• Nie Znaleziono Wyników

Poród pochwowy po przebytym cięciu cesarskim: indukcja porodu i stymulacja czynności skurczowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Poród pochwowy po przebytym cięciu cesarskim: indukcja porodu i stymulacja czynności skurczowej"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE | LISTOPAD 2010 55

Pytanie. Trzydziestodwuletnia ko- bieta (druga ciąża, jeden przebyty poród) po cięciu cesarskim poprzecz- nym, w dolnym odcinku, wykonanym z powodu braku postępu porodu i niezstępowania części przodującej.

Obecna ciąża przebiega bez powikłań i pacjentka pragnie rodzić drogami natury, jednak w 39 tygodniu ciąży prosi o indukcję porodu z powodu planów podróży jej męża. Czy induk- cja porodu zwiększa ryzyko związa- ne z porodem drogami natury po przebytym cięciu cesarskim? Jakiej porady należałoby udzielić tej pa- cjentce?

Odpowiedź. W ostatnich latach po- święca się wiele uwagi kwestii indukcji porodu drogami natury po przebytym cięciu cesarskim (vaginal birth after cesarean delivery, VBAC). W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono dwa duże badania obserwacyjne poświęco- ne bezpieczeństwu VBAC, które do- starczyły cennych informacji o tej strategii położniczej. W pierwszym badaniu Macones i wsp. przebadali ponad 13 000 ciężarnych, które rodzi- ły drogami natury po uprzednim cię- ciu cesarskim zarówno w szpitalach III stopnia referencyjności opieki po- łożniczej, jak i w szpitalach miejskich,1 natomiast Landon i wsp. analizowali wyniki 17 000 kobiet, które odbyły VBAC głównie w szpitalach III stopnia referencyjności.2 Częstość pęknięcia macicy w cytowanych badaniach wy- niosła odpowiednio 0,98 i 0,7%. Cho-

ciaż wyniki badań nieznacznie się ró- żnią, przyczyn takiego stanu można doszukiwać się w odmiennej charak- terystyce badanych populacji (tab. 1).1,2 Oba badania wskazują na nieznacz- ny wzrost ryzyka pęknięcia macicy w wyniku stymulacji lub indukcji po- rodu drogami natury po uprzednim cięciu cesarskim, natomiast najwięk- sze ryzyko łączy się ze stosowaniem łącznie prostaglandyn i oksytocyny.3 Z tego powodu indukcja VBAC u cię- żarnych z nieprzygotowaną szyjką ma- cicy powinna być prowadzona pod szczególnym nadzorem.

Na ogół należy unikać indukcji poro- du drogami natury po przebytym cięciu cesarskim, jeśli nie występują wyraźne matczyne lub płodowe wskazania do przyspieszenia porodu. Rozważnie byłoby zaczekać z indukcją co najmniej do 41 tygodnia ciąży, chyba że wcze- śniej pojawi się konieczność wywołania porodu. W sytuacji nieprzygotowania szyjki do porodu w tym terminie nale- ży poinformować pacjentkę o ryzyku związanym z prowadzeniem indukcji po przebytym cięciu cesarskim i propo- nować zakończenie ciąży planowym powtórnym cięciem cesarskim.

Jaka strategia jest najlepsza, jeśli konieczne jest zakończenie ciąży ze wskazań medycznych (np. stan przedrzucawkowy)?

Pewne stany kliniczne, takie jak stan przedrzucawkowy lub upośledzenie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, będą wymagać wcześniejszego zakoń- czenia ciąży niezależnie od przebytego cięcia cesarskiego. W takiej sytuacji wybór drogi porodu będzie zależał od stanu szyjki macicy. Jeżeli szyjka jest

przygotowana, indukcja porodu z uży- ciem oksytocyny jest uzasadniona.

Sytuacja komplikuje się wtedy, gdy szyjka nie jest przygotowana do po- rodu. Dane dowodzą, że indukcja porodu z nieprzygotowaną szyjką ma- cicy wymagająca użycia wielu leków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pęknięcia macicy.1Jeśli szyjka maci- cy nie jest przygotowana, rozsądną decyzją będzie zakończenie ciąży po- wtórnym cięciem cesarskim. Podej- mując decyzję o indukcji porodu, należy szczególnie nadzorować prze- bieg procedury.

Ta reguła nie jest obligatoryjna wo- bec pacjentek po pomyślnym porodzie drogami natury (albo przebytym poro- dzie pochwowym po cięciu cesarskim, albo przebytym porodzie pochwowym przed cięciem cesarskim). U tych cię- żarnych ryzyko pęknięcia macicy jest mniejsze, nawet jeśli wymagana jest indukcja porodu,4są one też poten- cjalnie lepszymi kandydatkami do in- dukcji mimo nieprzygotowania szyjki.

Jaki jest najlepszy sposób rozwierania szyjki macicy w sytuacji jej nieprzygotowania do porodu?

Po 28 tygodniu ciąży z założenia nale- ży unikać indukcji VBAC za pomocą mizoprostolu (prostaglandyna PGE1) z uwagi na duże ryzyko pęknięcia ma- cicy.5Rzeczywiście, w randomizowa- nym badaniu stwierdzono pęknięcie macicy podczas VBAC indukowanych przy użyciu 25 µg mizoprostolu mię- dzy 35 a 42 tygodniem ciąży u 2 z 17 (12%) rodzących. Z uwagi na ogra- niczone dane dotyczące stosowania innych prostaglandyn, takich jak dino-

Poród pochwowy po przebytym cięciu cesarskim: indukcja porodu i stymulacja czynności skurczowej

George A. Macones, MD, MSCE w imieniu Society for Maternal-Fetal Medicine

Dr Macones, Mitchell and Elaine Yanow Professor and chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Washington University School of Medicine, St Louis, Missouri.

055-57_macones:Layout 1 2010-11-19 08:35 Page 55

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

(2)

56 LISTOPAD 2010 | GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE

proston (PGE2), w przypadku kobiet pragnących urodzić drogami natury po uprzednim cięciu cesarskim opinie o tej strategii prowokacji porodu są podzielone.

W Stanach Zjednoczonych rośnie popularność mechanicznego rozwiera- nia szyjki macicy z użyciem cewnika Foleya. Istnieje niewiele danych o bez- pieczeństwie tego zabiegu podczas po- rodu drogami natury po przebytym cięciu cesarskim.

U kobiet, którym założono cewnik Foleya w celu rozwarcia szyjki macicy, Ravasia i wsp. odnotowali 0,76% czę- stość pęknięć macicy (1 ze 129 ko- biet),6podczas gdy w badaniu Bujolda i wsp. częstość ta wynosiła 1,6%

(4 z 255 kobiet).7Żadna z tych warto-

ści nie różniła się istotnie od danych uzyskanych podczas obserwacji ko- biet, u których czynność porodowa wystąpiła samoistnie.

Hoffman i wsp. odnotowali 9 pęk- nięć macicy wśród 138 kobiet (6,5%) poddanych procedurze rozwierania szyjki za pomocą cewnika Foleya w celu przeprowadzenia VBAC. Te wyniki znacząco przewyższają czę- stość pęknięć macicy podczas VBAC, który rozpoczął się samoistną czyn- nością porodową.8Mając na uwadze ograniczone i sprzeczne dane, nale- ży ostrożnie podchodzić do indukcji porodu przy użyciu cewnika Foleya po wcześniejszym cięciu cesarskim.

Być może mechaniczna i farmako- logiczna indukcja VBAC ma swoje

uzasadnienie w indukcji porodu w cią- ży obumarłej w II trymestrze,9jednak omówienie tej kwestii wykracza poza zakres niniejszego artykułu.

Jaka jest właściwa dawka oksytocyny do stymulacji lub indukcji porodu drogami natury po przebytym cięciu cesarskim?

Większość danych dotyczących stoso- wania oksytocyny u kobiet po przeby- tym cięciu cesarskim stawia decyzję o użyciu tego leku w kategoriach tak lub nie. W praktyce stosuje się zmien- ne dawki oksytocyny, zależnie od czę- stotliwości i siły skurczów macicy oraz postępu porodu.

Jedno z badań rzuciło światło na dawkowanie oksytocyny w trakcie porodu. Cahill i wsp. porównali maksy- malne dawki oksytocyny u kobiet, u których doszło do pęknięcia macicy oraz u których nie nastąpiło pęknięcie (tab. 2).10Badanie wskazało na istnie- nie zależności dawka-odpowiedź doty- czącej maksymalnej dawki oksytocyny i pęknięcia macicy. Przy dawkach 21-30 mU/min częstość pęknięcia ma- cicy wynosiła ponad 2%. Ponieważ eks- perci mogą różnie interpretować te dane, w Washington University School of Medicine w St. Louis przyjęliśmy dawkę 20 mU/min oksytocyny jako maksymalną stosowaną u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. W rozwa- żaniach nie brano pod uwagę siły i cza- su trwania skurczów macicy podczas podawania leku. Należy wnikliwie nad- zorować pacjentki z częstymi i silnymi skurczami podczas wydłużonej indukcji VBAC niezależnie od stosowanej daw- ki oksytocyny.

Stanowisko opracował Publications Commit- tee of the Society for Maternal-Fetal Medicine przy współpracy George’a A. Maconesa, MD, MSCE i zatwierdził 1 czerwca 2010 roku Executive Committee.

Żaden z ekspertów uczestniczących w opra- cowywaniu stanowiska nie podaje konfliktu interesów.

Uwaga: Praktyka kliniczna stale się rozwija, a poszczególne przypadki mogą się od siebie różnić. Ta opinia jest odzwierciedleniem stanu wiedzy w momencie jej przyjęcia do publikacji

Poród pochwowy po przebytym cięciu cesarskim

Pęknięcie macicy

Stymulacja porodu Macones i wsp. Landon i wsp.

Stymulacja OR=1,61 (0,76-3,49) OR=2,42 (1,49-3,93) Indukcja (wyłącznie OR=1,46 (0,60-3,57) OR=3,01 (1,66-5,46)

oksytocyną)

Indukcja (wyłącznie OR=1,90 (0,37-9,65) Nie dotyczy

prostaglandyną) Bez pęknięcia macicy u kobiet

otrzymujących wyłącznie prostaglandyny Indukcja OR=4,54 (1,66-12,42) Nie odnotowano

(prostaglandyny i oksytocyna) OR – iloraz szans

Dane z badań Macones GA i wsp.1i Landon MB i wsp.2

Związek między stymulacją porodu a pęknięciem macicy u rodzących drogami natury po cięciu cesarskim (wyniki 2 badań)

TABELA 1

Maksymalna dawka Pęknięcie macicy, Skorygowany p

oksytocyny, mU/min % OR (95% PU)

0 (n=8205) 0,60

1-5 (n=1323) 1,13 1,90 (0,96-3,77) 0,06

6-10 (n=168) 1,31 2,24 (1,35-3,70) 0,01

11-20 (n=1689) 1,78 2,62 (1,61-4,24) 0,001

21-30 (n=532) 2,07 2,98 (1,51-5,90) 0,002

PU – przedział ufności, OR – iloraz szans Dane za Cahill AG i wsp.10

Zależność między maksymalną dawką oksytocyny a częstością pęknięcia macicy

TABELA 2

055-57_macones:Layout 1 2010-11-19 08:35 Page 56

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

(3)

GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE | LISTOPAD 2010 57 i nie została stworzona z zamiarem ustalania

standardów opieki położniczej. Ta publikacja nie odzwierciedla przekonań wszystkich człon- ków Society for Maternal-Fetal Medicine.

Contemporary OB/GYN, Vol. 55, No. 8, August 2010, p. 14.

VBAC attempt: Induction and augmentation of labor.

PIŚMIENNICTWO

1. Ma co nes GA, Pe ipert J, Nel son DB, et al. Ma ter nal com - pli ca tions with va gi nal birth after ce sa re an: a mul ti cen ter stu dy. Am J Ob stet Gy ne col. 2005;193(5):1656-1662.

2. Lan don MB, Hauth JC, Le ve no KJ, et al; Na tio nal In sti tu te of Child He alth and Hu man De ve lop ment Ma ter -

nal -Fe tal Me di ci ne Units Ne twork. Ma ter nal and per ina tal out co mes as so cia ted with a trial of la bor after prior ce sa re an de li ve ry. N Engl J Med. 2004;351(25):

2581-2589.

3. Ame ri can Col le ge of Ob ste tri cians and Gy ne co lo- gi sts Com mit tee on Ob ste tric Prac ti ce. In duc tion of la bor for va gi nal birth after ce sa re an de li ve ry. ACOG Com mit - tee Opi nion No. 342. Ob stet Gy ne col. 2006;108(2):

465-467.

4. Grob man WA, Gil bert S, Lan don MB, et al. Out co mes of in duc tion of la bor after one prior ce sa re an. Ob stet Gy ne - col. 2007;109(2 pt 1):262-269.

5. Wing DA, Lo vett K, Paul RH. Di srup tion of prior ute ri ne in - ci sion fol lo wing mi so pro stol for la bor in duc tion in wo men with pre vio us ce sa re an de li ve ry. Ob stet Gy ne col. 1998;91(5 pt 2):828-830.

6. Ra va sia DJ, Wo od SL, Pol lard JK. Ute ri ne rup tu re du- ring in du ced trial of la bor among wo men with pre vio us

ce sa re an de li ve ry. Am J Ob stet Gy ne col. 2000;183(5):

1176-1179.

7. Bu jold E, Blac kwell SC, Gau thier RJ. Ce rvi cal ri pe ning with trans ce rvi cal fo ley ca the ter and the risk of ute ri ne rup - tu re. Ob stet Gy ne col. 2004;103(1):18-23.

8. Hof f man MK, Sci scio ne A, Sri ni va sa na M, Shac kel ford DP, Ek bladh L. Ute ri ne rup tu re in pa tients with a prior ce - sa re an de li ve ry: the im pact of ce rvi cal ri pe ning. Am J Per - ina tol. 2004; 21(4):217-222.

9. Ber ghel la V, Airol di J, O’Ne ill AM, Ein horn K, Hof f man M.

Mi so pro stol for se cond tri me ster pre gnan cy ter mi na tion in wo men with prior ca esa re an: a sys te ma tic re view.

BJOG. 2009; 116(9):1151-1157.

10. Ca hill AG, Sta mi lio DM, Od ibo AO, Pe ipert JF, Ste vens EJ, Ma co nes GA. Do es a ma xi mum do se of oxy to cin af fect risk for ute ri ne rup tu re in can di da tes for va gi nal birth after ce sa re an de li ve ry? Am J Ob stet Gy ne col. 2007;197(5):

495.e1 -e5.

Po ród po chwo wy po prze by tym cię ciu ce sar skim

055-57_macones:Layout 1 2010-11-19 08:35 Page 57

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pomimo powszechnie akceptowanej próby porodu drog¹ naturaln¹ po przebytym cieciu cesarskim (VBAC – vaginal birth after cesarean) wymienia siê kilka wskazañ do ponownego

Tym, co zbliża do siebie oba systemy, ale jest to podobieństwo, które w żaden sposób nie ułatwia zrozumienia przyczyn pojawienia się analizowanego dyskursu, jest

Pierwiastki we wczesnym połogu po przebytym porodzie siłami natury miały istotną statystycznie lepszą jakość życia w porównaniu do pierwia- stek po cięciu cesarskim..

Do badania nie kwalifikowano pacjentek z ciążą wielopłodową, po operacjach na macicy (stan po cięciu cesarskim) lub gdy były przeciwwskazania do wybranych metod preindukcji

Cięcie cesarskie ze wskazań nagłych–na- tychmiastowych z powodu podejrzenia rozejścia się blizny po poprzednim cięciu cesarskim wykonano u 4 pacjentek, przy

Zawansowany wiek kobiety jako czynnik ryzyka nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu2. Wpływ otyłości ciężarnej na przebieg ciąży i

Podkreślono przy tym, iż nie tylko przez teoretyków prawa relacje między ETPCz a ETS w zakresie chociażby kognicji tych trybunałów w sferze ochro­ ny praw człowieka

Zastosowane parametry cięcia termicznego tlenowego i plazmowego stali trudno ścieralnych zapewniły uzyskanie powierzchni cięcia bez pęknięć i wad

Size and type of spinal needles used in regional spinal anaesthesia, intervertebral space chosen for the spinal technique, the number of approaches used for a

Nadmierna masa płodu jest jednym z czynników ry- zyka pęknięcia macicy podczas porodu u ciężarnych po przebytym wcześniej cięciu cesarskim i w takich przypad- kach należy

Celem tego opracowania jest przedstawienie obec- nego stanu wiedzy na temat zasad prowadzenia porodu drogą pochwową po cięciu cesarskim oraz omówienie czynników, które mogą

U ciężarnych po przebytym cięciu cesarskim ze względu na zwiększenie ryzyka pęknięcia mięśnia ma- cicy przeciwskazane jest stosowanie prostaglanyn do preindukcji i indukcji

Badania licznych autorów wskazują, że u oko- ło 50% pacjentek po przebytym cięciu cesarskim podczas badania ultrasonograficznego w macicy nieciężarnej stwierdza się w obrębie

Choudhury podaje, iż brak zgody pacjentki na poród po- chwowy po przebytym cięciu cesarskim jest od siedmiu lat naj- częstszym wskazaniem do kolejnego cięcia [8]. Trujillo-Hernan-

Uważa się, że pacjentki po uprzednim cięciu cesarskim zakwalifikowane do próby porodu drogami i siłami natury, u których próba ta zakończyła się ponownym operacyjnym

alongside issues regarding confirmations of border territories and property purchases of the convent in Zarnowitz, remarks referring to the character of the relationship of

Podsumowując, jeśli kolejne cięcie cesarskie wykonuje się w 36-37 tygodniu ciąży lub później, wskaźnik około- porodowych powikłań przy kolejnym cięciu cesarskim

Mikroskopowo stwierdzono nasilone ostre zapalenie doczesnej podstawnej (tkanka matczyna) z naciekiem z granulocytów obojętno- chłonnych i  kwasochłonnych, wytworzeniem się

Próba porodu po przebytym cięciu ce- sarskim (trial of labour after cesarean delivery, TOLAC)* daje kobietom pra- gnącym urodzić drogami natury szan- sę na osiągnięcie tego celu

Wytyczne RCOG doty- czące profilaktyki przeciwzakrzepowej po cięciu cesarskim zalecają, aby u kobiet, u których wykonywane jest planowe cięcie cesarskie, ale obarczonych jednym

1,2 Chociaż ten rodzaj porodu operacyjnego drogą pochwową nie jest już praktykowany w  położnictwie, kleszcze Bartona są po- mocne w  czasie porodu, w  którym mamy do

Na konferencji NICHD odnotowano także, że oprócz indukcji porodu czyn- nikami ryzyka pęknięcia macicy są dwa lub więcej przebyte cięcia cesar- skie, nieprzygotowana szyjka

Łyżeczkowanie j amy macicy w przypadku ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim wiąże się z wysokim ryzykiem krwotoku, rozej ścia się blizny macicy oraz