 44.

R O Z D Z I A Ł X I I .

Matka.

P ó ź n o j u ż b y ł o , g d y O r l i k w y s z e d ł z W ó j c i k i e m p r z e d d o m . M ż y ł d e s z c z . L a t a r n i a p r z e d d o m e m r z u c a ł a m i g o t­

l i w e . ż ó ł t e ś w i a t ł o U l i c a b y ł a p u s t a . O r l i k r o z e j r z a ł s ię ,

T e r a z m o ż e s z w r a c a ć — r z e k ł d o W ó j c i k a — N i m u s t a z d ą ż y s z o t w o ­ r z y ć , p o t r a f i ę z b i e c . N o ! B i j t e r a z n a a l a r m ! W i e r z ę , ż e m y s i ę j e s z c z e s p o t ­ k a m y !

Z s z e d ł s z y z g a n k u , O r l i k z a c z ą ł o d­ d a l a ć s i ę

J a k b y z a h y p n o t y z o w a n y W ó j c i k p a t r z a ł w ś l a d z a n i m , n i e m a j ą c j e d ­ n a k s i ł , b y k r z y k n ą ć , a l b o s i ę p o r u s z y ć . A O r l i k d o s z e d ł s z y d o n a r o ż n i k a , s k i e r o w a ł s i ę w w ą z i u t e ń k ą u l i c z k ę i t u z a c z ą ł z d e j m o w a ć z t w a r z y c h a ­ r a k t e r y z a c j ę : z d j ą ł b r o d ę i p e r u k ę , z d j ą ł g ę s t e , k r z a c z a s t e b r w i i s t a r a n ­ n i e z m y ł t w a r z w o d ą k o l o ń s k ą , b u t e ­ l e c z k ę k t ó r e j z a w s z e n o s i ł z e s o b ą .

T e r a z d o p i e r o p o z n a l i b y ś m y w n i m t e g o c z ł o w i e k a , k t ó r y p e w n e g o s ł o n e c z ­ n e g o d n i a z j a w d ł s i ę p o d n a z w i s k i e m S t e b n i c k i e g o w d o m u p u ł k o w n i k a w A n i e l i n i e .

O r l ik o w i z d a w a ł o s i ę , ż e b y ł o t o b a r d z o d a w n o T y l e s i ę w y d a r z y ł o w t y m c z a s i e . T e r a z s z e d ł p o b r u d n y m i c i e m n y m z a u ł k u i n i e m y ś l a ł w i ę c e j a n i o p i e n i ą d z a c h , k t ó r y c h ż ą d z a p c h a ­ ł a g o n i e r a z d o n a j g o r s z y c h c z y n ó w , n i e m y ś l a ł o n i e b e z p i e c z e ń s t w i e , j a k i e g r o z i ł o m u . W s p o m n i e n i a m i c o f n ą ł s i ę d o A n i e l i n a Ż y w o m i a ł w p a m i ę c i t e n p i ę k n y d z i e ń i t ę c u d n ą n o c , j a k a p o ­ t e m n a s t ą p i ł a , t e n p i ę k n y ś w i t , a p o ­ t e m .. u c i e c z k ę o d n i e j , m i m o , ż e s e r c e t a k b a r d z o c h c i a ł o t a m , w A n i e l i n i e , p o z o s t a ć .

( C i ą g d a l s z y n a s t ą p i ) .

(3)

Nr 62 ,GŁOS“ Str. 3

Wzorowa wieś polska

(Gud ofiarnej pracy społecznej ks. Blizińskie^o w Liskowie)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S to s u n k o w o n ie d u ż a , b o 8 0 n u m e ró w lic z ą c a g ra m a m i, z a k tó ry m i u k ry w a się je d y n ie c h ę ć ta -1 h a rm o n ia i p o d z ia ł p ra c y . N ic te ż d z iw n e g o , ż e w ie ś L isk ó w w p o w ie cie k a lis k im , je st a ż n a d to n ie g o p o k la s k u , a d a le j w ła d z y i w p ły w ó w . | w ty m s ta n ie rz e c z y , z a m o ż n o ś ć p a ra ł ii lic z ą c e j w y m o w n y m p rz y k ła d e m , d o ja k ic h w y n ik ó w m o ż e | L is k ó w je s t n a jo c z y w is tsz y m d o w o d e m , ż e o k o ło 6 0 0 0 d u s z , w z ro s ła p ra w ie c z te ro k ro tn ie , d o p ro w a d z ić p e łn a p o ś w ię c e n ia i z a p a rc ia p ra c a is to tn a p ra c a s p o łe c z n a , k tó ra w w y n ik u o sta te c z r-

ro z u m n e g o d z ia ła c z a sp o łe c zn e g o , u m ieją c e g o ro z - n y m p rz y c z y n ia się d o p o d n ie s ie n ia p o z io m u ż y c ia p a lić śro d o w isk o i z m o b iliz o w a ć je d o d z ia ła ń g ro - k u ltu ra ln e g o i g o s p o d a rc z e g o , u a k ty w n ie n ia ś ro d o , m a d n y c h . N a tle o b e c n y c h u ty s k iw a ń o b ra k u id e i w is k a i w y tw o rz e n ia p e łn e j ś w ia d o m o ś c i d z ia ła n ia .!

