• Nie Znaleziono Wyników

PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Załącznik do Uchwały nr 7/2019/2020 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku z dnia 12 września 2019r.

PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

(2)

2

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartej w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 395).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U.

z 2017 r., poz. 1117)

Cel procedury realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

Niniejsza procedura określa zasady realizacji i sposób organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Skierowana jest do: uczniów, rodziców (prawnych opiekunów),

nauczycieli realizujących zajęcia oraz wychowawców.

I. Założenia ogólne:

1. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”, zwane dalej „zajęciami”

realizowane są w wymiarze 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w każdym oddziale z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zajęcia mogą być organizowane w oddziałach albo w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów z zachowaniem łączenia międzyoddziałowego przy podziale na grupy dziewcząt i chłopców.

3. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” są zajęciami obowiązkowymi i wszyscy uczniowie klas IV-VIII objęci są programem nauczania tych zajęć z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach (wzór formularza rezygnacji w załączeniu).

5. Ze względów organizacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają dyrektorowi szkoły rezygnację, o której mowa w ust. 4, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”.

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.

7. W uzasadnionych przypadkach, uczeń może uczęszczać na zajęcia z inną grupą na poziomie danej klasy.

8. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć pełni wicedyrektor szkoły.

(3)

3

II. Tygodniowa realizacja zajęć:

1. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” mogą być realizowane na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć według odrębnego tygodniowego planu, ustalonego przez

dyrektora szkoły i podanego do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

2. Plan może ulegać bieżącej modyfikacji w zależności od faktycznej liczby oddziałów lub grup objętych zajęciami.

III. Zasady dokumentowania zajęć:

1. Dokumentowanie realizacji zajęć prowadzone jest w dziennikach zajęć pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi wewnątrzszkolnymi zasadami.

2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji rodzica (prawnego opiekuna) z udziału ucznia w zajęciach w trakcie ich realizacji, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie dokonuje skreślenia takiego ucznia z listy danej grupy i wpisuje stosowną adnotację:

data i podstawa rezygnacji.

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

IV. Obowiązki nauczycieli realizujących zajęcia:

1. W oparciu o zatwierdzony „Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku na dany rok szkolny” realizację zajęć powierza się nauczycielom posiadającym kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć i zobowiązuje się do:

1) opracowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia planu dydaktycznego, opracowanego na podstawie obowiązującego programu nauczania

tych zajęć i stanowiącego spójną całość z działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły;

2) motywowanie uczniów do udziału w zajęciach oraz wysoką jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć;

3) zaangażowania, prawidłowej, rzetelnej i systematycznej realizacji zajęć;

4) bieżącego monitorowania udziału uczniów w zajęciach i skutecznego reagowania na

pojawiające się problemy, w tym związane z absencją uczniów, we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcami;

5) zgłaszania dyrektorowi szkoły informacji o możliwości łączenia grup na poziomie danej klasy z zachowaniem wymaganego limitu (28 uczniów). W przypadku znacznego zmniejszenia zainteresowania zajęciami, skład grup powinien być modyfikowany i ustalany w porozumieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły;

6) dokonania końcowej autoewaluacji i podsumowania prowadzonych zajęć w aspekcie ilościowym i jakościowym w tym sformułowanie wniosków do dalszej pracy.

(4)

4

V. Zasady wynagradzania i rozliczania zajęć:

1. Nauczyciele z tytułu przydzielonych do realizacji zajęć, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania wypłacane na koniec miesiąca po zatwierdzeniu przez dyrektora faktycznie zrealizowanej liczby godzin.

2. Zastrzega się wprowadzanie bieżących zmian w liczbie przydzielonych godzin zajęć

nauczycielom w oparciu o faktyczny udział uczniów w zajęciach i co z tym związane ewentualną redukcję liczby grup tych zajęć (łączenie międzyoddziałowe do 28

uczniów w grupie na poziomie jednej klasy).

Niniejsza procedura została przyjęta do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 przez Radę

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w dniu 12 września 2019r. (Protokół nr 1/2019/2020).

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz

(5)

5

Załącznik Nr 1 do procedury realizacji zajęć

„Wychowanie do życia w rodzinie”

Oświadczenie w sprawie udziału ucznia

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika Olecku w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Wyrażam / nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka

...

(imię i nazwisko, klasa)

w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym ………..

Olecko, dnia ... ...

podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niewłaściwe skreślić

(6)

6

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zostaliśmy poinformowani, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Słowiańska 1, tel. 87 5202086, e-mail: sp2@

olecko.edu.pl, zwany dalej administratorem.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 87 520 20 86 lub adresem e-mail: sp2@olecko.edu.pl,

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1,lit.a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych (RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki ucznia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

... ...

własnoręczny podpis rodzica(opiekuna prawnego)

(7)

7 Potwierdzenie własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z treścią

powyższego dokumentu „Procedura realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie”

Lp. Nazwisko i imię Czytelny podpis

1. Bajbak Bogumiła 2. Borowski Tomasz

3. Bukpaś Wiesław Krzysztof 4. Harasim Małgorzata 5. Janiszewski Michał 6. Jegliński Wojciech 7. Jeżewska Justyna 8. Josiewicz Elżbieta 9. Kaczor Anna 10. Kalinowska Alina

11. Kamińska-Kopiczko Marzena Elżbieta 12. Karandziej Paweł Dominik

13. Klewicka Dorota 14. Kłosińska Maria Jolanta 15. Kołdys Renata

16. Kosińska Ewa

17. Kowalewska Agnieszka Dorota 18. Kozłowska Beata

19. Kozłowska Katarzyna 20. Ks.Maksymilian Barwikowski 21. Kulbacka Marta Katarzyna 22. Matwiejczyk Halina 23. Najechalski Jan 24. Orlik-Gogacz Elżbieta 25. Romotowski Grzegorz 26. Rynkiewicz Regina Joanna 27. Suchocka Alicja

28. Taraszkiewicz Barbara 29. Tokajuk Eligia

30. Truchan Iwona 31. Truchan Karolina 32. Urbanowicz Ewa 33. Werstak Katarzyna 34. Włodarska Dorota Teresa 35. Zawistowska Diana 36. Żabicka-Bojar Małgorzata 37. Bajbak Bogumiła

38.

39.

40.

41.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wychowanie do życia w rodzinie - program zajęć edukacyjnych dla II, III i IV (zakres podstawowy) etapu edukacyjnego, Grażyna Skirmuntt.. „...Wychowanie to droga w tę samą

• moralne normy- zbiór zasad regulujących stosunki między ludźmi, za pośrednictwem ogólnych zakazów i nakazów, nakładają na człowieka obowiązek określonego postępowania

Zapoznajcie się z informacjami poniżej i zastanówcie się czy jesteście dobrą koleżanką /dobrym kolegą dla swoich rówieśników w klasie, w szkole czy poza szkołą?. Czy

NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens – National Traffic Information Database) the organization responsible for traffic data storage uses four quality aspects:

Torun (2016) having reviewed 35 papers on accelerator phenomenon concluded that “the maturity level of literature on accelerators has started to be appeared” and he is not alone to

Do książki dołączony jest też Program do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, który także może być pomocą nie tylko dla nauczycieli, ale także dla samych rodziców

WPROWADZENIE DO POLSKIEJ SZKOŁY (OD 1998 ROKU) EDUKACJI SEKSUALNEJ TYPU A, CZYLI PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE PRZYNIOSŁO POZYTYWNE EFEKTY, CHOĆ TRZEBA ZAUWAŻYĆ, ŻE

ž—ŒŠ—ǰȱǯ ǯȱǻŘŖŖŝǼǯȱAssessment of mindful parenting among parents of early adolescents: Development and validation of Interpersonal Mindfulness in

Transition zones in railway tracks are areas with significant variation of track properties (e.g., foundation stiffness) encountered near structures such as bridges and tunnels. Due

 rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni,

Podstawa programowa Wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej została podzielona na 6 działów tematycznych:.. Życie jako fundamentalna wartość

- wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;.. - przyswaja wartości i

profilaktycznymi szkoły, a w szczególności: 1) wspierać wychowawczą rolę rodziny, 2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, 3) kształtować postawy prorodzinne,

Kraków: Rubikon (w empirycznej części artykułu ujęty jako: WKD... Wędrując

Owocniki borowika szlachet- nego, wysoko cenione ze względu na walory smakowe i zapachowe oraz wartości odżyw- cze, zawierają również wiele związków o dzia-

Program „Wędrując ku dorosłości”, Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V szko- ły podstawowej realizuje podstawę programo- wą kształcenia ogólnego

Wycho- wanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej realizuje cele kształcenia – wymagania ogólne i szczegółowe oraz treści nauczania wynikające

** Kluzowa Krystyna, Palus Janina, Wronicz Jadwiga, Edukacja seksualna w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Wychowawca” nr 6/2011, s. Ostrowska, Zasady

Wycho- wanie do życia w rodzinie dla uczniów 1 klasy liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia autorstwa Teresy Król jest zgodny z

Wycho- wanie do życia w rodzinie dla uczniów 2 klasy szkoły ponadpodstawowej” autorstwa Teresy Król jest zgodny z obowiązującym rozporządze- niem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne dla uczniów klasy 3 liceum ogólno- kształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia... Abstynencja od alkoholu do 18

Uwagę poświęca się również specy- fice odczuwanego przez dziewczęta napięcia seksualnego (mniejszego niż u chłopców), choć autorki wydają się być niespójne w pro-

Drugi, a zarazem ostatni dzień konferencji poświęcony był prezentacji wybranych metod lub specjalizacji badawczych, z których wyników korzysta się w nowszych studiach