• Nie Znaleziono Wyników

Xn) jest ci¸agiem niezale˙znych zmiennych losowych o rozk ladzie B(n, pn) oraz limn→+∞n · pn= λ, λ &gt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Xn) jest ci¸agiem niezale˙znych zmiennych losowych o rozk ladzie B(n, pn) oraz limn→+∞n · pn= λ, λ &gt"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

STATYSTYKA dr in˙z Krzysztof Bry´s

Wyk lad 6

Twierdzenia graniczne

Tw. Poissona: Je˙zeli (X1, . . . , Xn) jest ci¸agiem niezale˙znych zmiennych losowych o rozk ladzie B(n, pn) oraz limn→+∞n · pn= λ, λ > 0, to ci¸ag rozk lad´ow zmiennych losowych X1, . . . Xn jest zbie˙zny do rozk ladu Poissona z parametrem λ.

Wnioski praktyczne z twierdzenia Poissona:

Dla ”du˙zych” n i ”ma lych” p (n ≥ 100 , p ≤ 0.1) zmienna losowa o rozk ladzie B(n, p) ma w przybli˙zeniu rozk lad Poissona z parametrem λ = n · p,

Tw. Lindberga- Levy’ego: Je˙zeli (X1, . . . , Xn) jest ci¸agiem niezale˙znych zmiennych losowych o jednakowym rozk ladzie, warto´sci oczekiwanej m i wariancji σ2 > 0, to ci¸ag dystrybuant zmiennych losowych Yn=

Pn

i=1Xi−n·m σ·

n jest zbie˙zny do dystrybuanty Φ zmiennej losowej o rozk ladzie N(0, 1).

Wnioski praktyczne z twierdzenia Lindberga Levy’ego:

Je˙zeli X1, . . . , Xn s¸a niezale˙znymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozk ladzie, warto´sci oczekiwanej m i wariancji σ2 > 0, to dla ”du˙zych” n ( n ≥ 100 ):

1) suma tych zmiennych losowych czyli zmienna losowa Yn = X1+ . . . + Xn ma w przybli˙zeniu rozk lad N(m · n, σ ·√

n),

2)´srednia arytmetyczna tych zmiennych czyli zmienna losowa Zn = Ynn = X1+...+Xn n ma w przybli˙zeniu rozk lad N(m,σn),

Tw. Moivre’a-Laplace’a: Je˙zeli (X1, . . . , Xn) jest ci¸agiem niezale˙znych zmiennych losowych o rozk ladzie B(n,p) to ci¸ag dystrybuant zmiennych losowych Yn = Xnn·p·q−n·p jest zbie˙zny do dystrybuanty Φ zmiennej losowej o rozk ladzie N(0, 1).

Wnioski praktyczne z twierdzenia Moivre’a-Laplece’a:

Dla ”du˙zych” n (n ≥ 100):

1) liczba sukces´ow w schemacie Bernoulliego czyli zmienna losowa X o rozk ladzie B(n, p) ma w przybli˙zeniu rozk lad N(n · p,√

n · p · q),

2) cz¸esto´s˙c wyst¸epowania sukcesu w schemacie Bernoulliego czyli zmienna losowa Y = Xn, gdzie X jest zmienn¸a losow¸a o rozk ladzie B(n, p), ma w przybli˙zeniu rozk lad N(p,qp·qn).

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

b¦dzie ci¡giem nieza- le»nych zmiennych losowych o jednakowym rozkªadzie ze sko«czon¡ warto±ci¡ oczekiwan¡. i sko«czon¡,

Jakie jest prawdopodobie«stwo tego, »e w±ród n = 10000 noworodków liczba chªopców nie przewy»szy liczby

Zakładamy, że w ciągu dnia ewen- tualne braki uzupełnia ze swojej kieszeni naczelnik, ale wieczorem chce odzyskać swoje pieniądze?. Oddano 3600

Przypuśćmy, że mając dwa termy M i N tworzymy (o ile jest to możliwe) naprzemian coraz dłuższe redukcje lewostronne, a po utworzeniu ko- lejnego reduktu sprawdzamy, czy znajduje

Sprawdzamy po kolei wszystkie aksjomaty przestrzeni

Probability Calculus 2019/2020 Introductory Problem Set1. Using the notation with operations on sets, how would

[r]

Praca domowa I Javier de Lucas..

[r]

Niech (X n ) n≥1 b¦dzie ci¡giem niezale»nych zmiennych losowych o jednakowym rozkªadzie równomiernym na zbiorze

Semestr zimowy Kolokwium próbne. Javier

Since changing the n-ary norm used affects the classification accuracy, there is a reason to believe that some data sets have a better fit with union like aggregation operators,

In this note we give an upper bound for λ(n), the maximum number of edges in a strongly multiplicative graph of order n, which is sharper than the upper bound obtained by Beineke

Udowodnić, że z prawdopodobieństwem jeden, po pewnym czasie nie będzie w pojemniku ani jednej

Udowodni´ c, ˙ze trajektorie procesu Wienera maja , z prawdopodobie´ nstwem 1 wahanie niesko´ nczone na ka˙zdym przedziale

korzystając ze wzoru dwumianowego Newtona można pokazać, że wyrazy przedostatniego ciągu są mniejsze niż 1 + (2/n).. Zbadać zbieżność ciągów

[r]

Warto´s´ c oczekiwana zmiennej losowej X = liczba E(X) b¸ed¸aca ´srednia wa˙zon¸a rozk ladu praw- dopodobie´nstwa przy za lo˙zeniu, ˙ze wag¸a jest prawdopodobie´nstwo

Niech X, Y b¸ed¸a jednowymiarowymi

Warto´s´ c oczekiwana zmiennej losowej X = liczba E(X) b¸ed¸aca ´srednia wa˙zon¸a rozk ladu prawdopodobie´nstwa przy za lo˙zeniu, ˙ze wag¸a jest prawdopodobie´nstwo (dla

pr´ oba losowa - pr´oba losowana (najcz¸e´sciej) zgodnie z rozk ladem

‚wiczenia z Analizy Zespolonej, Matematyka MiNI PW, rok akad.. Wyznaczy¢ krotno±¢