w y c h o w a w c z y c h d la d z isie js z e g o p o k o le n ia i p ę d u n ie m o ż e m ieć n ic w s p ó ln e g o z in te n c ja m i ;ru p y <

ś

’-r:

p o lity c z n e j, a ty m m n ie j a m b itn y c h je d n o s te k i g ru p e k s z u k a ją c y c h k a rie ry o s o b is te j n ie is to t­

n y c h o s ią g n ię ć .

P ra c a s p o łe c z n a , k tó re j n a jp ię k n ie js z y m o w o ­ c e m je s t L is k ó w , o p ie ra ć sę m u s i n a p o ś w ię c e n iu , m iło ś c i b liź n ie g o i te j tro s k i o d o b ro n a ro d u , o p o -

W m y ś l ty c h z le c e ń , m ło d y w ik a ry , k s. B li- O G Ó L N Y W ID O K N A W IE Ś Z W IE Ż Y 'K O Ś C IE L N E J.

N a p ie rw s z y m p la n ie g m a c h Ż e ń sk ie j S z k o ły Z a w o d o w e j.

w ś ró d m ło d y c h d o im p o rto w a n y c h s k rz ę tn ie p rz e z w ro g ó w P o ls k i ra d y k a liz m ó w c z e rw o n y c h i c z a r ­ n y c h m ię d z y n a ro d ó w e k , z a m ie rz a ją c y c h n a s u s z ­ c z ę ś liw ić ru c h a m i n a m ia rę H is z p a n ii, ry s u je się L is k ó w , ja k o n a jle p s z y d ro g o w s k a z d la ty c h w s z y sitk ic h c o P o lsk ą c h c ą w z w y ż p o d c ią g n ą ć 1 w i­

d z ie ć ją s z c z ę śliw ą p e w n ą s ie b ie , u m ie ją c ą s w o je tę g ę P a ń s tw a .

ż y c ie n a m ia rę s w o ic h p o trz e b k s z ta łto w a ć . W m y ś l ty c h z le c e ń , m ło d y w ik a ry , k s. B li- L isk ó w s ta n o w i tą o a z ę , w k tó re j c z ło w ie k z m ę- z iń s k i, ro z p o c z ą ł 5 6 la t te m u p ra c ę w L is k o w ie , c z o n y c ią g ły m i u ty s k iw a n ia m i, ja k ie się z e w s z ą d w ś ró d b ie d n e j i z d e m o ra liz o w a n e j lu d n o śc i, b e z ja

S a m L isk ó w lic z y o k o ło 1 0 0 0 m ie sz k a ń c ó w s ta ­ ły c h i o k o ło 5 0 0 m ło d z ie ż y w s ie ro c iń c u i z a k ła ­ d a c li w y c h o w a w c z y c h .

G o s p o d a rs tw a n a o g ó l m a łe , 6 d o 2 0 m o rg o w e , p rz y c z y m z ie m ia p ia s k o w a ta n ie u ro d z a jn a . N a ty m tle w y n ik i p ra c y s p o łe c z n e j k s. B liz iń s k ie g o ,

G m a c h p ic h a rn i.

ty m s iln ie j u w y p u k la ją się . O b e c n y L is k ó w , to w ie ś to n ą c a w s a d a c h , p ię k n ie z b u d o w a n a p o s ia - d a ją c a o ś w ie tle n ie e le k try c z n e , a n a w e t c z ę ś c io w o

s k a n a liz o w a n a . D ro g a p rz e z w ieś, w y b ru k o w a n a , p o s ia d a c h o d n ik i i je st w y s a d z a n a d rz e w a m i. — W z d łu ż d ro g i, s c h lu d n e d o m y m ie sz k a ń c ó w o k o lo ­ n e p ło ta m i i z a b u d o w a n ia in sty tu c y j s p o łe c z n y c h . P o p ro s tu n ie c h c e się o c z o m w ie rz y ć , ż e je s t to w ieś, k tó ra 3 6 la t te m u b y ła w y ra z e m z a n ie d b a n ia , b ie d y i a p a tii m ie s z k a ń c ó w .

Z in sty tu c y j lis k o w s k ic h , n a le ż y w p ie rw ­ s z y m rz ę d z ie w y m ie n ić d o m s p ó łd z ie lc z y , k tó ry je st n ie ja k o g łó w n y m n e rw e m ż y c ia g o s p o d a rc z e g o w si i d a le k ie j o k o lic y .

