II Wojewódzki Konkurs z Historii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

22  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Etap III – Wojewódzki Strona 1 z 22

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z HISTORII

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ETAP III− REJONOWY 31 MARCA 2021 r.

Godz. 10:00

Kod pracy ucznia Suma punktów

Czas pracy: 90 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 69 punktów

Instrukcja dla ucznia (dotyczy wersji papierowej)

1. W wyznaczonym miejscu arkusza z zadaniami konkursowymi wpisz swój kod.

2. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 22 stronach jest wydrukowanych 25 zadań.

3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej.

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania, oglądaj ilustracje. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem.

6. Nie używaj korektora.

7. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznacz w arkuszu z zadaniami konkursowymi.

Wybierz odpowiedź lub odpowiedzi i odpowiadającą/odpowiadające jej/im liter/literę zaznacz w kółku, np.:

8. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl krzyżykiem, np.: i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź, np.:

9. Rozwiązania części zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu z zadaniami konkursowymi. Ewentualne pomyłki przekreślaj.

Powodzenia!

A

B

(2)

Etap III – Wojewódzki Strona 2 z 22

Zadanie 1. (0−4)

Poniższe zdjęcie przedstawia scenę z zajęcia Zaolzia przez oddziały polskie w okresie międzywojennym. Opowiedz na poniższe pytania związane z tym wydarzeniem.

1.1 Do zajęcia Zaolzia doszło a) w marcu 1938 roku b) w październiku 1938 roku c) w kwietniu 1939 roku

1.2. Ministrem spraw zagranicznych RP był wówczas a) Wacław Grzybowski

b) Walery Sławek c) Józef Beck

1.3. Zajecie Zaolzia było konsekwencją a) konferencji w Spa

b) konferencji w Monachium

c) zobowiązań wynikających z małego traktatu wersalskiego

(3)

Etap III – Wojewódzki Strona 3 z 22

1.4 Ostatnim prezydentem Czechosłowacji w okresie międzywojennym był a) Józef Tiso

b) Tomasz Masaryk c) Edward Beneš Zadanie 2. (0−3)

Przeczytaj poniższe biogramy i wskaż opisane postaci.

2.1. Polski generał, 6 stycznia 1919 roku otrzymał wezwanie Naczelnej Rady Ludowej do objęcia dowództwa nad powstaniem wielkopolskim. Oficjalne stanowisko dowódcy otrzymał 16 stycznia od majora Stanisława Taczaka. Brał także udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1926 roku podczas zamachu majowego opowiedział się przeciwko Piłsudskiemu

a) Kazimierz Bartel b) Władysław Sikorski c) Józef Dowbor - Muśnicki d) Edward Rydz Śmigły

2.2 Polski generał, dowódca II Brygady Legionów, uczestnik walk pod Rarańczą i Kaniowem. Po ewakuacji z Rosji otrzymał dowództwo nad tworzącą się błękitną armią. 10 lutego 1920 roku dokonał uroczystych zaślubin Polski z morzem

a) Antonii Szyling b) Józef Haller c) Lucjan Żeligowski d) Tadeusz Kutrzeba

2.3 Polski polityk, lider Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Zagorzały przeciwnik Józefa Piłsudskiego. W 1921 roku dowodził III powstaniem śląskim

a) Roman Rybarski b) Roman Dmowski c) Maciej Rataj d) Wojciech Korfanty

(4)

Etap III – Wojewódzki Strona 4 z 22

Zadanie 3. (0−2)

W kwietniu 1922 roku został podpisany traktat o ścisłej współpracy sowiecko-niemieckiej w wymiarze gospodarczym i wojskowym. Dzięki jego zawarciu Niemcy mogły szkolić swoje wojska na poligonach w ZSRS, zaś Sowieci mieli dostęp do niemieckiej technologii.

Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące tego traktatu.

3.1 Gdzie został zawarty opisany powyżej traktat?

a) w Locarno b) w Rapallo c) w Genui d) w Monachium

3.2. Jak nazywał się kanclerz Niemiec, który podpisał traktat?

a) Joseph Wirth b) Willy Brandt c) Konrad Adenauer d) Joachim von Ribbentrop Zadanie 4. (0−2)

Wskaż poprawną kolejność chronologiczną wydarzeń.

4.1

a) pucz monachijski, noc kryształowa, noc długich noży, uchwalenie ustaw norymberskich b) uchwalenie ustaw norymberskich, pucz monachijski, noc kryształowa, noc długich noży c) pucz monachijski, noc długich noży, uchwalenie ustaw norymberskich, noc kryształowa d) pucz monachijski, uchwalenie ustaw norymberskich, noc długich noży, noc kryształowa 4.2

a) śmierć Lenina, wielki głód na Ukrainie, utworzenie ZSRR, wielka czystka w ZSRR b) utworzenie ZSRR, śmierć Lenina, wielki głód na Ukrainie, wielka czystka w ZSRR c) śmierć Lenina, utworzenie ZSRR, wielka czystka w ZSRR, wielki głód na Ukrainie

(5)

Etap III – Wojewódzki Strona 5 z 22

d) utworzenie ZSRR, śmierć Lenina, wielka czystka w ZSRR, wielki głód na Ukrainie

Zadanie 5. (0−1)

Z jaką formacją wojskową biorącą udział w II wojnie światowej związana jest przedstawiona na ilustracji odznaka? Wskaż poprawną odpowiedź.

a) 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

b) 303 Batalion Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego c) 303 Dywizjon Myśliwski

d) 303 Pułk Piechoty im. Kosynierów Ziemi Krakowskiej Zadanie 6. (0−2)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy i wskaż poprawne odpowiedzi.

Po pierwsze ich kraje nie dążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym względem […].

Po wtóre, nie pragną oni zrealizowania żadnych zmian terytorialnych […].

(6)

Etap III – Wojewódzki Strona 6 z 22

Po trzecie szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie rządu, pod jakim chcą żyć [….].

Po czwarte […] będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom wielkim i małym, zwycięzcom i zwyciężonym, korzystanie z dostępu na stopie równości do handlu i surowców świata […].

Po szóste, spodziewają się oni, że po ostatecznym złamaniu tyranii narodowosocjalistycznej zapanuje pokój, który da wszystkim narodom możliwość bezpiecznego przebywania w swych granicach.

6.1 Powyższy tekst stanowi fragment a) Aktu założycielskiego Ligi Narodów b) Układu polsko-radzieckiego o nieagresji c) Karty Atlantyckiej

d) Traktatu założycielskiego Paktu Północnoatlantyckiego 6.2 Powyższy dokument został podpisany

a) podczas konferencji pokojowej w Wersalu b) podczas II wojny światowej

c) podczas I posiedzenia Ligi Narodów w Genewie w 1922 roku d) podczas konferencji w Locarno

Zadanie 7. (0−5)

Wskaż, które z poniższych zdań są prawdziwe, a które fałszywe.

7.1 Pierwszy sztuczny satelita „SPUTNIK” został umieszczony na orbicie przez Sowietów w 1957 roku P/F 7.2 Pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec w okresie powojennym został Konrad Adenauer P/F 7.3 ETA była baskijską organizacją terrorystyczną walczącą o oderwanie Kraju Basków od Hiszpanii P/F 7.4 Rewolucja goździków wybuchła w 1970 roku w Hiszpanii.

P/F

(7)

Etap III – Wojewódzki Strona 7 z 22

7.5 Clement Attlee reprezentował Wielką Brytanię podczas konferencji w Poczdamie P/F Zadanie 8. (0−8)

Połącz wybrane polskie formacje wojskowe (biorące udział w II wojnie światowej) z miejscami bitew w których brały udział.

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich………

Armia „Poznań”……….

Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”……….

1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki……….

2 Korpus Polski………

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa……..………..

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich……….

1 Dywizja Pancerna……….

(miejsca: Lenino, Tobruk, Bzura, Narwik, Kock, Arnhem, Falaise, Monte Cassino, Dunkierka, Midway)

Zadanie 9. (0−3)

Poniższa ilustracja przedstawia pierwszą stronę konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Odpowiedz na poniższe pytania związane z tym dokumentem wybierając poprawne odpowiedzi.

(8)

Etap III – Wojewódzki Strona 8 z 22

9.1 Konstytucja PRL została uchwalona a) 22 lipca 1948 roku

b) w styczniu 1951 roku c) 22 lipca 1952 roku d) w styczniu 1952 roku

9.2 Przedstawiony na ilustracji tekst konstytucji spisany jest w języku rosyjskim z odręcznymi dopiskami

a) Bolesława Bieruta b) Nikity Chruszczowa c) Iwana Sierowa d) Józefa Stalina

9.3 W myśl zapisów konstytucji PRL władzę wykonawczą a) sprawowała 15 osobowa Rada Państwa

b) sprawował Prezydent

c) sprawował Minister Bezpieczeństwa Publicznego

Zadanie 10. (0−2)

Wskaż poprawną nazwę ugrupowania politycznego lub ruchu społecznego opisanego poniżej.

10.1 Jej zwolennicy uważali, że głębsze reformy mogą zagrozić komunizmowi w Polsce i opowiadali się za kontynuacją dotychczasowej polityki. Winę za złą sytuację w PZPR starali się zrzucić na kilku przywódców PZPR pochodzenia żydowskiego. Ostatecznie po przemianach związanych z tajnym referatem Nikity Chruszczowa stracili przewagę oskarżeni o stalinizm.

a) puławianie b) rewizjoniści c) natolińczycy

(9)

Etap III – Wojewódzki Strona 9 z 22

10.2 Powstał we wrześniu 1976 roku. Jego głównym celem była pomoc materialna oraz prawna dla osób represjonowanych. Domagał się amnestii dla aresztowanych i skazanych oraz

przywrócenia ich do pracy. Pośród jego założycieli znaleźli się Stanisław Barańczak, Antoni Macierewicz i Jacek Kuroń.

a) Komitet Obrony Robotników

b) Ruch Pomocy Osobom Represjonowanym c) Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

Zadanie 11. (0−3)

Wskaż o których postaciach jest mowa w poniższym fragmencie tekstu.

1.1 Dnia 4 lipca 1943 roku tuż po starcie z bazy w Gibraltarze samolot premiera uległ wypadkowi.

W jej wyniku a zginął (z A) ……….

2.2 Oficjalne dochodzenie wykazało, że był to nieszczęśliwy wypadek, ale do dziś zdarzenie to budzi kontrowersje. Część historyków wiąże to wydarzenie z niewygodnymi dla Sowietów doniesieniami i dowodami o popełnionej przez nich zbrodni katyńskiej. Niedługo po tragedii nowym premierem został wywodzący się z ruchu ludowego (z B) ………. , zaś funkcję Wodza Naczelnego objął (z C) ………...

A) 1 generał Władysław Anders, 2 generał Władysław Sikorski, 3 premier Kazimierz Bartel B) 1 Maciej Rataj, 2 Stanisław Mikołajczyk, 3 Wincenty Witos

C) 1 Kazimierz Sosnkowski, 2 Stefan Rowecki, 3 Stanisław Sosabowski Zadanie 12. (0−4)

Przeczytaj poniższe biogramy i wskaż poprawne odpowiedzi.

12.1 Żydowski polityk i premier Izraela. W 1978 roku podpisał z prezydentem Egiptu Anwarem as – Sadatem porozumienie w Camp Dawid

a) Benjamin Netanjahu b) Dawid ben Gurion c) Menachem Begin d) Ehud Olmert

(10)

Etap III – Wojewódzki Strona 10 z 22

12.2 Amerykański pastor kościoła baptystycznego. Działacz na rzecz równouprawnienia i zniesienia dyskryminacji rasowej. Dla realizacji swoich celów pozyskał wsparcie administracji Prezydenta Kennedy’ego. Za swoje działania otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.

a) Nelson Mandela b) Martin Luter King c) Mahathma Ghandi d) Jawaharlal Nehru

12.3 Polski generał, dowódca Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej. Strzelec, legionista 1914 roku, żołnierz września 1939. W czasie okupacji kontynuował konspiracyjną walkę. W 1948 roku skorzystał z ogłoszonej amnestii. Pomimo tego został aresztowany. Odmówił współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Po procesie skazany na karę śmierci. Zamordowany w lutym 1953 roku.

a) Witold Pilecki „Witold”

b) Jan Rodowicz „Anoda”

c) Łukasz Ciepliński „Pług”

d) Emil Fieldorf „Nil”

12.4 Sowiecki przywódca. W polityce dążył do odprężenia i pokojowego współistnienia supermocarstw. W 1987 roku zainicjował politykę głasnosti i pierestrojki mających na celu ograniczoną demokratyzację życia politycznego i liberalizację gospodarki. Doprowadził do wycofania wojsk sowieckich z Afganistanu.

a) Borys Jelcyn b) Michaił Gorbaczow c) Aleksander Czernienko d) Andriej Żdanow

Zadanie 13. (0−3)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy i odpowiedz na związane z nim pytania.

Zamierzenia wichrzycieli spaliły na panewce w momencie gdy zostało to rozeznane przez olbrzymią większość klasy robotniczej, która odcięła się i odstąpiła od następnej fazy demonstracji, od ponurych popisów agentów i prowokatorów występujących z bronią w ręku i atakujących gmachy publiczne. Krew przelana […] obciąży wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne i reakcyjne

(11)

Etap III – Wojewódzki Strona 11 z 22

podziemie, które są bezpośrednimi sprawcami zajść. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tą rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa, w interesie walki o podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny.

13.1 Przytoczone powyżej słowa zostały wypowiedziane w związku z wystąpieniami robotników a) w Ursusie w 1976 roku

b) w Poznaniu w 1956 roku

c) w Gdańsku w 1970 roku d) w Świdniku w 1980 roku

13.2 Autorem powyższych słów był:

a) Józef Cyrankiewicz b) Edward Ochab c) Bolesław Bierut d) Piotr Jaroszewicz

13.3 Najmłodszą ofiarą, która zginęła w wyniku wydarzeń opisanych w tekście był:

a) Stanisław Pyjas b) Grzegorz Przemyk c) Adam Ważyk d) Romek Strzałkowski

(12)

Etap III – Wojewódzki Strona 12 z 22

Zadanie 14. (0−4)

Do zamieszczonych poniżej fotografii postaci związanych z historią XX wieku dopasuj odpowiednie nazwiska.

A ...

Władysław Gomułka, Bolesław Bierut, Stanisław Mikołajczyk, Jan Nowak – Jeziorański, Piotr Jaroszewicz

B ………..

Leonid Breżniew, Nikita Chruszczow, Ławrientij Beria, Wiaczesław Mołotow, Michaił Gorbaczow

(13)

Etap III – Wojewódzki Strona 13 z 22

C ………

Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Józef Piłsudski, Gabriel Narutowicz, Ignacy Mościcki

D ………..

Tadeusz Komorowski „Bór” , Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, Stefan Rowecki „Grot”, Władysław Anders, Władysław Sikorski

(14)

Etap III – Wojewódzki Strona 14 z 22

Zadanie 15. (0−2)

Poniższa ilustracja przedstawia plakat propagandowy. Przeanalizuj jego treść i wskaż poprawne odpowiedzi.

15.1 Plakat powstał w związku z planowanym/planowanymi a) wyborami do sejmu ustawodawczego w 1947

b) utworzeniem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej c) referendum ludowym w 1946 roku

15.2 Przedstawiony na plakacie Stanisław Mikołajczyk

a) został aresztowany i skazany za działalność antypaństwową b) w obawie przed aresztowaniem uciekł z Polski

c) w 1952 roku wszedł w skład Rady Państwa

(15)

Etap III – Wojewódzki Strona 15 z 22

Zadanie 16. (0−2)

Poniższa ilustracja przedstawia mur berliński. Wskaż poprawne odpowiedzi w poniższych zdaniach związanych z jego historią.

16.1 Mur berliński powstał w roku a) 1948 w skutek kryzysu berlińskiego b) w 1961 roku

c) w 1949 roku

16.2. Szacuje się, że przed jego wybudowaniem ze wschodnich Niemiec do Berlina Zachodniego uciekło

a) pomiędzy 700 – 750 tys. Niemców b) około 300 tys. Niemców

c) blisko 2,7 mln Niemców

(16)

Etap III – Wojewódzki Strona 16 z 22

Zadanie 17. (0−2)

Poniższa ilustracja przedstawia desant wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Wskaż poprawne odpowiedzi związane z tym wydarzeniem.

17.1 Operacja desantu w Normandii nosiła kryptonim a) Market Garden

b) Bagration c) Overlord

17.2 Wojskami alianckimi dowodził wówczas a) gen Patton

b) gen Eisenhower c) gen Montgomery

17.3 Umocnienia niemieckie w Normandii określane były jako a) Wał Atlantycki

b) Linia Zygfryda c) Wał Pomorski

(17)

Etap III – Wojewódzki Strona 17 z 22

Zadanie 18. (0−3)

Poniższa ilustracja przedstawia wydarzenia z masakry stoczniowców na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Wskaż poprawne odpowiedzi w poleceniach związanych z tym wydarzeniem.

18.1 Protest stoczniowców w 1970 roku wywołany był a) zwolnieniem z pracy Anny Walentynowicz

b) drastycznymi podwyżkami cen żywności

c) niezadowoleniem po zakazie wystawienia „Dziadów” Adama Mickiewicza 18.2 W wyniku walk ulicznych śmierć poniosło 45 osób, pośród których znalazł się przedstawiony na zdjęciu

a) Wincenty Pstrowski b) Edward Kania c) Zbigniew Godlewski

(18)

Etap III – Wojewódzki Strona 18 z 22

18.3 Tragiczne wydarzenia grudnia 1970 doprowadziły do ustąpienia Władysława Gomułki i jego ekipy. Ster rządów został powierzony nowemu I Sekretarzowi PZPR Edwardowi Gierkowi.

Funkcję premiera przejął wówczas a) Piotr Jaroszewicz

b) Tadeusz Mazowiecki c) Karol Modzelewski

Zadanie 19. (0−2)

Wskaż prawidłowe postaci o których mowa w poniższym tekście.

Komuniści początkowo unikali otwartego konfliktu z Kościołem, jednak wraz z umacnianiem władzy zaczęli stosować wobec niego represje. W 1951 roku został aresztowany biskup kielecki (z A ) ………, którego oskarżono o kolaborację z Niemcami. Biskup po torturach przyznał się do zarzucanych mu czynów i został skazany na 12 lat wwiezienia. We wrześniu 1953 roku aresztowano prymasa Polski (z B)………... Został on internowany na trzy lata. W grudniu 1953 roku władze zmusiły Episkopat, a potem całą resztę duchowieństwa do ślubowania na wierność PRL.

A 1. Jerzy Popiełuszko 2. Mieczysław Jaworski 3. Czesław Kaczmarek B 1. Franciszek Macharski 2. Stefan Wyszyński 3. Augustyn Hlond

Zadanie 20. (0−3)

Przeczytaj poniższy tekst źródłowy i wskaż poprawne odpowiedzi.

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Neutralnego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych - wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się faktem dokonanym. Państwo Polski powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości.

Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej zgody naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

(19)

Etap III – Wojewódzki Strona 19 z 22

20.1 Kiedy i w jakich okolicznościach zostały wypowiedziane powyższe słowa?

a) 11 listopada 1918 roku podczas ustąpienia Rady Regencyjnej b) 16 listopada 1918 roku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę c) 15 sierpnia 1920 roku po zwycięstwie nad bolszewikami

d) 27 grudnia 1918 roku przed wybuchem powstania wielkopolskiego 20.2 Słowa te wypowiedziane zostały przez

a) Ignacego Jana Paderewskiego

b) generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego c) Edwarda Osóbkę - Morawskiego

d) Józefa Piłsudskiego Naczelnika Państwa

20.3 Określenie „świetnych zwycięstw wojsk sprzymierzonych” podkreślone w tekście dotyczą.

a) zwycięstw armii francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej na froncie zachodnim podczas I wojny światowej

b) zwycięstw wojsk koalicji antyhitlerowskiej podczas II wojny światowej

c) zwycięstw Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego podczas walk o wyzwolenie ziem polskich

Zadanie 21. (0−1)

Poniższa ilustracja przedstawia jeden z popularnych zespołów muzycznych okresu lat 60 tych. Wskaż jego nazwę.

(20)

Etap III – Wojewódzki Strona 20 z 22

a) Led Zeppelin b) The Animals c) The Rolling Stones d) The Beatles

e) The Doors

Zadanie 22. (0−2)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy i wskaż poprawne odpowiedzi.

Od Szczecina nad Bałtykiem od Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna, w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia – wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę w sferze radzieckiej i wszystkie w takiej czy w innej formie, podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. […] Partie komunistyczne, które były bardzo małe w tych państwach Europy Wschodniej, otrzymały stanowisko nadrzędne i władze o wiele przewyższającą ich liczebność i dążą wszędzie do zdobycia wpływów totalistycznych. Prawie wszędzie panują rządy policyjne, z wyjątkiem Czechosłowacji nie ma tam prawdziwej demokracji.

22.1 Autorem powyższego wystąpienia i zawartego w nim określenia „żelazna kurtyna” był a) Harry Truman

b) Georg Marshall c) Winston Churchill d) Clement Athlee

22.2 Do wygłoszenia powyższego przemówienia doszło a) po zbudowaniu muru berlińskiego

b) podczas XX Zjazdu KC KPZR

c) przed powstaniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej d) podczas konferencji w Poczdamie w 1945 roku

(21)

Etap III – Wojewódzki Strona 21 z 22

Zadanie 23. (0−2)

Wskaż dwie z poniższych organizacji, które nie były organizacjami terrorystycznymi.

a) Frakcja Armii Czerwonej b) Pomarańczowa Alternatywa c) grupa Bader - Meinhoff d) RWPG

e) ETA Zadanie 24. (0−1)

Przeczytaj poniższy fragment opracowania historycznego i zaznacz poprawną odpowiedź.

Początkowo Mao Zedong w celu utrzymania masowego poparcia dla swoich rządów nie wprowadzał radykalnych reform. Jednak kiedy Komunistyczna Partia Chin umocniła swoją władzę zaczął stopniowo likwidować własność prywatną i zwalczać religię. W 1958 roku przyszedł czas na najważniejszą z reform. Plan zakładał szybkie przekształcenie Chin w potęgę przemysłową.

Najważniejszą rolę miały w nim odgrywać samowystarczalne komuny ludowe, pozbawione własności prywatnej, w których nawet posiłki miały być jedzone wspólnie. Mimo wielkich wysiłków nie odnotowano wzrostu przemysłowego, a sam plan przyniósł śmierć dziesiątków milionów ludzi.

24.1 Jaką nazwę nosił plan opisany w powyższym opracowaniu?

a) Plan Wielkiej Kolektywizacji b) Wielki Skok

c) Rewolucja kulturalna d) Rewolucja przemysłowa Zadanie 25. (0−2)

Poniższa ilustracja przedstawia wydarzenie z najnowszej historii Polski. Wskaż poprawne odpowiedzi.

(22)

Etap III – Wojewódzki Strona 22 z 22

25.1 Do wydarzenia przedstawionego na fotografii doszło:

a) w sierpniu 1980 roku

b) dzięki mediacjom Leonida Breżniewa c) 13 grudnia 1981 roku

d) między lutym a kwietniem 1989 roku 25.2 Skutkiem wydarzenia było:

a) podjęcie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego

b) podjęcie decyzji dotyczącej wyborów kontraktowych w czerwcu 1989 roku c) podjęcie decyzji o odwołaniu stanu wojennego

d) wybór Mieczysława Rakowskiego na premiera

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :