• Nie Znaleziono Wyników

"Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski", Irena Maciejewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski", Irena Maciejewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.17-18 (1984) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Elżbieta Modrzewska

"Listopad 1830 r. w literaturze

Młodej Polski", Irena Maciejewska,

"Rocznik Towarzystwa Literackiego

im. Adama Mickiewicza" R.17-18

(1984) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 29/2 (100), 302

(2)

LISTY IRENY SOLSKIEJ. Wybór i oprać. L. Kuchtówna. War­ szawa 1984, PIW, 88. 468, zł

300,-Wydanie zbioru 375 listów kończy wieloletnie badania Li­ dii Kuchtówny nad życiem i twórczością Ireny Solskiej. Zgroma­ dzone listy wzbogacają dotychczasową wiedzę na temat aktorki o ważne rysy osobowościowe i charakterologiczne. Zasadniczy trzon publikowanej korespondencji adresowany był do niewiel­ kiego kręgu osób: do malarza i działacza tatrzańskiego Stani­ sława Eliasza Radzikowskiego, ziemianina Edwarda Osmolskiego oraz do jedynej córki - Anny Sosnowskiej. Na uwagę zasługują także odnalezione niedawno listy do Jerzego Żuławskiego i Ma­ ryli Wolskiej.

BP/100/45 M.N.

MACIEJEWSKA Irena: Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski. "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic­ kiewicza". R. 17-18: 1982-1983 (wyd. 1984), s. 77-98. Powstanie listopadowe jako temat literacki rzadko poja­ wiało się w twórczości pisarzy młodopolskich. Częściej zajmo­ wano się samym problemem czynu narodowowyzwoleńczego i rewolu­ cyjnego. Romantyczne tradycje Listopada interpretowane były jako ogniwo w ciągu zrywów wolnościowych. Autorka ilustruje tę koncepcję na przykładach twórczości znaczących i mniej zna­ nych pisarzy Młodej Polski. Powstanie listopadowe funkcjonowa­ ło w literaturze młodopolskiej jako bezpośrednie odwołania do zdarzeń i osób z czasów powstania oraz poprzez 3ystem znaków, aluzji, cytatów nawiązujących do literatury romantycznej i wy­ darzeń 1830 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bij weging worden de verschillen tussen woningbedrijven en korporaties groter in de grootteklasse van 4000 woningen en meer; de woningbedrijven in deze

To study the material effect on the critical strain of so cellular structures, in addition to the material used in our experiments, the mechanical properties of three different types

It is a flexible engineering research and learning space in which expertise from different disciplines (engineering, humanities, social sciences) and different

«morte1 en elle» retourne li la terre. Pourtant sa «richesse» s'epanouit, s'etend avec le souffie, nous rappelant le poeme <<Devancier»ou le poete ne creuse pas la roche au

Największe dodatnie różnice notowano zawsze w terminie nocnym w okresie lata - najczęściej występują wówczas warunki do tworzenia się i trwania przez całą noe nadwyżki ciepła

W ostatnim z analizowanych przez nas okresów ne- gatywny wydźwięk hasła „dobra zmiana” utrzymy- wał się, choć zauważyć też można nieznaczne jego.. Głównym tego powodem

Inna charakterystyczna różnica między oboma programami polega na tym, że koalicja Zjednoczona Lewica oraz partia Razem różniły się stopniem odwołania swoich idei do

projektu lub wykonania zadania przypi- sanego historycznie sektorowi publicz- nemu. Strony obopólnie czerpią korzyści ze współpracy odpowiednio do stopnia

zagrożenia dla Polskiej gospodarki, jed- nak jeżeli obecna sytuacja się przedłuży istnieje możliwość wystąpienia „spirali deflacyjnej”. W 2015 roku

T ak pojęta ochrona dolin rzecznych, oprócz wielu innych korzyści dla człowieka i środowiska przyrodniczego, może odegrać też pozytyw ną rolę w zapewnieniu

W arto przyjrzeć się podręcznikowi tego historyka literatury, jak też gimnazjalnego polonisty oraz założyciela pierwszej w Galicji czytelni dla uczniów, ze

Od porozumiewania się do kształcenia Douglas Barnes przedstawia pewne sposoby posługiwania się mową stosowaną przez dzieci w trakcie uczenia się oraz wskazuje, jak jest

Ponadto Hull zgadzał się z s u ­ gestią Davisa, iż now y układ, by zyskać należną mu rangę, powinien zostać podpisany przez co najm niej trzech sygnatariu

Zakres drugiego obiegu gospodarczego poszerza się nieustan­ nie i trudno jest określić wyraźnie niektóre jego formy oraz od­ dzielić je od działalności legalnej.»

Celem niniejszej pracy jest aktualizacja informacji o drzewach uzna- nych za pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowe- go oraz ukazanie możliwości

Wziąłem pod uwagę tylko dwa przykłady krytyki teorii empatii odwo- łujące się do problematyki estetycznej, nie uwzględniając argumentacji krytycznej, jakiej teoria

W związku ze szczególną rolą Polski podczas tegorocznych Targów miała ona szansę na zaistnienie na rynku wydawniczym w Indiach, jak również zapoznanie się z jego specyfi ką..

dziekan Wydziału Filologicznego,b.prze­ wodniczący 7/ydziału I Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, wybitny histeryk literatury polskiej, badacz okresu romantyzmu, zało­

wyzwolonej" dedykowanym królowi polskiemu", Milan Ratković,. Wrocław-Warszawa-Kraków 1970

[r]

Komizm utworów Porazińskiej, w zasadzie wolny od akcentów satyrycznych, podporządkowany jest funkcji lirycznej; moment "odejścia od normy", leżący u podstaw

: Repertorium łacińskich sekw encji liturgicznych zaw ar­ tych w średniow iecznych rękopisach polskich bibliotek... : Z badań nad typologią bohatera rom ansu