J a k z a te m w id a ć d o m s p ó łd z ie lc z y s ta n o w i n ie ­ ja k o o ś ro d e k d y s p o n u ją c y w z a k re s ie s p ó łd z ie lc z o ­ śc i L is k o w a . S k le p s p ó łd z ie lc z y je st z a o p a trz o n y

w e w s z e lk ie a rty k u ły p ie rw s z e j p o trz e b y , ja k m a ­ te ria ły b u d o w la n e , m a sz y n y , n a rz ę d z ia ro ln ic z e , n a s io n a , n a w o z y s z tu c z n e itd ., to te ż z a o p a tru je się tu lu d n o ś ć c a łe j o k o lic y . W ro k u 1 9 5 6 c z y s ty z y s k s k le p u w y n ió s ł 4 .4 6 5 z ł, o b ró t z a ś w ty m ż e ro k u w y n o s ił 4 9 4 ,7 8 5 zł. L is k ó w p o s ia d a w s p a n ia łą m le ­ c z a rn ię s p ó łd z ie lc z ą o z a p ę d z ie p a ro w y m . W ro k u 1 9 3 6 d o s ta rc z o n o m le k a d o m le c z a rn i 1 .8 1 8 .0 0 0 li-

n a jś m ie ls z e

S z k o ła P ra c y S p o łe c z n e j

______j_____________________ ______ T y c h c h o ro b liw y c h u c h y b ie ń o rg a n iz a c y j s p o łe c z n y c h , ta k c z ę s to s p o ty k a n y c h |

p o n a d d w a -

. . . . n te ize s o b ą I

d ro g i, ja k ą n a le ż y p rz e b y ć , b y P o ls c e i w si d a ć w s p ó łd z ia ła ją , b e z la k c z ę sto s p o ty k a n e j g d z ie in - ż y c ie i siłę . d z ie j w a lk i o d z ie j w a lk i o k o m p e te n c je , c z y lic zb ę c z ło n k ó w ,k o m p e te n c je , <

L is k ó w to n a jo c z y w is tsz y d o w ó d m o c y , ta k w z g lę d n ie z a k re s d z ia ła n ia i to p o j m o w a n y z a z w y - p o jm o w a n e j id e o lo g ii i te j p ra c y , o d k tó re j s ta ra ją c z a j n ie w ła ś c iw ie ,

się u c h y la ć rz e sz e n ib y s p o łec z n ik ó w , o p e ru ją - <

c y c h je d y n ie p ię k n y m i fra z e s a m i i w ie lk im i p ro - n a w ie lu te re n a c h w L isk o w ie n ie m a . Z a s tą p iła je L )O .\i S P o Ł D Z lE L C Z l

M ie śc i n a p a rte rz e b iu ro i s k le p „ S to w a rz y s z e n ia R o ln ic z o -IIa n d ło w e g o “ o ra z „ B a n k L u d o w y " .

s a la n a z e b ra n ia , o d c z y ty , p rz e d s ta w ie n ia i t. p . o ra z lo k a le z g ru p o w a n y c h tu o rg a n iz a c y j ja k K ó łk o R o ln ic ze , K o ło G o sp o d y ń , A k c ja K a to lic k a , S to w a rz y sz e n ie K a to lic k ie , Z w ią z e k S trz e le c k i, C z e rw o n y K rz y ż . P rz y sp o so b ie n ie W o js k o ­

w e , C h ó r, O rk ie stra , K ó łk o D ra m a ty c z n e .

s ły sz y , z a c z y n a s p o k o jn ie j o d d y c h a ć i s iln ie j u m a c -fk ie g o k o lw ie k u s p o łe c z n ie n ia . D ro g ą p e łn ą tr u d ­ n ią c p rz e k o n a n ie , ż e je d y n y m w s k a z a n ie m , ja k ie ' n o śo i, p rz e z ro z b u d z e n ie p o c z u c ia s iły g ro m a d z k ie j m u s im y w y p e łn ić w s z y sc y , to p o d c ią g a n ie P o lsk i j d o sz e d ł d o w y n ik ó w p rz e c h o d z ą c y c h

w z w y ż rz e c z o w ą p ra c ą , o s ią g n ię c ia m i, k tó re d a ją 1 o c z e k iw a n ia .

w ie d z ę i c h le b d la n a js z e rsz y c h m a s, a ty m s a m y m ! W L is k o w ie d z is ie js z y m is tn ie je w y tw a rz a ją ic h d o b re s a m o p o c z u c ie i ś w ia d o m o ś ć d w ie śc ią (in s ty tu c y j. Ik tó re h a rm o n ij j_ _ i.i.. _ _ i. . _ _ _ _i ' i_ _ r>_ i ... - • . .. • .1... ' . . <i i • i • i i i i . i

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :