• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Copied!
22
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2)

Relację między osobą a otoczeniem oceniana jako wymagająca nadzwyczajnego wysiłku,

przekraczająca jej zasoby,

zagrażająca dobremu samopoczuciu.

Procesualny przebieg radzenia sobie ze stresem zależy od:

właściwości sytuacji,

struktury osobowości człowieka oraz interakcji osoby i sytuacji.

(3)

Styl radzenia sobie jest ważną właściwością indywidualną.

Radzenie sobie ze stresem:

jest konstelacją wielu działań i czynności poznawczych,

poszukiwaniem sposobów zrozumienia zachodzących zdarzeń

i podejmowaniem działań, które zapewniłyby

równocześnie konfrontację z rzeczywistością

i podtrzymywały nadzieję na rozwiązanie.

(4)

1. Dramatyczne wydarzenia o rozmiarach katastrofy, obejmujące całe grupy (stres traumatyczny,

ekstremalny); są stresorami uniwersalnymi,

ponieważ osoby nimi dotknięte nie mogą ich nie zauważyć, dokładniejsza charakterystyka

psychologiczna jest następująca:

- atakują najbardziej podstawowe wartości człowieka tj. życie, zdrowie, bezpieczeństwo,

- stawiają wysokie wymagania, którym nie można sprostać,

- często przychodzą bez ostrzeżenia,

- pozostawiają po sobie potężny ślad, który jest reaktywowany w sytuacjach podobnych.

(5)

2. Poważne wyzwania i zagrożenia, dotyczące jednostek lub kilku osób (śmierć małżonka, rozwód, kara więzienia ale też wyjazd na wakacje czy zawarcie małżeństwa –

związane z wyzwaniem, które także stawia wymagania).

3. Drobne, codzienne utrapienia – pozornie najsłabsze stresory (uciążliwości dnia

codziennego – ważne znaczenie za względu na częstość i powszechność ich

występowania

(6)

wydarzenia stresowe jednorazowe, np. niemiłe spotkanie, wypadek,

wydarzenia stresowe periodyczne lub cykliczne, np. powtarzające się wizyty u nie lubianych

krewnych,

stresory chroniczne, działające permanentnie, np. nieudany związek małżeński, przewlekła choroba,

sekwencja – jeden stresor pociąga za sobą następny, np. rozwód – podjęcie pracy przez kobietę – problemy z opieką nad dziećmi.

(7)

Stale zmieniające się poznawcze

i behawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych

i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako

zbyt obciążające

lub przekraczające jej zasoby.

(8)

instrumentalna – inaczej zadaniową,

polegającą na poprawie relacji podmiotu z otoczeniem,

regulacja emocji – polega na obniżaniu przykrego napięcia i łagodzeniu innych negatywnych stanów emocjonalnych.

(9)

1) aktywne zachowanie – czyli reakcje, które zmieniają sytuację,

2) poznawcze radzenie sobie – czyli

reakcje, które zmieniają znaczenie lub ocenę stresu;

3) unikanie – czyli reakcje, które zmierzają

do kontroli przykrych uczuć

.

(10)

a) konfrontacyjna, która polega na obronie

własnego stanowiska i walce o to, co się chce osiągnąć,

b) planowe i systematyczne rozwiązanie problemu.

(11)

a) dystansowanie się (kiedy osoba stara się nie przejmować),

b) unikanie – ucieczka (wyczekiwanie, znieczulanie się alkoholem lub środkami psychoaktywnymi), c) samoobwinianie (samokrytyka, autosugestia), d) samokontrola (powstrzymywanie emocji,

opanowanie),

e) poszukiwanie wsparcia społecznego (opowiadanie innym o swej sytuacji, przyjmowanie wyrazów

sympatii i współczucia),

f) pozytywne przewartościowanie (dostrzeganie dobrych stron sytuacji).

(12)

1. Ocena i jej przeformułowanie, szczególnie w sytuacji zagrożenia i niebezpieczeństwa.

2. Poszukiwanie nowych informacji na temat specyfiki sytuacji lub zadania, próby ujęcia sytuacji z nowego punktu widzenia, poszukiwanie alternatywnych

rozwiązań, zbieranie informacji od innych i uczenie się od nich.

3. Poszukiwanie odpowiednich wzorców zachowań, które mogą być zastosowane lub dostosowane do danej sytuacji.

(13)

4. Odnoszenie się do analogicznych doświadczeń z przeszłości, czyli przypominanie sobie podobnych problemów lub

okoliczności, które zostały kiedyś opanowane, w celu

upewnienia się, że aktualny problem, jako podobny do tych dawnych, również może być rozwiązany lub przezwyciężony.

5. Poszukiwanie związku między stresującymi wydarzeniami

i aktualnym obrazem siebie a funkcjonowaniem w przeszłości i posiadanymi umiejętnościami społecznymi.

6. Odbieranie rzetelnych informacji zwrotnych dotyczących własnego zachowania, planów i celów.

7. Modyfikowanie poziomu aspiracji oraz nabywanie umiejętności przyczyniających się do rozwoju.

(14)
(15)

1. Cechy wrodzone układu nerwowego - silny układ nerwowy w zakresie pobudzenia wykazuje wyższą odporność na stres. Osoby zrównoważone

osiągają lepsze wyniki w warunkach stresu.

2. Typ emocjonalności jednostki: jeśli obok

nieuniknionego niepokoju pojawiają się emocje pozytywne, odporność będzie większa. Ma to być może związek z pozytywnym wpływem

doświadczeń, odnoszeniem sukcesów, poczuciem kompetencji i wiarą we własne możliwości.

Natomiast występowanie wyłącznie lęku może wskazywać na istnienie oczekiwań porażki,

przewidywanie niepowodzenia.

(16)

3. Rodzaj motywacji - dominacja potrzeby osiągnięć, której towarzyszy postawa zadaniowa sprzyja

podejmowaniu się zadania trudnego, którego

wykonanie jest samo w sobie źródłem satysfakcji.

Ogromnie ważne jest przekonanie

o „rozwiązywalności” problemu tu i teraz.

4. Znaczenie samooceny. Osoby nieodporne na stres odznaczają się poczuciem niższości

i brakiem wiary w swoje możliwości. Ludzie

odporni są przekonani o swoich zdolnościach i umiejętnościach pokonania trudności. Uważają także, że oceny innych są zgodne z ich wysoką samooceną.

(17)

5. Stosunek do rzeczywistości - ocena realistyczna jest powiązana ze zrównoważeniem emocjonalnym

i odpornością na stres. Natomiast osoby, które spostrzegają świat społeczny jako źródło zagrożeń i frustracji są skłonne do silnego reagowania emocjonalnego, wywierającego

dezorganizujący wpływ na ich działanie i umiejętności

interpersonalne wyzwalające przychylność innych osób oraz ich wsparcie.

6. Ogólny poziom inteligencji i zdolności wyznacza raczej pozytywne doświadczenia w sytuacjach stresowych,

wpływając na podwyższenie zaufania do siebie i wzrost wiary we własne możliwości, a to niewątpliwie sprzyja odporności na stres; pozwala dokonać właściwej analizy sytuacji oraz dokonać wyboru sposobu rozwiązania przy zastosowaniu adekwatnych narzędzi.

(18)

podwyższenie ogólnego poziomu aktywacji organizmu:

wzrost aktywacji centralnego układu nerwowego oraz zmiany typu obwodowego (wzrost napięcia mięśniowego,

przyspieszenie oddechu, wzrost tętna) - syndrom mobilizacji energetycznej całego organizmu,

pojawienie się silnych emocji zwykle o zabarwieniu

negatywnym (lęk, niepokój, panika, przerażenie, irytacja, gniew, złość, depresja, przygnębienie, poczucie winy,

poczucie wstydu), zwykle jest to mieszanka emocjonalna, a czasami występują także emocje pozytywne (oczekiwanie sukcesu lub nagrody),

pojawienie się motywacji do przezwyciężenia stresu:

czynności przygotowawcze, zabezpieczające, obrona przed możliwymi konsekwencjami.

(19)

odtwarzanie traumy - ponowne jej doświadczanie (częste myśli, wspomnienia, obrazy dotyczące zdarzenia

pojawiające się niezależnie od woli; koszmary senne albo flashback - nagłe poczucie, jakby zdarzenie miało miejsce na nowo),

trwałe unikanie sytuacji, miejsc, ludzi, które kojarzą się z traumą albo też poczucie oderwania od emocji

związanych z tym, co przypomina uraz (niezdolność do płaczu lub przeżywania uczuć),

objawy psychofizjologicznego pobudzenia (problemy ze snem, rozdrażnienie, wybuchy gniewu i agresji, trudności z pamięcią i koncentracją uwagi).

(20)

trafna ocena własnych możliwości oraz aktualnych wymagań,

poczucie sprawowania kontroli nad własnym życiem - osoby te nie czują się bezradne, wierzą w możliwość kształtowania własnego losu

i wpływu na innych ludzi,

zdolność tworzenia stabilnych związków

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,

(21)

gotowość spostrzegania nowych

i nieprzewidzianych wydarzeń jako wyzwań i szans, a nie jako zagrożeń,

poczucie humoru i postawa optymistyczna dają szansę lepszego widzenia sytuacji, zajmowania

dystansu i widzenia niezwykłości sytuacji, co stwarza możliwości skutecznej obrony,

w sytuacjach przeżywania zdarzeń koniecznych, nieuniknionych (choroba, śmierć bliskiej osoby) poszukiwanie wsparcia u bliskich lub

koncentracja na sprawach, które można i warto jeszcze realizować bez podejmowania prób zmiany tego, co zmienić się nie da.

(22)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Na koniec II kwartału inflacja w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 5,2%, co lokuje je wśród województw o najwyższym poziomie wskaźnika cen CPI spośród

a) realizacji szkolenia, którego rezultatem będzie uzyskanie kwalifikacji, przy czym poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP”

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych z przedmiotów szkolnych dla maksymalnie 19 uczestników projektu w wieku 15-18 lat w zależności od ich

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż